Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe

2 Struktura egzaminu z przygotowania zawodowego

3 PROCEDURA POWOŁANIA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH ETAP PISEMNY EGZAMINU ZAWODOWEGO
PSZN – dyrektor szkoły na 1 miesiąc przed terminem egzaminu powołuje członków szkolnego zespołu nadzorującego (SZN) powołuje zespoły nadzorujące egzamin w salach (ZN)** wyznacza przewodniczących zespołów nadzorujących (PZN) wyznacza członków zespołów nadzorujących (min. 2 osoby)* * powyżej 30 osób w sali – 1 członek ZN dodatkowo na każdą rozpoczętą 20 zdających ** nauczyciele zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem, 1 osoba z innej szkoły

4 Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego w danym zawodzie, - składa pisemną deklarację nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu, dyrektorowi szkoły lub placówki, w której się uczy.

5 Zmiany w deklaracji mogą być dokonywane do końca kwietnia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy

6 Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

7 Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w  którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu zawodowego

8 Opinię, uczeń przekazuje dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy

9 Osoby, które: złożyły deklarację i nie przystąpiły do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu przerwały egzamin zawodowy nie uzyskały wymaganej do zdania liczby punktów z danego etapu, mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania tj. najwcześniej za rok od daty ukończenia szkoły lub przystąpienia do egzaminu lub jego etapu. Osoby, które nie zdały odpowiedniego etapu egzaminu, po upływie 3 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu zawodowego zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie

10 Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza informację dotyczącą osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego i przesyła ją dyrektorowi OKE odpowiednio nie później niż do dnia 10 stycznia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy

11 Etap pisemny W etapie pisemnym egzaminu wyróżnione są dwie części, różne co do zakresu sprawdzanych wiadomości i umiejętności. Część I obejmuje wiadomości i  umiejętności absolwentów właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie. Część II obejmuje wiadomości i  umiejętności związane z zatrudnieniem i  działalnością gospodarczą. W etapie pisemnym egzaminu wiadomości i  umiejętności absolwentów sprawdzane są w  formie dwuczęściowego testu pisemnego. Test zbudowany jest z 70 zadań, w tym 50 zadań sprawdza wiadomości i  umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie (z zakresu części I), 20 zadań – wiadomości i umiejętności związane zatrudnieniem i działalnością gospodarczą (z zakresu części II).

12 W etapie pisemnym zdający musi uzyskać:
Etap pisemny W teście egzaminacyjnym znajdują się zadania zamknięte jednokrotnego wyboru – zdający musi wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród czterech podanych w zadaniu. Na rozwiązanie testu pisemnego przeznaczono 120 minut. W etapie pisemnym zdający musi uzyskać: z części I  co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, z części II  co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,

13 Na około pół godziny przed rozpoczęciem
egzaminu pisemnego i praktycznego przewodniczący ZN, w obecności przedstawicieli zdających, odbiera od przewodniczącego ZN pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i kartami odpowiedzi

14 Etap pisemny Na etap pisemny zdający zgłasza się punktualnie, po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych , zdający , którzy się spóźnili nie zostaną wpuszczeni do Sali egzaminacyjnej Przynosi ze sobą 1. dowód tożsamości 2. przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem Zajmuje miejsce na sali wyznaczone przez komisję egzaminacyjną Do sali zdający nie może wnosić żadnych środków łączności. W czasie etapu pisemnego nie może korzystać z kalkulatora

15 Etap pisemny Przewodniczący zespołu nadzorującego sprawdza czy pakiety z arkuszami są nienaruszone i otwiera je w obecności zdających

16 Etap pisemny Po otrzymaniu arkusza i karty odpowiedzi zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek: Sprawdzić czy arkusz i karta odpowiedzi są kompletne tzn. czy strony arkusza i karty są wyraźnie wydrukowane Braki należy zgłosić przewodniczącemu. Wymianę arkusza zdający potwierdza czytelnym podpisem w protokole przebiegu egzaminu Zapoznać się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza

17 Arkusz egzaminacyjny zawiera
Etap pisemny Arkusz egzaminacyjny zawiera Instrukcję dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Test dwuczęściowy z wyraźnie oddzieloną częścią I i II W części I znajduje się 50 zadań W części II znajduje się 20 zadań. Wszystkie zadania są zadaniami zamkniętymi z 4 odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawidłowa

18 W wyznaczonych miejscach na karcie zdający:
Etap pisemny W wyznaczonych miejscach na karcie zdający: Wpisuje datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu, wersję arkusza i numer PESEL Przykleja naklejkę z numerem PESEL w miejscu przeznaczonym na zakodowanie numeru PESEL Przykleja naklejkę z kodem szkoły W razie wątpliwości zdający może poprosić członków zespołu nadzorującego o pomoc

19 Etap pisemny Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu zapisuje godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia egzaminu na tablicy

20 Etap pisemny Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza odpowiedzi w wyznaczonych miejscach na kracie odpowiedzi wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym atramentem. Na rozwiązanie zadań zdający ma 120 minut Zdający może rozwiązywać zadania w dowolnej kolejności. Aby zdać etap pisemny musi poprawnie rozwiązać co najmniej 50% z części I i co najmniej 30% z części II

21 Etap pisemny W czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu w szczególności: . Nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca ani nie opuszcza sali egzaminacyjnej / tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej /. . W żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, nie wypowiada uwag i komentarzy. . Nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych

22 Etap pisemny W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócenia przebiegu egzaminu, przewodniczący przerywa egzamin danego zdającego , unieważnia jego pracę i nakazuje opuszczenie sali Na 15 minut przed godziną zakończenia egzaminu przewodniczący przypomina ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu . Zdający, który ukończył prace wcześniej zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki . Po otrzymaniu pozwolenia wychodzi pozostawiając na stoliku arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi odwróconą stroną zadrukowaną do dołu. Po arkusz zdający może się zgłosić do przewodniczącego po zakończeniu egzaminu

23 Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem:
zgłasza to przez podniesienie ręki, czeka na swoim miejscu w spokoju na odbiór karty egzaminacyjnej lub karty pracy egzaminacyjnej przewodniczący lub członek ZN jeszcze raz sprawdza poprawność i kompletność kodowania karty

24 Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie Sali
Członkowie ZN odbierają od zdających karty odpowiedzi i sprawdzają w ich obecności kompletność kodowania: - poprawność wpisanego - numeru PESEL, - daty urodzenia, - symbolu cyfrowego zawodu - wersji arkusza - oraz naklejenia kodu

25 Po zakończeniu egzaminu, w obecności zdających lub wyłonionych spośród nich przedstawicieli, członkowie ZN porządkują, kompletują i pakują materiały związane z przebiegiem egzaminu W obecności zdających zaklejają kopertę z kartami odpowiedzi z danej sali Sporządzają protokół przebiegu egzaminu w danej sali i weryfikują listę obecności zdających Przewodniczący ZN przekazuje materiały przewodniczącemu SZN

26 Naklejki z numerem PESEL i kodem szkoły zdającego
3 2 1 Pasek z kodami dla 1 zdającego ( 3 naklejki zawierające PESEL i kod szkoły)

27 Zdający zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

28 Wypełnia i nakleja zdający
Karta odpowiedzi –etap pisemny

29 Etap praktyczny W tym etapie egzaminu sprawdzane są umiejętności praktyczne, z zakresu kwalifikacji danym zawodzie, wynikające z tematów zadań ustalonych standardzie wymagań egzaminacyjnych Czas niezbędny do wykonania zadania egzaminacyjnego jest określony w  informatorze egzaminie zawodowym dla danego zawodu. Czas ten nie może być krótszy niż 180 minut i nie dłuższy niż 240 minut. Zdający zda ten etap egzaminu, jeśli uzyska co najmniej 75% wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Aby zdać egzamin zawodowy, zdający musi spełnić wymagania ustalone dla etapu pisemnego etapu praktycznego egzaminu, tj. uzyskać określony procent punktów w etapie pisemnym praktycznym egzaminu. Zdający, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe danym zawodzie. Może też otrzymać suplement do dyplomu Europass w języku polskim i obcym, po złożeniu wniosku do okręgowej komisji egzaminacyjnej

30 Czas trwania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Etap pisemny minut Etap praktyczny minut Na podstawie opinii z poradni pedagogiczno-psychologicznej egzamin może być przedłużony o 30 minut

31 W dniu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Uczeń: 1. Zgłasza się do szkoły w której zdaje egzamin na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu 2. Wierzchnie okrycie, torbę i telefon komórkowy zostawia w szatni szkoły 3. Na sale, zabiera: - dowód osobisty - długopis z czarnym wkładem, ołówek, gumkę, linijkę - kalkulator – tylko na egzamin praktyczny Ucznia obowiązuje strój galowy

32 Etap pisemny i praktyczny egzaminu zawodowego
O wyznaczonej przez przewodniczącego godzinie zdający: wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście, po sprawdzeniu danych osobowych zgodnie z dowodem osobistym losują miejsce w sali po zajęciu wylosowanego miejsca, w spokoju oczekują na instrukcje przewodniczącego współpracują z przewodniczącym

33 Zdający sprawdzają, czy:
arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi są kompletne czytelne

34 Na Karcie Pracy Egzaminacyjnej
Etap praktyczny Na Karcie Pracy Egzaminacyjnej wpisz swoją datę urodzenia, wpisz swój numer PESEL. Na KARCIE OCENY: wpisz swój numer PESEL i zakoduj go, wpisz odczytany z arkusza symbol cyfrowy zawodu, zamaluj kratkę z numerem odpowiadającym numerowi zadania odczytanemu z arkusza. zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją załączoną do zadania, a następnie przystąp do rozwiązywania zadania.

35 Członkowie ZN udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem i rozumieniem „Instrukcji dla zdającego” Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu,godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia egzaminu

36 Wskazówki do rozwiązania zadania:
Opracowanie projektu poprzedź wnikliwą i staranną analizą treści zadania oraz dokumentacji stanowiącej jej uzupełnienie, Treść zadania i dokumentacji stanowią podstawę do sformułowania założeń do projektu, Rozpocznij projekt od zapisania tych założeń pod dowolną nazwą, np. Założenia, Dane do projektu, Elementy, które powinien obejmować Twój projekt odnajdziesz w treści zadania po sformułowaniu „Projekt realizacji prac powinien zawierać...”, Koncepcja projektu i jego elementy muszą stanowić logiczną, uporządkowaną całość, Elementy projektu możesz przedstawić w dowolny sposób, np. tekstu z elementami graficznymi (schematami, rysunkami, tabelami, itp.). Elementy, które powinna obejmować dokumentacja z wykonania prac odnajdziesz w treści zadania po sformułowaniu „Dokumentacja z wykonania prac powinna zawierać: ...” Pracę egzaminacyjną opatrz tytułem, odnoszącym się do zakresu jej treści, np. Projekt realizacji prac obejmujących Pamiętaj o ponumerowaniu stron w pracy egzaminacyjnej (numerowanie rozpocznij od strony, na której znajduje się tytuł pracy egzaminacyjnej), Nie podpisuj pracy egzaminacyjnej imieniem i nazwiskiem.

37 Wypełnia i nakleja zdający
Wypełnia egzaminator na etapie sprawdzania pracy egzaminacyjnej karta oceny- etap praktyczny

38 Etap praktyczny Na etap praktyczny egzaminu zawodowego zdający zgłasza się nie później niż na 30 minut przed wyznaczona godzina jego rozpoczęcia i przynosi ze sobą : Dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem Pióro lub długopis z czarnym atramentem, ołówek, linijkę

39 Materiały egzaminacyjne obejmują:
Etap praktyczny Materiały egzaminacyjne obejmują: 1. ARKUSZ EGZAMINACYJNY z treścią zadania i dokumentacją, 2. KARTĘ PRACY EGZAMINACYJNEJ 3. KARTĘ OCENY Sprawdź ! czy arkusz egzaminacyjny który otrzymałeś, zawiera 5 stron. czy pozostałe materiały egzaminacyjne są czytelne i nie zawierają błędnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki w materiałach egzaminacyjnych zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego etap praktyczny.

40 Rozwiązanie zadania obejmuje
Etap Praktyczny Rozwiązanie zadania obejmuje Opracowanie projektu realizacji prac określonych w treści zadania. Zadanie rozwiązuj w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jeżeli nie należą do pracy, obwiedź linią i oznacz słowem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie będą oceniane. Po rozwiązaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij od strony, na której jest miejsce do zapisania tytułu pracy. Wszystkie materiały, które załączasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL w prawym górnym rogu. Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów. Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu etap praktyczny.

41 Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu
Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może w terminie od 2 dni od daty egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenie do dyrektora OKE / zastrzeżenie musi zawierać opis zaistniałej sytuacji/. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania . W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających w danej sali. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne

42 Etap praktyczny W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu. Zdający, który ukończył prace zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki Zdający, który w trakcie egzaminu podejmie decyzje o rezygnacji z wykonywania zadania zgłasza tą decyzję przewodniczącemu zespołu i składa w tej sprawie pisemne oświadczenie wraz z arkuszem egzaminacyjnym

43 Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdający otrzymuje w swojej szkole macierzystej w terminie do dwóch miesięcy po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.


Pobierz ppt "Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google