Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Magdalena Arczewska.  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powstał w 2005 r. w celu pobudzania oraz wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich. W okresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Magdalena Arczewska.  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powstał w 2005 r. w celu pobudzania oraz wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich. W okresie."— Zapis prezentacji:

1 Dr Magdalena Arczewska

2  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powstał w 2005 r. w celu pobudzania oraz wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich. W okresie trzech pierwszych lat złożono 6053 oferty realizacji zadań, spośród których dofinansowano 2117.  W 2008 r. utworzono rezerwę celową budżetu państwa. W tym czasie w ramach konkursu złożono1965 wniosków, z których dotację otrzymało 842.

3  O cyklu projektu i jego logice,  O tym, jakie informacje należy uwzględnić w opisie projektu, w tym o planowanych celach i zakładanych rezultatach,  O konstruowaniu budżetu,  O często popełnianych błędach i o tym, jak ich unikać,  O nowych rozwiązaniach przewidzianych w regulaminie konkursu PO FIO w 2014 roku.

4  Projekt to zadanie realizacyjne, które ma określony cel, wyraźnie sprecyzowane pożądane rezultaty oraz termin realizacji.

5  Projekt jest zamkniętą i spójną całością, a jego poszczególne sekwencje muszą być zaplanowane i realizowane zgodnie z przyjęta strategią.  Projekt ma cel, którym jest rozwiązanie problemu lub zmiana (poprawa) warunków dotyczących beneficjentów.  Aby realizacja projektu doprowadziła do osiągnięcia celu konieczna jest diagnoza oraz określenie metody działania, w tym stosowanych narzędzi.

6  W jakim stopniu realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych Programu?  W jakim stopniu problem został zidentyfikowany przez Oferenta?  W jakim stopniu wskazany cel/cele projektu wynika/wynikają ze zidentyfikowanego problemu?  W jakim stopniu trafnie zidentyfikowana jest grupa docelowa projektu?

7  W jakim stopniu osiągnięcie zakładanych rezultatów przyczyni się do realizacji celu projektu?  W jakim stopniu projekt jest przydatny z punktu widzenia beneficjentów (adresatów zadania)?  W jakim stopniu zakładane rezultaty są wymierne i możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji zaplanowanych działań?

8  W jakim stopniu Oferent dokonał trafnej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, jego oddziaływania, wpływu na realizację projektu oraz sposobu minimalizacji?  Czy opis działań tworzy spójną całość, jest adekwatny wobec zidentyfikowanych problemów, a harmonogram ich realizacji jest przejrzysty/klarowny?  W jakim stopniu projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału Oferenta lub Partnera?

9  Wskaźniki produktu – to, co zaistnieje w wyniku osiągania celów projektu, np. opracowane materiały, raporty, analizy.  Wskaźniki rezultatu – to, co nastąpi wskutek oddziaływania projektu i zrealizowanych działań, np. wzrost znaczenia NGO w społecznościach lokalnych (rezultaty jakościowe i ilościowe).  Wskaźniki oddziaływania – określają one oddziaływanie na innych niż bezpośredni adresaci projektu, np. na inne grupy społeczne, na otoczenie adresatów projektu.

10  Na ile przedstawione koszty są racjonalne, spójne i niezbędne z perspektywy realizacji projektu?  Prawidłowość kwalifikacji kosztów?  Adekwatność i realność przyjętych w kalkulacji stawek jednostkowych?  W jakim stopniu znaczenie projektu i jego jakość uzasadniają wysokość kosztów administracyjnych?

11  Czy informacje na temat kwalifikacji i doświadczenia kluczowych osób zaangażowanych w realizację projektu są wystarczające?  Czy w ofercie uwzględniono informacje na temat zaangażowania wolontariuszy? Na czym polega to zaangażowanie?  Czy informacje na temat zaplecza lokalowego i wyposażenia w odniesieniu do skali proponowanych działań są wyczerpujące? Jakie jest to zaplecze?  Czy oferent (oraz jego partnerzy) ma doświadczenie w realizacji podobnych projektów (merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia) i czy informacje na ten temat są wystarczające?

12  W jakim stopniu projekt oddziałuje na społeczności lokalne/regionalne?  W jakim stopniu w działania projektowe zaangażowani są członkowie wspólnoty lokalnej/regionalnej?  W jakim stopniu projekt wpływa na rozwój kapitału społecznego w społeczności lokalnej/regionalnej?  W jakim stopniu ograniczono wydatki ponoszone w ramach projektu, korzystając z zasobów wspólnoty lokalnej/regionalnej?

13 ANALIZA REGULAMINU FIO 2014

14  2 wersje regulaminu: podstawowa i dla zaawansowanych (starających o miano Operatora w Priorytecie 1 / dofinansowanie w Komponentach).  Nowe priorytety i kierunki działania. Działania możliwe we wszystkich sferach pożytku publicznego.  Rezygnacja z 2 KF (priorytet i kierunek działania bez znaczenia  zmiana klasyfikacji dokonywana będzie przez ekspertów);  Rezygnacja z 4 KF (dot. tego, czy działania zaplanowane w projekcie związane są z działalnością gospodarczą  Dodanie oświadczenia dotyczącego działalności gospodarczej do oferty;  Nowy Priorytet 1 „Małe inicjatywy” (młode, nieformalne, samopomocowe) – tylko operatorzy, całość za pomocą regrantingu. Operatorzy regionalni. W 2014 r. bez Operatorów tematycznych;  Komponenty: 1. Działania rzecznicze i strażnicze, 2. Działania systemowe

15  Przywrócenie możliwości realizacji projektów 2 letnich i wprowadzenie możliwości projektów 3 letnich, w przypadku projektów 3 letnich możliwość ubieganie się o kolejną dotację po 2 latach realizacji projektu;  Zwiększenie max kwoty dofinansowania do 300 tys. zł. (dla projektów 3-letnich, 200 tys. dla projektów 2-letnich, 100 tys. dla projektów jednorocznych);  Rezygnacja z weksla in blanco i deklaracji wekslowej;  Niższy wkład własny (40-300 tys. to 5% wkładu finansowego i drugie 5% finansowego lub niefinansowego);  Uproszczenie formuły dot. wyliczania wysokości wkładu własnego oferentów – wysokość wkładu własnego będzie liczona, nie tak jak dotychczas, od wartości projektu, ale od wartości dotacji;

16  Brak kryteriów horyzontalnych: innowacyjności, równych szans, zrównoważonego rozwoju i partnerstwa (ale zostają kwestie horyzontalne dla priorytetów;  Podniesienie progu pozytywnej oceny merytorycznej do 65% procent;  Wprowadzenie zapisu, iż dofinansowana oferta staje się informacją publiczną;  Zmiana kryteriów merytorycznych i kart oceny (w 2014 r. są 4 karty oceny);  Zniesienie zakazu regrantingu poza komponentami.

17


Pobierz ppt "Dr Magdalena Arczewska.  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powstał w 2005 r. w celu pobudzania oraz wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich. W okresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google