Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017."— Zapis prezentacji:

1 NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

2 GDZIE DZIECKO POWINNO KONTYNUOWAĆ SWOJĄ EDUKACJĘ? ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  Dzieci urodzone w 2010r. oraz dzieci, urodzone w 2009r., które posiadają opinię PPP o odroczeniu obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2016/17 (obowiązek rocznego przygot. przedszk.)  Dzieci urodzone w 2011r. (prawo do rocznego przygot. przedszkolnego) SZKOŁA PODSTAWOWA  Dzieci urodzone w 2009r. oraz dzieci starsze, którym wcześniej odroczono obowiązek szkolny. (obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej)  Dzieci urodzone w 2010r. (prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej)

3 W jakim przypadku dziecko 6-letnie może rozpocząć edukację w klasie pierwszej? Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:  korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

4 Elektroniczny system naboru do przedszkoli i szkół podstawowych nabor.pcss.pl / szczecin ‎

5 NABÓR UCZNIÓW DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

6 Dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej oraz dzieci, które realizowały wychowanie przedszkolne w oddziałach przy szkole podstawowej przyjmowane są do pierwszej klasy tej szkoły - z urzędu.

7 DOKUMENTY: Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej Wypełnia rodzic, który chce zapisać dziecko do szkoły obwodowej (żadna inna szkoła go nie interesuje). UWAGA: Szkołą obwodową jest szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka z rodzicami lub prawnymi opiekunami (art. 20e ust. 1 i art. 20u Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2014, poz. 7).

8

9

10 Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej Wypełnia rodzic, którego dziecko w roku szkolnym 2015/2016 realizowało roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego w tej szkole - w okresie przejściowym 2015/2016 – 2018/2019 przyjęcie gwarantowane Wypełnia rodzic, którego dziecko nie zamieszkuje w obwodzie szkoły i nie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w tej szkole Rekrutacja do szkoły podstawowej odbywa się, gdy po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz realizujących w roku poprzednim przygotowanie przedszkolne pozostają wolne miejsca.

11 Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (innej niż obwodowa) Rodzic wskazuje wówczas we "Wniosku…" maksymalnie 2 szkoły podstawowe:  pierwszej preferencji – to ta szkoła, na której rodzicowi najbardziej zależy, numer i adres tej szkoły należy wpisać w ramce w górnym prawym rogu „Wniosku…”  drugiej preferencji – to szkoła, na której rodzicowi zależy mniej, ale również bierze ją pod uwagę Dodatkowo we "Wniosku..." rodzic wskazuje szkołę obwodową, ponieważ jeśli dziecko nie dostanie się do szkoły pierwszej i drugiej preferencji, system przypisze dziecko do szkoły obwodowej.

12

13

14 RODZICE: ZGŁOSZENIE NALEŻY: 1. WYPEŁNIĆ PRZY POMOCY SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO NABORU, 2. WYDRUKOWAĆ, 3. PODPISAĆ, 4. ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY OBWODOWEJ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI. WNIOSEK NALEŻY: po wypełnieniu wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszej preferencji.

15 OSOBY, KTÓRE NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z KOMPUTERA LUB INTERNETU MOGĄ ZŁOŻYĆ POBRANY W SEKRETARIACIE WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PO WYPEŁNIENIU PISMEM RĘCZNYM (wniosek zostanie wprowadzony do systemu przez operatora)

16 KRYTERIA REKRUTACJI NA WOLNE MIEJSCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W SZCZECINIE 1. Dziecko posiada rodzeństwo w tej szkole - 10 punktów 2. Przynajmniej jeden z Rodziców / prawnych opiekunów pracuje w zakładzie znajdującym się na terenie obwodu tej szkoły – 3 punkty 3. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata do klasy I zamieszkują wraz z dzieckiem w Gminie Miasto Szczecin - 3 pkt. Za powyższe kryteria można uzyskać maksymalnie 16 punktów.

17 W celu wykazania spełniania kryterium 2 rodzice (prawni opiekunowie) kandydata do klasy I zobowiązani są dołączyć do wniosku: zaświadczenie od pracodawcy o miejscu świadczenia pracy, zaświadczenie od zleceniodawcy o miejscu wykonywania umowy zlecenia/umowy o dzieło, wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzające wykonywanie pracy w obwodzie szkoły podstawowej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie. W celu wykazania spełnienia kryterium 3 rodzice (prawni opiekunowie) kandydata do klasy I zobowiązani są złożyć: pisemne oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin.

18

19 WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA potwierdzające spełnianie kryteriów PRZEDSTAWIANE SĄ PRZEZ RODZICÓW POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ

20 Czynności w naborze do szkoły podstawowej  ustalenie liczby dzieci zgłoszonych do szkoły, które zamieszkują w jej obwodzie oraz tych, które tu realizowały w roku szkolnym 2015/2016 przygotowanie przedszkolne  ustalenie liczby wolnych miejsc, na które może zostać przeprowadzona rekrutacja spośród dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.  rekrutacja zgodnie z przyjętymi kryteriami

21 HARMONOGRAM NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2016/2017

22 07.03.2016r. – 22.03.2016r. Rodzice składają dokumenty dot. przyjęcia dzieci 6 i 7-letnich do I klasy szkoły podstawowej w sekretariacie:  zgłoszenia sekretariat SP 7 (dzieci z obwodu) czynny w godz.  wnioski wraz z załącznikami 7.30 – 15.30 (dzieci spoza obwodu) Dodatkowo w SP7: - karta wyboru klasy dot. j. obcych, religii/etyki, - akt urodzenia dziecka do wglądu

23 .

24 23.03.2016r. – 29.03.2016r. SZKOŁA: Posiedzenia komisji rekrutacyjnej (weryfikacja zgłoszeń i wniosków).

25 19 kwietnia 2016r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26 21.04.2016r. - 25.04.2016r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. W SP7: Brak pisemnej rezygnacji oznacza potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do naszej szkoły.

27 28 kwietnia 2016r. SZKOŁA: Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

28 do 7 dni od dnia podania do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. RODZICE: Składanie wniosków o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

29 do 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodziców do komisji rekrutacyjnej SZKOŁA: Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

30 do 7 dni od terminu otrzymania od komisji rekrutacyjnej pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia RODZICE: Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu przyjęcia.

31 W TERMINIE DO 7 DNI ROZPATRZENIE PRZEZ DYREKTORA ODWOŁAŃ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

32 KLASY PIERWSZE 2016 / 2017 w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie

33 Organizacja klas pierwszych  Klasy będą liczyły nie więcej niż 25 uczniów.  Przydział uczniów do klas będzie dokonywany ze względu na rok i miesiąc urodzenia poczynając od uczniów najmłodszych. Wyjątek: na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od tej zasady.

34 Szacowana liczba klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 3 oddziały maksymalnie 75 miejsc

35 TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania (na podst. Rozporządzenia MEN) 22 godziny tygodniowo dla każdej klasy I:  edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, plastyczna, społeczna, zajęcia techniczne, komputerowe, wychowanie fizyczne – 18 godz.  język obcy nowożytny: - 1 oddział - j. niemiecki - 2 godz. (zmodyfikowany program nauczania j. niemieckiego ze względu na zwiększenie liczby tych godzin w kl. 2-3) - pozostałe oddziały – j. angielski – 2 godz.  religia / etyka – 2 godz. (na wniosek rodziców)

36 DWUZMIANOWOŚĆ ZAJĘĆ W SZKOLE Lekcje w godzinach 8.00 – 16.25 Maksymalnie - 5 godzin lekcyjnych dziennie w klasach I-III Dodatkowo w klasach I - + 2 godz. dziennie z pakietu dla sześciolatków

37 Dodatkowe zajęcia w ramach pakietu dla sześciolatków 10 godzin zajęć dodatkowych w tygodniu, w tym:  Gry i zabawy integracyjne  Zajęcia ruchowe  Zajęcia muzyczno-taneczne  Zajęcia artystyczne  Zajęcia nauki j. obcego (max. 2 godz.)

38 POMIESZCZENIA SZKOLNE Do dyspozycji klas pierwszych są:  sale dydaktyczne w budynku głównym i zabudowie modułowej  sale gimnastyczne (duża i taneczna w budynku głównym oraz mała sala w modułach)  sala komputerowa dla młodszych dzieci  biblioteka z czytelnią multimedialną  świetlica (oddzielnie kl. 0-I oraz II-IV)  stołówka

39 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA: (plastyczne, muzyczne, językowe, matematyczne, przyrodnicze, sportowe, krajoznawczo-turystyczne, taneczne)  WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE: (dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna)  ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA (matematyczno-przyrodnicze, językowe, humanistyczne, sportowe)

40 ŚWIETLICA  Przyjęcia na podstawie kart zgłoszenia dostarczonych przez rodziców do sekretariatu do dnia 30.03.2016r.  Załącznikami do kart zgłoszenia są zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców (w przypadku prowadzenia działalności gosp. aktualne wydruki z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych). Lista dzieci przyjętych do świetlicy - 28.04.16r. (Regulamin świetlicy wraz z wzorami w/w dokumentów na stronie internetowej szkoły.)

41 POSIŁKI W szkole funkcjonuje stołówka, gdzie dzieci mogą spożywać odpłatne obiady przygotowane na miejscu w prowadzonej przez firmę zewnętrzną kuchni.

42 Szkoła uczy przez zabawę, gry i sytuacje zadaniowe, daje możliwość wykorzystania przez dzieci ich naturalnych talentów twórczych. Pozwala w klasie zdobywać wiedzę według podstawy programowej dla zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej pod opieką życzliwej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

43

44 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 im. Heleny Raszki W SZCZECINIE

45 Planowana liczba oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2016 / 2017 3 oddziały do 25 dzieci w grupie maksymalnie 75 miejsc

46 TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ:  wychowanie przedszkolne – 22 godz.  zaj. muzyczne - 2 x 0,5 godz.  zaj. logopedyczne - 2 x 0,5 godz.  j. obcy - 2 x 0,5 godz. (w 2 gr. j. ang. i w 1gr. j. niem.)-  religia – 2 x 0,5 godz. (na wniosek rodziców)

47

48

49 Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina dysponuje wolnymi miejscami

50 USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA w I etapie naboru 1. Wielodzietność rodziny kandydata; 2. Niepełnosprawność kandydata; 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców; kandydata; 4. Niepełnosprawność obojga rodziców; kandydata; 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 40 punktów.

51 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty: wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; samotne wychowywanie dziecka – oznacza:  pannę, kawalera, wdowę, wdowca,  osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,  osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

52 Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

53 DODATKOWE KRYTERIA:  liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia, przekraczająca 5 – godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (za każdą zadeklarowaną godzinę przekraczającą 5 - godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - 1 pkt - max 6 pkt.),  dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna - 10 pkt,  dziecko, którego starsze rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym w tej samej szkole podstawowej - 6 pkt,  dziecko zamieszkałe w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej oraz dziecko zamieszkałe na Osiedlu, w którym nie ma w pobliżu przedszkola, a stara się o miejsce w najbliższym miejsca zamieszkania przedszkolu - 5 pkt,  dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo/uczy się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej – 4 pkt,  dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie - 8 p

54 Można złożyć tylko jeden WNIOSEK, w którym należy wpisać wszystkie wybrane placówki (nie więcej niż 3). Wniosek po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i zanieść do przedszkola pierwszego wyboru. Wypełniony formularz zawsze należy najpierw zatwierdzić. Dopiero po zatwierdzeniu generowany jest dokument do wydruku. Po wydrukowaniu zostaje wygenerowany numer PIN, za pomocą którego będzie można sprawdzić wyniki naboru. Wniosek można również otrzymać w wybranej placówce, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru. W celu wprowadzenia zmian do karty zgłoszenia po jej zatwierdzeniu w systemie, należy wypełnić formularz jeszcze raz od początku.

55 WAŻNE DATY 07 marca - 29 marca 2016r.– składanie przez rodziców wniosków do oddziału przedszkolnego wraz z wymaganymi dokumentami; 25 kwietnia 2016r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 26 - 27 kwietnia 2016r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola 29 kwietnia 2016r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych; 29 kwietnia 2016r. do godz. 15.00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji; rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

56 DODATKOWE DOKUMENTY: Wszyscy kandydaci w trakcie naboru:  OPINIE I ORZECZENIA z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych  Zaświadczenia lekarskie  Akt urodzenia do wglądu Kandydaci do klas I w terminie do 15.05.2016r.:  Informacje o gotowości szkolnej dziecka z przedszkola

57 Życzliwa i wykwalifikowana kadra umiejętnie splata naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić dzieci w świat szkoły. Poprzez atrakcyjne, aktywne metody i formy pracy wspomaga rozwój intelektualny i motoryczny dzieci oraz rozwija ich naturalne talenty twórcze.

58

59 Wszystkie informacje i aktualności dotyczące naboru www.sp7.szczecin.pl


Pobierz ppt "NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google