Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ROK SZKOLNY 2011/2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ROK SZKOLNY 2011/2012."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ROK SZKOLNY 2011/2012

2 OBOWIĄZKI ZDAJĄCEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU Złożenie deklaracji do Dyrektora Szkoły nie później niż do dnia 20 grudnia (w przypadku sesji letniej) lub 30 września (w przypadku sesji zimowej) – dotyczy słuchaczy semestrów najwyższych Absolwenci Szkoły składają deklarację do Dyrektora Szkoły nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierzają przystąpić do egzaminu

3 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych ETAP PISEMNY Czas trwania 120 minut (+ 30 min) Etap praktyczny – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego, polegającego na opracowaniu projektu realizacji określonych prac. WYMAGANIA,KTÓRE TRZEBA SPEŁNIĆ,ABY ZDAĆ EGZAMIN Czas trwania 180 – 240 min (+ 30 min) Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych ETAP PRAKTYCZNY

4 WYMAGANIA,KTÓRE TRZEBA SPEŁNIĆ,ABY ZDAĆ EGZAMIN 1. W ETAPIE PISEMNYM ZDAJ,ACY MOŻE OTRZYMAĆ ZA KAŻDE PRAWIDŁOWO ROZWIĄZANE ZADANIE 1 PKT.ZDAJĄCY ZDA TEN ETAP,JEŚLI UZYSKA: z części I-co najmniej 50% pkt. możliwych do uzyskania z części II - co najmniej 30% pkt. możliwych do uzyskania 2. W ETAPIE PRAKTYCZNYM ZDAJĄCY ZDA EGZAMIN, JEŚLI UZYSKA CO NAJMNIEJ 75% PKT. MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA.

5 ETAP PISEMNY 18 CZERWCA /poniedziałek/ 2012 r godz 12.00

6 ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ NA EGZAMIN 11.30 zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone miejsca, przy wejściu do sali każdy zdający okazuje dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem (najlepiej dowód osobisty), do sali nie wolno wnosić żadnych środków łączności, każdy zdający przynosi ze sobą pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, egzamin rozpoczyna się punktualnie O GODZ. 12.00, po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi spóźnieni nie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej

7 PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO LAUREACI I FINALIŚCI TURNIEJÓW LUB OLIMPIADTEMATYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z WYBRANĄ DZIEDZINĄ WIEDZY ZAWODOWEJ SĄ ZWOLNIENI Z ETAPU PISEMNEGO EGZ.ZAW każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny, który zawiera: - instrukcję zamieszczoną na pierwszej stronie, - dwuczęściowy test, część I zawiera 50 zadań, część II zawiera 20 zadań (wszystkie zadania są zadaniami zamkniętymi z czterema odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawidłowa) zdający sprawdza kompletność otrzymanych dokumentów (tzn. czy mają wszystkie strony i czy są wyraźnie wydrukowane), jeśli nie zgłasza ten fakt przewodniczącemu, wymienia dokumenty i potwierdza to podpisem w protokole przebiegu egzaminu

8 zdający zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza, następnie wpisuje na karcie odpowiedzi: - swój numer ewidencyjny PESEL, - datę urodzenia, - symbol cyfrowy zawodu oraz wersję arkusza, - przykleja naklejkę z nr PESEL czas na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych, Przewodniczący zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania

9 w czasie egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, w szczególności: - nie opuszcza sali egzaminacyjnej, - nie opuszcza wyznaczonego miejsca w sali, - w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi, - nie wypowiada uwag i komentarzy, - nie zdaje pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, w przypadku naruszenia powyższych zakazów zdający opuszcza salę, jego praca zaś zostaje unieważniona, zdający, który ukończył pracę przed upływem wyznaczonego czasu zgłasza to przez podniesienie ręki i po otrzymaniu pozwolenia opuszcza salę

10 po upływie wyznaczonego czasu zdający kończy pracę: - sprawdza czy poprawnie zakodował na karcie odpowiedzi wszystkie wymagane informacje, - zamyka i odkłada arkusz na brzeg stolika zadrukowaną stroną do blatu, - członkowie zespołu nadzorującego w obecności zdającego sprawdzają kompletność i poprawność numeru PESEL, daty urodzenia, symbolu cyfrowego i wersji arkusza, - opuszcza salę po uzyskaniu zgody przez przewodniczącego

11 ETAP PRAKTYCZNY 19-22 czerwca 2012r godz. 9.00 przekazanie dyplomów do szkół 31 sierpnia 2012r.

12 Etap praktyczny w szkole policealnej polega na: opracowaniu projektu realizacji określonych prac (w przypadku zawodów) – 180 min: technik administracji, technik bhp, technik ochrony fizycznej osób i mienia) opracowaniu projektu realizacji określonych prac lub/i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym (technik masażysta- 240 min)

13 zdający zgłasza się na egzamin na 30 minut przed rozpoczęciem, każdy zdający przynosi ze sobą pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, przy wejściu do sali każdy zdający okazuje dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem (najlepiej dowód osobisty), w przypadku wykonywania zdania praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym – odzież roboczą oraz określone w zawiadomieniu o egzaminie dokumenty i przybory związane ze specyfiką zawodu

14 o ustalonej godzinie zdający zajmuje wylosowane/wyznaczone miejsce, zdający sprawdza kompletność otrzymanych dokumentów (tzn. czy mają wszystkie strony i czy są wyraźnie wydrukowane), jeśli nie zgłasza ten fakt przewodniczącemu, wymienia dokumenty i potwierdza to podpisem w protokole przebiegu egzaminu, zdający, którzy wykonują zadania praktyczne przy stanowisku egzaminacyjnym uczestniczą przed rozpoczęciem egzaminu w instruktażu stanowiskowym

15 Zdający, którzy wykonują zadania bądź określone prace na stanowiskach egzaminacyjnych mają 20 minut na zapoznanie się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym i przygotowanie się do wykonania zadania praktycznego (czasu tego nie wlicza się do czasu trwania etapu praktycznego),

16 Wykonanie zadania egzaminacyjnego obejmuje dla zdających wykonujących projekt realizacji określonych prac: opracowanie projektu realizacji prac określonych w treści zadania stanowiące pracę egzaminacyjną, sformułowanie tytułu odnoszącego się do zakresu treści pracy egzaminacyjnej, wypełnienie karty pracy egzaminacyjnej,

17 PRZEBIEG EGZAM INU w czasie egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, w szczególności: - nie opuszcza sali egzaminacyjnej, - nie opuszcza wyznaczonego miejsca/stanowiska, - w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,

18 nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zdaje pytań dotyczących zadania egzaminacyjnego, zdający, który ukończył pracę przed upływem wyznaczonego czasu zgłasza to przez podniesienie ręki, na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia przewodniczący przypomina zdającym ile pozostało czasu do końca egzaminu

19 Po zakończeniu etapu praktycznego: Przewodniczący odbiera arkusz egzaminacyjny od zdających, sprawdza ich kompletność, potwierdza odbiór w protokole i pozwala na opuszczenie pomieszczenia, w przypadku zdających wykonujących projekt realizacji prac Przewodniczący odbiera od nich arkusz egzaminacyjny i pracę egzaminacyjną razem z brudnopisem, sprawdza kompletność, zaznacza zielonym kolorem poprawki, dopisania i inne zapisy wprowadzone przez zdającego, zapisuje ich liczbę w karcie pracy, potwierdza odbiór pracy i wykonanie określonych prac i następnie pozwala na opuszczenie pomieszczenia

20 Jak pisać projekt realizacji prac w czasie etapu praktycznego?

21 Po pierwsze Przeczytaj dokładnie od początku do końca zadanie egzaminacyjne - treść zadania wraz z załącznikami, aby się dowiedzieć co masz zrobić, co masz do dyspozycji.

22 Po drugie Sformułuj i zapisz na pierwszej stronie swojej pracy tytuł, który będzie mówił czego dotyczy projekt.

23 Po trzecie Przeanalizuj dokładnie treść zadania i załączniki. Pamiętaj- masz opracować projekt realizacji prac", a więc musisz dowiedzieć się o jakie prace chodzi, jaki ma być efekt końcowy tych prac i co masz do dyspozycji. Upraszczając problem, projektując swój wolny czas nie będziesz wybierać się na narty, gdy masz do dyspozycji tylko łyżwy.

24 Po czwarte Zapisz w pracy egzaminacyjnej założenia do projektu - są to wszystkie istotne informacje, które musisz wziąć pod uwagę opracowując projekt realizacji prac.

25 Po piąte Wyodrębnij i zatytułuj rozdziały - to żaden problem. W treści zadania jest zapis: projekt powinien zawierać:". Kolejne punkty tego wykazu powinny stać się tytułami rozdziałów Twojego projektu.

26 Po szóste Wypełnij rozdziały treścią, ale to już umiesz. Uczyłeś się, zbierałeś doświadczenie wykonując ćwiczenia laboratoryjne, realizując projekty, rozwiązując różne zadania, problemy w trakcie nauki w szkole. Pamiętaj pisz na temat. Zaglądaj do danych, które zapisałeś w pierwszym rozdziale, aby fantazja nie sprowadziła Cię na manowce.

27 Pisz czytelnie - daj szansę egzaminatorowi na ocenę Twojej pracy.

28 ODBIÓR DYPLOMÓW TECHNIKA 1 września 2012 r


Pobierz ppt "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ROK SZKOLNY 2011/2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google