Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy- diagnoza i prognoza. Projekt jest realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy- diagnoza i prognoza. Projekt jest realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy- diagnoza i prognoza. Projekt jest realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie

2 Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

3 Cele ogólne projektu:. rozszerzenie i pogłębienie wiedzy instytucji związanych ze szkolnictwem zawodowym na temat zmian zachodzących na warszawskim rynku pracy,. pogłębienie wiedzy młodzieży wybierającej przyszły zawód na temat bieżącej sytuacji i przewidywanych zmian w zakresie wielkości i struktury miejsc pracy na warszawskim rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników.

4 Dotychczas na terenie Warszawy nie był realizowany projekt, który tak szeroko ujmowałby zagadnienie tworzenia warunków rozwoju nowoczesnego szkolnictwa zawodowego przy udziale władz oświatowych, przedsiębiorców i samych szkół.

5 Planowana wartość dodana projektu jest zgodna z założeniami, projektowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym. Zakłada przywrócenie szkolnictwu zawodowemu należnego mu znaczenia oraz uświadomienie młodzieży, ze wybór zawodowego kierunku kształcenia będzie dawał w przyszłości pewność pracy.

6 Wiedza ta ma służyć przystosowaniu planów rozwojowych szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców.

7 Cele szczegółowe projektu: - poznanie motywacji młodzieży w zakresie wyboru kierunku kształcenia, - diagnoza sytuacji na rynku pracy młodzieży kończącej szkoły zawodowe w Warszawie, - nakreślenie wariantowych scenariuszy rozwoju warszawskiego rynku pracy jako podstawy do planowania rozwoju szkolnictwa zawodowego w Warszawie, - stworzenie platformy współpracy pomiędzy instytucjami związanymi ze szkolnictwem zawodowym i instytucjami rynku pracy a przedsię- biorcami jako przyszłymi pracodawcami. Ma to być pomocne w kształceniu pracowników o określonym profilu i kompetencjach zawodowych.

8 Efekty realizacji projektu: uruchomienie portalu Warszawski Barometr Zawodowy, który jest źródłem aktualnych informacji o szkolnictwie zawodowym i rynku pracy w Warszawie, www.wbz.waw.pl a także stworzenie narzędzi badawczych i upowszechnienie wyników badań.www.wbz.waw.pl

9 Pozostałe rezultaty realizacji projektu: - poszerzenie informacji na temat dylematów dostosowania rozwoju szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w Warszawie, - wzbogacenie wiedzy o relacjach pomiędzy podażą a popytem na zawody, do których przygotowuje szkolnictwo zawodowe, - poznanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Warszawy, - poznanie potrzeb pracodawców, - wariantowa projekcja rozwoju rynku pracy do roku 2020 w zawodach, do których przygotowuje szkolnictwo zawodowe w Warszawie - stworzenie podstaw merytorycznych programów rozwojowych szkół zawodowych w Warszawie i dostosowywanie oferty edukacyjnej tych szkół do potrzeb pracodawców, - stworzenie podstaw merytorycznych do większej niż dotychczas skuteczności współpracy szkół zawodowych z przyszłymi pracodawcami.

10 Przewidywane rezultaty projektu przyczynią się do realizacji celów projektu, w tym szczególnie racjonalizacji decyzji podejmowanych przez warszawskie władze oświatowe oraz młodzież wybierającą ścieżkę edukacyjną.

11 Wybrane wyniki badań przeprowadzonych przez IBRKK wśród uczniów warszawskich szkół zawodowych. W ankiecie, którą wypełniali uczniowie pojawiły się następujące pytania: Pytanie 1 : Czy jest jakaś istotna przyczyna, dla której wybrałeś(łaś) szkołę, w której się obecnie uczysz? Pytanie 2 : Czy korzystałeś(łaś) z porad innych osób wybierając naukę zawodu? Pytanie 3 : Jeśli tak, to kto doradzał Ci w wyborze nauki danego zawodu ?

12 Wykres 1. Przyczyny wyboru szkoły przez uczniów, w %

13 Wykres 2 :Kto doradzał uczniom w wyborze nauki danego zawodu, w % wypowiedzi

14 Podsumowanie wybranych wyników badania : Przy wyborze szkoły uczniowie kierowali się przede wszystkim dwoma czynnikami : - atrakcyjnością zawodu - szansą znalezienia pracy w tym zawodzie, co świadczy o przemyślanych i świadomych decyzjach. Prawie 23% badanych przyznaje się do wyboru przypadkowego Przeszło 14% stwierdza, że był on wymuszony przez fakt nie dostania się do szkoły, do której uczeń chciał się dostać.

15 Wymieniając osoby, które doradzały w wyborze szkół i zawodów, respondenci wskazywali głównie na rodziców oraz członków grup rówieśniczych. Warto zwrócić uwagę na niewielką rolę doradców zawodowych i nauczycieli w procesie wspomagania uczniów gimnazjów w dokonywanych przez nich wyborach ścieżki kształcenia. Powyższe wnioski wynikające z przeprowadzonego badania potwierdzają słuszność założonych w projekcie celów. Przewidywane rezultaty projektu wiążą się z planowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunkami zmian w edukacji i będą służyły poprawie warunków, w jakich funkcjonuje oświata. Potrzebna jest intensywna promocja rozwoju doradztwa zawodowego w gimnazjach aby uczynić szkołę zawodową szkołą pozytywnego wyboru, a co za tym idzie zmniejszyć bezrobocie wśród absolwentów. * * Co warto wiedzieć o kierunkach zmian w edukacji, aby skutecznie realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego? – Przewodnik MEN, Warszawa 2010 r.

16 Dziękuję Państwu za uwagę. Teresa Prochowska - Kierownik obserwatorium w projekcie :"Rozwój szkolnictwa zawodowego a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza" Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa


Pobierz ppt "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy- diagnoza i prognoza. Projekt jest realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google