Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

2 Zasada powszechnej dostępności Konstytucja RP Art. 70. 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.(…) 4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia.(…) Ustawa o systemie oświaty Art. 7. 1. Szkołą publiczną jest szkoła, która: 3) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Nowe podstawy prawne kształtują tę definicję jako podstawę do ubiegania się o przyjęcie do wybranego przedszkola, szkoły albo placówki na równych, przejrzystych i możliwych do spełnienia warunkach lecz bez gwarancji, że osoba zainteresowana zostanie przyjęta do wybranej jednostki, o ile nie jest to szkoła podstawowa lub gimnazjum z wyznaczonym obwodem

3 Sytuacje przyjmowania dzieci i młodzieży do szkół 1.Przyjęcie z urzędu – na podstawie zgłoszenia do szkoły podstawowej i gimnazjum z wyznaczonym obwodem dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. 1.Rekrutacja – na podstawie wniosku tj. postępowanie, które sprowadza się do wyłonienia kandydata w sytuacji konkurencji o miejsce w przedszkolu, szkole lub placówce. 1.Kierowanie do klas integracyjnych – na podstawie wniosku rodziców złożonego bezpośrednio do organu prowadzącego i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. (poza rekrutacją)

4 trzy grupy kryteriów: I grupa – kryteria uwzględniające zakres potrzeb wynikających z umowy społecznej, tzw. kryteria konstytucyjne (ustawowe). II grupa – kryteria określone przez organ prowadzący, tzw. kryteria społeczne (od roku szk.2016/2017). III grupa – kryteria uwzględniające indywidualne zdolności, predyspozycje, itp. tzw. kryteria jakościowe.

5 Kryteria zawarte w I grupie wynikają z Konstytucji Art. 69. 1.Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Art. 71. 1.Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. 2.Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa.

6 I grupa kryteriów (tzw. kryteria konstytucyjne) Wszystkie kryteria z tej grupy mają jednakową wartość i są brane pod uwagę łącznie Kandydaci niepełnoletni (art.20c. ust.2) 1.wielodzietność rodziny kandydata; 2.. niepełnosprawność kandydata; 3.niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4.niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5.niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6.samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7.objęcie kandydata pieczą zastępczą.

7 II grupa kryteriów (tzw. kryteria społeczne) 1.Kryteria uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych. 2.Kryteria określa organ prowadzący (od r.szk.2016/2017): - przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, - określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, - każde kryterium może mieć różną wartość. 3.Do tej grupy kryteriów można dołączyć kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Spełnienie tego kryterium potwierdzone jest oświadczeniem.

8 III grupa kryteriów (tzw. kryteria jakościowe, szkolne) 1.Kryteria uwzględniają indywidualne zdolności kandydatów, dotychczasowe osiągnięcia, predyspozycje i zainteresowania, które powinny być wzięte pod uwagę przy rekrutacji tam, gdzie wymagane są specjalne predyspozycje (np. artystyczne, sportowe, dwujęzyczne, poszczególne typy szkół ponadgimnazjalnych). 2.Kryteria są różnie określone w zależności od typu szkoły czy placówki. Są to np. wyniki egzaminów, sprawdzianów, osiągnięcia wymienione na świadectwie itp. 3.W rozporządzeniu minister określi: - sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów jakościowych - sposób ustalenia punktacji w przypadku osób zwolnionych ze sprawdzianu lub egzaminu - skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej - szczegółowy tryb i terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego - terminy składania dokumentów.

9 Przykładowe kryteria dla szkół podstawowych 1.Dziecko, które uczęszczało do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole preferowanej. 2.Dziecko rodziców pracujących w niedalekiej odległości od szkoły. 3.Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w szkole. 4. Dziecko, którego dziadkowie/opiekunowie mieszkają w pobliżu szkoły. 5.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do pobliskiego przedszkola. 6.Dziecko, które jest absolwentem przedszkola usytuowanego w rejonie szkoły. 7.Dziecko absolwenta szkoły. 8.Preferencja wyboru szkoły.

10 Przykładowe kryteria dla gimnazjów 1.Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. (przyjmowani niezależnie od kryteriów) 2.Średnia ocen na świadectwie klasy V lub śródroczna średnia ocen w klasie VI. 3.Dodatkowe osiągnięcia w szkole podstawowej potwierdzone dyplomami. 4.Wyniki testów sprawnościowych i językowych w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klas sportowych i dwujęzycznych 5.Dziecko rodziców pracujących w niedalekiej odległości od szkoły. 6.Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w gimnazjum. 7.Dziecko, którego dziadkowie/opiekunowie mieszkają w pobliżu szkoły. 8.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do pobliskiej szkoły podstawowej. 9.Dziecko, które jest absolwentem szkoły podstawowej usytuowanej w rejonie gimnazjum. 10.Dziecko absolwenta gimnazjum. 11.Preferencja wyboru gimnazjum.

11 Dokumenty: 1.Zgłoszenie wyboru szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 2.Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej spoza obwodu. 3.Zgłoszenie wyboru publicznego gimnazjum, w obwodzie którego uczeń mieszka. 4.Wniosek o przyjęcie do publicznego gimnazjum spoza obwodu. 1.Oświadczenie o spełnianiu kryteriów przyjęcia do szkoły podstawowej 2.Oświadczenie o spełnianiu kryteriów przyjęcia do publicznego gimnazjum 3.Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 4.Podanie o przyjęcie do oddziału integracyjnego na podstawie orzeczenia i skierowanie wystawiane przez organ prowadzący. (Wzór do pobrania ze strony UMŁ w zakładce Miasto/Edukacja/Nabór)

12 Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016 1.Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obrębie przyjmuje się z urzędu (zgłoszenie). 1.Zgodnie z art.18 ust.1 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. (rola szkoły – przekazanie tej informacji rodzicom, jak też przekazanie informacji o obowiązującym w tym roku naborze w formie elektronicznej, pomoc we wprowadzeniu do systemu danych dziecka w przypadku takiej potrzeby.).

13 Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016 1.Kandydaci spoza obwodu publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły. (Kandydat powinien wydrukować z systemu wniosek o przyjęcie do szkoły w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz musi być dostarczony do szkoły I wyboru. Drugi egzemplarz jest dokumentem rezerwowym, w przypadku jeśli kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły z I wyboru, a dostanie się do szkoły z II lub III wyboru. Dopiero wówczas wniosek rezerwowy należy złożyć do szkoły, do której uczeń został przyjęty. W sytuacji nie dostania się do żadnej z wybranych szkół system przypisuje automatycznie kandydata do szkoły rejonowej. Kandydat ten może ubiegać się ponownie o przyjęcie do innej wybranej szkoły pozarejonowej dopiero w naborze uzupełniającym, według takich samych procedur, jakie obowiązują przy naborze podstawowym. Nabór uzupełniający prowadzony będzie również w formie elektronicznej). 1.Wniosek może być złożony maksymalnie do 3 szkół podstawowych lub 3 gimnazjów z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych; (do wniosku rodzic dołącza oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań wybranej szkoły oraz żądane przez szkołę dokumenty. Oświadczenie – do pobrania ze strony wybranej szkoły).

14 Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016 1.Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, nie później niż do końca lutego 2015r., podaje kandydatom do wiadomości kryteria zawarte w statucie. 1.Dyrektor publicznego gimnazjum nie później niż odpowiednio do końca lutego 2015r., podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz informacje o przeprowadzeniu sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

15 Zapisy w statucie szkoły podstawowej i gimnazjum dotyczące rekrutacji 1.Kryteria przyjęcia dzieci spoza obwodu, w tym do klasy sportowej; 2.terminy postępowania rekrutacyjnego; 3.wymagane dokumenty; 4.terminy składania dokumentów; 5.sposób przeliczania punktów; 6.przypisanie wag poszczególnym kryteriom. (wszelkie zmiany w dotychczasowych zapisach muszą być zamieszczone w statutach i udostępnione rodzicom na stronie internetowej szkoły do końca lutego 2015r.)

16 Powołanie i zadania szkolnych komisji rekrutacyjnych 1.Postępowanie rekrutacyjne do szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły (na podstawie zarządzenia). Przewodniczącym komisji nie może być dyrektor szkoły, który jest organem odwoławczym. 2.Zadania komisji: a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (kandydat jest przyjęty, jeżeli został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty) Listy zawierają: imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do szkoły oraz datę podania listy do publicznej wiadomości i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, c) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych: prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

17 Tryb odwoławczy 1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 2.Komisja w terminie 5 dni sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, uprawniających do przyjęcia, liczbę punktów, które uzyskał kandydat. 3.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora szkoły. 4.Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dnia otrzymania odwołania. 5.Rodzice mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora.

18 Postępowanie uzupełniające 1.Przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W roku szkolnym 2015/2016 zostanie ono przeprowadzone również w formie elektronicznej. 1.Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia. 1.W rekrutacji uzupełniającej biorą udział szkoły, które mają wolne miejsca. 1.W roku szkolnym 2015/2016 postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone również w formie elektronicznej.

19 Przechowywanie dokumentów 1.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcia dyrektora została wniesiona skarga do sądu i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 1.Dane osobowe kandydatów przyjętych przechowywane są nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do danej szkoły.

20 Harmonogram naboru dla szkół podstawowych 1.do 15.02.2015r. – przeprowadzenie przez firmę Vulcan szkoleń dla administratorów, 1.15.02.2015r. – 20.02.2015r. – wprowadzanie oferty do systemu, w tym kryteriów naboru i sposobu przeliczania ich na punkty oraz wag dla poszczególnych kryteriów, 1.23.02.2015r. – 27.02.2015r. – weryfikacja wprowadzonej oferty przez szkoły i organ prowadzący, 1.02.03.2015r. – 31.03.2015r. – zapoznanie się z ofertą i elektroniczne wypełnianie przez rodziców zgłoszeń i wniosków (ewentualne wprowadzanie danych przez szkołę w przypadku konieczności pomocy rodzicom), 1.do 01.04.2015r. do godziny 12:00 – weryfikacja zgłoszeń oraz wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły,

21 1.01.04.2015r. – 03.04.2015r. – możliwość generowania przez szkoły raportów statystycznych, 1.08.04.2015r. – 09.04.2015r. – wprowadzenie do systemu danych dotyczących liczby i specyfiki oddziałów, 1.9.04.2015r. – 15.04.2015r. – weryfikacja przydzielonej dla poszczególnych kandydatów liczby punktów na podstawie kryteriów naboru, wprowadzenie wyników testów sprawności fizycznej, szeregowanie potencjalnych konfliktów, 1.16.04.2015r. – dokonanie przydziału kandydatów do oddziałów 10.17.04.2015r. – generowanie raportów statystycznych i imiennych dotyczących kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych, Harmonogram naboru dla szkół podstawowych

22 1.20.04.2015r. (do godziny 15:00) – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 1.21.04.2015r.–23.04.2015r.(do godz. 15:00) – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły i dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w statutach szkół, 1.24.04.2015r. – generowanie raportów statystycznych i imiennych dotyczących kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 1.24.04.2015r. (do godz. 15:00) – podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych, 1.27.04.2015r. – 31.08.2015r. – przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej (jej etapy są takie same jak w postępowaniu rekrutacyjnym). Harmonogram naboru dla szkół podstawowych

23 Harmonogram naboru dla publicznych gimnazjów 1.do 15.02.2015r. – przeprowadzenie przez firmę Vulcan szkoleń dla administratorów, 2.15.02.2015r. – 20.02.2015r. – wprowadzanie oferty do systemu, w tym kryteriów naboru i sposobu przeliczania ich na punkty oraz wag dla poszczególnych kryteriów, 3.23.02.2015r. – 27.02.2015r. – weryfikacja wprowadzonej oferty przez szkoły i organ prowadzący, 4.02.03.2015r. – 31.03.2015r. - zapoznanie się z ofertą i elektroniczne wypełnianie przez rodziców zgłoszeń i wniosków (ewentualne wprowadzanie danych przez szkołę w przypadku konieczności pomocy rodzicom), 5.do 01.04.2015r. do godziny 12:00 – możliwość wprowadzenia i weryfikacji zgłoszeń oraz wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły, 6.01.04.2015r. – 03.04.2015r. – możliwość generowania przez szkoły raportów statystycznych,

24 Harmonogram naboru dla publicznych gimnazjów 1.08.04.2015r. – 09.04.2015r. – wprowadzenie do systemu danych, dotyczących liczby i specyfiki oddziałów, 2.08.04.2015r. – 17.04.2015r. – weryfikacja przydzielonej dla poszczególnych kandydatów liczby punktów na podstawie kryteriów naboru, wprowadzenie wyników testów sportowych i językowych, 3.24.04.2015r. - dokonanie przydziału kandydatów do oddziałów 10.27.04.2015r. – generowanie raportów statystycznych i imiennych dotyczących kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych, 11.30.04.2015r. (do godziny 15:00) – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

25 Harmonogram naboru dla publicznych gimnazjów 12. 26.06.2015r. – 02.07.2015r. (do godziny 15:00) – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły i dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w statutach szkół. 13.26.06.2015r. – 02.07.2015r. – weryfikacja zgodności wprowadzonych danych o osiągnięciach kandydatów 14.03.07.2015r. – generowanie raportów statystycznych i imiennych dotyczących kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych 15.03.07.2015r. (do godziny 15:00) – wywieszenie list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych 16.06.07.2015r. – 31.08.2015r. – przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej (jej etapy są takie same jak w postępowaniu rekrutacyjnym)

26 UWAGI: 1.Konieczność przekazania rodzicom informacji o nowych zasadach rekrutacji (wizyty w przedszkolach, drzwi otwarte w szkołach, spotkania z rodzicami uczniów klas VI); 2.Pełna informacja będzie także na stronie UMŁ, wraz z dokumentami do pobrania; 3.Informacja powinna być także na stronach internetowych szkół, również z dokumentami do pobrania, w tym z oświadczeniami z kryteriami i punktacją; 4.Dokumenty dla rodziców powinny być dostępne także w wersji papierowej w sekretariatach szkół; 5.Dokumentacja rekrutacyjna – właściwie prowadzona i przechowywana (ze względu na ewentualny tryb odwoławczy i ochronę danych osobowych).

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przygotował Oddział Organizacji Szkół Publicznych w Wydziale Edukacji UMŁ Łódź, dnia 27-28.01.2015r.


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google