Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU MIASTA MIELCA na 2010 rok (z autopoprawką)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA MIELCA na 2010 rok (z autopoprawką)"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA MIELCA na 2010 rok (z autopoprawką)

2 Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2010 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,2 % Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków bieżących 1,0% Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0% Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (wzrost o 3,2%) – 1 317 zł Ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków bieżących

3 Autopoprawka Uwzględniając uwagi zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu Miasta Mielca na 2010 rok, wprowadza się następujące korekty: I. W UCHWALE BUDŻETOWEJ W miejsce tytułu Uchwała…. w sprawie budżetu miasta Mielca na 2010 r. wprowadza się Uchwała budżetowa Miasta Mielca ma 2010 r. 1. Zmiany w dochodach (§): 1. Zmiany w dochodach (§ 1): zmniejsza się dochody o kwotę 187.000.- (z tytułu dotacji UW - na dożywianie) w dziale 852 Pomoc społeczna ( Ogółem plan dochodów po zmianach – 138.693.357- zł)

4 2. Zmiany w wydatkach ( § 2) : 1) Zmniejsza się wydatki o kwotę 187.000.-zł (wydatki z dotacji UW z przeznaczeniem na dożywianie) – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 2) Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w dziale 926: a) zmniejsza się rozdział 92604 o kwotę 410.800.- z przeznaczeniem na stypendia sportowe b) zwiększa rozdział 92605 o kwotę 410.800.- z przeznaczeniem na stypendia sportowe 3) Skreśla się ust. 2,3,4 jako zbyt szczegółowe 4) Dodano tabelkę Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (Ogółem plan wydatków po zmianach – 148.170.290- zł)

5 Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Dział Rozdział WyszczególnienieOgółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 123456 750ADMINISTRACJA PUBLICZNA274 356 75011Urzędy wojewódzkie274 356 zadania zlecone274 356 751URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 10 5502 4008 1500 75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10 5502 4008 150 zadania zlecone10 5502 4008 150 852POMOC SPOŁECZNA12 995 430739 881416 44911 839 100 85203Ośrodki wsparcia411 600372 35038 450800 ŚDS – zadania zlecone411 600372 35038 450800 85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 251 500367 53162 99911 820 970 zadania zlecone12 251 500367 53162 99911 820 970 85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17 33000 zadanie zlecone17 330 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 315 0000 0 zadania zlecone315 000 RAZEM WYDATKI13 280 3361 016 637424 59911 839 100

6 3. W §Wprowadzono tabelę z klasyfikacją nadwyżki 3. W § 3 Wprowadzono tabelę z klasyfikacją nadwyżki Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2010 r. Lp.TreśćKlasyfikacjaKwota 2010r. 1234 Przychody ogółem 1.Nadwyżki z lat ubiegłych§ 9579.476.933.- - na pokrycie deficytu 4. 4. W § 6 zmienia się kwotę dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z 5.821.953.- na 5.778.159.- - w pkt b) zmienia się kwotę dotacji celowej z 58.514.- na 14.720.- (W związku z usunięciem w załączniku nr 2 pozycji pn. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – pomoc społeczna w kwocie 43.794.-)

7 PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 ROKU WyszczególnieniePlan na 2010 rok Planowane środki obrotowe na początek roku 2010 130.000.- Spodziewane wpływy od Marszałka Województwa Podkarpackiego 600.000.- Przychody razem730.000.- Wydatki ogółem730.000.- 1. Wydatki bieżące380.000.- w tym: 1) Edukacja ekologiczna 2) Selektywna zbiórka odpadów 3) Odprowadzenie wód opadowych 4) Monitoring 5) Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych 2. Wydatki inwestycyjne350.000.- w tym: 1) Wiaty śmietnikowe 2) Parki miejskie 3) Ścieżki rowerowe 3. W § 3. W § 9 wprowadzono tabelę Planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

8 6. Upoważnienia w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie zaciągania zobowiązań: - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2.000.000 zł - ust. 4 otrzymuje brzmienie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: a) zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej b) zmianie planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej

9 II. ZAŁĄCZNIKI 1. Skreśla się załączniki: nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach WPI w roku 2010 nr 1 Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach WPI w roku 2010 nr 4 Zestawienie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Mielca na 2010 r. nr 4 Zestawienie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Mielca na 2010 r. 2. Zmienia się odpowiednio kolejność pozostałych załączników 3. Zmiana w załączniku dotyczącym Dotacji…: a) Usuwamy pozycje pn. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – pomoc społeczna, b) Przesuwamy dotacje na Izby Rolnicze z jednostek sektora finansów publicznych do jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

10 Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2010 r. Plan na początek 2009 r. Plan na 2010 r. DOCHODY 130 063 106 138 693 357 106,6% WYDATKI 133 356 987 148 170 290 111,1%

11 Dochody w podziale na

12 Dochody majątkowe - - dotacje i środki otrzymane na inwestycje - - dochody ze sprzedaży majątku - - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dochody bieżące Pozostałe dochody nie zaliczane do majątkowych

13 DOCHODY Dochody własne: Podatki i opłaty Udziały w PIT i CIT Dochody z usług Dochody z majątku Pozostałe dochody Subwencje, dotacje Subwencje Dotacje z budżetu państwa

14 Dochody miasta Mielca na 2010 r. w podziale na

15 Dochody ogółem138.693.357 zł100% - Podatki i opłaty34.641.852 zł 25,0% - Udział w PIT i CIT32.740.803 zł 23,6% - Dochody z usług6.580.008 zł 4,7% - Dochody z majątku 2.794.690 zł 2,0% - Pozostałe dochody (w tym: m.in.: zwrot podatku VAT, odsetki bankowe, dochody z najmu i dzierżawy) 4.727.557 zł 3,4% - Subwencja ogólna29.922.717 zł 21,6% - Dotacje z budżetu państwa14.518.094 zł 10,5% - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 12.767.637 zł 9,2%DOCHODY

16 Struktura dochodów budżetu miasta na 2010 r.

17 Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym: 34.641.852 zł100% - Podatek od nieruchomości 28.408.000 zł82,00% - Podatek od środków transportowych 927.000 zł2,68% - Podatek rolny 127.600 zł0,37% - Podatek leśny 7.266 zł0,02% - Opłata targowa 800.000 zł2,31% - Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat 4.371.986 zł12,62%

18 Pozostałe dochody budżetu miasta z tytułu podatków i opłat, w tym: 4.371.986 zł12,62% - Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.400.000 zł4,04% - Rekompensata z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 233.986 zł0,68% - Karta podatkowa 200.000 zł0,58% - Podatek od spadków i darowizn 260.000 zł0,75% - Wpływy z opłaty skarbowej1.000.000 zł2,89% - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.120.000 zł 3,22% - Wpływy z opłat planistycznej i ewidencji działalności gospodarczej 158.000 zł 0,46%

19 Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach 2006-2010 PlanWykonanie 20062.000.0002.483.466 20071.380.0002.836.647 20082.300.0002.236.770 20092.000.000ok. 2.000.000 20102.000.000

20 Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach 2006-2010 PlanWykonanie 200623.560.42524.646.984 200728.380.06130.291.235 200830.524.16733.466.613 200933.068.485ok. 29.143.879 201030.740.803

21 UDZIAŁY W PIT W LATACH 2007-2010

22 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych do budżetu miasta Mielca w latach 2006-2010 PlanWykonanie 20061 600 0001 692 223 20071 450 0002 552 771 20081 875 0604 637 580 20091 800 0001 580 000 20101 400 000

23 Podatek od czynności cywilnoprawnych w latach 2007-2010

24 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w GMM Mielec na tle średniej w kraju

25 WYDATKI Wydatki bieżące: Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe wydatki na finansowanie inwestycji

26 Wydatki w podziale na

27 Struktura wydatków ogółem budżetu miasta Mielca na 2010

28 WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

29 010 – Rolnictwo i Łowiectwo W dziale tym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych (przewidywany wzrost w stosunku do roku 2009 – o 1%) oraz 2% odpis na rzecz izby rolniczej

30 600 – Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy – rekompensata dla MKS Sp. z o.o. (wzrost 3,2% do roku 2009r.) Drogi publiczne gminne – wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg miejskich Pozostała działalność – wydatki bieżące związane z programem WIMAX

31 700 – Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki na podziały i wyceny gruntów i nieruchomości Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Biernackiego 1, dekoracje miasta, remonty elementów małej architektury,

32 710 – Działalność usługowa Wydatki związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz bieżące wydatki remontowe na cmentarzach

33 750 – Administracja Publiczna W tym dziale planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.

34 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Całość środków pochodził z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

35 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie OSP, Straży Miejskiej oraz zarządzaniem kryzysowym

36 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym planowane wydatki są na wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej, koszty związane z doręczeniem decyzji podatkowych, wydatki na opłaty sądowe i komornicze.

37 758 – Różne rozliczenia Rezerwa ogólna – 1.200.000.- zł; Rezerwy celowe – 4.174.756.- zł w tym: na dotacje dla organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – 1.100.000.- zł, na inwestycje współfinansowane ze środków UE – 2.450.000.-zł, na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne – 609.756.-zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 15.000.zł

38 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 - świetlice szkolne

39 Wydatki oświaty z podziałem na grupy placówek w 2009 r. i w planie na 2010 rok

40 Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2009r. i w planie na 2010r. (w tym świetlice szkolne)

41 Utrzymanie szkół 2009/2010 20092010 Subwencja oświatowa 27.229.39227.989.216 Środki z budżetu miasta 8.474.9209.166.545 Liczba uczniów 55575279

42 Wydatki na utrzymanie szkół – w latach 2007-2010

43 Ilość dzieci w przedszkolach miejskich w latach 2007 - 2010

44 851 – Ochrona zdrowia Środki wydatkowane będą zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki zostaną poniesione głównie na programy profilaktyczne, zajęcia SKS w szkołach, obozy i kolonie terapeutyczne, szkolenia, programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, poradnictwo.

45 852 – Pomoc Społeczna Przewidywanie wykonanie 2009 Plan 2010 Domy Pomocy społecznej 550 000 Ośrodki wsparcia 804 936798 231 Dom Dziennego Pobytu Środowiskowy Dom samopomocy 397 836 407 100 386 631 411 600 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne z ubezpieczenia społecznego 11 744 40012 289 689 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 48 72752 360 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 714 999576 905 Dodatki mieszkaniowe 1 450 0001 670 000 Zasiłki stałe 474 332347 600 Ośrodki pomocy społecznej 2 808 3752 817 101 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 311 045395 000 Pozostała działalność332 712311 940 Razem19 239 52619 808 826

46 Opieka społeczna w latach 2009-2010 r.

47 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 żłobków miejskich

48 Wydatki na żłobki

49 Ilość dzieci w żłobkach miejskich w latach 2005 - 2010

50 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W ramach pozostałej działalności przewidziano wydatki na: utrzymanie szaletów, fontann, placów zabaw, studni, zdrojów, drobne remonty, usuwanie awarii.

51 Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2010 r. 1. Wydatki bieżące380.000.- w tym: 1) Edukacja ekologiczna35.000.- 2) Selektywna zbiórka odpadów100.000.- 3) Odprowadzenie wód opadowych200.000.- 4) Monitoring25.000.- 5) Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych20.000.- 2. Wydatki inwestycyjne350.000.- w tym: 1) Wiaty śmietnikowe100.000.- 2) Parki miejskie50.000.- 3) Ścieżki rowerowe200.000.-

52 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Całość wydatków bieżących w tym dziale stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury

53 926 – Kultura fizyczna i sport Wydatki w tym dziale obejmują: bieżące utrzymanie MOSIR przy ul. Solskiego (3.452.295 zł) i wielofunkcyjnej krytej pływalni na osiedlu Smoczka (2.000.000 zł) oraz wydatki na stypendia sportowe (410.800 zł)

54 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2010 r.

55 Inwestycje 1 REGULACJA CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I GMINY MIELEC REGULACJA CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I GMINY MIELEC 3.530.917 Zakres rzeczowy obejmuje regulację: - Rowu Złotnicko-Mieleckiego na odcinku 662 mb, - Rowu Złotnicko – Berdechowskiego na odcinku 2530 mb, - Rowu Kisiel na odcinku 1250 mb Zadanie kontynuowane. Wykonawca PRMiI Sp. z o.o. Mielec. Zaawansowanie robót na dzień dzisiejszy około 50% całości robót.

56

57 Inwestycje 2 UZBROJENIE TERENÓW DLA BUD. MIESZK. OŚ SMOCZKA – UL. KHALA, ŚLIWY I BRATA ALBERTA – PODBUDOWA ULIC CD. UZBROJENIE TERENÓW DLA BUD. MIESZK. OŚ SMOCZKA – UL. KHALA, ŚLIWY I BRATA ALBERTA – PODBUDOWA ULIC CD. 1.000.000 Zakres rzeczowy zgodnie z przeprowadzonymi przetargami i zawartymi umowami obejmuje: - sieć wodociągową o długości 2,1 km, - sieć kanalizacji sanitarnej 1,3 km, - sieć kanalizacji deszczowej 1,3 km, Drogi w podbudowie tłuczniowej o długości 1,5 km. Zadanie kontynuowane, przechodzi do realizacji na rok 2010. Wykonawca PRMiI Sp. z o.o. Mielec (kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg) Firma Janusz Dziewit Pluty – drogi w podbudowie tłuczniowej

58 Inwestycja 3 PRZEDŁUŻENIE UL SZARYCH SZEREGÓW – PODBUDOWA TŁUCZNIOWA, KANALIZACJA DESZCZOWA PRZEDŁUŻENIE UL SZARYCH SZEREGÓW – PODBUDOWA TŁUCZNIOWA, KANALIZACJA DESZCZOWA 376.858 Zakres rzeczowy obejmuje 324 mb ulicy o nawierzchni tłuczniowej, kolektor deszczowy o długości 293,90 mb i przepust na rowie Wojsławsko - Cyranowskim w miejscu skrzyżowania z rowem. Zadanie kontynuowane. Wykonawca Firma Janusz Dziewit Pluty.

59 Inwestycje 4 BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. JAGELLOŃCZYKA – KONTYNUACJA BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. JAGELLOŃCZYKA – KONTYNUACJA 150.000 Opracowano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę, ogłoszono przetarg z terminem otwarcia na 7 stycznia 2010 r.

60 Inwestycje 5 PROJEKT TECHNICZNY PRZEDŁUŻENIA ULICY KORCZAKA (OD BAZY MPGK) DO UL WITOSA PROJEKT TECHNICZNY PRZEDŁUŻENIA ULICY KORCZAKA (OD BAZY MPGK) DO UL WITOSA 100.000 W przygotowaniu przetarg na opracowanie projektu.

61 Inwestycje 6 EKRAN AKUSTYCZNY PRZY AL.J.PAWŁA II – PRAWA STRONA W KIERUNKU UL. LEGIONÓW EKRAN AKUSTYCZNY PRZY AL.J.PAWŁA II – PRAWA STRONA W KIERUNKU UL. LEGIONÓW 100.000 Wychodząc naprzeciw wnioskom i postulatom mieszkańców. W roku 2009 opracowano projekt. W roku 2010 planuje się wykonanie odcinka ekranu o długości 129 mb.

62 Inwestycje 7 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 400.000 Zakres obejmuje budowę: ścieżki rowerowej - wzdłuż ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Ks. Arczewskiego, ścieżki rowerowej od ul. Głowackiego wzdłuż Al. Niepodległości do ul. Sienkiewicza

63 Inwestycje 8 WYKUP BUDYNKU PRZEDSZKOLA WYKUP BUDYNKU PRZEDSZKOLA 512.000 Budynek Przedszkola nr 2 przy ul. Lwowskiej

64 Inwestycje 9 BUDOWA – BUDYNKI SOCJALNE BUDOWA – BUDYNKI SOCJALNE 2.000.000 W Os. Rzochów obejmuje teren o powierzchni zabudowy 3.599,22 m 2 na 84 mieszkania, w tym: segment I- 32 mieszkania (M1-14m i M2 -14 m i 4 przystosowane dla niepełnosprawnych – 1.415.002,89; segment II – 16 mieszkań (M1 – 6m, M2 – 6 i 4 mieszkania przystosowane dla niepełnosprawnych – 741.418,94 – netto) segment III – 12 mieszkań (M4 -10m i M3 – 2m dla niepełnosprawnych – 1.030.839,95 zł. –netto) segment IV - 24 mieszkania (M4 – 20m, M3 - 4m dla niepełnosprawnych – 1.939.447,12 zł – netto) + zagospodarowanie i uzbrojenie – 2.374.000 zł Razem koszt całego zakresu 7.500.708,91 zł netto

65 BUDOWA – BUDYNKI SOCJALNE BUDOWA – BUDYNKI SOCJALNE 2.000.000 W Os. Rzochów obejmuje teren o powierzchni zabudowy 3.599,22 m2 na 84 mieszkania, w tym: segment I- 32 mieszkania (M1-14m i M2 -14 m i 4 przystosowane dla niepełnosprawnych – 1.415.002,89; segment II – 16 mieszkań (M1 – 6m, M2 – 6 i 4 mieszkania przystosowane dla niepełnosprawnych – 741.418,94 – netto) segment III – 12 mieszkań (M4 -10m i M3 – 2m dla niepełnosprawnych – 1.030.839,95 zł. –netto) segment IV - 24 mieszkania (M4 – 20m, M3 - 4m dla niepełnosprawnych – 1.939.447,12 zł – netto) + zagospodarowanie i uzbrojenie – 2.374.000 zł Razem koszt całego zakresu 7.500.708,91 zł netto

66 Inwestycje 10 Remont kapitalny budynku. REMONT BUDYNKU PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ REMONT BUDYNKU PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ 2.000.000

67 Inwestycje 11 -Drogi z planu Cyranka Południe -Drogi z planu Szafera -Droga z planu Michalina KD 35 -Droga z planu Michalina KD 21 cz. 1 -Droga z planu Michalina KD 21 cz.2 -Droga z planu Michalina KD 23 -Droga Przedłużenie Korczaka WYKUPY GRUNTÓW 920.000

68 Inwestycje 12 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - ZAKUP SYRENY ALARMOWEJ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - ZAKUP SYRENY ALARMOWEJ 19.000

69 Inwestycje 13 Zakres rzeczowy obejmuje: ocieplenie stropodachu i pokrycie dachowe, ocieplenie ścian i wykonanie elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanie nowych posadzek, malowanie ścian oraz roboty zewnętrzne (droga dojazdowa, chodniki). Zadanie kontynuowane. Wykonawca SAMSON Tarnów. REMONT SP 6 1.039.660

70 Inwestycje 14 ZAKUPY INWESTYCYJNE – PRZEDSZKOLA ZAKUPY INWESTYCYJNE – PRZEDSZKOLA 75.000

71 Inwestycje 15 POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ NAD DZIEĆMI POPRZEZ MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW PRZEDSZKOLI W MIELCU W TYM PM Nr 3 POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ NAD DZIEĆMI POPRZEZ MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW PRZEDSZKOLI W MIELCU W TYM PM Nr 3 1.000.000 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – PRZEDSZKOLE NR 13 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – PRZEDSZKOLE NR 13 70.000

72 Inwestycje 16 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY GIMNAZJUM Nr 2 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY GIMNAZJUM Nr 2 1.602.400 Zakres rzeczowy: sala o powierzchni 2.037,24 m 2 i kubaturze 21.074 m3 + przyłącza zewnętrzne, zagospodarowanie terenu i wyposażenie. Zadanie kontynuowane. Wykonawca REM-BUD Stalowa Wola

73 Inwestycje 17 SP 9 – zakupy inwestycyjne 14.000

74 Inwestycje 18 FUNDUSZ PRZECIWALKOHOLOWY – ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZYSZKOLNYCH FUNDUSZ PRZECIWALKOHOLOWY – ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZYSZKOLNYCH 120.000

75 Inwestycje 19 F.PRZECIWALKOHOLOWY- ZAKUPY INWESTYCYJNE F.PRZECIWALKOHOLOWY- ZAKUPY INWESTYCYJNE 15.000

76 Inwestycje 20 ZAKUPY INWESTYCYJNE ŻŁOBEK 3 ZAKUPY INWESTYCYJNE ŻŁOBEK 3 25.000 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – UZBROJENIA OSIEDLA MMR OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – UZBROJENIA OSIEDLA MMR 90.280

77 Inwestycje 21 ŻŁOBEK 5 - WYMINA OGRODZENIA I URZĄDZENIE PRKINGU PRZY ŻŁOBKU ŻŁOBEK 5 - WYMINA OGRODZENIA I URZĄDZENIE PRKINGU PRZY ŻŁOBKU 105.000 ŻŁOBEK Nr 3 – ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIA ZABAWOWE ŻŁOBEK Nr 3 – ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIA ZABAWOWE 90.000

78 Inwestycje 21 MODERNIZACJA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT –KONTYNUACJA ZADANIA MODERNIZACJA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT –KONTYNUACJA ZADANIA 30.000

79 Inwestycje 22 OŚWIETLENIE ULIC 200.000

80 Inwestycje 23 OŚWIETLENIE ULICY WOLNOŚCI 1.000.000 Zakres rzeczowy obejmuje wymianę oświetlenia na odcinku od ul. Żeromskiego do ronda przy ul. Partyzantów.

81 Inwestycje 24 WIATY PRZYSTANKOWE 120.000

82 Inwestycje 25 BUDOWA NOWYCH PLACÓW ZABAW BUDOWA NOWYCH PLACÓW ZABAW 100.000

83 Inwestycje 26 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI 400.000 WYMIANA SAMOCHODU OSOBOWO – TOWAROWEGO - SCK (Dotacja inwestycyjna) WYMIANA SAMOCHODU OSOBOWO – TOWAROWEGO - SCK (Dotacja inwestycyjna) 65.000

84 Inwestycje 27 WKŁAD WŁASNY – NA PROJEKT ZWIĄZANY Z MODERNIZACJA I ADAPTACJĄ JADERNÓWKI (Dotacja inwestycyjna) WKŁAD WŁASNY – NA PROJEKT ZWIĄZANY Z MODERNIZACJA I ADAPTACJĄ JADERNÓWKI (Dotacja inwestycyjna) 495.034

85 Inwestycje 28 POPRAWA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI INFRASTRUKTURY SPORTOWO- REKREACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ BASENÓW ODKRYTYCH - KONTYNUACJA POPRAWA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI INFRASTRUKTURY SPORTOWO- REKREACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ BASENÓW ODKRYTYCH - KONTYNUACJA 2.286.040 Zakres rzeczowy obejmuje: budynek techniczny, baseny zewnętrzne, zjeżdżalnia, instalacje wodno- kanalizacyjne, stacja uzdatniania wody, instalacja ogrzewania wody basenowej, ogrodzenie terenu, place, chodniki, oświetlenie zewnętrzne. Wykonawca ABM SOLID Tarnów

86 Inwestycje 29 Zakres projektowy obejmuje: rozbiórkę trybun górnych, modernizacje trybun dolnych i pomieszczeń pod trybunami, zadaszenie trybun, modernizacja bieżni, płyty boiska piłkarskiego i oświetlenia stadionu. Projekt w trakcie opracowania. Projektant Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabianowski Wrocław. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI STADIONU MOSIR PRZY UL. SOLSKIEGO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI STADIONU MOSIR PRZY UL. SOLSKIEGO 200.000

87 Inwestycje 30 EKRAN REKLAMOWY 250.000 ZAKUPY INWESTYCYJNE - MOSIR ZAKUPY INWESTYCYJNE - MOSIR 54.540

88 INWESTYCJE DO REALIZACJI PO UZYSKANIU DOFINASOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

89 Inwestycje 31 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego Całkowita wartość zadania 11 482 348 zł Całkowita wartość zadania 11 482 348 zł

90 Inwestycje 32 Całkowita wartość zadania 10 986 217 zł Całkowita wartość zadania 10 986 217 zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu)

91 Inwestycje 33 Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników Całkowita wartość zadania 8 200 000 zł Całkowita wartość zadania 8 200 000 zł

92 Inwestycje 34 Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza Całkowita wartość zadania 10 000 000 zł Całkowita wartość zadania 10 000 000 zł

93 Inwestycje 35 PSe-AP: Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy PSe-AP: Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy Całkowita wartość zadania 130 000 000 zł Całkowita wartość zadania 130 000 000 zł Celem projektu jest uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług. Projekt obejmuje: Przygotowanie infrastruktury technicznej JST (budowa sieci LAN, dostawa i instalacja serwerów, komputerów, zestawów dla biur podawczych, infomatów) Wdrożenie systemu informatycznego w JST (uruchomienie systemu obiegu dokumentów, uruchomienie systemu zarządzania sprawami, uruchomienie systemu e-usług) Szkolenia (użytkowników, administratorów) Uruchomienie centralnej (w skali województwa) elektronicznej skrzynki podawczej

94

95 Inwestycje 36 Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu Całkowita wartość zadnia 986 018 zł Całkowita wartość zadnia 986 018 zł

96 Inwestycje 37 Poprawa atrakcyjności infrastruktury poprzez budowę Euroboiska w Mielcu Całkowita wartość zadania 2 198 767 zł Całkowita wartość zadania 2 198 767 zł

97 Inwestycje 38 Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego Całkowita wartość zadania 47 506 000 Całkowita wartość zadania 47 506 000

98 Inwestycje 39 Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: SP nr.6,SP nr.9, ZSO Nr.1, ZS Nr.2 ul. Łąkowa, Żłobek 3,7, hala sportowa MOSiR – przy ul. Solskiego w tym: 80101 – 1.698.377.- 80110 - 1.829.828.- 85303 - 248.413.- 92604 - 1.892.502.- Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: SP nr.6,SP nr.9, ZSO Nr.1, ZS Nr.2 ul. Łąkowa, Żłobek 3,7, hala sportowa MOSiR – przy ul. Solskiego w tym: 80101 – 1.698.377.- 80110 - 1.829.828.- 85303 - 248.413.- 92604 - 1.892.502.- Całkowita wartość zadania 11 394 000 zł Całkowita wartość zadania 11 394 000 zł

99 PROJEKTY ZŁOŻONE O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMOWANIA NA LATA 2007-2013

100 Wnioski złożone w pierwszej połowie 2009 roku

101 Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca W ramach POiIŚ na lata 2007-2013 Priorytet : IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Całkowita wartość projektu:11 394 000 zł Uzyskany poziom dofinansowania:48% Koszty przeznaczone na realizacje projektu w 2010 roku: 10 902 153 zł W tym: Środki GMM5 669 120 zł Środki EFS5 233 033 zł

102 Zakres projektu Przedmiotem projektu są prace termomodernizacyjne w siedmiu budynkach użyteczności publicznej: Żłobku nr 3, Żłobku nr 7, Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 9, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Hali Sportowej.

103 Tytuł projektu: Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5.Infrastruktura publiczna Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat A - Euroboiska Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Całkowita wartość projektu:2 198 767 zł Uzyskany poziom dofinansowania:54,63% Koszty przeznaczone na realizacje projektu w 2010 roku: 2 196 327 zł W tym: Środki GMM996 474 zł Środki EFRR1 199 853 zł

104 Zakres projektu Przedmiotowy projekt polegać będzie na budowie profesjonalnego obiektu sportowego do gry w piłkę nożną zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 5, m.in: Wykonanie płyty boiska, z trawy syntetycznej o wysokości 50 – 70 mm, o wymiarach pola gry zgodnych z wytycznymi określonymi przez FIFA tj.: długość 100 m, szerokość 55 m zakup i montaż kompletu bramek stacjonarnych o wymiarach 7,32m x 2,44m, wykonanie piłkochwytów za każdą z bramek, wykonanie oświetlenia o mocy min. 200 luxów.

105 Wnioski złożone w drugiej połowie 2009 roku

106 Tytuł projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu. W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – drogi wojewódzkie Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Całkowita wartość projektu:10 986 217 zł Uzyskany poziom dofinansowania:70% Koszty przeznaczone na realizacje projektu w 2010 roku: 10 595 661 zł W tym: Środki GMM3 178 699 zł Środki EFRR7 416 962 zł

107 Zakres projektu W ramach realizacji Projektu planuje się przebudowę 4 ulic stanowiących ciągi dróg wojewódzkich nr 984 i 875 o łącznej długości 1,53 km tj.: ul. Legionów (DW 984) na dł. 1,04 km od ronda z Al. Jana Pawła II do Rynku, ul. Rynek (DW 984) na dł. 0,13 km od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Mickiewicza, ul. Mickiewicza (DW 984) na dł. 0,25 km od Rynku do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, ul. Jagiellończyka (DW 875) na długości 0,11 km.

108 Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat B Pomoc społeczna Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Całkowita wartość projektu:986 018 zł Uzyskany poziom dofinansowania:70% Koszty przeznaczone na realizacje projektu w 2010 roku: 684 937 zł W tym: Środki GMM205 481 zł Środki EFRR479 456 zł

109 Zakres projektu W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się następujące etapy prac: Pierwszy etap dotyczy modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Łukasiewicza. Drugi etap realizacji projektu to adaptacja budynku przy ul. Pogodnej na potrzeby Klubu Integracji Społecznej oraz wyposażenie obiektu.

110 Wnioski złożone w 2009 roku przy współudziale Gminy Miejskiej Mielec

111 Tytuł projektu: Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo Informacyjne Wniosek realizowany na podstawie porozumienia JST z dnia 16 maja 2008 Wpisany na listę indykatywną Całkowita wartość projektu: 130 000 000 zł Wkład z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na 2010 rok:178 248 zł Maksymalny udział środków EFRR85%

112 Zakres projektu Wyróżnia się następujące etapy realizacji projektu: Przygotowanie infrastruktury technicznej Wdrożenie systemu informatycznego Szkolenia Eksploatacja rozwiązania

113 Tytuł projektu: Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec Całkowita wartość projektu: 488 000 zł Wkład z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na 2009 rok:30 000 zł Maksymalny udział środków EFRR85%

114 Zakres projektu Inwestycja ma polegać na następujących etapach rozbudowy: Budynek po przebudowie i adaptacji poddasza będzie dwukondygnacyjny, z dachem wielospadowym z lukarnami, będzie kryty blachą dachówkopodobną lub dachówką ceramiczną. W adaptowanej części parteru zlokalizowane zostaną: wiatrołap, klatka schodowa, hall- komunikacja, szatnia, pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, WC, WC dla niepełnosprawnych, 2 pomieszczenia gospodarcze, sala wykładowa na 20 osób. Na adaptowanym poddaszu powstaną: klatka schodowa, hall-komunikacja, dwa pokoje gościnne z łazienkami, świetlica, aneks kuchenny, 2 pomieszczenia gospodarcze, łazienka. Rozbudowa istniejącego budynku polegała będzie na budowie zadaszonego tarasu od strony zachodniej.

115 Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno – komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat D Transport publiczny Wnioskodawca: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu Całkowita wartość projektu: 11 482 348 zł Wkład z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na 2010 rok: 920 000 zł Maksymalny udział środków EFRR 85%

116 Zakres projektu Przedmiotem projektu realizowanego przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o.o. w Mielcu (MKS) jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: Zakup autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG – 2 szt. typu maxi 12m (ilość miejsc ok. 84) oraz zakup autobusów zasilanych olejem napędowym - 10 szt. typu midi 9 m (ilość miejsc ok. 60). Doposażenie posiadanego taboru (28 szt. pojazdów.) System informacji pasażerskiej w skład której wchodzą tablice elektroniczne na przystankach (4 szt.) pracujące w sieci informatycznej, Zakup i instalacja elektronicznych punktów doładowań biletów jednorazowych wchodzących w skład systemu dystrybucji i identyfikacji biletów Utworzenie Centrum Zarządzania Dynamiczną Informacją Pasażerską.

117 Tytuł projektu: Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce. W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6 Turystyka i kultura Wnioskodawca: Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu Całkowita wartość projektu: 2 618 727 zł Wkład z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na 2010 rok: 495 034 Maksymalny udział środków EFRR 85%

118 Zakres projektu W zakres rzeczowy projektu wchodzą następujące prace i zlecenia: prace przygotowawcze (dokumentacja dla projektu) prace związane z robotami budowlanymi zakup sprzętu i wyposażenia zakup towarów i usług związanych z promocją lokalnych lub regionalnych produktów turystyki kulturowej

119 Wnioski przewidywane do złożenia luty/marzec 2010 r - wg najbliższego harmonogramu

120 Tytuł projektu: Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo- rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza. W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7. Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec w partnerstwie Planowana całkowita wartość projektu:10 000 000 zł Maksymalna kwota wsparcia8 500 000 zł Maksymalny poziom dofinansowania85%

121 Zakres projektu W zakres projektu wchodzą: Przebudowa rynku Starego Miasta Remont ul. Kościuszki od rynku do ul. Połanieckiej Modernizacja kamienic przy ul. Mickiewicza 13, Rynek 4 i Rynek 2 Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Rzecznej Odnowa Parku Inwalidów Wojennych Modernizacja bazyliki mniejszej św. Mateusza wraz z otoczeniem Modernizacja kościółka pod wezwaniem św. Marka wraz z otoczeniem

122 Tytuł projektu: Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników. W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7.. Spójność wewnątrzregionalna Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Planowana całkowita wartość projektu:8 200 000 zł Maksymalna kwota wsparcia7 000 000 zł Maksymalny poziom dofinansowania85%

123 Zakres projektu W zakres projektu wchodzą: Remont części ul. Miasteczko Młodego Robotnika oraz wybranych dróg wewnętrznych na terenie tzw. Miasteczka Młodego Robotnika (części osiedla Niepodległości) Wymiana sieci kanalizacji wraz z instalacją nowej sieci wysokoprężnej na terenie tzw. Miasteczka Młodego Robotnika Remont budynku handlowo usługowego położonego przy ul. Miasteczka Młodego Robotnika 34 Odnowienie Górki Cyranowskiej (teren położony pomiędzy ul. Kwiatkowskiego a ul. Parkową

124 Tytuł projektu: Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Planowana całkowita wartość projektu:1 300 000 zł Maksymalna kwota wsparcia1 500 000 zł Przewidywany poziom dofinansowania z EFRR85%

125 Zakres projektu W zakres projektu wchodzić będzie doposażenie basenu przy ul. Powstańców Warszawy w kolektory słoneczne służące podgrzewowi wody w basenach oraz ciepłej wody użytkowej.

126 W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna Działanie 2.1Infrastruktura komunikacyjna Schemat B- Drogi powiatowe Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Przewidywana całkowita wartość projektu: 7 145 000 zł Maksymalna kwota wsparcia5 000 000 zł Maksymalne dofinansowanie z EFRR70%

127 Zakres projektu W ramach projektu planuje się prace na następujących odcinkach dróg: ul. Drzewieckiego ul. Głowackiego ul. Kościuszki ( cz. od ul. Połanieckiej do ul. Wojsławskiej) ul. Narutowicza ( cz. od ul. Wojsławskiej do ul. Kościuszki ) ul. Żeromskiego ( cz. od torów do Urzędu Skarbowego)

128 W ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna Działanie 2.1Infrastruktura komunikacyjna Schemat C- Drogi gminne Wnioskodawca: Gmina Miejska Mielec Procedura preselekcji Przewidywana całkowita wartość projektu: 2 800 000 zł Maksymalna kwota wsparcia2 000 000 zł Maksymalne dofinansowanie z EFRR70%

129 Zakres projektu W ramach projektu planuje się prace na następujących odcinkach dróg: ul. Kosmonautów ul. Szybowcowa ul. Orla ul. Czecha ul. Piaskowa ( cz. od ul. Korczaka do A& K wzdłuż lasku) ul. Korczaka ( od ul. Piaskowej do skrzyżowania z ul. Wolności)


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU MIASTA MIELCA na 2010 rok (z autopoprawką)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google