Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec 2016."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec 2016

2 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 2 Część pisemna polega na rozwiązaniu testu pisemnego (40 zadań WW) czas trwania: 60 minut Część pisemna polega na rozwiązaniu testu pisemnego (40 zadań WW) czas trwania: 60 minut Część praktyczna polega na wykonaniu zadania praktycznego czas trwania: 120, 150, 180, 210 lub 240 minut Część praktyczna polega na wykonaniu zadania praktycznego czas trwania: 120, 150, 180, 210 lub 240 minut

3 3 Część pisemna egzaminu przeprowadzana będzie z wykorzystaniem: 3 arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi wszystkie klasy trzecie zasadnicze oraz kl.3 technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych elektronicznego systemu technik hotelarstwa kl. 3 oraz

4 Część praktyczna egzaminu, gdy jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania jest dokumentacja  dokumentacja sporządzana jest ręcznie  dla danej kwalifikacji egzamin odbywa się w jednym dniu na jednej zmianie 3 technik hotelarstwa (1 kwalifikacja) Model „d”

5 Część praktyczna egzaminu, gdy rezultatem końcowym wykonania zadania jest głównie wyrób, usługa  zadanie realizowane jest na stanowiskach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt  może być przeprowadzony na zmianach kl.3 technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych kl.3 zsz (kucharz, fryzjer, wędliniarz) 1 kwalifikacja Model „w”

6 Część pisemna (z wykorzystaniem arkuszy i elektroniczna) Sprawdzamy godziny rozpoczęcia egzaminów Część pisemna (z wykorzystaniem arkuszy i elektroniczna) Sprawdzamy godziny rozpoczęcia egzaminów Część praktyczna (kwalifikacje d) 17.06.2016 r. wszystkie w/w klasy (3h elektronicznie) zgodnie z harmonogramem 23.06.2016 r. godz. 9:00 150min technik hotelarstwa 21.06.2016r. absolwenci (stary egzamin) 23.06.2016 r. godz. 9:00 150min technik hotelarstwa 21.06.2016r. absolwenci (stary egzamin) Terminy egzaminu sesja czerwiec – lipiec 2016 6 20.06.2016 r. absolwenci poprawiający wynik (stary egzamin)

7 EK Terminy EK Sesja czerwiec – lipiec 2016 Etap pisemny 17 czerwca 2016 r. godz. 10 00 T.05, T.06, T.11(ELEKTRONICZNIE godz. 12 00 A.19 Etap pisemny 17 czerwca 2016 r. godz. 10 00 T.05, T.06, T.11(ELEKTRONICZNIE godz. 12 00 A.19 Etap praktyczny 13– 20 czerwca 2016 r.

8 Część praktyczna (kwalifikacje w) Terminy egzaminu sesja czerwiec – lipiec 2016 8 Technik usług fryzjerskich, Fryzjer A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 13.06- 16.06.2016r.(zmiany 9:00 i 15:00,180 min.) Technik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz T.06 Sporządzanie potraw i napojów 13.06- 20.06.2016r..(zmiany 8:00, 12:00 i 16:00, 120 min) wędliniarz T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 10.06.2016r..(zmiany 8:00, 12:00 i 16:00, 150 min) Technik usług fryzjerskich, Fryzjer A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 13.06- 16.06.2016r.(zmiany 9:00 i 15:00,180 min.) Technik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz T.06 Sporządzanie potraw i napojów 13.06- 20.06.2016r..(zmiany 8:00, 12:00 i 16:00, 120 min) wędliniarz T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 10.06.2016r..(zmiany 8:00, 12:00 i 16:00, 150 min)

9 Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw (dyplom uczniowie uzyskają dopiero po zakończeniu nauki) Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw (dyplom uczniowie uzyskają dopiero po zakończeniu nauki) 26.08.2016 r. Terminy egzaminu sesja styczeń – luty2016 9

10 10 §27. 1. i §43. 1. rozp. MEN w sprawie przeprowadzania egzaminu zawodowego W czasie trwania części pisemnej/praktycznej egzaminu zawodowego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie: -zdający -przewodniczący zespołu egzaminacyjnego -osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego -obserwatorzy -operator egzaminu –część pisemna z komputerem -oraz specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym

11 11 30 minut przed egzaminem Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą: -dowód tożsamości -długopis lub pióro z czarnym atramentem -ubrania robocze, jeżeli jest to wymagane przepisami bhp dla kwalifikacji, w której odbywa się część praktyczna egzaminu -przebierają się w ubrania robocze, o ile jest to wymagane

12 12 20 minut przed egzaminem -Zdający zajmują wylosowane miejsca/stanowiska egzaminacyjne -PZN informuje zdających o przebiegu egzaminu -Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu model „w” przewodniczący ZN lub wyznaczona przez PZE osoba przeprowadza instruktaż stanowiskowy -PZN odbiera od zdających pisemne potwierdzenie odbycia instruktażu (na wykazie zdających

13 13 Około 10 minut przed egzaminem Przewodniczący ZN w obecności przedstawicieli zdających odbiera od PZE zestawy egzaminacyjne: -Arkusze egzaminacyjne wraz z Kartami odpowiedzi/oceny i ewentualnie dodatkowymi materiałami niezbędnymi do wykonania zadania w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w sali / miejscu przeprowadzania egzaminu na danej zmianie -Kryteria oceniania dla egzaminatorów (dotyczy części praktycznej -model W)

14 14 O godzinie wyznaczonej przez dyrektora OKE 1. PZN przekazuje zdającym Arkusze egzaminacyjne wraz z Kartami oceny i ewentualnie − dodatkowymi materiałami niezbędnymi do wykonania zadania 2.PZN poleca zdającym sprawdzenie kompletności materiałów i uzupełnia ewentualne braki: -wymienia arkusz egzaminacyjny, jeżeli jest taka możliwość (tzn. jest większa liczba arkuszy niż liczba obecnych zdających w sali) -informuje PZE o brakach i PZE podejmuje decyzję o powieleniu po uzyskaniu zgody dyrektora OKE Zdający, który zgłosił braki, - podpisuje czytelnie w wykazie zdających w sali wymianę arkusza

15 Zakodowana Karta oceny 8 6 0 2 2 4 1 0 1 5 9 0 0 1 7 1 3 3 0 5 S 0 1 0 1 15

16 Sposób poprawiania błędów przy kodowaniu Karty oceny 8 6 0 2 2 4 1 0 1 5 7 0 0 1 7 1 3 3 0 5 S 1 0 1 8 6 0 2 2 4 1 0 1 5 9 S. 0 1 16

17 17 Podczas egzaminu Zdający powinni: 1.pracować samodzielnie przestrzegając przepisów bhp 2.korzystać wyłącznie z materiałów, sprzętu znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym 3.nie porozumiewać się między sobą 4.przez podniesienie ręki zgłaszać między innymi: -rezygnację ze zdawania egzaminu lub wcześniejsze zakończenie egzaminu, -gotowość do oceny rezultatu pośredniego, jeżeli taki rezultat występuje w zadaniu egzaminacyjnym, -gotowość do podłączenia zasilania, wykonania określonych w zadaniu działań, itp.

18 18 Podczas egzaminu Przewodniczący ZN reaguje na zgłoszenia zdających: w uzasadnionych przypadkach zezwala zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, przy czym nie może się on kontaktować z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej w przypadku zgłoszenia przez zdającego rezygnacji z egzaminu: przekazuje zdającemu do wypełnienia Oświadczenie zdającego o rezygnacji z egzaminu odbiera od zdającego wypełniony druk oraz Arkusz egzaminacyjny z Kartą odpowiedzi/oceny i ewentualnymi wydrukami i wszystko dołącza do dokumentacji jako załącznik do protokołu przebiegu części pisemnej/praktycznej egzaminu w sali odnotowuje ten fakt w wykazie zdających w odpowiedniej rubryce przy nazwisku zdającego

19 Pakowanie kart odpowiedzi po zakończeniu etapu/części pisemnej egzaminu Zaklejać w obecności co najmniej 2 zdających

20 Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec –lipiec 2016 r Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*. Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016 roku, oraz może mieć kalkulator prosty*. Kalkulator prosty jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

21 Cz. praktyczna A.19 technik usług fryzjerskich, fryzjer: ołówek, gumka, linijka, temperówka T.06 kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka T.11 technik hotelarstwa: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka T.05 wędliniarz: kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka, temperówka

22 Na egzamin należy zgłosić się ok.30 min przed jego rozpoczęciem

23  Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych, sprawdzeniu ich kompletności ( ewentualne braki zgłasza się Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego ), zdający kodują arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi wykorzystując naklejki z kodami.  Naklejki nakleja się w miejscu opisanym: „miejsce na naklejkę” lub „miejsce na naklejkę z nr PESEL”  W przypadku braku kodów zdający wpisują kody odręcznie.

24 Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.

25 Na stolikach w trakcie pisania mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne, przybory pomocnicze i pomoce dopuszczone przez dyrektora CKE. Posiłki dla zdających i egzaminatorów mogą być dostępne jedynie na zewnątrz sali egzaminacyjnej poza czasem przeznaczonym na egzamin Członkowie zespołu nadzorującego przebieg egzaminu nie mogą udzielać wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. Dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dyslektycy) nie przewiduje się różnicowania arkuszy, ale wydłużony jest czas egzaminu (etap pisemny i praktyczny) o 30 min

26 Oprócz przyklejenia etykiet z kodami zdający czytelnie wpisuje: - na dole strony tytułowej arkusza swój PESEL oraz trzyznakowy kod zdającego - na pierwszej stronie karty odpowiedzi swoją datę urodzenia i numer PESEL W przypadku popełnienia błędu należy cały zapis przekreślić i wpisać nad wyznaczonym miejscem poprawne dane.

27 Uwagi do kodowania prac

28 Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali. Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności opuszczenia sali, zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.

29 Przerwanie egzaminu W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu zawodowego, przewodniczący Szkolnego Zespołu Nadzorującego przerywa egzamin zdającego i unieważnia odpowiedni etap egzaminu tego zdającego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu etapu pisemnego lub praktycznego egzaminu zawodowego zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu w sali.

30 Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu, zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty arkusz egzaminacyjny i oczekuje na zgodę Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego na opuszczenie sali.

31 Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może w terminie 2 dni od daty egzaminu w części pisemnej lub praktycznej zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora OKE.

32 Ważne terminy ODBIÓR ŚWIADECTW - 26 sierpnia 2016 w sekretariacie złożyć upoważnienia do odbioru przez inną osobę Najbliższa sesja egzaminacyjna (możliwość poprawy egzaminów) styczeń – luty 2017 Złożyć deklaracje – do września

33 Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ciągu roku szkolnego "nowy egzamin zawodowy ” I. SESJA STYCZEŃ-LUTY II.KWIECIEŃ - MAJ II. SESJA CZERWIEC-LIPIEC III. SESJA WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK

34 34 Unieważnienia – niesamodzielna praca zdającego 1.Dyrektor OKE – za pośrednictwem dyrektora szkoły – przekazuje zdającemu pisemną informację o unieważnieniu części praktycznej egzaminu wraz z uzasadnieniem 2.Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację zdającemu 3.Zdający składa wniosek do dyrektora OKE o wgląd do dokumentacji nie więcej niż 7 dni od otrzymania wniosku 4.Dyrektor OKE umożliwia zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień 14 dni od upływu terminu złożenia wniosku 1.Dyrektor OKE odstępuje od zamiaru unieważnienia 2.Dyrektor OKE podtrzymuje zamiar i unieważnia część praktyczną egzaminu

35 35 Wglądy 1.Prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej mają zdający, (w przypadku ucznia szkoły uczeń lub jego rodzice), wyklucza się z wglądów pełnomocników 2.Miejsce i czas wglądu wskazuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 3.Wgląd jest możliwy do 6 miesięcy od dnia przekazania informacji o szczegółowych wynikach egzaminu zawodowego

36 36 Wglądy 1.Wniosek o wgląd znajduje się na stronie internetowej www.oke.krakow.pl w zakładce Egzamin z kwalifikacji 2.Wniosek należy wypełnić, wydrukować, podpisać i przesłać do OKE w Krakowie 3.Wniosek można złożyć osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego albo przesłać drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną 4.Do wglądu udostępnia się pracę egzaminacyjną w formie, w jakiej została przekazana przez zdającego oraz zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania

37 37 Weryfikacja sumy punktow 1. Zdający może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów (wraz z uzasadnieniem), składając go do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. 2. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 3. W przypadku zastrzeżeń merytorycznych, dyrektor OKE wskazuje egzaminatora, który dokonuje ponownej oceny wskazanego fragmentu pracy, zgodnie z zasadami oceniania rozwiązań zadań opracowanymi przez CKE. 4. Dyrektor OKE informuje pisemnie zdającego o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 5. Jeżeli w wyniku weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor OKE ustala nowe wyniki egzaminu.

38 POWODZENIA


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google