Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej NOWY EGZAMIN Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014

2 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, jeżeli został przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji. jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

3 WYMAGANIA EGZAMINACYJNE
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

4 EGZAMIN ZAWODOWY JEST PRZEPROWADZANY DLA
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej EGZAMIN ZAWODOWY JEST PRZEPROWADZANY DLA uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych; absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych; osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy dla osób, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i co najmniej 2 lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację.

5 wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzamin
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej WYMAGANIA, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU ZAWODOWEGO Jeśli jesteś uczniem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś: wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzamin zawodowego, która zawiera: imię i nazwisko ucznia (słuchacza), absolwenta; datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania; nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, informację czy jest to pierwsze przystąpienie do egzaminu czy ponowne; złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

6 Część praktyczna Cześć pisemna
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej STRUKTURA I FORMA EGZAMINU Część praktyczna test praktyczny - czas 120 min. polegający na wykonaniu jednego zadania praktycznego, które zostało przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin. Cześć pisemna test pisemny 40 zadań wielokrotnego wyboru - czas 60 min. z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu - tylko w upoważnionej szkole

7 Część pisemna egzaminu Część praktyczna egzaminu
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej MIEJSCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Część pisemna egzaminu uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza absolwent przystępuje w szkole, do której uczęszczał osoba, która: ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystępuje do egzaminu zawodowego eksternistycznego posiada świadectwo szkolne uzyskane za granicą przystępuje w szkole/placówce/ u pracodawcy wskazanym przez dyrektora oke Część praktyczna egzaminu uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu absolwent przystępuje w szkole, do której uczęszczał lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu osoba, która: ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystępuje egzaminu zawodowego eksternistycznego posiada świadectwo szkolne uzyskane za granicą przystępuje w szkole/placówce/ u pracodawcy wskazanym przez dyrektora oke

8 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH Egzamin może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora OKE w uzgodnieniu z dyrektorem CKE Dyrektor OKE ogłasza termin egzaminu na stronie internetowej OKE, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu Dyrektor OKE ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje kierownikowi ośrodka egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły)

9 Część pisemna: 16 czerwca 2014r. - godz.10.00
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej TERMIN EGZAMINU ZAWODOWEGO Część pisemna: 16 czerwca 2014r. - godz.10.00 z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy – czas 60 min. Część praktyczna: 17 czerwca 2014 r. - godz czas120 min. Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu upływa z dniem: 27 stycznia 2014 roku

10 Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza OKE. wynik ustalony przez OKE jest ostateczny.

11 Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZDANIE EGZAMINU W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

12 nie zdały jednej lub obu części egzaminu,
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU Osoby, które nie zdały jednej lub obu części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie, przerwały egzamin mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części, z tym że: uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego, osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu zawodowego po zakończeniu nauki (absolwenci) lub po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz osoby, które przystąpiły do egzaminu na podstawie świadectw szkolnych uzyskanych za granicą, po dwukrotnym niezdaniu tego egzaminu lub jego części zdają egzamin zawodowy lub jego część na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego. po upływie trzech lat od dnia, w którym Zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

13 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej INFORMACJE O ZAWODZIE - ZADANIA ZAWODOWE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw; zarządzania zapasami; organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; zarządzania gospodarką odpadami; planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

14 K1 A30 K2 A31 K3 A32 Nazwa kwalifikacji
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej WYODRĘBNIONE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie Symbol z podstawy programowej Nazwa kwalifikacji K1 A30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania K2 A31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych K3 A32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

15 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Przewodniczący ZN/KOE może unieważnić odpowiednią cześć egzaminu w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej miejsca przeprowadzania egzaminu urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE korzystania przez zdającego podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

16 Każdy zdający po wejściu na salę zajmuje przy osobny stolik.
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej PRZEBIEG CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU PRZEPROWADZANEJ Z WYKORZYSTANIEM WYDRUKOWANYCH ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić kalkulatorów oraz innych niedozwolonych materiałów i przyborów, ani korzystać z nich w tej sali Każdy zdający po wejściu na salę zajmuje przy osobny stolik. Zdający sprawdzają, czy wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi są kompletne i czytelne. W razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu

17 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej PRZEBIEG CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU PRZEPROWADZANEJ Z WYKORZYSTANIEMWYDRUKOWANYCH ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH Zdający: zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. wpisują na karcie odpowiedzi: datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której jest przeprowadzany egzamin, zaznaczają wersję arkusza oraz zamieszczają numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, przyklejają naklejki z numerem PESEL zgodnie z instrukcją przewodniczącego ZN,

18 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej PRZEBIEG CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU KTÓREGO REZULTATEM KOŃCOWYM WYKONANIA JEST DOKUMENTACJA Zadania zdających: zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego w dniu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem potwierdzają tożsamość i obecność na egzaminie - konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem, przystępują do losowania stanowiska egzaminacyjnego i odbierają naklejki z numerem PESEL i identyfikatory z numerem wylosowanego stanowiska, przedstawiciele zdających są obecni w czasie wydawania przez KOE arkuszy egzaminacyjnych, materiałów do wykonania zadania, kart oceny. po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego zapoznają się z Instrukcją na pierwszej stronie arkusza, sprawdza jego kompletność, ewentualne braki lub usterki zgłasza PZNCP i otrzymuje kompletny arkusz egzaminacyjny. umieszczają na pierwszej stronie arkusza: numer PESEL i naklejkę z numerem PESEL i kodem ośrodka egzaminacyjnego, w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, na karcie oceny symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji, numer zadania, numer stanowiska, numer PESEL, w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i przekazuje ją PZNCP. nie podpisują kart odpowiedzi.

19 W czasie trwania egzaminu zdający:
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej PRZEBIEG CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU KTÓREGO REZULTATEM KOŃCOWYM WYKONANIA JEST DOKUMENTACJA W czasie trwania egzaminu zdający: wykonują samodzielnie zadanie egzaminacyjne, przestrzegają przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zgłaszają, przez podniesienie ręki, wcześniejsze zakończenie wykonania zadania lub rezygnację ze zdawania egzaminu, pozostawiają na stanowisku egzaminacyjnym arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania w formie dokumentacji i kartę oceny następnie opuszczają salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody ZNCP nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google