Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adres siedziby: ul. Stanisława Wyspiańskiego 10 32-602 Oświęcim tel: 33 844-96-00 fax: 33 844-96-19

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adres siedziby: ul. Stanisława Wyspiańskiego 10 32-602 Oświęcim tel: 33 844-96-00 fax: 33 844-96-19"— Zapis prezentacji:

1

2 Adres siedziby: ul. Stanisława Wyspiańskiego 10 32-602 Oświęcim tel: 33 844-96-00 fax: 33 844-96-19 e-mail: starostwo@powiat.oswiecim.pl

3 Wzrost jakości kształcenia w szkołach i przedszkolach powiatu oświęcimskiego, poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli i nauczycielek w 30 szkołach i 2 przedszkolach. Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie oświęcimskim poprzez podniesienie kompetencji 32 dyrektorów w zakresie procesu diagnozowania potrzeb doskonalenia, budowania i realizacji jego ofert oraz wyciągania wniosków z ewaluacji do 30 czerwca 2015 roku. Wsparcie rozwoju 30 szkół i 2 przedszkoli poprzez podniesienie motywacji nauczycieli i nauczycielek do dalszego kształcenia w placówce, wynikające z realizacji ofert doskonalenia w okresie realizacji projektu. Wzrost poziomu współpracy i samokształcenia uczestników i uczestniczek sieci działających w ramach projektu do 30 czerwca 2015 r.

4 30 szkół 2 przedszkola 32 dyrektorów i wicedyrektorów 672 nauczycieli 4 sieci współpracy i samokształcenia 2560 godzin warsztatów 320 godzin spotkań grupowych 32 spotkania sieci współpracy i samokształcenia konsultacje indywidualne i grupowe z 4 Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji

5 Sieci współpracy i samokształcenia, to jeden z elementów zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania szkół. Szkoły w sieci to metoda współpracy i samokształcenia umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy sieci będą brać udział w spotkaniach, natomiast bieżący kontakt oraz gromadzenie zasobów umożliwi im platforma cyfrowa. Do udziału w niektórych spotkaniach sieci będą zapraszani eksperci wspierający pracę jej członków w zakresie wybranych problemów.

6 przygotowanie planu działania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników; organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań); moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej; zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci; sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci i przedstawienie go uczestnikom; promocja działań sieci.

7 SIEĆ I SIEĆ II SIEĆ III SIEĆ IV Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet.

8 Szkolny organizator rozwoju edukacji jest zewnętrznym specjalistą zatrudnionym w ramach projektu przez powiatowego koordynatora projektu. Wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji planu wspomagania. Pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem i pracownikami zaangażowanymi w realizację rocznego planu wspomagania. Wspiera nauczycieli w czasie wdrażania nowych umiejętności i wypracowanych procedur. Swoje działania realizuje bezpośrednio w szkole, którą wspiera.

9 pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły, pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju – współpraca z radą pedagogiczną, wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły i zbudowanego na podstawie jednej z ofert doskonalenia (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego), wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą), organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą, organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji) monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności, dokumentowanie podejmowanych działań (zgodnie z wymogami określonymi w danym powiecie), przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania, przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej, udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.

10 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Adres siedziby: ul. Stanisława Wyspiańskiego 10 32-602 Oświęcim tel: 33 844-96-00 fax: 33 844-96-19"

Podobne prezentacje


Reklamy Google