Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym – Dyrektor Ana Liberska Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 8 + Dyrektor Szkoły Do Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym uczęszcza 74 uczniów, szkole podporządkowany jest oddział przedszkolny. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Janków Zaleśny, Sulisław. Szkoła, będąca placówką publiczną prowadzoną przez Gminę i Miasto Raszków ma dobre warunki lokalowe. Mieści się w jednym budynku i posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne. Do dyspozycji uczniów są: stołówka, biblioteka. Szkoła dysponuje pracownią komputerową, w salach są projektory multimedialne, komputery do dyspozycji nauczyciela.

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet ” - zwiększenie efektywnego korzystania z TIK w ramach nieinformatycznych zajęć dydaktycznych ; - wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu TIK pomocne w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych; - wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego; -wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy na platformach edukacyjnych; do końca maja 2015 r.; 16.09.201331.08.2014 „Ocenianie kształtujące” ˗ nabycie przez nauczycieli/nauczycielki wiedzy na temat metod oceniana kształtującego; ˗ poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów; ˗ przygotowanie Szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych jego elementów; ˗ opracowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na trwałe stosowanie metod oceniania kształtującego na wszystkich lub wybranych poziomach nauczania; na wszystkich lub wybranych przedmiotach – do końca czerwca 2014 r.; Cele szczegółowe:

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Katalog metod ewaluacji lekcji. 2. Scenariusze wybranych lekcji zaplanowanych według zasad oceniania kształtującego. 1.Katalog przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych; 2.2. Dwa scenariusze wybranych lekcji z zastosowaniem technik informacyjno - komunikacyjnych. 3.Prezentacja multimedialna.

4 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Sośniach – Dyrektor Halina Czemiel Szkoła, będąca placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Sośnie ma bardzo dobre warunki lokalowe. Mieści się w nowoczesnym budynku i posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne. Do dyspozycji uczniów są stołówka, biblioteka oraz nowoczesna hala sportowa. Szkoła jest prężnie działającą placówką oświatową, czego odzwierciedleniem są tytuły np. „Szkoły z klasą”. Nauczycielki i nauczyciele pod kierunkiem Dyrektora Szkoły, organizując środowisko uczenia się swoich wychowanków, kładą szczególny nacisk na profilaktykę,na edukację ekologiczną i zdrowotną. Szkoła ma przygotowaną dla uczniów bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 11 osób + Dyrektor Szkoły

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” 1.Poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania-; 2.2. Zwiększanie kompetencji nauczycieli w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania oraz technik szybkiego czytania, notowania; 3. Sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój; do końca maja 2015 r.; 16.09.201331.08.2014 „Ocenianie kształtujące ” ˗ nabycie przez nauczycieli/nauczycielki wiedzy na temat metod oceniana kształtującego; ˗ poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów; ˗ przygotowanie Szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych jego elementów; ˗ opracowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na trwałe stosowanie metod oceniania kształtującego na wszystkich lub wybranych poziomach nauczania i na wszystkich lub wybranych przedmiotach ; do końca czerwca 2014 r. Cele szczegółowe:

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Katalog metod ewaluacji lekcji. 2. Scenariusze wybranych lekcji zaplanowanych według zasad oceniania kształtującego. 1.Dwie lekcje wychowawcze o tematyce związanej z nowoczesnymi technikami uczenia się – wpisy w dzienniku. 2. Katalog – skrypt sposobów motywowania uczniów.

7 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Gimnazjum w Sośniach – Dyrektor Halina Czemiel W Gimnazjum w Sośniach funkcjonuje 7 oddziałów, do których uczęszcza 176 uczniów. Szkoła, będąca placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Sośnie ma bardzo dobre warunki lokalowe. Mieści się w nowoczesnym budynku i posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne. Do dyspozycji uczniów są stołówka, biblioteka oraz nowoczesna hala sportowa. Szkoła jest prężnie działającą placówką oświatową. Nauczycielki i nauczyciele pod kierunkiem Dyrektora Szkoły, organizując środowisko uczenia się swoich wychowanków, kładą szczególny nacisk na profilaktykę i bezpieczeństwo. Szkoła ma przygotowaną dla uczniów urozmaiconą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 14 osób + Wicedyrektor Szkoły

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Nauczyciel 45+ ” - wykorzystanie edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego oraz programów do tworzenia prezentacji multimedialnych; - wykorzystanie zasobów Internetu oraz programów komputerowych do obróbki plików audio-video oraz urządzeń multimedialnych; - wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego; - coaching w pracy nauczyciela; -budowanie programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem; - ćwiczenie umiejętności związanych z pracą głosem, prawidłowa emisja głosu; - nabycie pełnej świadomości w zakresie uprawnień zawodowych, emerytalnych wynikające z prawa; do końca maja 2015r.; 16.09.201331.08.2014 „ Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?” - zwiększanie kompetencji nauczycielek/ nauczycieli w obszarze kształtowania określonych postaw uczniowskich; - uczestnictwo w prowadzonych w szkole szkoleniach z zakresu kształtowania postaw uczniowskich; - podniesienie i rozwinięcie przez nauczycielki /nauczycieli kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej; - podniesienie i rozwinięcie przez nauczycieli kompetencji w zakresie praw i obowiązków uczniów i rodziców wobec szkoły; - stosowanie w praktyce nabytych umiejętności; -refleksja społeczności szkolnej nad koncepcją pracy szkoły –sylwetką absolwenta; do końca czerwca 2014r.; Cele szczegółowe:

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1. Katalog form współpracy i integracji rodziców ze szkołą. 2. Opracowanie zasad komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami. 3. Ankieta ewaluacyjna na temat diagnozowania systemu wartości i postaw uczniowskich. 4. Katalog metod pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze. 1. Katalog technik i metod radzenia sobie ze stresem; 2.Wykaz aktów prawnych dotyczących uprawnień nauczycieli w związku z sytuacją zdrowotną. 3.Katalog ciekawych dla nauczycieli/ nauczycielek stron internetowych.

10 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Gimnazjum w Wierzbnie – Dyrektor Grzegorz Szubert Gimnazjum w Wierzbnie to placówka oświatowa, do której uczęszcza 118 uczniów. W Szkole funkcjonuje 6 oddziałów. Gimnazjum Wierzbnie, będące placówką publiczną prowadzoną przez Miasto i Gminę Odolanów ma dobre warunki lokalowe. Mieści się w dość nowoczesnym budynku i posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne. Do dyspozycji uczniów są stołówka, biblioteka oraz czytelnia multimedialna oraz nowo oddana hala sportowa. Szkoła jest prężnie działającą placówką oświatową, a nauczyciele, pod kierunkiem Dyrektora szkoły, organizując warunki do nauki swoich wychowanków kładą szczególny nacisk na edukację i współpracę ze środowiskiem ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców w szkole. Szkoła ma również dla uczniów bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 17 osób + Dyrektor Szkoły

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. ” -poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania; - zwiększanie kompetencji nauczycieli w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania oraz technik szybkiego czytania; -sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój; -nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od sytuacji ucznia i kontekstu -do końca maja 2015 16.09.201331.08.2014 „ Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?” - nabycie i zweryfikowanie przez nauczycieli wiedzy na temat ewaluacji, form w jakich realizowana jest w edukacji (ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna) oraz jej funkcji w procesie rozwoju szkoły; - wspólna analiza wymagań stawianych szkole przez państwo zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju szkoły; -poznanie przez nauczycieli metod, narzędzi i procedur przydatnych w tworzeniu projektu ewaluacyjnego; -- przygotowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej ; - ćwiczenie umiejętności przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej ; - stworzenie koncepcji pracy szkoły -; do końca czerwca 2014 Cele szczegółowe:

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1. Opracowanie i wdrożenie działań służących rozwojowi i doskonaleniu jakości pracy. 2. Zaplanowania, projektowanie i przeprowadzenie ewaluacji wybranych obszarów działania szkoły. 3. Stworzenie koncepcji pracy szkoły. 1. Scenariusz lekcji o tematyce związanej z nowoczesnymi technikami uczenia się – wpisy w dzienniku. 2. Dwie lekcje wychowawcze o tematyce związanej z nowoczesnymi technikami uczenia się – wpisy w dzienniku. 3. Katalog sposobów motywowania uczniów. 4. Skrypt o stylach uczenia się.

13 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Gimnazjum w Zespole Szkół w Wielowsi – Dyrektor Mirosława Kmiecik Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów. Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji. Biblioteka stopniowo przekształca się w pracownię interdyscyplinarną, by z czasem stać się dobrze funkcjonującym Multimedialnym Centrum Informacji. W tym celu Dyrektorka Gimnazjum w Wielowsi systematycznie wzbogaca księgozbiór zgodnie z profilem szkoły, nauczyciel bibliotekarz modyfikuje warsztat informacyjny poprzez opracowywanie i aktualizowanie informacji na różnych nośnikach. W gimnazjum działa wiele kół zainteresowań, wydawana jest gazetka szkolna. Systematycznie wzbogaca się bazę dydaktyczną. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 15 osób + Dyrektor Szkoły

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Nauczyciel 45+” wykorzystanie edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego oraz programów do tworzenia prezentacji multimedialnych; - wykorzystanie zasobów Internetu oraz programów komputerowych do obróbki plików audio-video oraz urządzeń multimedialnych; - wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego; -coaching w pracy nauczyciela; -- ćwiczenie umiejętności związanych z pracą głosem, prawidłowa emisja głosu; -nabycie pełnej świadomości w zakresie uprawnień zawodowych, emerytalnych wynikające z prawa; do końca maja 2015r. 16.09.201331.08.2014 „ Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki ” - poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania; - zwiększanie kompetencji nauczycieli w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania oraz technik szybkiego czytania; -sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój; -nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od sytuacji ucznia i kontekstu; do końca czerwca 2014 Cele szczegółowe:

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1. Scenariusz lekcji o tematyce związanej z nowoczesnymi technikami uczenia się – wpisy w dzienniku. 2. Dwie lekcje wychowawcze o tematyce związanej z nowoczesnymi technikami uczenia się – wpisy w dzienniku. 3. Katalog sposobów motywowania uczniów. 4. Skrypt o stylach uczenia się. 1. Katalog technik i metod radzenia sobie ze stresem; 2.Wykaz aktów prawnych dotyczących uprawnień nauczycieli w związku z sytuacją zdrowotną. 3.Katalog ciekawych dla nauczycieli/ nauczycielek stron internetowych.

16 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim – Dyrektor Beata Matuszczak Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim jest placówką publiczną prowadzoną przez Powiat Ostrowski. W skład Zespołu Szkół wchodzą: - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 kształcąca w zawodzie: sprzedawca - Technikum Nr 5 kształcące w zawodach: technik ekonomista (14 oddziałów), technik logistyk (4 oddziały), technik handlowiec (1 oddział) - Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kształcące w zawodzie technik handlowiec (2 oddziały) Szkoła posiada nowocześnie wyposażone pracownie przeznaczone do prowadzenie zajęć dydaktycznych; spełnia standardy wyposażenia do kształcenia nauczanych zawodów oraz do realizacji części praktycznej egzaminów zawodowych. Zespół Szkół Ekonomicznych skupia w dużej mierze młodzież spoza Ostrowa Wielkopolskiego, pochodzącą z Powiatu Ostrowskiego, ale i również z innych powiatów. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 33 osoby + Dyrektor Szkoły

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet” - zwiększenie efektywnego korzystania z TIK w ramach nieinformatycznych zajęć dydaktycznych ; - wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu TIK pomocne w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych; - wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego; - wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy na platformach edukacyjnych; – do końca maja 2015 r.; 16.09.201331.08.2014 „Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej” nabycie przez nauczycieli i nauczycielki umiejętności obliczania EWD zastosowanie przez nauczycieli i nauczycielki EWD w analizie egzaminu zawodowego zastosowanie przez nauczycieli i nauczycielki EWD w ewaluacji wewnętrznej nabycie przez nauczycieli i nauczycielki umiejętności interpretacji wskaźników w analizie egzaminów maturalnych stosowanych w raportach CKE i OKE. nabycie lub zweryfikowanie nabycie przez nauczycieli i nauczycielki wiedzy na temat koncepcji EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły, ˗ do końca czerwca 2014 Cele szczegółowe:

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Opracowanie interpretacji EWD dla szkoły wg. poznanej metodologii – model opracowania raportu z egzaminów zewnętrznych. 2.Prezentacja multimedialna. 1.Katalog przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych; 2. Dwa scenariusze wybranych lekcji z zastosowaniem technik informacyjno - komunikacyjnych. 3. Prezentacja multimedialna.

19 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim – Dyrektor Beata Matuszczak W Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2014/2015 prowadzony jest jeden oddział szkoły zawodowej – klasa III. Zasadnicza Szkoła Zawodowa będąca placówką publiczną prowadzoną przez Powiat Ostrowski ma bardzo dobre warunki lokalowe. Zajęcia praktyczne realizowane są w większości u pracodawców. Szkoła posiada pracownie symultaniczne do zajęć praktycznych. Szkoła spełnia standardy wyposażenia do kształcenia nauczanego zawodu i standardy do realizacji części praktycznej egzaminów zawodowych w kształconych zawodach. Nauczyciele, pod kierunkiem dyrektora szkoły, wspierają się w planowaniu, wdrażaniu oraz analizowaniu podejmowanych działań edukacyjnych i wychowawczych, co zwiększa ich skuteczność, przyczynia się do rozwoju uczniów i powoduje wzrost jakości pracy szkoły. Nauczyciele pracują zespołowo, pomagają sobie nawzajem w rozwiązywaniu problemów i analizują efekty swojej pracy. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 8 osób

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet” - zwiększenie efektywnego korzystania z TIK w ramach nieinformatycznych zajęć dydaktycznych ; - wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu TIK pomocne w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych; - wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego; -wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy na platformach edukacyjnych; do końca maja 2015 r. 16.09.201331.08.2014 „ Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?” - zwiększanie kompetencji nauczycielek/ nauczycieli w obszarze kształtowania określonych postaw uczniowskich; - uczestnictwo w prowadzonych w szkole szkoleniach z zakresu kształtowania postaw uczniowskich; - podniesienie i rozwinięcie przez nauczycielki /nauczycieli kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej; - podniesienie i rozwinięcie przez nauczycieli kompetencji w zakresie praw i obowiązków uczniów i rodziców wobec szkoły; - stosowanie w praktyce nabytych umiejętności; -refleksja społeczności szkolnej nad koncepcją pracy szkoły –sylwetką absolwenta; do końca czerwca 2014r. Cele szczegółowe:

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Katalog form współpracy i integracji rodziców ze szkołą. 2.3 scenariusze wybranych lekcji dotyczące umiejętności planowania rozwoju zawodowego, strategii uczenia się, właściwej komunikacji interpersonalnej. 1.Katalog przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych; 2. Dwa scenariusze wybranych lekcji z zastosowaniem technik informacyjno - komunikacyjnych.

22 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 2 ) Anna Galant Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim, będące placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski ma bardzo dobre warunki lokalowe. Mieści się w nowoczesnym budynku i jest prężnie działającą placówką oświatową. Szkoła ma przygotowaną dla uczniów bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, organizowane są akcje i imprezy charytatywne. Wychowankowie szkoły osiągają sukcesy w skali powiatu, województwa i kraju. Szkoła może się poszczycić finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych z języka polskiego, historii i matematyki, laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych z języka polskiego i matematyki, laureatami powiatowego konkursu „Mistrz Ortografii”, laureatami ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych konkursów plastycznych oraz laureatami miejskich konkursów z historii, języków obcych, matematyki, języka polskiego i plastyki. Uczniowie szkoły mogą się również poszczycić licznymi osiągnięciami na niwie sportowej, np. w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży w Koszykówce Chłopców i Dziewcząt, w półfinałach i finałach piłki koszykowej dziewcząt i chłopców, w lekkoatletyce i siatkówce. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 36 osób + Dyrektor Szkoły

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną ? ” - nabycie i zweryfikowanie przez nauczycieli wiedzy na temat ewaluacji, form w jakich realizowana jest w edukacji (ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna) oraz jej funkcji w procesie rozwoju szkoły; - wspólna analiza wymagań stawianych szkole przez państwo zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju szkoły; -poznanie przez nauczycieli metod, narzędzi i procedur przydatnych w tworzeniu projektu ewaluacyjnego; - przygotowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej ; - ćwiczenie umiejętności przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej; -stworzenie koncepcji pracy szkoły ; do końca maja 2015 16.09.201331.08.2014 „ Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki ” - poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania; - zwiększanie kompetencji nauczycieli w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania oraz technik szybkiego czytania; -sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój; -nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od sytuacji ucznia i kontekstu ; do końca czerwca 2014 Cele szczegółowe:

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały : 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Dwie lekcje wychowawcze o tematyce związanej z nowoczesnymi technikami uczenia się – wpisy w dzienniku. 5.Katalog sposobów motywowania uczniów, nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od sytuacji ucznia kontekst 1. Opracowanie i wdrożenie działań służących rozwojowi i doskonaleniu jakości pracy. 2. Zaplanowanie, projektowanie i przeprowadzenie ewaluacji wybranych obszarów działania szkoły. 3. Stworzenie koncepcji pracy szkoły.


Pobierz ppt "Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską."

Podobne prezentacje


Reklamy Google