Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 6 ul. Rzgowska 25 PPP 6 Łódź.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 6 ul. Rzgowska 25 PPP 6 Łódź."— Zapis prezentacji:

1 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 6 ul. Rzgowska 25 PPP 6 Łódź

2 GDZIE JESTEŚMY? Łódź PPP 6

3 PODSTAWOWE INFORMACJE O PLACÓWCE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6 Łódź-Górna jest placówką oświatową funkcjonującą od 1966 r. Swoim działaniem obejmujemy rejon Łódź-Górna. dzieciom, młodzieży rodzicom nauczycielom Oferujemy pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom z poszanowaniem godności osobistej i dyskrecji oraz w zgodzie ze standardami opartymi na współczesnej wiedzy i nauce. Łódź PPP 6

4 TEREN DZIAŁANIA PORADNI L.p.Rodzaj szkoły/ placówki Numer szkoły/ nazwa placówki 1.Przedszkola miejskie 2, 7, 17, 20, 26, 34, 36, 38, 40, 66, 72, 76, 86, 88, 89, 90, 101, 102, 106, 117, 118, 119, 122, 124, 126, 129, 130, 131, 155, 159, 192, 200, 207, 215, 233 2.Szkoły podstawowe 5, 7, 10, 38, 42, 51, 64, 83, 109, 110, 113, 125, 130, 138, 143, 162, 174, 189, 190, Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK, SPS nr 194 3.Gimnazja37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Katolickie Gimnazjum SPSK, GS Nr 61 4.Zespoły szkółZespół Szkół Specjalnych Nr 7 5.Szkoły/placówki niepubliczne Niepubliczne przedszkola: Przedszkole Sióstr Honoratek, ul. Lokatorska; Przedszkole Sióstr Urszulanek, ul. Obywatelska; Przedszkole Sióstr Bernardynek, ul. Rudzka; Prywatne Przedszkole, ul. Rodakowskiego; Przedszkole „Meridian”, ul. Demokratyczna Niepubliczne szkoły podstawowe: Muzyczna, „ABIS”, Społeczna SP Nr 1, Szkoła Europejska, „Meridian”, „Mikron”, „Augustyniaka”, SP ZNP, „Nasza Szkoła”, SP Mistrzostwa Sportowego Niepubliczne gimnazja: Muzyczna, „ABIS”, „Mikron”, Społeczne GM Nr 1, Szkoła Europejska, „Nasza Szkoła”, „Augustyniaka”, GM ZNP, GM Mistrzostwa Sportowego Łódź PPP 6

5 KTO i JAK może się do nas zgłaszać? psychologicznej, pedagogicznejlogopedycznejpsychiatrycznej  Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i psychiatrycznej dzieciom i młodzieży (do ukończenia gimnazjum), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.  Korzystanie z oferty Poradni jest bezpłatne i nie wymaga skierowań z innych placówek i instytucji. Wystarczy umówić się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni. Łódź PPP 6

6 CZYM ZAJMUJE SIĘ PORADNIA? Łódź PPP 6 Poradnia realizuje swoje zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488).

7 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ Łódź PPP 6

8 DOKONUJEMY DIAGNOZY W ZAKRESIE: Łódź PPP 6  możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów wraz z określeniem ich potrzeb edukacyjnych – na terenie Poradni,  umiejętności językowych pod kątem występowania specyficznych trudności w nauce czytania i pisania – badania przesiewowe klas II i V na terenie szkół,  poziomu wiedzy i umiejętności szkolnych,  wad wymowy,  prawidłowości i zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego,  prawidłowości widzenia i słyszenia programami: „Widzę” i „Słyszę”.

9 ORZEKAMY W SPRAWACH:  konieczności wczesnego wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi,  potrzeby kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,  potrzeby nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Łódź PPP 6

10 W PROCESIE DIAGNOZY PROBLEMÓW W FUNKCJONOWANIU INTELEKTUALNYM ORAZ SPOŁECZNO-EMOCJONALNYM Łódź PPP 6 zapewniamy konsultacje ze specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży

11 WYDAJEMY OPINIE W SPRAWACH:  gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki,  dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia,  zwolnienia ucznia z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,  dostosowania warunków i formy: - sprawdzianu, - egzaminu gimnazjalnego, - egzaminu maturalnego,  udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,  przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,  objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Łódź PPP 6

12 Prowadzimy zajęcia grupowe dla dzieci:  kształcenie właściwych zachowań w sytuacjach molestowania seksualnego,  stymulacja rozwoju psychoruchowego,  wspomaganie rozwoju mowy dzieci,  masaż relaksacyjny Shiatsu dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. PRZEDSZKOLE Łódź PPP 6

13 Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla rodziców dotyczące:  czynników sprzyjających adaptacji dziecka do warunków przedszkola,  stymulowania rozwoju mowy dziecka,  stymulowania rozwoju psychoruchowego,  rozwijania umiejętności matematycznych,  rozwijania twórczego myślenia,  wpływu mediów na rozwój dziecka,  gotowości szkolnej,  ryzyka dysleksji. Wspieramy rodzica w decyzjach dotyczących rozpoczynania obowiązku szkolnego PRZEDSZKOLE Łódź PPP 6

14 Ponadto oferujemy:  indywidualne konsultacje pedagogiczne dotyczące rozwijania funkcji percepcyjno-motorycznych niezbędnych do opanowania czytania, pisania, liczenia,  indywidualne konsultacje logopedyczne,  indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,  indywidualną terapię logopedyczną,  badania przesiewowe programem "Widzę” i "Słyszę” oraz w zakresie kompetencji matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania. PRZEDSZKOLE Łódź PPP 6

15 Łódź Prowadzimy na terenie szkół zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów realizowane o następującej tematyce:  kontrakt klasowy,  profilaktyka agresji,  komunikacja interpersonalna,  rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów,  profilaktyka uzależnień. Udzielamy indywidualnych konsultacji dla rodziców i nauczycieli w czasie cyklicznych wizyt w szkołach. Bierzemy udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołów problemowych powołanych w celu projektowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, SZKOŁA PODSTAWOWA

16 Oferujemy następujące zajęcia terapeutyczne realizowane na terenie Poradni:  zajęcia indywidualne: - terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu, - terapia logopedyczną, - terapia psychologiczna,  zajęcia grupowe: - dla uczniów z trudnościami w czytaniu, - ortograficzne - program ORTOGRAFFITI, - arteterapii, - rozwoju kompetencji językowych, - rozwoju osobistego i umiejętności społecznych,  terapię rodziny. Łódź PPP 6

17 GIMNAZJUM Wspieramy rozwój psychospołeczny młodzieży poprzez prowadzenie grupowych zajęć psychoedukacyjnych na terenie szkół o tematyce:  kontrakt klasowy,  integracja,  komunikacja interpersonalna,  asertywność,  konflikt, PPP 6 Łódź  agresja,  radzenie sobie ze stresem,  edukacja seksualna,  uzależnienia,  sekty,  zajęcia zawodoznawcze.

18 Oferujemy pomoc w pokonywaniu trudności związanych z nabywaniem wiedzy szkolnej Prowadzimy terapię zaburzeń funkcjonowania w sferze emocjonalno – społecznej poprzez: 1. Spotkania indywidualne o charakterze wspierająco – terapeutycznym Grupy Rozwoju Osobistego 2. Prowadzenie cyklicznych zajęć rozwijających umiejętności psychospołeczne – Grupy Rozwoju Osobistego 3. Mediacje 4. Terapię rodzin PPP 6 Łódź GIMNAZJUM

19 Łódź PPP 6 WSPIERANIE ŚRODOWISK WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH Na terenie Poradni prowadzimy warsztaty dla nauczycieli, rodziców, wychowawców, opiekunów, w ramach: AKADEMIIDOBREGORODZICA I NAUCZYCIELA

20 Łódź PPP 6 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 6

21 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 6, ul. Rzgowska 25, 93-008 Łódź  sekretariat czynny pn.-czw. 8-18, pt. 8-16 tel. (042) 681 92 82 (042) 684 27 93 e-mail: ppp6lodz@wp.plppp6lodz@wp.pl  więcej informacji na stronie internetowej www.ppp6lodz.pl www.ppp6lodz.pl Łódź PPP 6


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 6 ul. Rzgowska 25 PPP 6 Łódź."

Podobne prezentacje


Reklamy Google