Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wsparcie dla edukacji z Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wsparcie dla edukacji z Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wsparcie dla edukacji z Europejskiego Funduszu Społecznego

2 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Programowanie Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wspierające wzrost i zatrudnienie Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Krajowy Program Reform 2005-2008 Krajowe strategie sektorowe Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) Programy Operacyjne Odnowiona Strategia Lizbońska

3 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program zawiera całość środków dostępnych dla Polski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007 – 2013 Obszary wsparcia PO KL: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, administracja publiczna, postawy zdrowotne pracowników. Całość środków w ramach programu: 11 420 207 059 EUR - środki EFS - 85% tj. 9 707 176 000 EUR - środki krajowe - 15 % tj. 1 713 031 059 EUR Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

4 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Cel główny PO Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się Cel 1: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy sytuacji na rynku pracy Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Cel 4: Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Wzrost spójności terytorialnej Cel 5: Wzrost spójności terytorialnej

5 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytety wdrażane centralnie: I.Zatrudnienie i integracja społeczna 4,43% II.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 5,89% III.Wysoka jakość systemu oświaty 12,75% IV.Szkolnictwo wyższe i nauka 8,41% V.Dobre rządzenie 5,35% VI.Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym 0,92% Priorytety wdrażane regionalnie: VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 32,40% VIII Regionalne kadry gospodarki 13,91 IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9,66% X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 2,28% XIPomoc techniczna 4%

6

7 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych

8 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytety edukacyjne (22,41 % środków)

9 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych PRIORYTET III Wysoka jakość systemu oświaty Instytucja pośrednicząca: Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Cel Priorytetu: Podwyższenie jakości i efektywności kształcenia w systemie oświaty odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy. Budżet Priorytetu:

10 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Działania planowane w ramach Priorytetu III 3.1 Wysoka jakość kształcenia w systemie oświaty 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych 3.3 Opracowanie i wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji 3.4 Rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego 3.5 Efektywny system kształcenia i doskonalenia kadr oświaty 3.6 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych

11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Wskaźniki realizacji Priorytetu III: wskaźniki produktu: - liczba udoskonalonych podstaw programowych i opracowany innowacyjnych programów nauczania; - liczba zawodów i specjalności objęta Krajowym Systemem Kwalifikacji; - odsetek szkół, które zrealizowały programy rozwojowe; wskaźniki rezultatu: - odsetek uczniów objęty nauczaniem dwóch języków obcych; - liczba godzin nauczania informatyki (ICT), przedsiębiorczości oraz przedmiotów ścisłych; wskaźniki wpływu: - stopa bezrobocia absolwentów według poziomu szkolnictwa; - wskaźnik zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych.

12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Instytucja pośrednicząca: samorząd województwa Cel Priorytetu: Zwiększenie dostępności kształcenia oraz podniesienie poziomu wykształcenia regionalnych zasobów ludzkich. Budżet Priorytetu:

13 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Działania planowane w ramach Priorytetu IX 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 9.2 Budowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

14 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Wskaźniki realizacji Priorytetu IX: wskaźniki produktu: - odsetek uczniów otrzymujących wsparcie w ramach programów stypendialnych; - liczba nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, którzy podnieśli swoje kwalifikacje. wskaźniki rezultatu: - liczba ośrodków edukacji przedszkolnej objętych wsparciem; wskaźniki wpływu: - wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej; - wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego kończącego się maturą;

15 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet CentralnyPriorytet Regionalny wsparcie dla systemów spójny system studiów dla przyszłych nauczycieli, system badań edukacyjnych – wypracowywanie rekomendacji dla programów kształcenia w celu zwiększenia ich zgodności z potrzebami rynku pracy, rozwój systemu doradztwa i poradnictwa zawodowego, wsparcie dla jednostek kursy doskonalące dla nauczycieli i administracji oświatowej, doradztwo w zakresie wyboru ścieżki kształcenia w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy

16 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet CentralnyPriorytet Regionalny jakość edukacji i efektywność systemu edukacyjnego utworzenie Krajowego Systemu Kwalifikacji, opracowanie i upowszechnienie programów i materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość, rozwój systemu egzaminów zewnętrznych dostęp do edukacji, wyrównywanie szans programy dla osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia, stypendia i wyposażenie w podręczniki wspieranie upowszechnienia edukacji przedszkolnej

17 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet CentralnyPriorytet Regionalny poziom centralny ogólnokrajowe kampanie promocyjne na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ustawicznego poziom regionalny regionalne kampanie promocyjno- informacyjne na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ustawicznego

18 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: MRR, DZF P.III - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA: MEN, DFS P.IX - INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE: SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE/POŚREDNICZĄCE II System wdrażania

19 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratoria Oświaty Ogłoszenie konkursu Nabór wniosków Wnioski - ocena formalna i merytoryczna (KOP) Podpisanie umów z projektodawcami Przekazanie środków projektodawcom, weryfikowanie dokumentów finansowych Monitoring realizacji projektów 1 6 3 2 7 8 Przekazanie listy rankingowej projektów wraz z dokumentacją Przekazanie decyzji o dofinansowaniu projektów 5 4 Projekt systemu wdrażania Działania: Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych w ramach III Priorytetu PO KL

20 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Komitet Koordynacyjny NSRO Priorytety regionalne PO KL Komitet Monitorujący PO KL Priorytety centralne PO KL 16 Podkomitetów Monitorujących PO KL System monitorowania

21 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych System ewaluacji

22 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Maria Branecka Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa Tel. (0 22) 34 74 881 Fax (0 22) 34 74 883 Maria.Branecka@men.gov.pl.gov.pl


Pobierz ppt "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wsparcie dla edukacji z Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google