Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3-4 listopada 2011 r.1 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia – projekt rządowy Додаткові страхування в польській системі

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3-4 listopada 2011 r.1 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia – projekt rządowy Додаткові страхування в польській системі"— Zapis prezentacji:

1 3-4 listopada 2011 r.1 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia – projekt rządowy Додаткові страхування в польській системі охорони здоровя – урядовий проект Projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Проект закону Про додаткові медичні страхування

2 3-4 listopada 2011 r.2 Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce Фінансування охорони здоровя в Польщі Wydatki na opiekę zdrowotną w 2010 r., kształtowały się w Rzeczypospolitej Polskiej na poziomie 90 mld w tym ok. 57 mld to wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia państwowego płatnika. Prywatne wydatki na opiekę zdrowotną wzrosły w Polsce na przełomie ostatnich lat z 19 mld w 2005 r., do 30 mld w 2010 r. Видатки на охорону здоровя в Польщі у 2010 р. сформувалися на рівні 90 млд. злотих, в тому числі близько 57 млд. злотих становили видатки Національного фонду здоровя як державного платника. Недержавні видатки на охорону здоровя на зламі останніх років виросли в Польщі з 19 до 30 млд. злотих у 2010 р.

3 3-4 listopada 2011 r.3 Synergia we współdziałaniu Синергія у спільних діях Regulacja zasad współpracy na rynku ubezpieczeń zdrowotnych wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych, definiujących m. in. wzajemne prawa i obowiązki ubezpieczającego, ubezpieczyciela oraz świadczeniodawców usług zdrowotnych, którzy realizują równolegle świadczenia finansowane przez NFZ i prywatne zakłady ubezpieczeń. Регулювання засад співробітництва на ринку медичних страхувань вимагає нових правових норм, визначаючи між іншим взаємні права та обовязки страхувальника, страховика та надавача медичних послуг, котрі реалізують однакові послуги, але котрі фінансуються з Національного фонду здоровя та за кошти недержавних страхових компаній.

4 3-4 listopada 2011 r.4 Synergia we współdziałaniu Синергія у спільних діях Prezentowana regulacji ma na celu stworzenie systemowych ram dla funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Regulacja wyeliminuje ryzyko wystąpienia negatywnych zjawisk w stosunku do osób korzystających ze świadczeń w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Метою презентованого регулювання є створення системних рамок для функціонування додаткових медичних страхувань. Регулювання виключить ризик виникнення негативних подій відносно осіб, котрі користуються послугами в рамках загального медичного страхування.

5 3-4 listopada 2011 r.5 Obecny stan prawny Діюче законодавство W obecnym stanie prawnym podmioty lecznicze posiadają możliwość zawierania umów z zakładami ubezpieczeń nie mniej jednak nie funkcjonują przepisy, które regulowałyby zasady współpracy i realizacji kontraktów w sytuacji, gdy świadczeniodawca posiada kontrakty zarówno z płatnikiem publicznym jak i prywatnym ubezpieczycielem. Згідно діючого законодавства субєкти, які підлягають лікуванню (юридичні та фізичні особи), мають можливість укладати договори з медичними установами, тим не менше не працюють норми, котрі регулювали б засади співробітництва та реалізації контрактів в ситуації, коли надавачі послуг мають договори одночасно з державним і недержавним платниками.

6 3-4 listopada 2011 r.6 Projektowana ustawa ma na celu m. in.: stworzenie świadczeniodawcom alternatywnych źródeł finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (poza płatnikiem publicznym); stworzenie świadczeniodawcom możliwości racjonalnego zarządzania i wykorzystania wolnych zasobów; poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (np. niezakontraktowanych z publicznym płatnikiem); zwiększenie poziomu jakości realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Метою проекту закону є: - створення надавачам медичних послуг альтернативних джерел фінансування послуг з охорони здоровя (крім державних платників); - створення надавачам медичних послуг можливості раціонального управління і використання вільних коштів; - поліпшення доступності до медичних послуг (напр., особам, у яких немає договорів з державним платником); - підвищення рівня якості надаваних медичних послуг.

7 3-4 listopada 2011 r.7 Zakres przedmiotowy projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Що регулює проект закону Про додаткові медичні страхування? Projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym reguluje kwestie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, rozumianych jako produkty ubezpieczeniowe oferowane przez ubezpieczycieli, które mogą być dobrowolnie nabywane przez zainteresowane osoby. Як витікає з назви, проект закону регулює питання додаткових медичних страхувань, котрі розуміються як страхові продукти, пропоновані страховиками, і які в добровільному порядку можуть набувати (купувати) зацікавлені особи.

8 3-4 listopada 2011 r.8 Zinstytucjonalizowane podstawy do zawierania umów Узагальнені підстави для укладення договорів Zinstytucjonalizowane podstawy do zawierania umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikają z zapisów art. 3. Definicja: Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne jest ubezpieczeniem wypadkowym i chorobowym, o którym mowa w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 11, poz. 56, z późn. zm.). Źródło:Projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Oficjalna strona Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl Офіційні підстави для укладення договорів додаткового медичного страхування витікають зі статті 3, котра дає таку дефініцію: Додаткові медичні страхування здійснюються на випадок хвороби та нещасного випадку, про котрі йдеться в додатку до закону Про страхову діяльність від 22 травня 2003 року.

9 3-4 listopada 2011 r.9 Charakter świadczeń oferowanych w ramach produktu ubezpieczeniowego Характер послуг, котрі пропонуються в межах страхового продукту Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy Dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego polega na: 1)zapłacie sumy pieniężnej, która stanowi pokrycie w całości albo w części kosztów świadczeń opieki zdrowotnej lub świadczeń z zakresu medycyny pracy; 2)zapewnieniu świadczeń opieki zdrowotnej lub świadczeń z zakresu medycyny pracy bez konieczności ponoszenia przez ubezpieczonego kosztów takich świadczeń albo przy ponoszeniu przez ubezpieczonego części kosztów. В межах страхового продукту з додаткового медичного страхування послуги страховика полягають у: 1)Оплаті грошової суми, котра повністю або частково покриває кошти з надання медичної послуги або послуги з виробничої медицини; 2)Забезпечення надання медичних послуг або послуг з виробничої медицини без необхідності здійснювати застрахованою особою оплату вартості таких послуг або при частковій оплаті застрахованою особою вартості таких послуг.

10 3-4 listopada 2011 r.10 Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z umowy dodatkowego ubezpieczania zdrowotnego obejmuje również koszty leczenia powikłań wynikających ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach umowy dodatkowego ubezpieczania zdrowotnego. Обсяг відповідальності страховика згідно договору додаткового медичного страхування охоплює також вартість лікування ускладнень, котрі виникли при наданні медичних послуг, наданих в рамках договору про додаткове медичне страхування.

11 3-4 listopada 2011 r.11 Wymogi co do ogólnych warunków ubezpieczania Вимоги до загальних правил страхування Art. 5 projektu określa wymogi ogólnych warunków umowy dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zapisy projektu nakładają na ubezpieczyciela m. in. obowiązek określenia w umowie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego zakresu świadczeń i sposobu realizacji świadczeń objętych przedmiotem umowy, przesłanek i terminów rozwiązania umowy przez każdą ze stron, metodę i sposób indeksacji składki, jeżeli ogólne warunki indeksację przewidują. Ubezpieczyciel określi również standardy i warunki realizacji przedmiotowych świadczeń (kwalifikacje, sprzęt). У ст.5 проекту закону викладено вимоги до загальних правил страхування додаткового медичного страхування. Згідно них страховик зобовязаний вказати в договорі страхування обсяг (перелік) послуг і способи їх реалізації, передумови та терміни припинення дії договору кожною із сторін, метод і спосіб індексації страхового платежу. Страховик також повинен вказати стандарти та умови реалізації послуг (кваліфікація персоналу, обладнання).

12 3-4 listopada 2011 r.12 Zabezpieczenie praw świadczeniobiorców korzystających z systemu powszechnego ubezpieczenia Zabezpieczenie praw świadczeniobiorców korzystających z systemu powszechnego ubezpieczenia Забезпечення прав отримувачів послуг, котрі використовують систему загального страхування Zapisy art. 6 nakładają na świadczeniodawców obowiązek przekazywania do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) informacji o umowie zawartej z zakładem ubezpieczeń oraz o zakresie przedmiotowej umowy. Ponadto świadczeniodawca raz w miesiącu będzie przekazywał do NFZ informacje dotyczące list oczekujących, prowadzonych dla świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych, stanowiących również przedmiot umowy z prywatnym ubezpieczycielem oraz raport z oceny list oczekujących na udzielenie świadczeń. В статті 6 проекту закону викладені обовязки надавачів послуг: -передача Національному фонду здоровя інформації про договір, укладений зі страховою компанією та його предметний обсяг; - щомісячно передавати Національному фонду здоровя перелік осіб, які очікують на отримання медичних послуг, котрі фінансуються з державних коштів, але одночасно є предметом договору з недержавним страховиком; - звіт про оцінку переліку осіб, котрі чекають на надання послуг.

13 3-4 listopada 2011 r.13 Zabezpieczenie praw świadczeniobiorców korzystających z systemu powszechnego ubezpieczenia Zabezpieczenie praw świadczeniobiorców korzystających z systemu powszechnego ubezpieczenia Забезпечення прав отримувачів послуг, котрі використовують систему загального страхування Projekt ustawy nakłada obowiązek realizacji przez świadczeniodawców kontraktu podpisanego z NFZ na poziomie 90% w systemie narastającym, jako warunek do możliwości udzielania świadczeń w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zapis taki ma zagwarantować, że świadczeniodawcy będą realizowali kontrakty zawarte z NFZ zgodnie z harmonogramem a do udzielania świadczeń w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego będą wykorzystywane wolne zasoby. Проект закону передбачає, що надавачі послуг згідно з контрактом з Національним фондом здоровя повинні надати 90% послуг наростаючим підсумком, що дасть можливість надалі надавати послуги в рамках договору додаткового медичного страхування. Така норма повинна гарантувати, що надавачі послуг будуть виконувати договори, укладені з Національним фондом здоровя згідно з графіком, а для надання послуг згідно додаткових медичних страхувань будуть використовувати вільні кошти.

14 3-4 listopada 2011 r.14 Rozwój rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych Розвиток ринку додаткових медичних страхувань Projekt zakłada możliwość objęcia produktami ubezpieczeniowymi również świadczeń medycyny pracy. Wprowadzenie ulgi podatkowej w przypadku zakupu polis dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (art. 11). Różnica m/y rozwiązaniami zawartymi w 2001 r. i proponowanymi w niniejszej ustawie polega na tym, że w 2001 r., wydatki były odliczane od podatku, a w projekcie ustawy proponowane jest odliczanie od podstawy opodatkowania. Проект одночасно передбачає можливість надання страховими продуктами послуг виробничої медицини. Передбачається також запровадження податкової пільги у випадку придбання полісів додаткового медичного страхування (ст.11). Різниця між пільгами, запровадженими у 2001 році, і запропонованими в теперішньому проекті полягає у тому, що в 2001 році видатки зменшували податок, а згідно проекту закону вони повинні зменшувати базу оподаткування.

15 3-4 listopada 2011 r.15 Rozwój rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych Розвиток ринку додаткових медичних страхувань Projekt ustawy w art. 13, przewiduje możliwość finansowania polis dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wejście w życie projektowanej regulacji, w wyniku stworzenia instytucjonalnych ram dla rozwoju sektora dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, powinno doprowadzić do konkurencyjności na tym rynku pomiędzy ubezpieczycielami oferującymi produkty ubezpieczeniowe. Стаття 13 проекту закону передбачає можливість придбання полісів додаткового медичного страхування за рахунок фонду соціального розвитку підприємств. Наслідком набрання чинності запроектованих регуляторних норм буде створення законодавчих рамок для розвитку сектора додаткових медичних страхувань та повинно створити умови для конкуренції між страховиками, котрі пропонуватимуть відповідні продукти.

16 3-4 listopada 2011 r.16 ŹRÓDŁA: Джерела: Projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oficjalna strona internetowa Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.plwww.mz.gov.pl Uzasadnienie do ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oficjalna strona internetowa Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pwww.mz.gov.p


Pobierz ppt "3-4 listopada 2011 r.1 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia – projekt rządowy Додаткові страхування в польській системі"

Podobne prezentacje


Reklamy Google