Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce
Fotowoltaika i kolektory słoneczne w małych i mikroinstalacjach w Polsce i w Niemczech r. Warszawa

2 – aktualny system wsparcia OZE
2 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce Prawo energetyczne – aktualny system wsparcia OZE Urząd Regulacji Energetyki ŚWIADECTWO POCHODZENIA OBOWIĄZEK Towarowa Giełda Energii OPŁATA ZASTĘPCZA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 – aktualny system wsparcia OZE
3 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce Prawo energetyczne – aktualny system wsparcia OZE Pozostałe instrumenty wsparcia: obowiązek zakupu energii elektrycznej produkowanej w odnawialnym źródle energii: 12,0% – w 2013 r., 13,0% – w 2014 r., 14,0% – w 2015 r., 15,0% – w 2016 r., 16,0% – w 2017 r., 17,0% – w 2018 r., 18,0% – w 2019 r., 19,0% – w 2020 r., 20,0% – w 2021 r. zwolnienie z koncesjonowania wytwarzania ciepła w źródłach o mocy zainstalowanej <5MW, obowiązek zapewnienia źródłom odnawialnym pierwszeństwa w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, zwolnienie energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach z podatku akcyzowego, obniżenie do połowy opłaty za przyłączenie źródła do sieci dla źródeł o mocy zainstalowanej <5MW, zwolnienie źródeł o mocy zainstalowanej <5MW z opłaty skarbowej za wydanie koncesji i świadectwa pochodzenia oraz opłaty za wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii.

4 4 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce Kolektory słoneczne – program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW przy współpracy z sektorem bankowym realizuje program 45% dopłat do kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych. Każdy, kto posiada prawo do dysponowania budynkiem oraz nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej dla celów podgrzewania wody użytkowej, może skorzystać z tej oferty. NFOŚiGW początkowo zarezerwował 300 mln zł na wypłaty dotacji do umów kredytu zawieranych w latach , jednak w wyniku dużego zainteresowania dopłatami, w lipcu 2012 budżet programu został zwiększony do 450 mln zł. W ramach dwóch naborów przeprowadzonych w latach podpisano umowy z 7 bankami. Pierwsze kredyty z dotacją zostały udzielone w sierpniu 2010r. Dotychczas wypłacono dopłatę beneficjentom w łącznej wysokości tys. zł (w tym 29 wspólnotom mieszkaniowym na kwotę dopłaty tys. zł). Jednostkowy koszt dofinansowania dla 1 m2 kolektorów wyniósł 2,28 tys. zł. NFOŚiGW za program dopłat do kredytów na kolektory słoneczne, jako jedyna Polska instytucja, został doceniony nagrodą European Public Sector Award 2011.

5 Kolektory słoneczne – program NFOŚiGW
5 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce Kolektory słoneczne – program NFOŚiGW

6 6 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii – najnowsze propozycje MG Definicje: mikroinstalacja – odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW mała instalacja – odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kW lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW

7 Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii
7 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii Zachowanie dotychczasowych zasad wsparcia dla działających instalacji OZE Niezmienność zasad przez cały okres wsparcia instalacji OZE Wprowadzenie koncepcji „sprzedawcy zobowiązanego” System wsparcia Likwidacja wsparcia dla jednostek zamortyzowanych Ograniczenie wsparcia technologii współspalania Większe wsparcie dla jednostek rozproszonych, innowacyjnych, efektywnych

8 Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii
8 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii Zwolnienie z prowadzenia działalności gospodarczej Wytwórca energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który wytwarza energię elektryczną, ciepło lub chłód w celu zużycia na własne potrzeby, może sprzedać nadwyżkę niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez niego w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej. Sprzedaż ta nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

9 Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii
9 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii Przyłączenie instalacji OZE Przez realizację przyłączenia rozumie się budowę odcinka lub elementu sieci służącego do połączenia instalacji odnawialnego  źródła energii podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, z pozostałą częścią sieci. Przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii do sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej odbywa się na zasadach i w trybie określonym w rozdziale 1 i 2 działu II ustawy – Prawo energetyczne - w odniesieniu do instalacji odnawialnego źródła energii służącej do wytwarzania energii elektrycznej - z zastrzeżeniem spraw uregulowanych w ustawie.

10 Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii
10 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii Przyłączenie mikroinstalacji W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej posiada wcześniej wydane warunki przyłączenia, a moc zainstalowana mikroinstalacji o przyłączenie której ubiega się ten podmiot nie jest większa niż określona we wcześniej wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji złożonym w przedsiębiorstwie energetycznym. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci. W trybie zgłoszenia przyłączenie mikroinstalacji odbywa się po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i licznika zdalnego odczytu. Koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej nie pobiera się opłat.

11 11 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - regulacje rozważane na poziomie eksperckim MG Przyłączenie wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej – oświadczenie wnioskodawcy Podmiot zamierzający przyłączyć do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej instalację odnawialnego źródła energii montowanej poza budynkami wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego, może ubiegać się o przyłączenie tej instalacji, pod warunkiem że odległość między przyłączoną do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej instalacją odnawialnego źródła energii montowaną poza budynkami wykorzystującą do wytworzenia energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego, a instalacją odnawialnego źródła energii montowaną poza budynkami wykorzystującą do wytworzenia energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego, która ma zostać przyłączona do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, wynosi co najmniej 2000 metrów, a od przyłączenia poprzedniej instalacji upłynęło nie mniej niż 24 miesiące.

12 12 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - regulacje rozważane na poziomie eksperckim MG Okres wsparcia feed-in tariff Obowiązek zakupu od danego wytwórcy energii elektrycznej powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej i trwa przez kolejnych 15 lat, przy czym okres ten jest liczony od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w danej instalacji odnawialnego źródła energii, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2035 roku.

13 13 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - regulacje rozważane na poziomie eksperckim MG Feed-in tariff dla fotowoltaiki Minister właściwy do spraw gospodarki do dnia 31 marca oraz do dnia 30 września każdego roku określa, w drodze rozporządzenia, ceny zakupu energii elektrycznej obowiązujące odpowiednio w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia tego roku oraz od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca roku następnego, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, informacje zawarte w krajowym planie działania oraz tempo zmian techniczno-ekonomicznych w technologii wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii.

14 14 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - regulacje rozważane na poziomie eksperckim MG Współczynniki korekcyjne dla fotowoltaiki Minister właściwy do spraw gospodarki do dnia 31 marca oraz do dnia 30 września każdego roku określa, w drodze rozporządzenia, obowiązujące odpowiednio w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia tego roku oraz od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca roku następnego współczynniki korekcyjne dla wytworzonej energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych: o mocy powyżej 100 kW do 1 MW, montowanych wyłącznie na budynkach, o mocy powyżej 100 kW do 1 MW, montowanych wyłącznie poza budynkami, o mocy powyżej 1 MW do 2 MW, - dla poszczególnych rodzajów i łącznej mocy zainstalowanych instalacji odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci w danym punkcie przyłączeniowym, wytwarzających energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii, mając na względzie politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania, a także możliwość uzyskania zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych z uwzględnieniem ich finansowania w okresie do 15 lat.

15 15 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - regulacje rozważane na poziomie eksperckim MG Ograniczenie wsparcia dla fotowoltaiki Gdy łączna moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych, wynikająca z udzielonych koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz z dokonanych wpisów do rejestru wytwórców w małej instalacji, przekroczy 500 MW, współczynniki korekcyjne dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach którym udzielono koncesji lub dokonano wpisu do rejestru wytwórców po przekroczeniu 500 MW wynoszą 75% wartości współczynników korekcyjnych dla tych instalacji określonych w rozporządzeniu MG, obowiązujących w dniu wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii. analogicznie: po przekroczeniu 800 MW - > współczynniki korekcyjne wynoszą 50%

16 16 Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce Podsumowanie Wsparcie dla fotowoltaiki powinno doprowadzić do zwiększenia dynamiki wzrostu mocy zainstalowanej. Ministerstwo Gospodarki zakłada zmianę taryf w czasie, co pozwoli w optymalny sposób premiować mikroinstalacje uruchamiane w kolejnych latach. Zakłada się, iż Minister Gospodarki będzie obowiązany do wydawania rozporządzenia publikującego taryfy na kolejne lata. Przewidywana łączna powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych do 2020 roku to ponad 14 mln m2.

17 Dziękuję za uwagę Departament Energii Odnawialnej Janusz Pilitowski


Pobierz ppt "Rządowy program wsparcia energetyki słonecznej w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google