Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Premia na Horyzoncie” środki finansowe na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Premia na Horyzoncie” środki finansowe na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji."— Zapis prezentacji:

1 „Premia na Horyzoncie” środki finansowe na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” Dzień Informacyjny Zdrowie w Programie Horyzont 2020 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Data: 6\ 04 \ 16 www.nauka.gov.pl

2 01 \ Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. 2015, poz. 2047) Rozdział 1: Przepisy ogólne Rozdział 3, § 13-15 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl

3 02 \ Cel naboru wniosków. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Finansowanie otrzymane w ramach konkursu nie może być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu realizowanego w programie Horyzont 2020. Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych jest podpisanie umowy na realizację projektu badawczego w ramach programu ramowego Horyzont 2020 przed dniem złożenia wniosku. 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl

4 03 \ Adresaci konkursu. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz.1620), z wyłączeniem podmiotów, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej. 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl

5 04 \ Budżet programu. 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl Na rok 2016 w budżecie zarezerwowano 40,2 mln PLN. Wnioski będą finansowane w kolejności złożenia i rozpatrzenia. W przypadku przekroczenia budżetu na dany rok (i braku możliwości przesunięć środków w ramach budżetu) wnioski zakwalifikowane do finansowania w danym roku budżetowym będą finansowane w roku następnym.

6 05 \ Zasady finansowania. 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl Środki finansowe na wynagrodzenia przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych (wg. średniego kursu NBP w dniu złożenia wniosku): 1.20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 000 000 euro, 2.25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro – oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.

7 06 \ Zasady finansowania. 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl Środki finansowe za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” są przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów niezależnie od formy zatrudnienia w jednostce oraz charakteru pracy przy realizacji projektu. Beneficjent musi posiadać wewnętrzny regulamin wynagradzania za udział w projektach międzynarodowych.

8 07 \ Sposób składania wniosku. 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl Wniosek sporządza się według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Do wniosku należy załączyć kopię umowy (w formacie PDF) potwierdzającej udział wnioskodawcy w projekcie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” oraz wykaz uczestników (w formacie PDF) współrealizujących projekt.

9 08 \ Sposób składania wniosku. 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl Wniosek o finansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej poprzez moduł systemu OSF, który jest dostępny na stronie internetowej www.osf.org.pl od dnia ogłoszenia o naborze wniosków (14 marca 2016 r.) Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.

10 08a \ Sposób składania wniosku. 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl Dodatkowo - informacje określone w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia, wydrukowane z systemu OSF (Wydruk / wersja do Ministerstwa), należy przesłać:  w postaci papierowej, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, w jednym egzemplarzu, na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dopiskiem na kopercie: „Premia na Horyzoncie”;  albo w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra. UWAGA: do Ministerstwa nie należy przesyłać papierowej kopii umowy z KE. 

11 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl 09 \ Sposób składania wniosków.

12 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl 09a \ Sposób składania wniosków.

13 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl 09b \ Sposób składania wniosków.

14 10 \ Termin składania wniosku. 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl Nabór wniosków przeprowadzany jest w sposób ciągły od dnia ogłoszenia tj. 14 marca 2016 r.. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru.

15 11 \ Rozpatrywanie wniosku. 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań wnioskodawca za pośrednictwem systemu OSF zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie w wyznaczonym terminie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

16 12 \ Decyzja i umowa. 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl Wniosek o finansowanie podlega ocenie zespołu, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach finansowania nauki. Minister wydaje decyzję o finansowaniu wniosku w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Środki finansowe będą przekazywane na podstawie umowy określającej warunki jej realizacji, finansowania i rozliczania. Środki finansowe mogą być przekazywane jednorazowo lub w ratach, w zależności od etapu realizacji umowy grantowej. Sposób przekazywania i rozliczania środków zostanie określony w umowie.

17 13 \ Umowa i aneksy. 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl Wypełniony i podpisany wzór umowy wnioskodawca przesyła do urzędu obsługującego ministra w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji przyznającej środki finansowe. Nieprzesłanie projektu umowy w wymaganym terminie uznaje się za rezygnację z przyznanego finansowania. Wnioskodawca może wystąpić do ministra z uzasadnionym wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy, w tym zmianę wysokości przyznanych środków finansowych.

18 16 \ Raporty i rozliczenie umowy. 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl Wnioskodawca składa raporty roczne i raport końcowy, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. Raport roczny składa się do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym wnioskodawcy zostały przekazane środki finansowe. Wnioskodawca, w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizowanych zadań, składa raport końcowy, uwzględniający rozliczenie całości przekazanych środków, o których mowa w § 13 ust. 3 rozporządzenia.

19 Statystyki 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl Od 14 marca br. złożono ok. 70 wniosków o „Premię na Horyzoncie”. Ok. 150 wniosków jest w przygotowaniu (w systemie OSF).

20 17 \ Kontakt. 00 \ Premia na Horyzoncie www.nauka.gov.pl Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Innowacji i Rozwoju Preferowany kontakt: e-mail: premianahoryzoncie@nauka.gov.plpremianahoryzoncie@nauka.gov.pl osoby do kontaktu: Maria Łepeta (tel. (22) 52 92 645) Barbara Wojciechowska-Grochola (tel. (22) 52 92 246)

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Data: 12 \ 02 \ 16 www.nauka.gov.pl


Pobierz ppt "„Premia na Horyzoncie” środki finansowe na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google