Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006."— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIEM W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIEM Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Działania SPO – ROL wdrażane przez UMWP Działanie 2.2 Scalanie gruntów Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

3 Działanie 2.2 zrealizowano 1 projekt na kwotę 1 445 428,00 PLN, w tym dofinansowanie w EFOiGR stanowiło 998 841,00 PLN. Beneficjantem było Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. Działanie 2.5 wydano 10 decyzji na łączna kwotę kosztów kwalifikowalnych 33 983 281,00 PLN, w tym 25 706 357,82 PLN z EFOiGR Beneficjentem jest Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

4 Beneficjenci w ramach działania 2.3Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 98 uprawnionych gmin (wiejskie, miejsko – wiejskie z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców); 88 gmin ubiegało się o dofinansowanie; 5 Instytucji kultury dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego.

5 Proces wdrażania działania 2.3 wpłynęło 289 wniosków na łączna kwotę 36 924 344,80 PLN dofinansowania EFOiGR; 273 wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym; 218 wniosków zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem merytorycznym.

6 Podpisano 153 umowy o dofinansowanie projektu na łączną kwotę dofinansowania 20 754 011,00 PLN : - 116 umów w 2005 r. - 23 umowy w 2006 r. - 14 umów w 2007 r. Odstąpiono od realizacji 4 umów - na skutek wykrycia i potwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu ich realizacji.

7 Finansowe postępy wdrażania działania 2.3 Wg stanu na dzień 30 kwietnia 2008 r. w Województwie Pomorskim realizowanych jest 149 umów na kwotę 20 068 262,00 PLN dofinansowania ze środków UE. Zakończono realizację i rozliczono 135 projektów na łączną kwotę 16 236 744,00 PLN dofinansowania z EFOiGR.

8 Projekty w podziale na kategorie: 55 zalicza się do kategorii odnowa wsi; 49 zalicza się do kategorii ochrona / zachowanie dziedzictwa kulturowego; 31 zalicza się do kategorii rozwój instytucji kultury.

9 Efekty rzeczowe 1.Liczba wybudowanych lub przebudowanych (w połączeniu z remontem) elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w tym systemów informacji wizualnej: 15 2.Zagospodarowane zbiorniki i cieki wodne w obrębie miejscowości: 16 3.Zbudowane, odnowione i urządzone ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne: 4,22 km 4.Zbudowane, odnowione i urządzone obiekty sportowe: 41 5.Ukształtowane centra wsi poprzez odnowienie lub budowę placów, parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego i.t.p.: 24 6.Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku, place zabaw: 39

10 Efekty rzeczowe C.D. 7. Zrewitalizowane lub adaptowane obiekty zabytkowe użytkowane na cele publiczne: 3 8. Miejsca pamięci: 1 9. Liczba wspartych przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych: 1 10. Liczba stworzonych i wyposażonych warsztatów, punktów usługowych w wyniku przeprowadzenia inwestycji oraz zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych zawodów: 2 11. Zbudowane, adaptowane lub wyremontowane (w połączeniu z modernizacją) oraz wyposażone obiekty publiczne pełniące funkcje kulturalne: 86, w tym: 73 świetlice, 7 domów kultury, inne obiekty pełniące funkcje kulturalne: 6

11 Najczęściej popełniane błędy w procedurze przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1. zmiany umowy aneksowanie umowy zmiana terminu wykonania (zrzekanie się wpływów z tytułu kar umownych); nienależyte planowanie wykonania robót; rozszerzanie zakresu umowy (roboty dodatkowe) 2. rażące naruszenie ustawy treść oferty nie odpowiada treści SIWZ; realizacja nieważnej umowy; 3. zasady wnoszenia wadium; 4. nie stosowanie do opisu przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień;

12 Najczęściej popełniane błędy w procedurze przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Naruszanie zasad rozporządzenia dotyczącego rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia modyfikacje; powoływanie się w SIWZ na nieobowiązujące zapisy Ustawy; brak wszystkich elementów zgodnie z ustawą. 7. Roboty dodatkowe 8. Roboty uzupełniające 9. Wynagrodzenie ryczałtowe 10. Terminy

13 Typy nieprawidłowości w związku z realizacją projektów w ramach działania 2.3 SPO-ROL 2004-2006 1. naruszenie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 177 z późn. zm.); 2. przedstawienie nierzetelnych dokumentów protokół odbioru robót nie dopowiadający stanu faktycznemu wykonanych prac; wniosek o płatność, sprawozdanie z realizacji projektu oraz dokumenty księgowo - finansowe nie odpowiadające stanu faktycznemu wykonanych prac.

14 Typy nieprawidłowości w związku z realizacją projektów w ramach działania 2.3 SPO - ROL 2004-2006 3. Przedsięwzięcie wykonane niezgodnie z przepisami Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r., w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń

15 Typy nieprawidłowości w związku z realizacją projektów w ramach działania 2.3 SPO-ROL 2004-2006 4. Wydatek niekwalifikowalny Współfinansowanie z EFOiGR pomieszczeń wyłączonych z użytku publicznego (lokale mieszkalne). Współfinansowanie z EFOiGR w ramach realizacji projektu np. remontu sklepu, remizy. Zwiększenie zakresu rzeczowego projektu. Płatność faktury po złożeniu wniosku o płatność końcową. 5. W zakresie montażu finansowego kosztów kwalifikowalnych Niewłaściwe finansowanie poszczególnych etapów zadania w odniesieniu do montażu finansowego w związku ze środkami Promesy Ministra Kultury.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich www.dprow.woj-pomorskie.pl tel: (058) 32 61 650 fax: (058) 32 61 673 email: dprow@woj-pomorskie.pl

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google