Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria wyboru projektów w ramach osi IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria wyboru projektów w ramach osi IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria wyboru projektów w ramach osi IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2 Efektywność kosztowa Dostępność usług Skuteczność usług Kryteria wyboru projektów Guiding principles Kryteria wspólne dla działania 9.1 Kryteria specyficzne z punktu widzenia typu projektu Kryteria horyzontalne

3 Horyzontalne kryteria formalne (1)  Wniosek złożony w terminie,  Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu;  Wniosek wypełniony jest w języku polskim;  Zgodność z realizacją zasady n+3;  Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników.

4 Horyzontalne kryteria formalne (2)  Zgodność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, „Szczegółowym opisem osi priorytetowych POIiŚ” oraz regulaminem konkursu;  Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie;  Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (jeśli dotyczy);  Projekt nie został zakończony przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej;  Projekt nie został usunięty wcześniej z wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiących zał. nr 5 do SZOOP.

5 Horyzontalne kryteria merytoryczne I stopnia  Ponadregionalność projektu;  Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

6 Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia (1)  Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników;  Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku;  Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej;  Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności;  Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu / działania POIiŚ;  Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów;  Wykonalność finansowa projektu;  Pomoc publiczna.

7 Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia (2)  Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska;  Trwałość projektu ;  Zasada zapobiegania dyskryminacji i równość szans kobiet i mężczyzn;  Zasada zrównoważonego rozwoju;  Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko powodziowe (jeśli dotyczy);  Klauzula delokalizacyjna (jeśli dotyczy)

8 Dodatkowe kryteria formalne dla działania 9.1  Logika projektu;  Analiza ryzyka ;  Efektywność kosztowa projektu (racjonalność i efektywność wydatków projektu).

9 Kryteria merytoryczne I stopnia dla działania 9.1  Jakość;  Kształcenie;  Ocena efektywności podmiotu leczniczego w wymiarze finansowym; o Wskaźnik rentowności netto; o Wskaźnik płynności; o Wskaźnik zadłużenia wymagalnego; o Wskaźnik zadłużenia ogólnego;  Efektywność energetyczna;  Komplementarność i synergia ;  Efektywność ekonomiczna.

10 Dodatkowe kryteria formalne właściwe dla danego typu projektu  Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;  Ujęcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia oraz ogólnokrajowej mapie potrzeb w zakresie ratownictwa medycznego;  Lokalizacja oraz gotowość funkcjonowania lądowiska/lotniska.

11 Kryteria merytoryczne I stopnia właściwe dla danego typu projektu  Kompleksowość oferty medycznej podmiotu leczniczego;  Liczba pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego;  Odległość od najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego;  Rozwiązania wpływające na szybkość udzielania pomocy medycznej poszkodowanym;  Liczba kadr systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego stale przebywającego w szpitalnym oddziale ratunkowym;  Informatyczne systemy szpitalne;  Stanowiska intensywnej terapii w SOR;  Lokalizacja lądowiska/lotniska.

12 Dziękuję za uwagę Tomasz Gołaś Departament Infrastruktury i e-Zdrowia Ministerstwo Zdrowia


Pobierz ppt "Kryteria wyboru projektów w ramach osi IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google