Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 ul. Kilńskiego 141 90-315 Łódź Kontakt: Telefon: (42) 676 73 05 Fax: 42 676 73 04

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 ul. Kilńskiego 141 90-315 Łódź Kontakt: Telefon: (42) 676 73 05 Fax: 42 676 73 04"— Zapis prezentacji:

1 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 ul. Kilńskiego 141 90-315 Łódź Kontakt: Telefon: (42) 676 73 05 Fax: 42 676 73 04 e-mail: ppp3lodz@gmail.comwww.ppp3lodz.com

2 Historia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 3 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Łodzi jest historycznie pierwszą placówką tego typu powstałą w Łodzi. Jej dzieje datują się od 1.X 1958r., kiedy została powołana jako poradnia działająca przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Swoim działaniem obejmowała teren całego miasta. W latach 60 - tych została przekształcona w Poradnię Wychowawczo - Zawodową, jednocześnie też zostały powołane do życia pozostałe, dzielnicowe poradnie łódzkie, po jednej w każdej dzielnicy oraz dodatkowo - Wojewódzka Poradnia Wychowawczo - Zawodowa, koordynująca działalność poradnictwa wychowawczo - zawodowego w całym województwie łódzkim. Do kolejnych przekształceń doszło w roku 1991, kiedy wszystkie poradnie w Polsce zmieniły nazwę i zaczęły funkcjonować jako Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne. Wówczas też poradnie łódzkie otrzymały numery, zamiast dotychczasowych nazw związanych z ich dzielnicowymi terenami działania. Powstały także na terenie Łodzi trzy poradnie specjalistyczne

3 Historia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 3 Poradnia obchodząca właśnie 50 - lecie, pozostała poradnią dzielnicową, obejmującą swoimi działaniami od lat 60 - tych ten sam teren - Śródmieście Łodzi. Działa ona na mocy Ustawy o Systemie Oświaty z dn.7 września 1991r. wraz z późniejszymi zmianami, zaś jej zadania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 11 grudnia 2002r. Organem prowadzącym Poradnię jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, zaś nadzór pedagogiczny prowadzi Kuratorium Oświaty w Łodzi. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 jest specjalistyczną placówką oświatową, której nadrzędnym zadaniem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. Owo wspomaganie odbywa się na rożnych płaszczyznach: przeciwdziałania i przezwyciężania trudności i niepowodzeń szkolnych, w tym wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, kształtowania umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przeciwnościami i stresem oraz innymi aspektami funkcjonowania w relacjach społecznych. Ważnym obszarem działań Poradni jest także promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania oraz praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalno - społecznej sfery rozwoju. Kolejnym - pomoc w planowaniu kariery szkolnej i zawodowej, wyborze dróg dalszego kształcenia adekwatnych do możliwości, aspiracji i zainteresowań.

4 Historia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 3 Poradnia orzeka także o konieczności kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, które z rożnych powodów nie radzą sobie w szkołach masowych, czy to z powodu opóźnionego rozwoju, przewlekłych chorób czy też zaburzeń w rozwoju społecznym. Pracując z dziećmi i młodzieżą nie sposób pominąć pracy z rodzicami i nauczycielami o charakterze doradczym, wspierającym i terapeutycznym. Nie można bowiem traktować dziecka w sposób wyizolowany, w oderwaniu od jego środowiska rodzinnego i szkolnego. Poradnia podejmuje działania profilaktyczne, diagnostyczne, jak i terapeutyczne. Stosuje różnorodne metody i formy pracy, jej pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by jak najlepiej zaspokoić rosnące potrzeby środowiska. Działają zespołowo, wspierając się wzajemnie, stosując superwizję i ewaluację podejmowanych przez siebie działań.

5 Historia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 3 Szczególną opieką starają się objąć dzieci i młodzież z grupy ryzyka dysleksji i ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową, zdając sobie sprawę z konsekwencji braku fachowej pomocy. Intensywnie pracują z dziećmi, ich rodzicami i nauczycielami. Uczniowie zostają objęci pomocą indywidualną, prowadzone są wobec nich działania diagnostyczne. Kierowani są do odpowiednich form pomocy terapeutycznej. Pracownicy Poradni udzielają wszechstronnej informacji rodzicom dziecka dyslektycznego, dotyczących jego indywidualnego rozwoju i potencjalnych możliwości. Przekazują właściwe dla danego dziecka zalecenia i wskazania do pracy w domu. Informują rodziców również o możliwościach indywidualnego traktowania dziecka, w tym dostosowania wymagań edukacyjnych na terenie szkoły w procesie nauczania. Problemy uczniów są w porozumieniu z rodzicami i w zależności od potrzeb przedstawiane pedagogom szkolnym, wychowawcom i nauczycielom. W sporządzonej po diagnozie opinii zostają przekazane szczegółowe wskazania dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych oraz innych form pracy z dzieckiem, stosownie do stwierdzonych zaburzeń rozwoju. Postępy dziecka oraz wywiązywanie się szkoły z zaleceń są na bieżąco monitorowane przez pracownika Poradni podczas systematycznych dyżurów w placówkach. Działania te zapobiegają uogólnionym trudnościom szkolnym, zaburzeniom emocjonalnym, zaburzeniom w zachowaniu dzieci i młodzieży wynikającym z niewłaściwie stawianych wobec tych dzieci wymagań i niesprawiedliwych ocen.

6 Historia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 3 Na szczególną uwagę w pracy Poradni zasługuje profesjonalizm jej pracowników, działanie zespołowe oraz indywidualne traktowanie każdego klienta, pełne życzliwości, zrozumienia i chęci udzielenia pomocy wszystkim potrzebującym. "Każdy człowiek jest dla nas najważniejszy" - to misja naszej śródmiejskiej, łódzkiej Poradni. I mimo mnóstwa zmieniających się na przestrzeni 50 lat przepisów prawnych, warunków społecznych, uwarunkowań politycznych oraz wynikających z nich różnorodnych pomysłów na temat koncepcji funkcjonowania poradnictwa - to miejmy nadzieję - człowiek, a zwłaszcza nie całkiem dorosły człowiek, pozostanie dla nas nadal najważniejszy. Problemy uczniów są w porozumieniu z rodzicami i w zależności od potrzeb przedstawiane pedagogom szkolnym, wychowawcom i nauczycielom. W sporządzonej po diagnozie opinii zostają przekazane szczegółowe wskazania dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych oraz innych form pracy z dzieckiem, stosownie do stwierdzonych zaburzeń rozwoju. Postępy dziecka oraz wywiązywanie się szkoły z zaleceń są na bieżąco monitorowane przez pracownika Poradni podczas systematycznych dyżurów w placówkach. Działania te zapobiegają uogólnionym trudnościom szkolnym, zaburzeniom emocjonalnym, zaburzeniom w zachowaniu dzieci i młodzieży wynikającym z niewłaściwie stawianych wobec tych dzieci wymagań i niesprawiedliwych ocen.

7 POLITYKA JAKOŚCI PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 Jesteśmy placówką oświatowo - wychowawczą, wspierającą rozwój psychofizyczny i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży oraz niosącą pomoc rodzicom i nauczycielom. Celem naszych działań jest udzielanie rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także życzliwe i podmiotowe traktowanie naszych klientów. Pokoje terapeutyczne

8 Powyższy cel realizujemy poprzez: 1.Pomoc diagnostyczną - oferujemy rzetelną, trafną i adekwatną do potrzeb diagnozę. 2.Indywidualną i grupową pomoc terapeutyczną - proponujemy terapię prowadzoną pod okiem doświadczonych specjalistów. 3.Poradnictwo - pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i problemów życiowych. 4.Doradztwo zawodowe - kształtujemy u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej. 5.Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe - prowadzimy różnorodne zajęcia stymulujące wszechstronny rozwój uczestników. 6.Oddziaływania profilaktyczne i prozdrowotne - podejmujemy działania profilaktyczne i promujemy zdrowy styl życia. 7.Orzecznictwo - orzekamy o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz o odpowiednich formach kształcenia w oparciu o możliwości psychofizyczne i zdrowotne. 8.Popularyzowanie wiedzy psychologiczno - pedagogiczno - logopedycznej - rozpowszechniamy w środowisku lokalnym nowoczesne metody i informacje w sferze nauczania, wychowania i opieki. 9.Podnosimy poziom naszych usług poprzez uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

9 Naszą wartością są ludzie, którzy stanowią największy kapitał Poradni, jej podstawy i najważniejszy potencjał rozwoju. Kapitałem są ludzie trwale związani z placówką i jej misją, charakteryzujący się umiejętnością współpracy, kreatywnością postaw i kwalifikacjami. Niniejsza "Polityka jakości" dotyczy wszystkich pracowników placówki i jest bezwzględnie przestrzegana na każdym etapie wykonywania zadań realizowanych przez Poradnię zgodnie z jej statutem.

10 Działania naszej poradni:  Porady, opinie, diagnoza  Terapia pedagogiczna  Terapia psychologiczna  Logopedia  Orzecznictwo  Mediacje  Biofeedback  Badania słuchu  Doradztwo zawodowe  Odkrywanie talentów  Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego Pokój terapii logopedycznej

11 Rejon działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 3 Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gminazjów mających siedzibę na terenie dzielnicy Łódź - Sródmieście. Przyjmowane są również dzieci, które nie uczęszczają aktualnie do żadnej placówki i są zameldowane w dzielnicy Łódź - Sródmieście Pokoje terapeutyczne

12 PRZEDSZKOLA

13 SZKOŁY PODSTAWOWE

14 GIMNAZJA

15 Kadra Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 Kadrę Poradni stanowią wykwalifikowani specjaliści: 11 psychologów i 10 pedagogów w tym 5 logopedów, w zakresie: psychologii wychowawczej psychologii klinicznej doradztwa zawodowego socjoterapii psychoterapii indywidualnej psychoterapii rodzinnej pedagogiki wczesnoszkolnej pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej pedagogiki społecznej pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki pedagogiki specjalnej - pedagogiki korekcyjnej pedagogiki specjalnej - surdopedagogiki pedagogiki specjalnej - resocjalizacji mediacji logopedii neurologopedii

16 Dyrektor Poradni - mgr Marek Kubiak V-ce dyrektor - mgr Jolanta Brzezińska - Lauk Pracownicy Poradni systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na drodze awansu zawodowego: 19 posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 - nauczyciela mianowanego, 1 - nauczyciela kontraktowego. Pokój terapii Biofeedback

17 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do naszej placówki!


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 ul. Kilńskiego 141 90-315 Łódź Kontakt: Telefon: (42) 676 73 05 Fax: 42 676 73 04"

Podobne prezentacje


Reklamy Google