Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 9.3 – wybór projektów do dofinansowania i co dalej?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 9.3 – wybór projektów do dofinansowania i co dalej?"— Zapis prezentacji:

1 Działanie 9.3 – wybór projektów do dofinansowania i co dalej?
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Działanie 9.3 – wybór projektów do dofinansowania i co dalej? Justyna Mirończuk Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058)

2 ZAWARCIE UMOWY

3 Uzupełnienie dokumentów
karta wzorów podpisów informacja o wybranej formie zabezpieczenie realizacji projektu przez beneficjenta i partnerów projektu numer konta bankowego beneficjenta oraz, jeśli dotyczy, kont bankowych partnerów oświadczenia przewidziane w §9 wzoru umowy o dofinansowanie harmonogram rzeczowo - finansowy Termin weryfikacji powyższych dokumentów = 30 dni roboczych

4 Podpisanie umowy przygotowanie umowy i przesłanie jej beneficjentowi do podpisu – 20 dni roboczych podpisanie umowy przez beneficjenta i odesłanie do DPROW UMWP podpisanie umowy przez Zarząd Województwa Pomorskiego – 20 dni roboczych odesłanie jednego egzemplarza umowy beneficjentowi opublikowanie informacji o podpisaniu umowy na stronie internetowej DPROW i DPR

5 Złożenie zabezpieczenia
Formy zabezpieczenia: poddanie się egzekucji wprost z aktu notarialnego, zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteka, poręczenie wg prawa cywilnego (poręczycielem może być wyłącznie jednostka sektora finansów publicznych, w tym Fundusz Kościelny, lub bank), ubezpieczenie umowy, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa Termin złożenia zabezpieczenia = 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy

6 REALIZACJA UMOWY

7 Rozliczanie wydatków wnioski o płatność pośrednią składane są nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej nią raz na 3 miesiące pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym w danym roku należy złożyć oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT wraz z zaświadczeniem właściwego urzędu skarbowego o statusie podatnika VAT wniosek o płatność końcową należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu płatność końcowa wynosi co najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowania

8 Zamówienia publiczne Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień Publicznych Podmioty niezobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień Publicznych Wartość zamówienia poniżej euro Oszczędnie, celowo i z zachowaniem formy pisemnej od – poniżej euro Zgodnie z wytycznymi IZ lub wewnętrznych zasad Beneficjenta od euro Zgodnie z ustawą Tryb przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 kodeksu cywilnego

9 Zamówienia publiczne – obowiązki wobec IZ
niezwłoczne udostępnianie dowodów stosowania procedur na żądanie IZ przekazywanie treści ogłoszeń związanych z postępowaniami niezwłocznie po ich podaniu do informacji publicznej na żądanie IZ przekazywanie informacji o wynikach postępowań przed podpisaniem umów z wykonawcami niezwłoczne przekazywanie kopii umów i aneksów do umów z wykonawcami niezwłoczne przekazywanie na żądanie IZ informacji o wynikach kontroli Prezesa UZP Naruszenie ustawy P.z.p. skutkuje obniżeniem dofinansowania zgodnie z Taryfikatorem

10 Kontrola i audyt IZ, wskazany przez nią audytor i inne uprawnione podmioty mogą przeprowadzać kontrole Projektu w okresie 5 lat od finansowego zakończenia realizacji projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w miejscu realizacji projektu, w siedzibie beneficjenta oraz a siedzibie IZ na podstawie kopii dokumentów. Kopie informacji pokontrolnych, zaleceń pokontrolnych i tym podobnych dokumentów powstałe w wyniku kontroli projektu przeprowadzonych przez uprawnione instytucje należy przekazywać IZ w terminie 7 dni od otrzymania Dokumentacja projektu musi być przechowywana w siedzibie beneficjenta do 31 grudnia 2020 roku.

11 Promocja Na obiektach, wyposażeniu oraz dokumentach związanych z realizacją projektu powinny znaleźć się: informacje o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu logo Unii Europejskiej logo programu (Narodowa Strategia Spójności Program Regionalny) inne informacje zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów dla Beneficjentów RPO WP

12 Zmiana umowy forma pisemna – aneks lub pisemna akceptacja zmian przez IZ ostateczny termin wystąpienia do IZ z wnioskiem o wprowadzenie zmian upływa 1 miesiąc przed datą planowanego rzeczowego zakończenia realizacji projektu zmiany w umowie, co do zasady, nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania zmiany wartości wskaźników produktu i przesunięcia kwot pomiędzy kategoriami wydatków wymagają formy aneksu zmiany przekraczające 15% wartości wskaźników lub 15% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych wprowadzane są po przeprowadzeniu ponownej oceny wykonalności lub strategicznej

13 Rozwiązanie umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia nierozpoczęcie realizacji projektu zaprzestanie realizacji projektu/realizacja projektu niezgodnie z umową odmowa poddania się kontroli nieusunięcie stwierdzonych nieprawidłowości niewypełnianie obowiązków w zakresie monitoringu niewłaściwe udzielanie zamówień publicznych niestosowanie zaleceń, rekomendacji i wytycznych IZ bez wypowiedzenia wykorzystanie przekazanych środków niezgodnie z umową nieusunięcie niezgodności wykrytych przez IZ w trakcie kontroli dokumentacji niewniesienie zabezpieczenia złożenie podrobionych, przerobionych lub poświadczających nieprawdę dokumentów ogłoszenie upadłości, postawienie w stan likwidacji, podleganie zarządowi komisarycznemu, zawieszenie działalności itp w wyniku zgodniej woli stron Rozwiązanie umowy skutkuje koniecznością zwrotu środków wraz z odsetkami

14 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Dziękuję za uwagę, życzę powodzenia. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058)


Pobierz ppt "Działanie 9.3 – wybór projektów do dofinansowania i co dalej?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google