Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena efektywności czynnych metod zarządzania ryzykiem utraty zdrowia Оцінка ефективності існуючих методів управління ризиком втрати здоровя Оценка эффективности.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena efektywności czynnych metod zarządzania ryzykiem utraty zdrowia Оцінка ефективності існуючих методів управління ризиком втрати здоровя Оценка эффективности."— Zapis prezentacji:

1 Ocena efektywności czynnych metod zarządzania ryzykiem utraty zdrowia Оцінка ефективності існуючих методів управління ризиком втрати здоровя Оценка эффективности существующих методов управления риском потери здоровья J. Domejko, A. Sierocka, M. Piechota, M. Marczak Й.Домейко, А.Сєроцька, М.Пєхота, М.Марчак

2 Czym jest czarny punkt (black spot)? Що таке чорна точка (black spot)? Miejsce szczególnie niebezpieczne, które jest zdarzeniem punktowym (oddział, blok operacyjny, sterylizatornia szpitalna, apteka itd.) lub określoną procedurą medyczną, podczas udzielania której odnotowano znaczną liczbę powikłań oraz w najbliższych latach nie ma możliwości radykalnej poprawy jego bezpieczeństwa. Miejsce szczególnej koncentracji zdarzeń niepożądanych, w którym ich ilość jest o wiele większa niż przeciętna, zgodnie z przyjętą skalą pomiarową. Особливо небезпечне місце (точка) випадків (відділення, операційний блок, приміщення для стерилізації інструментів, аптека та ін.) або певна медична процедура, підчас надання якої відзначається найбільша кількість ускладнень, а в найближчому періоді відсутня можливість радикального підвищення безпеки. Місце особливої концентрації небажаних випадків, кількість котрих набагато вища середньої згідно прийнятих способів вимірювання.

3 Metoda czarnych punktów Спосіб чорних пунктів - to zespół różnych metod i analiz cząstkowych często o różnym warsztacie metodycznym, do którego w razie potrzeby dołączać można inne elementy składowe. - polega na identyfikacji ryzyka, hierarchizacji zagrożeń i propozycji działań naprawczych - jest cykliczna i ma strukturę algorytmiczno-blokową Це набір різних методів та способів аналізу, часто з різними методичними прийомами, до котрих в разі потреби можна додавати інші елементи. Полягає на ідентифікації ризику, ієрархизації загроз і обгрунтуванні відновлювальних заходів. Він циклічний і має алгоритмічно – блочну структуру. Это набор разных методов и способов анализа, зачастую с разными методическими приемами, к которым в случае необходимости можно добавлять другие элементы. Заключается в идентификации риска, иерархизации угроз и обосновании восстановительных мероприятий. Он циклический и имеет алгоритмично- блочную структуру.

4 Szczegółowy opis czynników ryzyka zdarzeń niepożądanych mogących wystąpić podczas hospitalizacji, obejmuje m.in.: Детальний опис факторів ризику появи небажаних подій, котрі можуть виникнути підчас госпіталізації, між іншим охоплює: Детальное описание факторов риска появления нежелательных событий, могущих возникнуть во время госпитализации, включает: - przyczynę zdarzenia - warunki hospitalizacji - warunki środowiska - warunki ludzkie -причину події -умови госпіталізації -умови середовища -людські умови (людський фактор) -причину события -условия госпитализации -условия среды -человеческие условия (человеческий фактор)

5 Cel główny badania: Головна мета дослідження: Главная цель исследования: opracowanie modelu procedur i interwencji medycznych w różnych oddziałach szpitala podlegających monitorowaniu w zakresie zarządzania ryzykiem. opracowanie modelu wybranych procedur pozwalających na efektywne (medyczne i ekonomiczne) zarządzanie ryzykiem Вироблення моделі медичних процедур та заходів в різних відділеннях лікарні, які підлягають спостереженню в галузі управління ризиком; Вибір моделі конкретних процедур, які забезпечать ефективне (медичне та економічне) управління ризиком. Разработка модели медпроцедур и мероприятий в разных отделениях больницы, в которых осуществляется наблюдение касательно управления риском. Выбор модели определенных процедур, обеспечивающих эффективное (медицинское и экономическое) управление риском.

6 Materiał badawczy: Матеріал дослідження: Przedstawiony w pracy materiał badawczy pochodzi ze szpitala Latawiec w Świdnicy. Zgromadzone informacje zebrane zostały w oparciu o 1285 kompletnych historii chorób i inną dokumentację medyczną pacjentów leczonych w szpitalu w 2010 roku. Analizie poddano wybrane hospitalizacje w oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ginekologiczno-położniczym, Neurologicznym, Chirurgii ogólnej, Fizjologii i Patologii Noworodka, Chirurgii Urazowo-ortopedycznej oraz Kardiologicznym. Дослідження здійснено на базі лікарні Лятавець з м.Сьвідниця. Інформацію нагромаджено на підставі 1285 комплектних історій хвороб та іншої медичної документації пацієнтів, котрі лікувалися у 2010 році. Аналізувались госпіталізація у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії, гінекологічно- пологовому, неврології, загальної хірургії, фізіології і патології немовлят, травматично- ортопедичної хірургії та кардіології.

7 Model postępowania przy wyznaczaniu czarnych punktów Модель дій для визначення чорних пунктів Небажана подія Чорний пункт Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Подальші дослідження

8 (W=a1X1^α1+a2X2^α2+X3) X1 - koszt zwyczajny X2 - koszt powikłań*częstość X3 - ocena ekspercka gdzie dla wszystkich oddziałów: a1 = 0,009 a2 = 0,0006 α1 = 0,42675 α2 = 1,4423 Х1 - звичайні видатки Х2 – вартість ускладнень * частоту Х3 – експертна оцінка Значення коефіцієнтів для усіх відділень: А1 = 0,009 А2 = 0,006 а1 = 0,42675 А2 = 1,4423

9 Oddział Відділення Liczba przeanalizowanych hospitalizacji К-ть проаналізован. госпіталізацій Liczba hospitalizacji ze zdarzeniem niepożądanym К-ть госпіталізацій з небажаним ускладненням Średni czas pobytu z powikłaniem (dni) Середня тривалість перебування з ускладненням, дні Średni czas pobytu bez powikłań (dni) Середній час перебування без ускладнень, дні Anestezjologii i Intensywnej Terapii Анест та інт. терапії 3011 5,99,3 Chirurgii Urazowo- ortopedycznej Травмо-ортопедії 16438 12,36,6 Fizjologii i Patologii Noworodka Фіз та пат новонарод 10920 18 Chirurgii Ogólnej Загальної хірургії 21931 11,67,3 Ginekologiczno- położniczy Гінек-пологовий 30010 16,87 Kardiologiczny Кардіологія 32548 117,2 Neurologiczny Неврологія 13819 26,613,3 Tabela 1. Liczba powikłań mających miejsce podczas wybranych hospitalizacji i średnie czasy pobytu Таблиця 1.Кількість ускладнень, які трапились під час лікування, і середня тривалість перебування

10 Tabela 2. Dane dla oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Таблиця 2. Дані з відділення анестезіології та інтенсивної терапії Oddział rodzaj powikłania/zdarzenia częstość występowania wg ekspertów (skala 1-5) ryzyko dla pacjenta wg ekspertów (skala 1-5) częstość zjawiska (%) średni czas hospitalizacji z powikłaniem przedłużona hospitalizacja koszt osobodnia (zł) Przybliżony koszt nadzwyczajny (przedłużonego pobytu) (zł) wg osobodni 123456789 OIOM częstoskurcz nadkomorowy 31,332,5613,34 2333,27 9333,08 krwawienie z przewodu pokarmowego 1,6750,851-8,30* krwawienie z rany po tracheotomii wymagające rewizji operacyjnej 1,3330,852717,741298,88 migotanie przedsionków 52,671,718-1,30* nagłe zatrzymanie krążenia 2,3357,692,8-6,50* nieplanowa ekstubacja 1,3331,71155,713299,64 obturacja rurki intubacyjnej 23,670,85122,76299,829 odma opłucnowa 1,333,330,850-9,30* ostra niewydolność oddechowa 1,674,335,982,4-6,90* zakażenie górnych dróg oddechowych 2,671,671,716-3,30* zakażenie rany pooperacyjnej wywołane przez Acinetobacer baumanii 120,856-3,30* zapalenie ucha środkowego 11,670,85122,76299,829

11 Tabela 3. Zestawienie czarnych punktów i rang na różnych poziomach hierarchii- na przykładzie OIOM Таблиця 3. Порівняння чорних пунктів та їх рангування на різних рівнях ієрархії – на прикладі ОІОМ Oddział Відділення Zdarzenie niepożądane/ powikłanie Небажана подія/ускладнення Czarny punkt Чорний пункт Ranga Ранг Poziom I Рівень 1 Poziom II Рівень 2 Poziom III (W1) Рівень 3 Anestezjologii i Intensywnej Terapii Анестезіології та інтенсивної терапії krwawienie z przewodu pokarmowego Кровотеча стравоходу tak-- 1 krwawienie z rany po tracheotomii wymagające rewizji operacyjnej Кровотеча з рани --tak 3 nagłe zatrzymanie krążenia Раптова зупинка кровообігу tak-- 1 nieplanowa ekstubacja Непланова екстубасія --tak 3 obturacja rurki intubacyjnej Обтурація інтубаційної трубки --tak 3 ostra niewydolność oddechowa Гостра нездатність дихання -tak- 2

12 Wnioski Висновки 1. Niniejsze badanie stanowi przykład dokonania analizy zdarzeń niepożądanych wraz z postulowaniem działań prewencyjnych i zapobiegawczych - technik zarządzania ryzykiem. 2. Zebrane wyniki umożliwiają wskazanie tych miejsc - czarnych punktów, które mają szczególne znaczenie podczas wybranych hospitalizacji. 3. Przeprowadzone obliczenia pozwalają dokonać wstępnej hierarchizacji ich ważności (np. poprzez ustalenie rang czarnych punktów dla rozważanego poziomu), wskazać pierwsze 3 poziomy istotności czarnych punktów oraz zaproponować następne. 4. Na podstawie wywiadu ze specjalistami udało się stworzyć skale eksperckie oceniające ryzyko (zagrożenie) dla pacjentów podczas wybranych zabiegów i dla określonych zdarzeń niepożądanych. 5. Stwierdzono, że zdarzenia niepożądane, w tym również zakażenia szpitalne, przyczyniają się do wydłużenia czasu hospitalizacji chorego poprzez konieczność przeprowadzenia niejednokrotnie ponadstandardowych badań lub zastosowania intensywnej antybiotykoterapii 6. Oddział szpitalny, w którym występują zdarzenia niepożądane ponosi dodatkowe, często niemałe, koszty ponadstandardowych działań 1.Це дослідження є прикладом здійснення аналізу небажаних подій одночасно з визначенням превенційних та запобіжних заходів – техніки управління ризиком. 2.Зібрані дані дають можливість вказати на ті місця – чорні пункти, які мають особливе значення в часі госпіталізації. 3.Розрахунки дозволяють здійснити вступну ієрархизацію їх важливості шляхом визначення рангів чорних пунктів для певних рівнів, вказати перші три рівні чорних пунктів та запропонувати наступні. 4.На підставі опитувань спеціалістів вдалося визначити експертні оцінки, які оцінюють ризики (загрози) для пацієнтів в ході певних заходів і для певних небажаних подій. 5.Стверджується, що небажані випадки, в т.ч. госпітальні зараження, зумовлюють збільшення тривалості часу перебування в лікарні унаслідок необхідності неодноразового виконання нестандартних аналізів або застосування інтенсивної антибіотикотерапії. 6.Лікарняне відділення, в котрому трапляються небажані випадки, несе додаткові, часто значні, видатки на нестандартні (понадстандартні) заходи.


Pobierz ppt "Ocena efektywności czynnych metod zarządzania ryzykiem utraty zdrowia Оцінка ефективності існуючих методів управління ризиком втрати здоровя Оценка эффективности."

Podobne prezentacje


Reklamy Google