Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6 –letnich do podjęcia nauki w szkole Spotkanie z Rodzicami Przedszkole nr 8 w Nysie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6 –letnich do podjęcia nauki w szkole Spotkanie z Rodzicami Przedszkole nr 8 w Nysie."— Zapis prezentacji:

1

2 Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6 –letnich do podjęcia nauki w szkole Spotkanie z Rodzicami Przedszkole nr 8 w Nysie

3 Wprowadzone zmiany od września 2014r.: obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie urodzone między 1 stycznia a 30 czerwca 2008 r., spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców,

4 spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w 2009 r.), jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii publicznej Poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki. We wrześniu 2015 r. obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

5 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz.624 z późn. zm.) O Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych ze: 1) współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 2) planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,

6 3) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji, 4) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

7 Od 1 września 2009 r. realizowana jest nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zmieniła się zatem organizacja, metody i formy pracy z dziećmi. ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól, (Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)

8 Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

9 Organizacja diagnozy: O Diagnoza wstępna /październik – listopad/: - obserwacja dzieci, wypełnianie arkusza diagnostycznego, analiza wyników, O Opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka /w razie konieczności/, O Diagnoza końcowa /marzec /: - obserwacja dzieci, wypełnianie arkusza diagnostycznego, analiza wyników, porównanie wyników uzyskanych podczas diagnoz. O Wydanie Informacji dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole /do 30 kwietnia - wzór nr 70/.

10 Obserwacje i diagnozy mają na celu określenie czy dziecko osiągnęło już dojrzałość szkolną. O W definicji B. Wilgockiej - Okoń, „dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju intelektualnego, społecznego i fizycznego, jaki jest niezbędny do sprostania wymaganiom szkoły”. O Według definicji S. Szamana „…dojrzałość szkolna to osiągnięcie takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, który je czyni wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowywanie w klasie pierwszej”.

11 Osiągnięcie dojrzałości szkolnej jest więc wynikiem prawidłowego kierowania rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym.

12 Przedszkole jest placówka opiekuńczo- wychowawczą, której celem jest wszechstronny rozwój i przygotowanie dzieci do szkoły oraz pomoc pracującym rodzicom. Do zadań przedszkola należy wszechstronne wychowanie dzieci, opieka nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem, współpraca z rodziną, szkołą i środowiskiem, stymulowanie rozwoju dzieci oraz wyrównywanie odchyleń w tym rozwoju. Funkcja opiekuńcza, wychowawcza, wyrównawcza i społeczna są ze sobą integralnie powiązane i wszystkie składają się na efekty działalności przedszkola.

13 Celem wychowania przedszkolnego jest m.in.: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

14 Zagospodarowanie czasu przebywania dziecka w przedszkolu: O 2/5 - czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne, O 1/5 - zabawa, O 1/5 - zabawa na świeżym powietrzu, O 1/5 - zajęcia dydaktyczne.

15 Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

16 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

17 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem. 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

18 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

19 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

20 Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko wszechstronnie się rozwija. Badania dowodzą, że pobyt w przedszkolu jest istotny dla rozwoju człowieka przez całe dalsze życie. Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji jest gwarancją właściwej realizacji zadań przedszkola i sukcesu dziecka w szkole!

21 Dziękuję za uwagę Przygotowała: Aleksandra Hutmańska


Pobierz ppt "Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6 –letnich do podjęcia nauki w szkole Spotkanie z Rodzicami Przedszkole nr 8 w Nysie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google