Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2015 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2015 rok"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2015 rok

2 Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.
 Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu lub z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy i kart odpowiedzi 2. Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego

3 Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu
Deklarację należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed egzaminem Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły Absolwent składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej wraz z oryginałem ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację, z zakresu której zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego

4 Do części pisemnej oraz części praktycznej egzaminu uczeń przystępuje w szkole do której uczęszcza, a absolwent – w szkole, którą ukończył

5 Warunki zdania egzaminu
Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał: z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

6 Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa.
Wynik ten jest ostateczny.

7 Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez komisję okręgową

8 Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu
Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenie do Dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji wskazującej na nauszenie przepisów. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

9 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu może unieważnić odpowiednią część egzaminu w przypadku: Stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań Wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej lub korzystania podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego oraz materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez Dyrektora OKE Zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu

10 Ponowne przystąpienie do egzaminu
Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części, z tym, że: Uczniowie przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego

11 Po upływie trzech lat od dnia, w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu (na podstawie złożonej deklaracji), przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

12 Część pisemna egzaminu zawodowego trwa 60 minut i składa się
z 40 pytań zamkniętych - odbędzie się 8 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 10:00

13 Organizacja części pisemnej
W dniu egzaminu zdający zgłoszą się do szkoły co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości wraz ze zdjęciem i okazać go przed wejściem do sali Do sali nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, a na część pisemną również kalkulatorów oraz innych niedozwolonych materiałów i przyborów

14 O godzinie wyznaczonej na rozpoczęcie egzaminu członkowie ZN rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi. Po rozdaniu arkuszy spóźnieni zdający nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej

15 Po otrzymaniu arkuszy zdający:
- zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zadającego” na pierwszej stronie arkusza, - wpisują na karcie odpowiedzi: datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji, zaznaczają wersję arkusza oraz zamieszczają nr pesel, - przyklejają naklejki z nr pesel zgodnie z instrukcją przewodniczącego, - nie podpisują kart odpowiedzi.

16 Po zakończeniu czynności organizacyjnych PZN zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Zdający, który zakończy pracę przed wyznaczoną godziną zakończenia egzaminu lub chce zrezygnować ze zdawania egzaminu, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki. Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu PZN informuje zdających, ile czasu zostało do zakończenia egzaminu.

17 Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin PZN ogłasza zakończenie egzaminu i poleca zdającym odłożenie kart odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu. Członkowie ZN odbierają od zdających karty odpowiedzi i sprawdzają w ich obecności poprawność kodowania Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie sali.

18 Część praktyczna egzaminu – Czas trwania egzaminu 150 minut
Informatyk – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - E.12 (wk) Część praktyczna egzaminu – 11,12,13 luty 2015 r. Zmiany 8:00 i 12:00 Sala 106 Czas trwania egzaminu 150 minut

19 Technik Hotelarstwa – T.11 (d) Technik obsługi turystycznej – T.13 (d)
Część praktyczna egzaminu – 15 stycznia 2015 r. (czwartek) Godz. 9:00 Sala SS Czas trwania egzaminu 150 minut

20 Część praktyczna egzaminu – Czas trwania egzaminu 180 minut
Technik ekonomista – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - A.35 (dk) Część praktyczna egzaminu – 14 stycznia 2015r (środa) Godz. 9:00 Sala 103, 104 Czas trwania egzaminu 180 minut

21 Część praktyczna egzaminu – 2, 4 luty 2015r (poniedziałek, środa)
Technik technologii żywności Produkcja wyrobów cukierniczych – T.04 (w) Część praktyczna egzaminu – 2, 4 luty 2015r (poniedziałek, środa) Zmiana 8:00, 12:00, 16:00 Sala 13 Czas trwania egzaminu 150 minut

22 Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
27 marca 2015 roku

23 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Informacje na stronie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2015 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google