Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ EDUKACJA Justyna Brudkiewicz 60480.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ EDUKACJA Justyna Brudkiewicz 60480."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ EDUKACJA Justyna Brudkiewicz 60480

2 SPIS TREŚCI 1. Możliwości dofinansowania dla szkół i innych instytucji edukacyjnych1. Możliwości dofinansowania dla szkół i innych instytucji edukacyjnych [źródło]źródło 2. Przykłady projektów

3 MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA  Przedszkola Można starać się o wsparcie stworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej. Fundusze są wtedy przeznaczane np. na sfinansowanie kosztów przyjęcia większej grupy dzieci do przedszkola. Środki unijne można również uzyskać na zorganizowanie dodatkowych, specjalistycznych zajęć – np. zajęć logopedycznych, terapeutycznych, psychologicznych, gimnastyki korekcyjnej czy zajęć ogólnorozwojowych, np. takich, które lepiej przygotują przedszkolaki do pójścia do szkoły. Dofinansowanie może dotyczyć również nauczycieli i opiekunów, np. w formie przygotowania do prowadzenia jakichś specjalistycznych zajęć. Fundusze na edukację przedszkolną znajdują się w programie regionalnym w danym województwie.

4 MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA  Szkoły Dofinansowania z Funduszy Europejskich dla szkół dotyczą różnych poziomów edukacji. Projekty dydaktyczne i wychowawcze mogą być realizowane zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjach, jak i placówkach ponadgimnazjalnych. Bardzo ważne jest rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych. Są to umiejętności matematyczno – przyrodnicze, informatyczne i w zakresie języków obcych. Młodym ludziom przydaje się także pomoc w budzeniu w nich innowacyjności, przedsiębiorczości czy umiejętności pracy zespołowej. To właśnie te elementy powinien rozwijać w uczniach projekt. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na dodatkowe zajęcia wyrównawcze, lekcje rozwijające zdolności uczniów, organizację kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów. Fundusze Europejskie mogą być również przeznaczone na zakup sprzętu czy pomocy dydaktycznych, aby takie zajęcia zrealizować. Takie wydatki jednak mogą stanowić tylko niewielką część całego projektu. Dofinansowanie można uzyskać również na stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Takie projekty realizują urzędy marszałkowskie. Fundusze Europejskie umożliwiają również finansowanie indywidualnej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Dzięki dofinansowaniu szkoleń, kursów, studiów podyplomowych czy materiałów do samokształcenia fundusze pomagają również w pracy nauczycieli. Fundusze na edukację w szkołach znajdują się w programie regionalnym w danym województwie.

5 MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA  Szkoły zawodowe Dofinansowanie m.in. doradztwa zawodowego, staży czy praktyk dla uczniów, współpracy z przyszłymi pracodawcami. Fundusze można również uzyskać na inne formy wsparcia. Można zorganizować zajęcia na uczelni, z którą współpracuje dana szkoła albo zacząć współdziałać z instytucjami, które pomogą uczniom znaleźć pracę w zawodzie. Uczniowie kończący szkoły zawodowe, aby łatwiej znaleźć pracę, często potrzebują dokumentu potwierdzającego ich kompetencje. Dofinansowanie można również przeznaczyć na to, aby pomóc im uzyskać takie uprawnienia jeszcze podczas nauki w szkole. Fundusze unijne wspierają np. udział uczniów w kursach kwalifikacyjnych poza szkołą czy egzaminach zawodowych. W ramach Funduszy Europejskich można uzyskać dofinansowanie na doposażenie szkół i innych placówek kształcenia zawodowego. Chodzi tu o zakup takich sprzętów i materiałów dydaktycznych, które zbliżą warsztat w szkole do naturalnych warunków pracy. Uzdolnieni uczniowie szkół zawodowych mogą liczyć na stypendia finansowane ze środków unijnych. Nauczyciele, którzy uczą zawodów, mogą natomiast korzystać z różnych dofinansowanych form podnoszenia swoich kwalifikacji. Projekty związane z edukacją zawodową można dofinansować w programie regionalnym.

6 MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA  Infrastruktura edukacyjna W wielu programach regionalnych znajduje się także dofinansowania związane z infrastrukturą szkół czy przedszkoli. Środki te przede wszystkim należy wykorzystać na doposażenie placówki tak, aby zapewnić lepsze warunki do nauki. Może się to wiązać tylko z zakupem odpowiedniego wyposażenia, ale mogą to być także jakieś prace budowlane czy remontowe. Niektóre programy regionalne umożliwiają dofinansowanie infrastruktury wokół szkoły, np. boiska czy sali gimnastycznej. Niestety środków na infrastrukturę edukacyjną nie przewidziano we wszystkich województwach. Niektóre programy regionalne nie obejmują takiego dofinansowania. W takich sytuacjach pojawia się inne wyjście - fundusze na rewitalizację różnych obiektów. Celem może być dostosowanie budynku tak, aby zaczął on pełnić funkcje edukacyjne. W związku z infrastrukturą edukacyjną pojawia się jeszcze jedna ciekawa możliwość oferowana w programie regionalnym. Są to dofinansowania związane z informatyzacją szkół, które kontynuują projekt o nazwie „Cyfrowa szkoła”. Wcześniej był on finansowany ze środków krajowych, a nie unijnych. Na co może liczyć szkoła? Z jednej strony fundusze można przeznaczyć na wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które wykorzystują różne technologie informacyjne i komunikacyjne. Z drugiej strony dofinansowania powinny dotyczyć zajęć, które podnoszą kompetencje cyfrowe uczniów.

7 PRZYKŁADY PROJEKTÓW 1. Kształcenie ogólne dostosowane do potrzeb rynku pracy [źródło]źródło Termin: IV kwartał 2015 r. Na co (m.in.): kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych, kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym. Klasyfikacja: Poprawa jakości kształcenia ogólnego, RPO Podkarpackiego Dla kogo: wszystkie podmioty: szkoły i inne placówki oświatowe – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

8 PRZYKŁADY PROJEKTÓW Poziom dofinansowania: 85% lub 95% (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) Minimalny wkład własny: 5% Wartość projektu: Minimalna wartość projekt: 50 000 zł

9 PRZYKŁADY PROJEKTÓW 2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego [źródło]źródło Termin: od 03.02.2016 do 02.03.2016 Na co (m.in.): kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno ‐ przyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjność, pracy zespołowej, - tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, - realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki), - wsparcie w zakresie pracy z uczniem, uczniem młodszym przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia, - doradztwo i opieka psychologiczno ‐ pedagogiczną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki), - rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym,

10 PRZYKŁADY PROJEKTÓW - szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno ‐ przyrodniczych,języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (m.in.kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, - szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno ‐ pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki).

11 PRZYKŁADY PROJEKTÓW Dla kogo: - uczniów i wychowanków szkół i placówek (w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych); - rodziców/opiekunów prawnych uczniów; - publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne;nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych; - osób, które przedwcześnie opuściły system oświaty; - kadry szkół i placówek w zakresie kształcenia ogólnego. Ile: Poziom dofinansowania: 95% Minimalny wkład własny: 5% Wartość projektu Minimalna wartość projektu - 50 000 PLN. Maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

12 PRZYKŁADY PROJEKTÓW 3. Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole jedno oddziałowe w Twardocicach [źródło]źródło nazwa beneficjenta: Gmina Pielgrzymka fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego działanie: 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych wartość projektu: 456 878.36 zł dofinansowanie z Unii Europejskiej: 222 976.97 zł projekt realizowany w latach 2007-2013

13 PRZYKŁADY PROJEKTÓW Opis projektu: Do tej pory na terenie gminy Pielgrzymka nie funkcjonowało przedszkole mogące przyjąć większą liczbę uczniów. Kierując się zasadami gospodarności postanowiono przystosować niewykorzystane pomieszczenia miejscowej szkoły podstawowej w Twardocicach do potrzeb placówki oświatowej dla najmłodszych. W wyniku realizacji projektu po trzech miesiącach prac budowlanych zakończono remont pomieszczeń. Dzieci mogą korzystać z sali zabaw, sali edukacyjnej i łazienek przystosowanych do wzrostu maluchów. Ponadto, powstała tam jeszcze kuchnia, pralnia, pomieszczenia gospodarcze oraz biuro. Zbudowany został obszerny plac zabaw. W efekcie przeprowadoznych działań przedszkole przyjmuje 25 dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Pierwszeństwo mają pięciolatki z racji potrzeby wczesnego zapewnienia przygotowania szkolnego.

14 PRZYKŁADY PROJEKTÓW 4. Budowa sali gimnastycznej, modernizacja boiska sportowego i budynku dydaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie [źródło]źródło nazwa beneficjenta: Gmina Czerwieńsk fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego działanie: 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej. poddziałanie: 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej. wartość projektu: 2 917 837.00 zł dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 458 918.49 zł projekt realizowany w latach 2007-2013

15 PRZYKŁADY PROJEKTÓW Opis projektu: Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy warunków i jakości kształcenia dzieci wiejskich na poziomie podstawowym oraz służy całej społeczności wiejskiej. Modernizacja istniejących obiektów podniosła komfort i bezpieczeństwo prowadzonych w szkole zajęć. Nowo wybudowana sala gimnastyczna stanowi bazę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów dwóch szkół: w Nietkowie i w Leśniowie Wielkim. Obiekt sportowy pozwala również na prowadzenie zajęć korekcyjnych oraz organizację wielu imprez pozalekcyjnych dla młodzieży.


Pobierz ppt "FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ EDUKACJA Justyna Brudkiewicz 60480."

Podobne prezentacje


Reklamy Google