Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawienie wniosków po złożeniu sprawozdań merytorycznych i finansowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawienie wniosków po złożeniu sprawozdań merytorycznych i finansowych."— Zapis prezentacji:

1 Przedstawienie wniosków po złożeniu sprawozdań merytorycznych i finansowych

2 5 stycznia 2009 r.- termin złożenia sprawozdań finansowych 41 szkół złożyło w terminie 29 z jednodniowym opóźnieniem 14 szkół w wielodniowym opóźnieniem

3 2 stycznia 2009 r. sprawozdanie finansowe przedłożyła Szkoła Podstawowa w Przytocznej

4 Partnerzy projektu LSRS byli informowani na bieżąco przez zespół projektowy o wszelkich błędach i brakach w sprawozdaniach finansowych. Informacje były wysyłane pocztą elektroniczną lub przekazywane telefonicznie. Odzew większości był natychmiastowy. Pozostało kilku partnerów, którzy nie wywiązali się do tej pory z poprawek (na chwilę obecną 3 szkoły)

5 Najczęściej popełniane błędy: błędnie wypełniana pieczątka opisowa, niezgodność danych zawartych w tabeli 20 ze składanym sprawozdaniem finansowym przez szkołę, niewłaściwe uzupełnianie kolumn w tabeli 20, brak udokumentowanych kart czasu pracy, brak wersji elektronicznej sprawozdań finansowych, liczne błędy rachunkowe w rachunkach do um/zlec., brak historii wyciągów z poszczególnych organów prowadzących o przelaniu transzy, niewłaściwie wypełniane oświadczenie dotyczące wynagrodzeń

6 Szkoły, które należy wyróżnić za poprawne wykonanie sprawozdania finansowego to: - Szkoła Podstawowa w Przytocznej, - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Deszcznie - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zwierzynie - Szkoła Podstawowa w Siedlnicy - I LO w Międzyrzeczu

7 Zgodnie z zapisem §6, pkt.7 Umowy o przekazanie dotacji rozwojowej, prosimy o niezwłoczne poinformowanie Lidera w przypadku, gdy nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego w organie prowadzącym lub subkonta szkoły

8 Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, PEFS 2007

9 Czemu służy PEFS 2007? Dane gromadzone w PEFS 2007 umożliwią dotarcie do uczestnik ó w projekt ó w w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza ankietowania losowo wybranej grupy uczestnik ó w projekt ó w, czyli np: os ó b przeszkolonych dzięki wsparciu EFS, 6 miesięcy po zakończeniu ich udziału w projekcie. Otrzymane wyniki badania pozwolą sprawdzić, co dzieje się z tymi osobami, np: czy wzrosły ich szanse na rynku edukacyjnym. Dzięki temu możliwa będzie ocena adekwatności, skuteczności i trwałości udzielonego wsparcia.

10 PEFS a ochrona danych osobowych Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych. Uczestnik musi złożyć podpis na odpowiednim oświadczeniu, zawierającym informacje o tym, że jego dane będą wykorzystywane wyłącznie do monitoringu i ewaluacji PO KL. Osoba ta powinna zostać poinformowana o możliwości swojego przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.

11 Kiedy formularz jest wypełniany? Dane zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie – ich podanie stanowi warunek udziału uczestnika w projekcie. Zbieranie danych bazuje na deklaracjach i oświadczeniach uczestnik ó w i nie wymaga się od nich okazywania stosownych dokument ó w. Nie wolno zbierać danych tzw. wrażliwych, tj. dotyczących np. stopnia niepełnosprawności, pochodzenia rasowego lub etnicznego, wyznania religijnego, stanu zdrowia, nałog ó w, itp.

12 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczniowie gimnazjum podpisują czytelnie. Ich prawni opiekunowie podpisują czytelnie. Uczniowie niepełnoletni uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej podpisują czytelnie. Ich prawni opiekunowie podpisują czytelnie. Uczniowie pełnoletni uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej podpisują czytelnie.

13 Przekazanie Formularza PEFS 2007 Lider (FRDL) składa formularz PEFS 2007 (elektroniczną wersję) wraz z ostatnim Wnioskiem beneficjenta o płatność. Partnerzy (szkoły) składają oświadczenia wraz formularzem w formie papierowej do dnia 30 kwietnia 2009 r.

14 UWAGI NA TEMAT SPRAWOZDAŃ MERYTORYCZNYCH Z REALIZACJI PROJEKTU LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Okres sprawozdawczy dotyczył miesięcy: wrzesień, październik, listopad 2008 roku Termin nadsyłania sprawozdań upływał dnia 5 grudnia 2008r. Sprawozdania w terminie nadesłało 69 szkół z kilkudniowym opóźnieniem – 12 szkół z kilkunastodniowym opóźnieniem – 2 szkoły

15 Dotychczasowa realizacja projektu: najwięcej godzin wszystkie typy szkół przeznaczyły na doskonalenie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych łączna liczba godzin przeprowadzonych zajęć z uczniami wyniosła 16.852 godziny (twardy rezultat projektu zakłada przeprowadzenie 48.000 godzin) w działaniach projektowych wzięło udział 13.002 uczniów (twardy rezultat projektu zakłada udział 12.800 uczniów);

16 LISTA NAJCZĘSTSZYCH UCHYBIEŃ W REALIZACJI PROJEKTU I SPRAWOZDAWCZOŚCI MERYTORYCZNEJ nieterminowość w nadsyłaniu sprawozdań (przypominamy, że termin nadsyłania najbliższego sprawozdania za okres: grudzień 2008, styczeń, luty 2009 upływa dnia 5 marca 2009r.) zbyt mała liczba działań podjętych w okresie sprawozdawczym (dotyczy około 10 szkół) około 20% szkół podało bardzo ogólny sposób mierzenia rezultatów miękkich zarówno w odniesieniu do uczniów, jak nauczycieli

17 Oczekujemy, że na koniec realizacji projektu oszacujecie Państwo stopień osiągnięcia rezultatów miękkich projektu: W odniesieniu do uczniów - uznanie przez uczniów, uczestniczących w projekcie, zwiększenia się ich szans edukacyjnych pod wpływem działań projektowych - wskazanie przez uczniów zdolnych wzrostu ich możliwości na kontynuowanie nauki W odniesieniu do nauczycieli - stwierdzenie przez nauczycieli wzrostu umiejętności kluczowych uczniów - stwierdzenie przez nauczycieli wyrównania dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów


Pobierz ppt "Przedstawienie wniosków po złożeniu sprawozdań merytorycznych i finansowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google