Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Styczeń 2016 r. CEL I SPECYFIKA KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 5.7 NOWE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Styczeń 2016 r. CEL I SPECYFIKA KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 5.7 NOWE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Styczeń 2016 r. CEL I SPECYFIKA KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 5.7 NOWE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA RPO WP na lata 2014-2020

2 RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa CEL KONKURSU Celem konkursu jest wybór do dofinansowania ze środków EFS projektów w największym stopniu przyczyniających się do realizacji celu szczegółowego Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, jakim jest zwiększona trwałość nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, tj.: ­ukierunkowanych na powstawanie mikroprzedsiębiorstw poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej; ­pozwalających na skierowanie wsparcia do osób, które bez udziału w nich mają najmniejszą szansę na rozwiązanie dotykających je problemów, zamieszkujących przede wszystkim na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia w województwie pomorskim i na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej; ­przyczyniających się do tworzenia dodatkowych miejsc pracy w nowoutworzonych w ramach projektu mikroprzedsiębiorstwach; ­identyfikowanych i realizowanych z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrujących aktywność wielu podmiotów i wynikających ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.

3 Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez: a)wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej), obejmujące m.in.: i.doradztwo (indywidualne i grupowe), ii.kursy, szkolenia, warsztaty, iii.pomoc prawną, b)wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji, c)wsparcie pomostowe, obejmujące min.: i.usługi doradczo-szkoleniowe (np.: konsultacje, coaching, mentoring), ii.finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa TYPY PROJEKTÓW

4 Odbiorcami wsparcia wykazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparcie kierowane jest do osób powyżej 30 roku życia. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa GRUPA DOCELOWA

5 RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa W przypadku każdego projektu: Weryfikacji podlega wartość projektu, wynosząca minimum 1 000 000 zł. Kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej – obligatoryjne. Preferowane będą projekty: - ukierunkowane na tworzenie dodatkowych miejsc pracy; - identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania; - realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej; - realizowane na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. Kryteria weryfikowane na etapie oceny strategicznej I stopnia – fakultatywne. WYMOGI I PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW NA PODSTAWIE KRYTERIÓW SPECYFICZNYCH

6 RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa KRYTERIA SPECYFICZNEGO UKIERUNKOWANIA PROJEKTU (1) Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Waga Maks. liczba punktów C.1. Lokalizacja Ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej lub obszarach o wysokiej stopie bezrobocia (na podstawie przedstawionego w ramach regulaminu konkursu wykazu takich obszarów w województwie pomorskim). 0 pkt – projekt nie jest realizowany wyłącznie na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej lub na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. 1 pkt – projekt jest realizowany wyłącznie na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej albo na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. 2 pkt – projekt jest realizowany wyłącznie na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, które zaliczają się jednocześnie do obszarów o wysokiej stopie bezrobocia. 48

7 RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa KRYTERIA SPECYFICZNEGO UKIERUNKOWANIA PROJEKTU (2) Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Waga Maks. liczba punktów C.2. Miejsca pracy Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do tworzenia dodatkowych miejsc pracy w nowoutworzonych w jego ramach mikroprzedsiębiorstwach (z wyłączeniem osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu). 0 pkt – w ramach projektu nie zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy w ramach podjętych działalności gospodarczych. 1 pkt – w ramach projektu zostanie utworzone co najmniej jedno dodatkowe miejsce pracy w ramach podjętych działalności gospodarczych. 2 pkt – w ramach projektu zostanie utworzonych co najmniej 10 dodatkowych miejsc pracy w ramach podjętych działalności gospodarczych. 48

8 RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa KRYTERIA SPECYFICZNEGO UKIERUNKOWANIA PROJEKTU (3) Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Waga Maks. liczba punktów C.3. Podejście oddolne Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest identyfikowany i realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrując aktywność wielu podmiotów i wynikając ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. 0 pkt – projekt nie jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe. 1 pkt – projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe, ale zamieszczony w niej opis jest na tyle ogólny, że nie pozwala na ocenę jego celów, rezultatów bądź innych kluczowych parametrów i/lub nie będzie integrował aktywności wielu podmiotów. 2 pkt – projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe, zamieszczony w niej opis pozwala na ocenę jego celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak również wskazuje, że będzie integrował aktywności wielu podmiotów. 36

9 ­wnioskodawca zobligowany jest do opracowania i realizacji projektu z uwzględnieniem i w oparciu o zasady, warunki i elementy składające się na standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020; ­zawierają m.in. szczegółowe wymagania wobec beneficjentów i uczestników projektu; ­obejmują opis dozwolonych form wsparcia oraz wskazują sposób ich realizacji; ­określają procedury realizacji wsparcia w ramach projektów, w tym wymagania dotyczące dokumentacji (wraz ze wzorami dokumentów wymaganych do sporządzenia przez beneficjenta stanowiącymi załączniki do Standardów); ­stanowią załącznik do regulaminu konkursu oraz umowy o dofinansowanie projektu. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA (1):

10 ‒projekt może być realizowany w okresie od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK, tj. od 18 stycznia 2016r., przy czym termin jego realizacji musi zakładać jego rozpoczęcie w 2016 r.; ‒okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, jednakże udzielane wsparcie pojedynczemu uczestnikowi, począwszy od momentu przystąpienia do projektu, poprzez realizację wsparcia doradczo-szkoleniowego, podpisanie umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (JDI) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz jej monitoring każdorazowo nie przekracza 18 miesięcy; ‒odbiorcami wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie mogą być osoby fizyczne, które posiadały aktywny wpis w CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; ‒środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane są do maksymalnej kwoty nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia; ‒finansowe wsparcie pomostowe - wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacania wsparcia bezzwrotnego. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA (2)

11 Podstawowe obowiązki beneficjenta: -opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu; -sporządzenie dokumentacji związanej z rekrutacją uczestników oraz procedurą przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia szkoleniowo – doradczego (podlegającej zatwierdzeniu przez IZ RPO WP przed podaniem jej do publicznej wiadomości); -rekrutacja uczestników; -realizacja wsparcia doradczo-szkoleniowego; -podział środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego pomiędzy uczestników projektu; -monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA (3)

12 Dokumentacja związana z rekrutacją uczestników oraz procedurą przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia szkoleniowo – doradczego to m.in.: -regulamin rekrutacji uczestników wraz z formularzem rekrutacyjnym oraz kartą oceny formularza rekrutacyjnego (obowiązek podania do publicznej wiadomości tych dokumentów oraz planowanego terminu rekrutacji na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu); -regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej; -wzór biznesplanu wraz z kartą oceny biznesplanu oraz minimalnymi wymaganiami dotyczącymi oceny biznesplanu; -wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawieranej pomiędzy uczestnikiem projektu a beneficjentem. Powyższe dokumenty podlegają obligatoryjnemu zatwierdzeniu przez IZ RPO WP przed podaniem ich do publicznej wiadomości. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA (4)

13  wsparciem doradczo - szkoleniowym należy objąć wszystkich uczestników projektu, natomiast środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe powinny zostać przyznane mniejszej liczbie osób (np. o 20%);  beneficjent zobowiązany jest do utworzenia rezerwy na odwołania w wysokości 20% środków przeznaczonych na udzielnie dotacji na poczet pozytywnie rozpatrzonych odwołań;  po otrzymaniu informacji o wynikach oceny i możliwości przyznania dofinansowania uczestnik projektu zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej lub uzyskania wpisu do innego właściwego rejestru, najpóźniej do dnia podpisania umowy na otrzymanie dofinansowania;  uczestnik projektu powinien ponieść wydatki podlegające finansowaniu w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po otrzymaniu środków w ramach Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej;  jeżeli działalność gospodarcza prowadzona była przez okres krótszy niż 12 miesięcy, uczestnik projektu ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami;  uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych; RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA (5)

14 Wnioskodawcy zobowiązani są do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie projektu wszystkich poniższych wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego: WSKAŹNIK PRODUKTU: Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie WSKAŹNIK REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioskodawca określając wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego oraz ich wartości docelowe we wniosku o dofinansowanie projektu musi mieć na uwadze ich definicje i sposób pomiaru. Szczegółowe informacje dotyczące monitorowania wskaźników w projektach zawarte zostały w załączniku nr 19 do regulaminu -Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

15 WSKAŹNIK REZULTATU DŁUGOTERMINOWEGO -uwzględniany przy opisie trwałości rezultatów projektu. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego WSKAŹNIKI HORYZONTALNE – odnoszą się do efektów interwencji w kluczowych dla KE obszarach i są wykazywane w przypadku realizacji w projekcie wsparcia adekwatnego do ich zakresu. ­Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; ­Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych; ­Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa WSKAŹNIKI REZULTATU DŁUGOTERMINOWEGO I HORYZONTALNE

16 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: od 18 lutego 2016 roku do 10 marca 2016 roku. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa INFORMACJE OGÓLNE ALOKACJA NA KONKURS: 76 132 941,00 PLN, w tym: - 69 960 000,00 PLN - środki EFS - 6 172 941,00 PLN - krajowy wkład publiczny – budżet państwa WKŁAD WŁASNY: Minimalny wkład własny beneficjenta - 10% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji udzielanych uczestnikom na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

17 Standard minimum weryfikowany w oparciu 5 kryteriów, czy wniosek o dofinansowanie projektu zawiera: 1.informacje potwierdzające istnienie (albo brak istnienia) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, 2.działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, 3.w przypadku stwierdzenia braku barier równościowych zawiera działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn tak, aby na każdym etapie realizacji projektu nie występowały bariery równościowe, 4.wskaźniki realizacji projektu podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty projektu przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, 5.wskazuje, jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem Wyjątek od standardu - profil działalności wnioskodawcy lub rekrutacja o charakterze zamkniętym. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2010

18 Dostępność: Rozumiana jako właściwość środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz towarów i usług, pozwalająca osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Jest warunkiem wstępnym prowadzenia przez wiele osób z niepełnosprawnościami niezależnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Może być zapewniona przede wszystkim dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania, a także poprzez usuwanie istniejących barier oraz stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Przykłady: zagwarantowanie dostępności spotkań rekrutacyjnych, dostępność formularzy zgłoszeniowych, portali internetowych, diagnoza wynikających z niepełnosprawności potrzeb, odpowiednie zaprojektowanie materiałów informacyjno-promocyjnych. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2010

19 Koncepcja uniwersalnego projektowania: oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Reguły: użyteczność dla osób o różnej sprawności, elastyczność w użytkowaniu, proste i intuicyjne użytkowanie, czytelna informacja, tolerancja na błędy, wygodne użytkowanie bez wysiłku, wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania, percepcja równości. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2010

20 Mechanizm racjonalnych usprawnień konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN Przykłady: asystent osoby z niepełnosprawnością, tłumacz języka migowego, alternatywne formy przygotowania materiałów projektowych. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2010

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Styczeń 2016 r. CEL I SPECYFIKA KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 5.7 NOWE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google