Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako propozycja działań dla uczelni wyższych Andrzej Burnat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako propozycja działań dla uczelni wyższych Andrzej Burnat."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako propozycja działań dla uczelni wyższych Andrzej Burnat Wydział Koordynacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

2 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Struktura prezentacji 1. Ogólne informacje o programie, 2. System wdrażania PO KL w województwie, 3. Podstawowe zasady wyboru i finansowania projektów, 4. Możliwe do realizacji działania w ramach Priorytetów centralnych, 5. Możliwe do realizacji działania w ramach Priorytetów regionalnych, 6. Dobre praktyki z okresu programowania 2004 – 2006.

3 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne informacje: jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013; jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013; obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce w latach 2007 – 2013; obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce w latach 2007 – 2013; składa się z 11 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych (40% środków), natomiast środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych (60% środków) składa się z 11 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych (40% środków), natomiast środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych (60% środków)

4 4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Środki Programu: 11,5 mld euro Środki Programu: 11,5 mld euro Finansowanie Programu: w 85 % ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 % ze środków krajowych. Finansowanie Programu: w 85 % ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 % ze środków krajowych.

5 5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Elementy programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki administracja publiczna rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich adaptacyjność przedsiębiorstw zatrudnienieedukacjaIntegracja społeczna Postawy zdrowotne pracowników

6 6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Priorytety PO KL Komponent centralny Komponent regionalny I Zatrudnienie i integracja społeczna VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw VII I Regionalne kadry gospodarki III Wysoka jakość systemu oświaty IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach IV Szkolnictwo wyższe i nauka X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich V Dobre rządzenie VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym

7 7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Podstawy prawne Rozporządzenie Rady ustanawiające ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności – Nr 1083/2006; Rozporządzenie Rady ustanawiające ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności – Nr 1083/2006; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Nr 1080/2006; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Nr 1080/2006; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego – Nr 1081/2006; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego – Nr 1081/2006; Rozporządzenie Rady ustanawiające Fundusz Spójności – Nr 1084/2006; Rozporządzenie Rady ustanawiające Fundusz Spójności – Nr 1084/2006; Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

8 8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych System wdrażania PO KL Instytucja Zarządzająca: MRR Instytucje Pośredniczące: MPiPS, MSWiA, MEN, MNiSzW, MZ Instytucje Pośredniczące: Samorządy Województw Instytucje Pośredniczące II stopnia (IP2) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

9 9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych System wdrażania (procedura konkursowa) ogłoszenie o konkursie (nabór ciągły lub określony terminem – co najmniej 60 dni od ogłoszenia konkursu) ogłoszenie o konkursie (nabór ciągły lub określony terminem – co najmniej 60 dni od ogłoszenia konkursu) przyjęcie i rejestracja wniosku - złożony przez beneficjenta wniosek o dofinansowanie realizacji projektu podlega ocenie spełniania wymogów rejestracyjnych i kryteriów dostępu, np.: przyjęcie i rejestracja wniosku - złożony przez beneficjenta wniosek o dofinansowanie realizacji projektu podlega ocenie spełniania wymogów rejestracyjnych i kryteriów dostępu, np.: - czy wniosek złożono we właściwej instytucji, - czy wypełniono go w języku polskim, - czy sporządzono na odpowiednim formularzu, - czy wypełniono wszystkie wymagane pola, - czy projekt stanowi odpowiedz na konkurs, - czy wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie projektu - oświadczenie. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów rejestracyjnych lub kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem wniosku, zaś spełnienie wszystkich wymogów pozwala na rozpoczęcie oceny merytorycznej.

10 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych System wdrażania (procedura konkursowa) – c.d. 1. K ryteria dostępu – określone przez IP: wskazanie typów beneficjentów mogących aplikować w danym konkursie, wskazanie typów beneficjentów mogących aplikować w danym konkursie, skierowanie projektu do właściwych grup docelowych, skierowanie projektu do właściwych grup docelowych, inne kryteria warunkujące wsparcie (np. projekt składany w partnerstwie, projekt realizowany w sposób ponadregionalny), inne kryteria warunkujące wsparcie (np. projekt składany w partnerstwie, projekt realizowany w sposób ponadregionalny), 2. Kryteria strategiczne - określane przez IP, wynikające ze Strategii, Planu Działania (np. preferowanie projektów szkoleniowych dla pracowników niskokwalifikowanych). 3. Kryteria oceny merytorycznej - stanowiące podstawę oceny merytorycznej projektu i dotyczące - (beneficjenta, jakości projektu, finansowania projektu)

11 11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych System wdrażania (procedura konkursowa) c.d. Jeżeli wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i został przyjęty do realizacji, wnioskodawca, na wezwanie IP i w określonym przez nią terminie, składa wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) do wniosku. Jeżeli wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i został przyjęty do realizacji, wnioskodawca, na wezwanie IP i w określonym przez nią terminie, składa wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) do wniosku. Procedura odwoławcza Procedura odwoławcza

12 12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych System wdrażania (projekty systemowe) W ramach PO KL, projekty systemowe mogą być realizowane przez: W ramach PO KL, projekty systemowe mogą być realizowane przez: 1) beneficjentów wskazanych w szczegółowym opisie priorytetów oraz: 2) instytucje pośredniczące; 3) instytucje wdrażające – jeśli zostały wyznaczone IP mogą także realizować jako wsparcie systemowe, projekty przewidziane do realizacji w trybie konkursowym, po uprzednim wskazaniu tego rodzaju wsparcia w Planie Działania, przyjmowanym przez IZ PO KL na podstawie rekomendacji Podkomitetu Monitorującego. IP mogą także realizować jako wsparcie systemowe, projekty przewidziane do realizacji w trybie konkursowym, po uprzednim wskazaniu tego rodzaju wsparcia w Planie Działania, przyjmowanym przez IZ PO KL na podstawie rekomendacji Podkomitetu Monitorującego.

13 13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych System wdrażania (projekty systemowe) c.d. Warunkiem przyjęcia do realizacji projektu systemowego jest jego zgodność z odpowiednim Planem działania. Do realizacji może zostać przyjęty jedynie ten typ projektu systemowego, którego zwięzły opis znajduje się w Planie działania. Warunkiem przyjęcia do realizacji projektu systemowego jest jego zgodność z odpowiednim Planem działania. Do realizacji może zostać przyjęty jedynie ten typ projektu systemowego, którego zwięzły opis znajduje się w Planie działania. Beneficjent realizujący projekt systemowy zawiera z IP umowę o dofinansowanie realizacji projektu. Umowa ta zawiera regulacje dotyczące m.in. przedmiotu umowy, środków finansowych i zapewnienia monitoringu. Załącznikiem do powyższej umowy jest wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Beneficjent realizujący projekt systemowy zawiera z IP umowę o dofinansowanie realizacji projektu. Umowa ta zawiera regulacje dotyczące m.in. przedmiotu umowy, środków finansowych i zapewnienia monitoringu. Załącznikiem do powyższej umowy jest wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Wniosek zawiera następujące informacje dotyczące danego projektu systemowego: Wniosek zawiera następujące informacje dotyczące danego projektu systemowego: 1) opis działań podejmowanych w ramach projektu, 2) określenie grup docelowych projektu, 3) zestawienie wskaźników produktu i rezultatu (wraz z wartościami docelowymi), 4) syntetyczny opis sposobu zarządzania projektem (w tym: zasoby kadrowe), 5) budżet projektu (główne kategorie wydatków z podziałem na lata realizacji wsparcia, określenie wysokości wkładu własnego).

14 14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych System wdrażania (projekty systemowe) c.d. W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca zamierza realizować projekt systemowy, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu stanowi część (załącznik do) Planu działania. Wniosek IP podlega ocenie dokonywanej przez Podkomitet Monitorujący PO KL podczas zatwierdzenia Planu. W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca zamierza realizować projekt systemowy, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu stanowi część (załącznik do) Planu działania. Wniosek IP podlega ocenie dokonywanej przez Podkomitet Monitorujący PO KL podczas zatwierdzenia Planu. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, decyzję o dofinansowaniu projektu, którego beneficjentem jest Instytucja Pośrednicząca, podejmuje Instytucja Zarządzająca. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, decyzję o dofinansowaniu projektu, którego beneficjentem jest Instytucja Pośrednicząca, podejmuje Instytucja Zarządzająca.

15 15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Sposób finansowania PO KL Środki przekazywane przez Komisję Europejską na rzecz PO KL jako zaliczki, płatności okresowe i płatności salda końcowego będą wpływać na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony w euro i zarządzany przez MF. Środki przekazywane przez Komisję Europejską na rzecz PO KL jako zaliczki, płatności okresowe i płatności salda końcowego będą wpływać na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony w euro i zarządzany przez MF. Z rachunku tego środki, po przewalutowaniu na PLN będą przekazywane na centralny rachunek dochodów budżetu państwa na podstawie dyspozycji MF. Z rachunku tego środki, po przewalutowaniu na PLN będą przekazywane na centralny rachunek dochodów budżetu państwa na podstawie dyspozycji MF. Wkład krajowy (15% wartości PO KL) pochodzić będzie z budżetu państwa, budżetów JST, Funduszu Pracy, PFRON i NFZ. Wkład krajowy (15% wartości PO KL) pochodzić będzie z budżetu państwa, budżetów JST, Funduszu Pracy, PFRON i NFZ. Środki przeznaczone na finansowanie PO KL stanowią środki publiczne. Środki przeznaczone na finansowanie PO KL stanowią środki publiczne. Projekty dofinansowane będą na zasadzie dotacji, a nie refundacji. Projekty dofinansowane będą na zasadzie dotacji, a nie refundacji.

16 16 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych PRIORYTETY CENTRALNE PO KL

17 17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 2.1 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Projekty konkursowe: Projekty konkursowe: Szkolenia i studia podyplomowe, Szkolenia i studia podyplomowe, Ogólnopolskie i ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców/pracowników, Ogólnopolskie i ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców/pracowników, Studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, Studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Projektodawcy: wszystkie podmioty Projektodawcy: wszystkie podmioty IW: Polska Agencja Rozwoju Zasobów Ludzkich IW: Polska Agencja Rozwoju Zasobów Ludzkich

18 18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 4.1 – Rozwój potencjału dydaktycznego uczelni Projekty konkursowe: Programy rozwoju uczelni obejmujące m.in.: Projekty konkursowe: Programy rozwoju uczelni obejmujące m.in.: Przygotowywanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, Przygotowywanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, Dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy, Dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy, Rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o programy, kursy, zajęcia fakultatywne skierowane do studentów i słuchaczy oraz do osób zewnętrznych (zwiększanie roli szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym, Rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o programy, kursy, zajęcia fakultatywne skierowane do studentów i słuchaczy oraz do osób zewnętrznych (zwiększanie roli szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym, Opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia w formie e-learningu (studia wyższe, podyplomowe, kursy) Opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia w formie e-learningu (studia wyższe, podyplomowe, kursy)

19 19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 4.1 – Rozwój potencjału dydaktycznego uczelni – c.d. Lepsze przygotowanie absolwentów do wyjścia na rynek pracy m.in. poprzez wzmocnienie roli akademickich biur karier, Lepsze przygotowanie absolwentów do wyjścia na rynek pracy m.in. poprzez wzmocnienie roli akademickich biur karier, Współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów rozwojowych, Współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów rozwojowych, Podnoszenie kompetencji kadry akademickiej realizującej proces dydaktyczny w celu podwyższania jakości nauczania, Podnoszenie kompetencji kadry akademickiej realizującej proces dydaktyczny w celu podwyższania jakości nauczania,

20 20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 4.1 – Rozwój potencjału dydaktycznego uczelni – c.d. Programy współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji procesu dydaktycznego (np. wymiana studentów, wymiana kadr, kształcenie w językach obcych itp.), Programy współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji procesu dydaktycznego (np. wymiana studentów, wymiana kadr, kształcenie w językach obcych itp.), Organizowanie staży i szkoleń przydatnych dla prowadzenia pracy naukowo – badawczej i dydaktycznej w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych, Organizowanie staży i szkoleń przydatnych dla prowadzenia pracy naukowo – badawczej i dydaktycznej w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych, Organizowanie i wdrażanie przez uczelnie pomocy stypendialnej (o charakterze socjalnym i/lub motywacyjnym) dla studentów. Organizowanie i wdrażanie przez uczelnie pomocy stypendialnej (o charakterze socjalnym i/lub motywacyjnym) dla studentów. Projektodawcy: wszystkie podmioty Projektodawcy: wszystkie podmioty IW: Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego IW: Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego

21 21 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Projekty systemowe: Wsparcie systemu zarządzania szkolnictwem wyższym poprzez: Projekty systemowe: Wsparcie systemu zarządzania szkolnictwem wyższym poprzez: Programy oceny przygotowania absolwentów uczelni do wejścia na rynek pracy – wypracowanie rekomendacji dotyczących standardów kształcenia na poziomie wyższym (oceny, badania, analizy, ekspertyzy w zakresie oceny jakości przygotowania absolwentów do pracy zawodowej oraz zatrudnialności absolwentów zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów), Programy oceny przygotowania absolwentów uczelni do wejścia na rynek pracy – wypracowanie rekomendacji dotyczących standardów kształcenia na poziomie wyższym (oceny, badania, analizy, ekspertyzy w zakresie oceny jakości przygotowania absolwentów do pracy zawodowej oraz zatrudnialności absolwentów zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów), Badania i analizy w obszarze szkolnictwa wyższego, w tym międzynarodowe projekty, w szczególności dotyczące analizy stanu kadrowego w szkolnictwie wyższym, sytuacji materialnej studentów i doktorantów, Badania i analizy w obszarze szkolnictwa wyższego, w tym międzynarodowe projekty, w szczególności dotyczące analizy stanu kadrowego w szkolnictwie wyższym, sytuacji materialnej studentów i doktorantów, Działanie 4.1 – Rozwój potencjału dydaktycznego uczelni – c.d.

22 22 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 4.1 – Rozwój potencjału dydaktycznego uczelni – c.d. Opracowanie modeli efektywnego zarządzania w szkolnictwie wyższym, w tym modeli zarządzania uczelniami różnych typów oraz modelu zarządzania jakością w uczelni, Opracowanie modeli efektywnego zarządzania w szkolnictwie wyższym, w tym modeli zarządzania uczelniami różnych typów oraz modelu zarządzania jakością w uczelni, Prace studyjne (ekspertyzy, analizy) w zakresie wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego, prowadzące do zdefiniowania warunków wzajemnej uznawalności oraz doprecyzowania kryteriów oceny jakości kształcenia w uczelniach, Prace studyjne (ekspertyzy, analizy) w zakresie wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego, prowadzące do zdefiniowania warunków wzajemnej uznawalności oraz doprecyzowania kryteriów oceny jakości kształcenia w uczelniach, Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów kształcenia, w szczególności w zakresie nauk przyrodniczo – matematycznych i technicznych oraz nowoczesnych technologii w medycynie (w tym również makrokierunki, kierunki „unikatowe”, studia międzykierunkowe), Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów kształcenia, w szczególności w zakresie nauk przyrodniczo – matematycznych i technicznych oraz nowoczesnych technologii w medycynie (w tym również makrokierunki, kierunki „unikatowe”, studia międzykierunkowe),

23 23 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 4.1 – Rozwój potencjału dydaktycznego uczelni – c.d. Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programów kształcenia w językach obcych w wybranych obszarach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, medycznych, rolniczych i technicznych. Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programów kształcenia w językach obcych w wybranych obszarach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, medycznych, rolniczych i technicznych. Beneficjent projektów systemowych: Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego Beneficjent projektów systemowych: Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego

24 24 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 4.2 – Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy Projekty systemowe: realizacja przez uczelnie programów rozwojowych ukierunkowanych na wzrost liczby absolwentów uczelni, zleconych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technicznych (szczegółowo wskazanych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego). Programy rozwojowe realizowane przez uczelnie na zlecenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego mogą obejmować m.in.: Projekty systemowe: realizacja przez uczelnie programów rozwojowych ukierunkowanych na wzrost liczby absolwentów uczelni, zleconych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technicznych (szczegółowo wskazanych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego). Programy rozwojowe realizowane przez uczelnie na zlecenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego mogą obejmować m.in.:

25 25 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 4.2 – Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy – c.d. Dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy, Dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy, Rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o programy, kursy, zajęcia fakultatywne skierowane do studentów i słuchaczy, Rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o programy, kursy, zajęcia fakultatywne skierowane do studentów i słuchaczy, Opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia w formie e-learningu, Opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia w formie e-learningu, Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m.in. poprzez wzmocnienie roli akademickich biur karier, Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m.in. poprzez wzmocnienie roli akademickich biur karier, Współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenia zaangażowania pracodawców w realizację programów rozwojowych, Współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenia zaangażowania pracodawców w realizację programów rozwojowych,

26 26 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 4.2 – Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy – c.d. Podnoszenie kompetencji kadry akademickiej realizującej proces dydaktyczny w celu podwyższania jakości nauczania, Podnoszenie kompetencji kadry akademickiej realizującej proces dydaktyczny w celu podwyższania jakości nauczania, Programy współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji procesu dydaktycznego (np. wymiana studentów, wymiana kadr, kształcenie w językach obcych itp.), Programy współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji procesu dydaktycznego (np. wymiana studentów, wymiana kadr, kształcenie w językach obcych itp.), Organizowanie staży i szkoleń przydatnych dla prowadzenia pracy naukowo – badawczej i dydaktycznej w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych, Organizowanie staży i szkoleń przydatnych dla prowadzenia pracy naukowo – badawczej i dydaktycznej w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych, Organizowanie i wdrożenie przez uczelnie pomocy stypendialnej (o charakterze socjalnym i/lub motywacyjnym) dla studentów. Organizowanie i wdrożenie przez uczelnie pomocy stypendialnej (o charakterze socjalnym i/lub motywacyjnym) dla studentów. Beneficjent projektów systemowych: Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego Beneficjent projektów systemowych: Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego

27 27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 4.3 – Wzmocnienie kompetencji systemu B+R Projekty konkursowe: Projekty konkursowe: Projekty w zakresie kształtowania umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji wyników (kursy, szkolenia), Projekty w zakresie kształtowania umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji wyników (kursy, szkolenia), Projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników systemu B+R oraz przedsiębiorców w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, Projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników systemu B+R oraz przedsiębiorców w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, Przedsięwzięcia upowszechniające osiągnięcia naukowe w procesie kształcenia. Przedsięwzięcia upowszechniające osiągnięcia naukowe w procesie kształcenia. Projektodawcy: wszystkie podmioty Projektodawcy: wszystkie podmioty IW: Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego IW: Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego

28 28 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Priorytety centralne Priorytet Kwota EUR (EFS + krajowy wkład publiczny) I. Zatrudnienie i integracja społeczna 506 189 358 II. Rozw ó j zasob ó w ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 672 298 727 III. Wysoka jakość systemu oświaty 1 456 236 268 IV. Szkolnictwo wyższe i nauka 960 366 839 V. Dobre rządzenie 610 854 094 VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym 105 713 179

29 29 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych PRIORYTETY REGIONALNE PO KL

30 30 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekty konkursowe: wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw: Projekty konkursowe: wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw: Szkolenia zamknięte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, Szkolenia zamknięte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, Szkolenia otwarte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, Szkolenia otwarte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w zakresie m.in. ekonomii, finansów lub rachunkowości, Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w zakresie m.in. ekonomii, finansów lub rachunkowości,

31 31 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – c.d. Reorientacja zawodowa osób i zarządzanie zmianą gospodarczą: Reorientacja zawodowa osób i zarządzanie zmianą gospodarczą: Szkolenia skierowane do osób o niskich kwalifikacjach lub osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem form szkolnych), Szkolenia skierowane do osób o niskich kwalifikacjach lub osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem form szkolnych), Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorstw, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk wspomagających pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników, Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorstw, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk wspomagających pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników, Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo, Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo,

32 32 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – c.d. Reorientacja zawodowa osób i zarządzanie zmianą gospodarczą: Reorientacja zawodowa osób i zarządzanie zmianą gospodarczą: Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia), Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia), Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa, Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa, Wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement). Wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement). Projektodawcy: wszystkie podmioty Projektodawcy: wszystkie podmioty

33 33 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 8.2 – Transfer wiedzy Projekty konkursowe: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw: Projekty konkursowe: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw: Tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo- rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym: Tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo- rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym: Kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji, Kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji, Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji, Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji, Staże i szkolenia praktyczne dla: Staże i szkolenia praktyczne dla: Pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, Pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, Pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach, Pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach,

34 34 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 8.2 – Transfer wiedzy – c.d. Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na wyższej uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off i spin out), Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na wyższej uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off i spin out), Szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out, Szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out, Wsparcie dla młodych kadr naukowych: Wsparcie dla młodych kadr naukowych: Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się w największym stopniu do zwiększenia konkurencyjności regionu. Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się w największym stopniu do zwiększenia konkurencyjności regionu. Projektodawcy: wszystkie podmioty Projektodawcy: wszystkie podmioty

35 35 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego Projekty konkursowe: Projekty konkursowe: Kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie, Kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie, Programy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych (na poziomie ogólnym i zawodowym), Programy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych (na poziomie ogólnym i zawodowym), Programy potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji), Programy potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji),

36 36 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego – c.d. Usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, Usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, Wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na: Wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na: Monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, Monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, Podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty, Podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty, Rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu. Rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu. Projektodawcy: wszystkie podmioty Projektodawcy: wszystkie podmioty

37 37 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekty konkursowe: Projekty konkursowe: Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć), Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć), Studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia, Studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia, Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego, Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego, Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej. Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej. Projektodawcy: wszystkie podmioty Projektodawcy: wszystkie podmioty

38 38 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Środki do dyspozycji województwa podkarpackiego w ramach PO KL w latach 2007 – 2013 404 919 316,47 EUR (344 181 419 EUR - EFS), W tym: Priorytet VII - 225 216 559 EUR Priorytet VIII – 96 697 413 EUR Priorytet IX – 67 170 132 EUR Priorytet X – 15 835 212 EUR

39 39 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych PROJEKTY INNOWACYJNE I PONADNARODOWE

40 40 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Podstawowe zasady Będą realizowane w ramach każdego z Priorytetów I – IX (poza Priorytetem X); Będą realizowane w ramach każdego z Priorytetów I – IX (poza Priorytetem X); Mają na celu lepsze, efektywniejsze rozwiązywanie problemów nowe instrumenty oraz nietypowe grupy docelowe i rozwiązania; Mają na celu lepsze, efektywniejsze rozwiązywanie problemów nowe instrumenty oraz nietypowe grupy docelowe i rozwiązania; Projekty ponadnarodowe mają na celu wykorzystanie doświadczeń partnerów z innych regionów oraz krajów UE; Projekty ponadnarodowe mają na celu wykorzystanie doświadczeń partnerów z innych regionów oraz krajów UE; Projektodawcami mogą być wszystkie legalnie działające podmioty. Projektodawcami mogą być wszystkie legalnie działające podmioty.

41 41 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Przekazane przez MRR tematy innowacyjne (obszary wsparcia) : Priorytet VII: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej: Priorytet VII: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej: Poszukiwanie nowych metod wspierania aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Poszukiwanie nowych metod wspierania aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Instrumenty wspierające godzenie życia rodzinnego i zawodowego, Instrumenty wspierające godzenie życia rodzinnego i zawodowego, Integracja imigrantów i uchodźców oraz mniejszości etnicznych na rynku pracy. Integracja imigrantów i uchodźców oraz mniejszości etnicznych na rynku pracy. Priorytet VII: Regionalne kadry gospodarki: Priorytet VII: Regionalne kadry gospodarki: Zarządzanie wiekiem- kompleksowe wspieranie zatrudnienia dla osób po 50 roku życia (obejmujące wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje, zarządzanie na miejscu pracy, elastyczne stosunki pracy, warunki pracy), Zarządzanie wiekiem- kompleksowe wspieranie zatrudnienia dla osób po 50 roku życia (obejmujące wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje, zarządzanie na miejscu pracy, elastyczne stosunki pracy, warunki pracy), Poszukiwanie nowych form kształcenia ustawicznego, dostosowanego do potrzeb i możliwości MSP, Poszukiwanie nowych form kształcenia ustawicznego, dostosowanego do potrzeb i możliwości MSP, Budowanie narzędzi wsparcia zarządzania zmianą, w tym także IT. Budowanie narzędzi wsparcia zarządzania zmianą, w tym także IT. Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Ułatwienia przejścia pomiędzy kształceniem a zatrudnieniem, Ułatwienia przejścia pomiędzy kształceniem a zatrudnieniem, Wspieranie rozwoju najzdolniejszych uczniów. Wspieranie rozwoju najzdolniejszych uczniów.

42 42 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych UCZELNIE WYŻSZE A EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004 – 2006

43 43 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Przykłady realizowanych projektów Projekty szkoleniowe, Projekty szkoleniowe, Projekt z zakresu studiów pomostowych dla pielęgniarek, Projekt z zakresu studiów pomostowych dla pielęgniarek, Projekty badawcze. Projekty badawcze.

44 44 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Projekty szkoleniowe (przykłady) Promar: Znajomość języka angielskiego szansą awansu zawodowego oraz rozwoju woj. podkarpackiego (894 883,95); Promar: Znajomość języka angielskiego szansą awansu zawodowego oraz rozwoju woj. podkarpackiego (894 883,95); Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna: Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności – czynnikiem sukcesu na rynku pracy (569 964,40); Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna: Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności – czynnikiem sukcesu na rynku pracy (569 964,40); WSIiZ: Nowe kwalifikacje – nowe możliwości (kursy spawalnicze) (600 247,29); WSIiZ: Nowe kwalifikacje – nowe możliwości (kursy spawalnicze) (600 247,29); WSG w Przemyślu: Alternatywne źródła dochodu w rolnictwie szansą rozwoju podkarpackiej wsi (147 499,00); WSG w Przemyślu: Alternatywne źródła dochodu w rolnictwie szansą rozwoju podkarpackiej wsi (147 499,00); WSG w Przemyślu: Internet jako nowoczesne narzędzie marketingu XXI wieku (168 164,00); WSG w Przemyślu: Internet jako nowoczesne narzędzie marketingu XXI wieku (168 164,00); WSIiZ: Centrum Szkoleń i Certyfikacji Językowej (725 982,00); WSIiZ: Centrum Szkoleń i Certyfikacji Językowej (725 982,00);

45 45 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Projekty szkoleniowe (przykłady) – c.d. WSIiZ: Europejskie kompetencje biznesowe pracowników z województwa podkarpackiego (446 434,84); WSIiZ: Europejskie kompetencje biznesowe pracowników z województwa podkarpackiego (446 434,84); Promar: Kursy języków obcych w gminach Głogów, Sokołów Młp. i Kolbuszowa (861 455,80); Promar: Kursy języków obcych w gminach Głogów, Sokołów Młp. i Kolbuszowa (861 455,80); UR: Umiejętność analizy statystycznej szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i szybszy rozwój regionu – kursy statystyki z wykorzystaniem programów komputerowych (750 544,24); UR: Umiejętność analizy statystycznej szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i szybszy rozwój regionu – kursy statystyki z wykorzystaniem programów komputerowych (750 544,24); WSIiZ: Latające Laboratorium – Centrum Zaawansowanego ECDL (790 812,24); WSIiZ: Latające Laboratorium – Centrum Zaawansowanego ECDL (790 812,24); Fundacja Uniwersytecka: IPD jako czynnik zwiększający świadome kształtowanie kariery zawodowej (324 000,00); Fundacja Uniwersytecka: IPD jako czynnik zwiększający świadome kształtowanie kariery zawodowej (324 000,00); Promar: Doskonalenie kwalifikacji językowych i multimedialnych pracujących osób dorosłych administracji samorządowej województwa podkarpackiego (1 007 993,93); Promar: Doskonalenie kwalifikacji językowych i multimedialnych pracujących osób dorosłych administracji samorządowej województwa podkarpackiego (1 007 993,93);

46 46 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Projekt z zakresu studiów pomostowych dla pielęgniarek PWSZ Jarosław: Studia pomostowe dla pielęgniarek typ D (365 730,80) PWSZ Jarosław: Studia pomostowe dla pielęgniarek typ D (365 730,80)

47 47 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Projekty badawcze WSIiZ: Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych (417 977,81); WSIiZ: Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych (417 977,81); Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem (Warszawa): Badanie czynników warunkujących powrót kobiet na rynek pracy w województwie podkarpackim – wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia (274 055,60); Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem (Warszawa): Badanie czynników warunkujących powrót kobiet na rynek pracy w województwie podkarpackim – wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia (274 055,60); PWSZ Jarosław: Bezzwrotna pomoc zagraniczna dla zadań inwestycyjnych MSP – wpływ na determinanty zatrudnienia (136 894,20); PWSZ Jarosław: Bezzwrotna pomoc zagraniczna dla zadań inwestycyjnych MSP – wpływ na determinanty zatrudnienia (136 894,20); Podkarpackie Towarzystwo Oświaty i Edukacji Ekonomicznej „Zalesie”: Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki wiejskiej w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich na przykładzie województwa podkarpackiego (154 392,13); Podkarpackie Towarzystwo Oświaty i Edukacji Ekonomicznej „Zalesie”: Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki wiejskiej w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich na przykładzie województwa podkarpackiego (154 392,13);

48 48 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Publikacje

49 49 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla uczelni wyższych Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako propozycja działań dla uczelni wyższych Andrzej Burnat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google