Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania sektora edukacji ze środków PO Kapitał Ludzki w woj. lubelskim Konrad Konefał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania sektora edukacji ze środków PO Kapitał Ludzki w woj. lubelskim Konrad Konefał"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania sektora edukacji ze środków PO Kapitał Ludzki w woj. lubelskim Konrad Konefał

2 Aby otrzymać środki finansowe na realizację swoich zamierzeń trzeba złożyć projekt, który uzyska akceptację właściwej instytucji 1. Kto może je otrzymać? 2. Gdzie należy o nie aplikować? 3. Na co można je otrzymać? 4. Kiedy można się o nie starać? 5. Jak to zrobić?

3 Typy beneficjentów Projekty systemowe - wskazane w Programie jednostki sektora finansów publicznych (m.in.: MEN, CKE, KO) Projekty konkursowe – wszystkie podmioty (instytucja pośrednicząca może wskazać szczegółowe kryteria) Kto może aplikować

4 Gdzie należy aplikować Instytucje pośredniczące Projekty centralne Ministerstwo Edukacji Narodowej Projekty regionalne Urząd Marszałkowski

5 O co można aplikować Typy projektów PoddziałaniaDziałaniaPriorytet IX9.19.1.19.1.29.2

6 Projekty systemowe PRIORYTET III (centralny): WYSOKA JAKOŚC SYSTEMU OŚWIATY 3.1.1: Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty 3.1.2: Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia 3.4.1 Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie PRIORYTET IX (regionalny): ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych O co nie można aplikować

7 Projekty konkursowe – priorytet III 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli przygotowanie szkół do realizacji praktyk studenckich nowy typ studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia innowacyjne programy kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie: technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach O co można aplikować

8 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Tworzenie przedszkoli i form alternatywnych szczególnie na wsiach Rozszerzanie oferty istniejących przedszkoli Promocja edukacji przedszkolnej O co można aplikować Projekty konkursowe – priorytet IX

9 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programy rozwojowe szkół ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych i podnoszenie jakości kształcenia, m.in. poprzez: zajęcia wyrównawcze, opiekę psychologiczno-pedagogiczną, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, doradztwo zawodowe, innowacyjne formy nauczania i oceniania, programy efektywnego zarządzania szkołą O co można aplikować

10 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dla rynku pracy Programy rozwojowe szkół obejmujące m.in.: zajęcia wyrównawcze, opiekę psychologiczno-pedagogiczną, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, doradztwo zawodowe nowe kierunki i modyfikację obecnych współpracę z pracodawcami nowoczesne materiały dydaktyczne innowacyjne formy nauczania i oceniania, programy efektywnego zarządzania szkołą O co można aplikować

11 9.3: Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Kampanie informacyjne Programy formalnego kształcenia ustawicznego dorosłych Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji Doradztwo w zakresie wyboru ścieżki kształcenia Wsparcie dla placówek KU, KP, DZ, w tym: monitorowanie potrzeb rynku pracy dostosowywanie oferty do potrzeb rynku pracy podwyższanie jakości oferty, w tym akredytacja KO Innowacyjne formy kształcenia, w tym e-learning O co można aplikować

12 9.4 Wysokowykwalifikowane kadry systemu oświaty Studia podyplomowe, kursy i szkolenia doskonalące lub przygotowujące do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju zajęć Studia wyższe uzupełniające wykształcenie Studia podyplomowe i kursy doskonalące w zakresie zarządzania oświatą Programy przekwalifikowania nauczycieli do kształcenia ustawicznego dorosłych O co można aplikować

13 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Inicjatywy zaangażowania środowisk lokalnych w działania na rzecz rozwoju edukacji Podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców Podnoszenie świadomości mieszkańców na temat korzyści płynących z kształcenia i szkolenia O co można aplikować

14 Harmonogram ogłaszania konkursów i alokacja finansowa w PLN 2007/2008 IV kw (pilotaż) I kwII kwIII kwIV kw 9.1.1 3 000 000 1 647 922 9.1.2 5 047 517 5 047 519 9.2 5 406 939 5 406 937 9.3 3 813 2402 000 000 9.4 1 523 6321 523 631 9.5 1 233 4762 000 0001 484 737 Kiedy można aplikować

15 Szkoła praco dawcy urząd pracy ngo Samorząd i rodzice Wsparcie merytory czne Doradca zawodowy Model funkcjonowania szkoły (zawodowej) na rynku pracy

16 Przydatne linki www.efs.gov.pl Program Szczegółowy opis priorytetów Wytyczne ogólne (np. kwalifikowalność wydatków) www.efs.lubelskie.pl Dokumenty konkursowe Wytyczne szczegółowe Kryteria strategiczne Plan działań

17 Dziękuję za uwagę www.irp-fundacja.pl k.konefal@irp-fundacja.pl


Pobierz ppt "Możliwości finansowania sektora edukacji ze środków PO Kapitał Ludzki w woj. lubelskim Konrad Konefał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google