Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy rok szkolny – nowe przepisy w zakresie organizacji roku szkolnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy rok szkolny – nowe przepisy w zakresie organizacji roku szkolnego"— Zapis prezentacji:

1 Nowy rok szkolny – nowe przepisy w zakresie organizacji roku szkolnego
LESZEK ZALEŚNY LESZEK ZALEŚNY -

2 „Spis z natury” przepisów oświatowych na dzień 21 sierpnia 2017 r.
Przepisy: „Spis z natury” przepisów oświatowych na dzień 21 sierpnia 2017 r. LESZEK ZALEŚNY -

3 LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl
Przepisy - USTAWY : 1. ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 2. ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm. w: 2016 r. poz. 1954, poz i poz. 2169; 2017 r. poz. 60 i 949) 3. ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 4. ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) 5. ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, ze zm. w 2017 r. poz. 60 i 949). LESZEK ZALEŚNY -

4 Przepisy – rozporządzenia wydane na podstawie u-PO:
1. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) 2. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622) LESZEK ZALEŚNY -

5 Przepisy – rozporządzenia wydane na podstawie u-PO :
3. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) 4. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) 5. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z r. poz. 671) LESZEK ZALEŚNY -

6 Przepisy – rozporządzenia wydane na podstawie u-PO :
6. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703) 7. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860) 8. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 1042) LESZEK ZALEŚNY -

7 Przepisy – rozporządzenia wydane na podstawie u-PO :
9. Rozporządzenie MKiDN z r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz ) 10. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z r. poz. 1322) 11. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz ) LESZEK ZALEŚNY -

8 Przepisy – rozporządzenia wydane na podstawie u-PO :
12. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546) LESZEK ZALEŚNY -

9 Przepisy – rozporządzenia wydane na podstawie upwu-PO :
1. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) 2. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum (Dz. U. z 2017 r. poz. 818) LESZEK ZALEŚNY -

10 Przepisy – PROJEKTY rozporządzeń opartych na u-PO :
1. Rozporządzenie MEN w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – podpisane – ukaże się do r. 2. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki – podpisane – ukaże się do r. 3. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – podpisane – ukaże się do r. LESZEK ZALEŚNY -

11 Przepisy – PROJEKTY rozporządzeń opartych na u-PO :
4. Rozporządzenie MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce – podpisane – ukaże się do r. 5. Rozporządzenie MEN w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej – podpisane – ukaże się do r. 6. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – podpisane – ukaże się do r. LESZEK ZALEŚNY -

12 Przepisy – PROJEKTY rozporządzeń opartych na u-PO :
7. Rozporządzenie MEN - w sprawie publicznych placówek oświatowo- wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – podpisane – ukaże się do r. 8. Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – podpisane – ukaże się do r. LESZEK ZALEŚNY -

13 Przepisy – PROJEKTY rozporządzeń opartych na u-PO :
9. Rozporządzenie MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – podpisane – ukaże się do r. 10. Rozporządzenie MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek – podpisane – ukaże się do r. LESZEK ZALEŚNY -

14 Przepisy – PROJEKTY rozporządzeń opartych na u-PO :
11. Rozporządzenie MKiDN - w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych 12. Rozporządzenie MEN - w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej 13. Rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu 14. Rozporządzenie MKiDN - w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych 15. Rozporządzenie MKiDN - w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych LESZEK ZALEŚNY -

15 Przepisy – PROJEKTY rozporządzeń opartych na u-PO :
17. Rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 18. Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej 19. Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 20. Rozporządzenie MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 21. Rozporządzenie MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania LESZEK ZALEŚNY -

16 Przepisy – PROJEKTY rozporządzeń opartych na u-PO :
22. Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą 23. Rozporządzenie MEN w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego 24. Rozporządzenie MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno ‑ pedagogicznych 25. Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego LESZEK ZALEŚNY -

17 Przepisy – PROJEKTY rozporządzeń opartych na u-PO :
26. Rozporządzenie MEN w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej 27. Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia LESZEK ZALEŚNY -

18 Nowości w przepisach organizacyjnych rok szkolny 2017/2018 r.
LESZEK ZALEŚNY -

19 Nowości – ZMIENIANY ARKUSZ ORGANIZACYJNY na 2017/18
ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA 1. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września 2017 roku zmian do zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola. 2. Opinie zakładowych organizacji związkowych i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola. 3. Zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola w przypadku wprowadzenia ich po dniu 30 września danego roku, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza w terminie 7 dni od dnia otrzymania. LESZEK ZALEŚNY -

20 Nowości – ZMIENIANY ARKUSZ ORGANIZACYJNY na 2017/18
ARKUSZ ORGANIZACJI PLACÓWKI Arkusze organizacji publicznych placówek kształcenia ustawicznego (CKU), publicznych placówek kształcenia praktycznego (CKP) i publicznych ośrodków dokształcenia i doskonalenia zawodowego (ODiDZ), zatwierdzone przez organ prowadzący przed r. pozostają w mocy. Zmieniany arkusz podlega zaopiniowaniu tylko przez Kuratora Oświaty LESZEK ZALEŚNY -

21 Nowości – programy nauczania w szkołach przekształconych
PROGRAMY NAUCZANIA (kształcenie ogólne i zawodowe) w szkołach przekształconych przygotowują nauczyciele lub zespoły nauczycieli na podstawie dotychczasowych (i nie zmieniających się) uregulowań art. 22a ustawy o systemie oświaty. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła LESZEK ZALEŚNY -

22 Nowości – programy nauczania w szkołach przekształconych
1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, (art ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe), są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 2. W/w program zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. W latach szkolnych 2017/2018–2020/2021 nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły podstawowej program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla klas VII i VIII (wg art. 22a ust. 4–8 ustawy o systemie oświaty – nie dotyczy indywidualnych programów oraz IPET). LESZEK ZALEŚNY -

23 Nowości – programy nauczania w szkołach przekształconych
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują ważność do dnia 1 października r. LESZEK ZALEŚNY -

24 Nowości – program wychowawczo-profilaktyczny
1. Szkoły oraz placówki realizują od r. program wychowawczo- profilaktyczny (uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną) obejmujący: 1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 2. Ww. przepisu nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych. LESZEK ZALEŚNY -

25 Nowości – akty założycielskie
1. Do 30 listopada 2017 r. organ stanowiący JST prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową, uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły, (analogicznie powstaje branżowa szkoła I st., szkoła policealna, SSPdP), uchwała stanowi także akt założycielski szkoły, do której włączono gimnazjum, 2. Do 30 listopada 2017 r. organ stanowiący JST prowadzącej gimnazjum (przy przekształceniu lub włączeniu r.), w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności. LESZEK ZALEŚNY -

26 Nowości – STATUTY szkół i przedszkoli
1. Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. 2. Dotychczasowe statuty dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r. 3. Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. 4. Dotychczasowe statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach. LESZEK ZALEŚNY -

27 Nowości – STATUTY szkół
5. Statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas. 6. Statuty branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, zawierają postanowienia dotyczące tych klas. 7. Statuty czteroletnich liceów ogólnokształcących, w których są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, zawierają postanowienia dotyczące tych klas. 8. Statuty pięcioletnich techników, w których są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas. LESZEK ZALEŚNY -

28 Nowości – STATUTY placówek
Statut placówki publicznej powinien określać w szczególności (art. 112 u-PO): 1) nazwę i typ placówki oraz jej cele i zadania; 2) organ prowadzący placówkę; 3) organy placówki oraz ich kompetencje; 4) organizację placówki; 5) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników placówki. Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz ) LESZEK ZALEŚNY -

29 Nowości – STATUTY placówek
Publiczne placówki kształcenia ustawicznego (CKU), publiczne placówki kształcenia praktycznego (CKP) oraz publiczne ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (ODiDZ) dostosują swoje statuty do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. Zawartość statutu uległa niewielkim zmianom (dostosowanie do zmienionego prawa oświatowego), np.: - rodzaje nagród i warunki ich przyznawania słuchaczom (CKU, CKP, ODiDZ) i uczniom (CKP), - cele i zadania placówki wynikające z przepisów prawa LESZEK ZALEŚNY -

30 Nowości – organizacja zajęć
Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. nr 139, poz ze zm. w 2017 r. poz. 1239): § 2. W czasie: 1) ferii zimowych – dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej lub klasy I szkoły ponadpodstawowej: branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego lub technikum lub 2) ferii letnich – dla uczniów, którzy ukończyli klasę VIII szkoły podstawowej lub klasę I szkoły ponadpodstawowej: branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego lub technikum – mogą być organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. W gimnazjach, klasach gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych bez zmian. LESZEK ZALEŚNY -

31 Nowości – organizacja zajęć
Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155, ze zm. – z 2017 r. poz. 1147) (dotyczy także gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych) : § 1.1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych organizuje się naukę religii i etyki: 1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców; 2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie. 1a. W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia. W szkołach zajęcia religii i etyki uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć. LESZEK ZALEŚNY -

32 Nowości – organizacja zajęć
Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155, ze zm. – z r. poz. 1147) (dotyczy także gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych): § Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie. 3. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji. 4. Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej niż jednego kościoła lub innego związku wyznaniowego, powinny one dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji. 5. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również inny termin rekolekcji, są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. LESZEK ZALEŚNY -

33 Nowości – organizacja zajęć
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 395 ze zm. w 2017 r. poz. 1117): § Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” realizowane są w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych: branżowej szkole I stopnia, w klasach I-III liceum ogólnokształcącego i w klasach I‒III technikum, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. 3. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizują treści zajęć WdŻR, w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Dla tych uczniów nie organizuje się zajęć WdŻR. W gimnazjach, klasach gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych bez zmian. LESZEK ZALEŚNY -

34 Nowości – organizacja zajęć
Rozporządzenie MEN z 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322): § Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych są realizowane w formie: 1) zajęć klasowo-lekcyjnych; 2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo-lekcyjne. W gimnazjach, klasach gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych bez zmian. LESZEK ZALEŚNY -

35 Nowości – egzamin ósmoklasisty
Rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512): § 2. Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, jest obowiązany nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, zgłosić szkołę do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor szkoły podaje w zgłoszeniu numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych. § 3. Pozytywna opinia rady pedagogicznej dotycząca ucznia objętego PPP (wg art. 44zzr ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest wydawana na wniosek: 1) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, lub 2) rodziców albo pełnoletniego ucznia. LESZEK ZALEŚNY -

36 LESZEK ZALEŚNY - www.zalesny.edu.pl
Nowości – ocenianie ZWRÓĆMY UWAGĘ NA ISTNIENIE od r. OBOK SIEBIE DWÓCH PRZEPISÓW opartych o UoSO w tej samej sprawie - na przykładzie oceniania: OCENIANIE PO NOWEMU I STAREMU Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843, ze zm. w: 2016 r. poz. 1278; z proj. zm. z r.) – dla uczniów szkół „starego typu” z uoSO Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534) – dla uczniów szkół „nowego typu” – z uPO LESZEK ZALEŚNY -

37 Nowości – kwalifikacje
Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – podpisane – ukaże się do r. i zastąpi z dniem 1 września 2017 r. : rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz ). LESZEK ZALEŚNY -


Pobierz ppt "Nowy rok szkolny – nowe przepisy w zakresie organizacji roku szkolnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google