Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:     - etapu pisemnego     - etapu praktycznego.

2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Etap pisemny 23 czerwca 2014r. ( poniedziałek ) Godzina 1200 dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Etap praktyczny : Od 24 do 27 czerwca 2014r dla absolwentów techników Od 1 lipca do 8 sierpnia 2014r dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

4 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Uczeń lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego w danym zawodzie, składa pisemną deklarację nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w  którym zamierza przystąpić do egzaminu.

5 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w  uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej

6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w  którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu zawodowego.

7 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:    - w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,    - w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

8 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut. Dla zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zdających z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania i o potrzebie kształcenia specjalnego oraz chorych i niesprawnych czasowo czas ten może być wydłużony zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o dostosowaniu egzaminu zawodowego.

9 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z etapu pisemnego:     - z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,     - z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, 2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

10 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Wynik etapu pisemnego ustala komisja okręgowa, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych z każdej części tego etapu.

11 Wypełnia i nakleja zdający
Wypełnia i nakleja zdający Karta odpowiedzi –etap pisemny

12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

13 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 29 sierpnia 2014r.


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google