Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sesja czerwcowa 2010 Organizacja etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sesja czerwcowa 2010 Organizacja etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe."— Zapis prezentacji:

1 Sesja czerwcowa 2010 Organizacja etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

2 „Bardziej niż cokolwiek innego – dobre przygotowanie się jest sekretem do sukcesu” H. Ford

3 Terminy egzaminu Etap pisemny 21 czerwca - poniedziałek - godz. 12.00 Etap praktyczny TiSPol 22 czerwca – wtorek - godz. 9.00 - zawody z czasem 180 min 23 czerwca – środa - godz. 9.00 - zawody z czasem 240 min (piszą )

4 Terminy egzaminu Etap praktyczny TiSPol Technik ekonomista - wszyscy zdają egzamin na stanowiskach komputerowych

5 Terminy egzaminu Etap praktyczny – ZSZ od 29 czerwca – wtorek przewidywany termin zakończenia - 26 lipca

6 § 132.3 Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla zdających, o których mowa w § 129 ust. 2, polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym i - w zależności od zawodu, którego dotyczy egzamin - obejmuje: 1) opracowanie projektu realizacji określonych prac albo 2) opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań będącym podstawą do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie - zwanych dalej „pracą egzaminacyjną”.

7 Warianty etapu praktycznego Etap praktyczny polega na opracowaniu CzasUwagi projektu realizacji prac180 min projektu realizacji prac240 min Dotyczy t. handlowca, t. obsługi turystycznej projektu realizacji prac240 mint. prac biurowych projektu i wykonanie określonej pracy 240 min Wykonanie fragmentu pracy na stanowisku wyposażonym w urządzenia i sprzęt projektu i wykonanie określonej pracy 240 min Przejściowo ograniczone wykonanie (piszą)

8 Powoływanie ZNEP § 129. 2. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż wymienione w ust. 1, przeprowadzają zespoły nadzorujące etap praktyczny powołane przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego. Kierownik ośrodka egzaminacyjnego wyznacza przewodniczących tych zespołów.

9 Powoływanie ZNEP § 129. 4 W skład zespołu nadzorującego etap praktyczny dla absolwentów, którzy wykonują zadanie egzaminacyjne, o którym mowa w § 132 ust. 3 pkt 1, wchodzą: 1) nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego - jako przewodniczący; 2) co najmniej dwóch nauczycieli - jako członkowie. Etap praktyczny obejmuje opracowanie projektu realizacji prac

10 Powoływanie ZNEP § 129. 4a W skład zespołu nadzorującego etap praktyczny dla absolwentów, którzy wykonują zadanie egzaminacyjne, o którym mowa w § 132 ust. 3 pkt 2, wchodzą: 1) nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w zawodzie objętym egzaminem - jako przewodniczący; 2) co najmniej dwóch nauczycieli - jako członkowie. Etap praktyczny obejmuje opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy …

11 Powoływanie ZNEP § 129 5. Spośród osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego etap praktyczny co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole lub placówce. 6. Członkiem zespołu nadzorującego etap praktyczny może być także instruktor praktycznej nauki zawodu. 7. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zdających, w skład zespołu nadzorującego etap praktyczny powołuje się dodatkowo jednego nauczyciela na każdych kolejnych 10 zdających. 9. W skład zespołu nadzorującego etap praktyczny nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku nauki.

12 Łączenie zdających w różnych zawodach na jednej sali Etap praktyczny polega na opracowaniu Czas trwaniaUwagi projekt realizacji prac180 min W obrębie tej grupy zawodów można łączyć bez ograniczeń. Przewodniczący ZNEP to nauczyciel z zakresu kształcenia zawodowego.

13 Łączenie zdających w różnych zawodach na jednej sali W obrębie tej grupy zawodów można łączyć bez ograniczeń. Przewodniczący ZNEP to nauczyciel z zakresu kształcenia zawodowego. Etap praktyczny polega na opracowaniu Czas trwaniaUwagi projekt realizacji prac240 min Dotyczy t. handlowca, t. obsługi turystycznej

14 Łączenie zdających w różnych zawodach na jednej sali W obrębie tej grupy zawodów można łączyć zdających pod warunkiem, że przewodniczący ZNEP jest nauczycielem zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego we wszystkich zawodach, w których przeprowadzany będzie egzamin na sali. Etap praktyczny polega na opracowaniu CzasUwagi projektu i wykonanie określonej pracy 240 min Przejściowo ograniczone wykonanie

15 Łączenie zdających w różnych zawodach na jednej sali Etap praktyczny polega na opracowaniu CzasUwagi projektu i wykonanie określonej pracy 240 min Wykonanie fragmentu pracy na stanowisku wyposażonym zgodnie ze standardem egzaminacyjnym Na jednej sali mogą zdawać zdający w różnych zawodach pod warunkiem, że 1. przewodniczący ZNEP jest nauczycielem zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego we wszystkich zawodach, w których przeprowadzany będzie egzamin na sali, 2. zostaną spełnione wszystkie procedury w zakresie organizacji egzaminu (w szczególności dotyczące drukowania) 3. zdający będą pracować samodzielnie i nie będą wzajemnie zakłócać sobie pracy

16 Składanie harmonogramów w OBIEG-u

17

18

19 Termin składania harmonogramów upływa Termin składania harmonogramów upływa 15 kwietnia 2010 r.

20 Organizacja etapu praktycznego § 127. 1 Za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego w upoważnionej szkole, placówce lub u upoważnionego pracodawcy oraz w szkołach, o których mowa w § 126 ust. 2, zwanych dalej "ośrodkiem egzaminacyjnym", odpowiada dyrektor szkoły, placówki lub pracodawca albo upoważniony przez niego pracownik, zwany dalej "kierownikiem ośrodka egzaminacyjnego".

21 Serwisy Moodle - Egzaminy

22 Logowanie i zakładanie nowego konta

23 Biuletyny elektroniczne

24 Zadania PZNEP

25 E-learningowe szkolenia dla ZNEP maj 2010 r.

26 Druki i instrukcje

27 Organizacja etapu praktycznego § 131. 1. W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje na osobnym stanowisku egzaminacyjnym. Stanowiska egzaminacyjne powinny być tak przygotowane, aby zapewniona była samodzielność pracy zdających. 2. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany etap praktyczny egzaminu zawodowego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

28 Zawody z wykonaniem na stanowiskach wyposażonych w urządzenia i sprzęt Stanowisko dla zdającego: 1.miejsce do napisania projektu realizacji prac w „Karcie pracy egzaminacyjnej” 2.stanowisko do wykonania określonych w zadaniu prac (w niektórych zawodach z możliwością zanotowania wyników ) Stanowisko przygotowuje asystent techniczny ściśle według „Instrukcji do przygotowania stanowiska”, która będzie dostarczona wraz z materiałami egzaminacyjnymi Z asystentami technicznymi będzie podpisana umowa zlecenie (w czerwcu KOE powinien wprowadzić do systemu umów dane asystenta – instrukcja będzie w MOODLE)

29 Instrukcje do przygotowania stanowisk

30 Technik mechanizacji rolnictwa – informacja o wyposażeniu została przesłana do szkół

31 Komputer jako dostosowanie warunków egzaminu Komputer nie może być podłączony do sieci. Drukarka podłączona jest bezpośrednio do komputera. Na każdej stronie pracy (w nagłówku) musi być wydrukowany numer PESEL zdającego. Naklejkę z kodem zdający nakleja na „Karcie pracy egzaminacyjnej” i dołącza do niej wydrukowane kartki. Przewodniczący ZNEP przy odbiorze pracy od zdającego, na „Karcie pracy egzaminacyjnej”, w uwagach wpisuje „praca pisana na komputerze”. Informacja o tym fakcie musi być odnotowana w protokole przebiegu etapu praktycznego egzaminu w sali.

32 Dodatkowe kartki na egzaminie Zdający pisze pracę w „Karcie pracy egzaminacyjnej” Zdający pisze pracę w „Karcie pracy egzaminacyjnej” W wyjątkowych sytuacjach zdający może otrzymać od PZNEP dodatkową (czystą) kartkę papieru A4. PZNEP przy wydawaniu kartki wpisuje w prawym górnym rogu PESEL zdającego. Fakt wydania kartki (wraz z podaniem numeru PESEL zdającego) należy odnotować w protokole przebiegu etapu praktycznego egzaminu w sali. Przewodniczący ZNEP przy odbiorze pracy od zdającego, na „Karcie pracy egzaminacyjnej” wpisuje w uwagach: „dodatkowo wydano... kartek papieru”.

33 Uwagi do pakowania prac na sali

34 Uwagi do pakowania na sali prac z fragmentem w języku obcym

35 Uwagi do pakowania prac wysyłanych do OKE

36 Wysyłanie prac do OKE Prace są pakowane i wysyłane do OKE po każdym egzaminie/ zmianie Tylko w przypadku gdy POCZTEX nie dojedzie do OE po 2 zmianie, przygotowaną do wysyłki paczkę należy zabezpieczyć i wysłać w dniu następnym, przy czym jeżeli w OE w tym dniu: ◦ odbywa się ranna zmiana egzaminu paczkę należy dołączyć do przesyłki przygotowywanej po tej zmianie, ◦ nie odbywa się egzamin na rannej zmianie paczkę należy wysłać możliwie wcześnie rano.

37 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Sesja czerwcowa 2010 Organizacja etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google