Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sześciolatek idzie do szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sześciolatek idzie do szkoły"— Zapis prezentacji:

1 Sześciolatek idzie do szkoły

2 Przepisy prawne dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego
Ustawa z dnia 7 września roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z zm.) Ustawa z dnia 12 lutego 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie MEN z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

3 Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku

4 W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

5 W latach szkolnych / 2010 – 2011 / 2012 Dziecko sześcioletnie, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat na wniosek rodzica, ma prawo rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć dziecko do szkoły jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny

6 Ważne ! 1. Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, 2. Jeżeli rodzice chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do innej szkoły podstawowej niż w obwodzie, której dziecko mieszka, mają również zastosowanie powyższe uregulowania

7 Dziecko urodzone w 2003 roku od 1 września 2009 r.
ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na wniosek rodziców zostaje objęte obowiązkiem szkolnym lub jest przedszkolakiem (w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) jest uczniem 6-latek w szkole podstawowej jest przedszkolakiem, jeżeli chodzi do oddziału „zerowego” jest uczniem, jeżeli chodzi do I klasy subwencja od r. finansowanie z dochodów własnych

8 Uwaga! Od 1 września 2009 r. Dziecko pięcioletnie ma prawo do wychowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne)

9 U W A G A! Od 1 września 2009 roku nauczyciel, w ramach obowiązkowego czasu pracy, zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

10 WAŻNE !!! Z dniem 1 września 2011 r. dzieci w wieku 5 lat, są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

11 1 września 2012 roku Obowiązek dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) Wszystkie dzieci sześcioletnie obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

12 Warto wiedzieć 1. Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych będzie realizowana w klasach pierwszych począwszy od 1 września 2009 r.

13 Warto wiedzieć – cd. 2. Nową podstawę programową dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizuje się od 1 września 2009 roku

14 Warto wiedzieć – cd. 3. W związku z prawem dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, gmina zobowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka zamieszkałego powyżej 3 km od placówki wychowania przedszkolnego

15 Warto wiedzieć – cd. 4. Od 1 września 2009 r. uczniowie klas pierwszych wymagający opieki poza lekcjami będą mogli korzystać z opieki świetlicowej

16 Warto wiedzieć – cd. Od 1 września 2009 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych posiada osoba, która ukończyła: a/ studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub b/ zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sześciolatek idzie do szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google