Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdawczość. Podstawowe terminy Okres sprawozdawczy  3 kolejne miesiące, licząc od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Rodzaje raportów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdawczość. Podstawowe terminy Okres sprawozdawczy  3 kolejne miesiące, licząc od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Rodzaje raportów."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdawczość

2 Podstawowe terminy Okres sprawozdawczy  3 kolejne miesiące, licząc od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Rodzaje raportów  Raport cząstkowy  Raport z postępu realizacji projektu  Raport końcowy

3 Raport z postępu realizacji projektu  Partner Wiodący przekazuje go do WST w terminie do 80 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego  Odzwierciedla postęp realizacji projektu w okresie 3 kolejnych miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Wyjątkiem może być:  1. raport  raport końcowy  raport dodatkowy

4 Raport z postępu realizacji projektu  Raporty cząstkowe i raporty z postępu są sporządzane zawsze, również w przypadku, gdy partnerzy projektu nie ponieśli żadnych wydatków  Załączniki raportu z postępu stanowią raporty cząstkowe, potwierdzone przez kontrolerów krajowych, wraz z wystawionymi certyfikatami, które potwierdzają wartość wydatków kwalifikowalnych  Przekazywany jest w wersji papierowej (1 oryginał) i w wersji elektronicznej na CD

5 5 Raport z postępu realizacji projektu WST kontrola 1. stopnia

6 1. Kompletność dokumentów = 1x oryginał:  Raport z postępu – część opisowa oraz tabele finansowe 1, 2 i 3  Wszystkie raporty cząstkowe i certyfikaty (oryginały)  CD - oznaczenie (numer projektu, raportu, data/wersja ) 2. Podpisy i parafy  podpis osoby uprawnionej, zawsze z aktualną datą, również przy korektach raportu  Parafowana każda strona raportu z postępu Na co należy zwrócić szczególną uwagę 1

7 3. Sposób wypełniania/przygotowania raportu : - wypełnić wszystkie wymagane pola (w tabelach wpisać 0), - nie zmieniać formatu raportu – wzoru raportu 4. Zgodność raportu z dokumentacją projektową  Wniosek (cele, działania, wskaźniki i ich udział u partnerów)  Umowa (wartości współfinansowania w umowie albo w aneksach)  Raporty cząstkowe i certyfikaty z kontroli I. stopnia Na co należy zwrócić szczególną uwagę 2

8 Na co należy zwrócić szczególną uwagę 3 Nowy wzór raportów znajduje się na stronie internetowej Programu

9 9 1.Na pierwszej stronie raportu: numer raportu, aktualne dane – po wprowadzeniu zmian/podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowaniu 2.Osoba do kontaktu: osoba/osoby z którymi WST/IZ będzie się kontaktować w sprawie raportu, Wypełnianie raportu 1

10 10 1.w pkt. 22 raportu opis wszystkich działań w okresie, którego dotyczy raport i osiągniętych wskaźników (dokładny opis osiągnięcia wskaźnika) 2. pkt. 24 raportu Aktualne problemy i sposób ich rozwiązania PW powinien mieć informacje o całym projekcie 3.W pkt. 25 raportu tylko te wskaźniki, które są potwierdzone w raportach cząstkowych sprawdzić źródło pomiaru - formularz wniosku Wypełnianie raportu 2

11 11 1.W pkt. 23: kwoty działań zrealizowanych nie mogą przekraczać kwoty działań zaplanowanych w harmonogramie (zał. 5) suma wartości działań zrealizowanych = kwocie z tabeli 1, wiersz 9 2.Tabela 1 formuły, kwota EFRR – z certyfikatów wypełnione wszystkie pola, poza szarymi, Wypełnianie raportu 3

12 12 3.Tabela 2 suma planowanych wydatków nie może przekroczyć całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie 4.Tabela 3 uwzględnić VAT u wszystkich Partnerów wypełnić na podstawie certyfikatów kontroli I stopnia 5.Inne po wprowadzeniu zmian do projektu należy zaktualizować dane w raportach – w pkt. 22, 25 (jeśli dotyczy) i tabelach finansowych wartość % w pkt. 30 raportu (kwota refundacji z EFRR w stosunku do wartości certyfikowanych przez kontrolerów środków) – obliczana dla każdego z raportu i może być różna, 38 607,22 / 48108,69 x 100 = 80,2499 Wypełnianie raportu 4

13 13 Nowy wzór załącznika (tabeli) 1 zawiera informację o przyznanej pomocy państwowej Należy podać poziom dofinansowania z EFRR wydatków, których dotyczy Regionalna pomoc inwestycyjna oraz poziom dofinansowania z EFRR wydatków, których dotyczy pomoc de minimis Wypełnianie raportu 5 - nowy wzór

14 STS©2014


Pobierz ppt "Sprawozdawczość. Podstawowe terminy Okres sprawozdawczy  3 kolejne miesiące, licząc od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Rodzaje raportów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google