Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Determinanty zmian organizacji nadzoru bankowego w Polsce Koncepcja pracy doktorskiej Opiekun naukowy: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Determinanty zmian organizacji nadzoru bankowego w Polsce Koncepcja pracy doktorskiej Opiekun naukowy: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW."— Zapis prezentacji:

1 Determinanty zmian organizacji nadzoru bankowego w Polsce Koncepcja pracy doktorskiej Opiekun naukowy: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW mgr inż. Bogusław Bujak 10 marca 2015 r.

2 Tytuły alternatywne Tytuł zaproponowany: Determinanty zmian organizacji nadzoru bankowego w Polsce. Alternatywnie rozważane tytuły: Determinanty zmian organizacji nadzoru bankowego w Polsce na tle przekształceń pokryzysowych w innych krajach Europy. Determinanty zmian organizacji nadzoru bankowego w Polsce na tle przemian po kryzysie z lat 2007-2009. Ewolucja organizacji nadzoru bankowego w Polsce. Organizacja nadzoru bankowego w Polsce na tle przemian w Europie. Organizacja nadzoru bankowego w Polsce. 2

3 Plan prezentacji 1.Uzasadnienie wyboru tematu badań 2.Luka teoretyczna 3.Cele główne pracy 4.Cele dodatkowe pracy 5.Pytania badawcze 6.Charakterystyka przedmiotu badań 7.Zakres badań i próba badawcza 8.Metody badawcze 9.Źródła informacji 10.Novum pracy 11.Wybrane pozycje literaturowe 3

4 Uzasadnienie wyboru tematu 1.Przekształcenia organizacji nadzoru finansowego w UE wymagają od krajów członkowskich działań dostosowawczych. 2.W Polsce nie zostało jednak wypracowane kompleksowe rozwiązanie dotyczące koncepcji nowego, docelowego modelu organizacyjnego funkcji nadzoru bankowego, które byłoby akceptowane w środowisku finansowym, a jednocześnie zapewniałoby skuteczny i efektywny system nadzoru i współpracy z modelem wdrażanym w ramach UE. 3.Zaproponowanie nowej organizacji nadzoru bankowego wymaga przeprowadzenia analizy determinant mających wpływ na jego organizację i funkcjonowanie. 4.Planowane przystąpienie Polski do unii walutowej (strefy euro) oraz rozważane przystąpienie do unii bankowej wymaga rozważenia adekwatności przyjętej organizacji krajowego nadzoru bankowego. 4

5 Uzasadnienie wyboru tematu 5.W UE można dostrzec trend wzrastającej roli banków centralnych w sprawowaniu nadzoru nad rynkiem bankowym. 6.W Polsce mało popularne jest podejmowanie polemiki dotyczącej zmiany obecnej organizacji nadzoru finansowego, scentralizowanego w ramach KNF. 7.Koncepcja wypracowana w rozprawie może mieć realne zastosowanie i wpływ na zmianę modelu nadzoru bankowego w Polsce. 8.Proponowany temat leży w obszarze zainteresowań badawczych autora i jest zgodny z posiadanym doświadczeniem zawodowym (bankowość, audyt, nadzór). 9.Problematyka ma charakter interdyscyplinarny, łącząc zagadnienia organizacji i zarządzania z wybranymi zagadnieniami finansów i ekonomii, a także z elementami prawa polskiego i europejskiego. 5

6 Luka teoretyczna 1.Brak opracowań naukowych i materiałów zorientowanych na zagadnienie organizacji krajowego nadzoru bankowego, dyskutujących możliwe warianty i proponujących docelowe, nowe rozwiązanie organizacyjne. 2.Brak opracowań naukowych dotyczących kompleksowej analizy determinant wpływających na zmiany organizacji i funkcjonowania nadzoru bankowego w Polsce. 3.Nowy i zgodny z trendami dostrzeganymi w UE temat, leżący także w sferze zainteresowań środowiska bankowego. 6

7 Cele pracy Celami głównymi pracy są: 1.Wypracowanie propozycji docelowego modelu organizacyjnego funkcji nadzoru bankowego w Polsce, z uwzględnieniem kontekstu ograniczeń wynikających z uwarunkowań członkostwa w UE. 2.Wskazanie, usystematyzowanie i scharakteryzowanie głównych determinant zmian organizacyjnych i formalnych w zakresie nadzoru bankowego w Polsce. 7

8 Cele dodatkowe Cele dodatkowe pracy: 1.Wypracowanie autorskiego ujęcia podziału modeli organizacji nadzoru finansowego. 2.Przeprowadzenie analizy kierunków zmian organizacyjnych i instytucjonalnych nadzoru bankowego w wybranych krajach Europy. 3.Przeprowadzenie kompleksowej teoretycznej analizy dogmatyczno–prawnej dotyczącej genezy i rozwoju organizacji nadzoru bankowego w Polsce. 4.Analiza interpretacji terminu nadzór bankowy na tle pojęć pokrewnych i bliskoznacznych. 8

9 Pytania badawcze 1.Jakie są determinanty zmian organizacji nadzoru bankowego? Jaki jest wpływ zmian o charakterze globalnym lub europejskim na krajowy nadzór bankowy? 2.Czy celowe jest rozważenie zmiany organizacji krajowego nadzoru bankowego? Czy należy pozostawić nadzór bankowy w Polsce w postaci scentralizowanej w ramach jednej instytucji – KNF? Czy obecna organizacja nadzoru powinna zostać rozszerzona? 3.Jak kryzys finansowy z lat 2007-2009 wpłynął na zmianę podejścia do organizacji nadzoru bankowego w innych krajach Europy? Czy wdrażane w tych krajach rozwiązania mają wspólny mianownik? Czy kierunek przekształceń w poszczególnych krajach jest zgodny z kierunkiem unijnym? 4.Jakie są możliwe warianty organizacji funkcji nadzoru finansowego? Czy model zintegrowany jest najbardziej zaawansowaną formą organizacyjną nadzoru finansowego? 5.Czy zagadnienie odpowiedzialności społecznej powinno być rozpatrywane podczas prognozowania organizacji funkcjonalnej nowego nadzoru bankowego? 6.Które determinanty będą miały wpływ na przyszły model krajowego nadzoru bankowego? Czy w każdym przypadku będą one wymuszały podejmowanie kolejnych działań nadzorczych? 9

10 Przedmiot badań Przedmiot badań obejmuje organizację i funkcjonowanie nadzoru bankowego: 1.w odniesieniu do instytucji Unii Europejskiej, 2. w wybranych krajach Europy, w tym w Polsce. Rozwiązania obu obszarów oraz wdrożone modele (lub kierunki ich wdrażania) mocno się przenikają i uzupełniają. 10

11 Zakres badań i próba badawcza Zakres badań obejmuje przeprowadzenie badań studialnych i archiwalnych poddających analizie takie zagadnienia jak: 1.Wymiar ekonomiczny (wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na organizację funkcji nadzoru bankowego w wybranych krajach Europy). 2.Efektywność i skuteczność funkcji nadzoru w kontekście kryzysu 2007-2009 w zależności od przyjętego modelu organizacyjnego. 3.Relacje między organami nadzorczymi UE i Polski. 4.Relacje między nadzorcą a podmiotem nadzorowanym. 11

12 Zakres badań i próba badawcza Badania obejmują trzy obszary: 1.Krajowy nadzór bankowy od jego utworzenia do stanu obecnego. 2.Nadzór bankowy na poziomie struktur UE od momentu utworzenia do stanu obecnego. 3.Nadzór bankowy w wybranych krajach Europy w podziale na rozwiązania sprzed roku 2007 i zmiany wprowadzone w wyniku kryzysu finansowego 2007-2009. Próba została zawężona w taki sposób, aby wyniki badania odzwierciedlały rozwiązania stosowane w krajach o różnorodnym poziomie rozwoju gospodarczego, a także by uwzględniały unikalne, stosowane modele organizacji nadzoru. Horyzont czasowy badań obejmuje lata 1920 – 2015. 12

13 Metody badawcze Prowadzony wielokierunkowo proces badań obejmuje następujące podstawowe metody badawcze: 1.Metoda pragmatyczna. 2.Metoda rozumiejąca. 3.Metoda komparatywna 4.Metoda dogmatyczna. Podstawową metodą jest jednak metoda mieszana bazująca na wyżej wskazanych metodach elementarnych. 13

14 Techniki i narzędzia badawcze 1.Analiza terminów i pojęć, dialektyki, fenomenologii, a także analiza hermeneutyczna. 2.Analiza historyczna i dogmatyczno-prawna. 3.Badania przypadków. 4.Badania archiwalne. 5.Obserwacje. 6.Techniki dowodzenia, wnioskowania i wyjaśniania. 14

15 Źródła informacji W celu osiągnięcia założonego celu rozprawy w procesie badawczym wykorzystane zostaną źródła informacji oparte na materiałach pierwotnych i wtórnych. Materiały pierwotne: 1.Wyniki poczynionych obserwacji. Materiały wtórne: 1.Literatura przedmiotu. 2.Prace badawcze i studialne osób trzecich. 3.Referaty i artykuły naukowe. 4.Materiały statystyczne GUS, NBP, KNF. 5.Materiały analityczne UE, Sejmu, Rządu RP. 6.Akty normatywne UE, zagraniczne i krajowe. 7.Materiały wewnętrzne instytucji finansowych krajowych i UE. 8.Materiały Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. 9.Materiały internetowe. 15

16 Novum pracy Nowym wkładem w naukę są: 1.Autorska prognoza i propozycja docelowego modelu organizacji funkcji krajowego nadzoru bankowego – ujęcie wariantowe. 2.Opracowanie autorskiego ujęcia podziału modeli organizacyjnych nadzoru finansowego. 3.Uporządkowanie wiedzy oraz zdefiniowanie i opisanie determinant zmian organizacji funkcjonowania nadzoru bankowego w Polsce. 16

17 Wykaz publikacji Artykuły naukowe Bujak B., Produkty bankowe w regulacja nadzorczych – aspekty formalnoprawne tworzenia produktu bankowego, [w:] Sitek M. (red.), Journal of Modern Science, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Józefów 2014, tom 1/20/2014, s. 383–400. Monografie (rozdział w monografii) Bujak B. (50%), Ura P. (50%), Funkcje audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego na tle doświadczeń sektora bankowego – wybrane aspekty prawne, [w:] Sitek M. (red.), Niedziółka I. (red.), Ukleja A. (red.), Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2014, s. 45–63. 17

18 Pozycje literaturowe 1.Ponad 750 publikacji naukowych. 2.Ponad 250 regulacji i przepisów prawnych. 3.Ponad 50 innych źródeł. 18

19 Wybrane pozycje literaturowe Al–Kaber M., Rynki finansowe, Prywatna Wyższa Szkoła Zarządzania, Suwałki, 2012 Amir P. D., Kocher B. M., The Political Economy of Financial Sector Supervision and Banking Crisis: A Cross – Country Analysis, European Law Journal 2012, vol. 18, Nr 1, s. 24–43; Balcerowicz E. (red.), Unia bankowa – skutki dla UE, strefy euro i dla Polski, Zeszyty BRE Bank – CASE, CASE – Centrum Analiz Społeczno–Ekonomicznych – Fundacja Naukowa, Warszawa 2012, Nr 123/2012. Balcerowicz L. (red.), Rzońca A. (red.), Directions in development. Public Sector governance. Puzzles of Economic Growth, Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2013. Banaszczak–Soroka U., Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014. Bessis J., Risk Management in Banking, Chichester–New York 2011. Białas M., Mazur Z., Bankowość wczoraj i dziś, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014. Bielecka A., Statystka dla menedżerów. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 15 i nast. Bieniok H., Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2014. Bolibok P., The impact of non–financial enterprise sector earnings on banking sector earnings: an evidence from Poland, [w:] Słoński T., Daszyńska–Żygadło K., Management of Enterprises’ Finance – Theory and Practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 19–30. Borowiecki R. (red.), Tojek T. (red.), Challenges fot the Contemporary Enterprise under Globalization, Cracow University of Economics, Cracow 2010. Borowiecki R., Jaki A., Kreowanie wartości – perspektywa globalizacji i nowej gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, Nr 577, s. 277–284. Cade E. C., Managing Banking Risks: Reducing Uncertainty to Improve Bank Performance, Taylor & Francis Group, Routledge, New York 2013, s. 17 i nast. Carlucci D., Schiuma G., Managing knowledge processes for value creation, [w:] The journal of information and knowledge management systems, 2012, vol. 42, no. 1. Cwynar W., Patena W., Podręcznik do bankowości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010. Daniluk D., Regulacje i nadzór bankowy w Polsce, Biblioteka menedżera i bankowca, Wydawnictwo Zarządzanie i Finanse, Warszawa 1996. Dobaczewska A., Instytucja nadzoru bankowego w świetle prawa polskiego i prawa wspólnoty europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. Dobaczewska A., Nadzór bankowy, Wydawnictwo Prawnicze "LEX", Sopot 1998. Famulska T. (red.), Walasik A. (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012. Fedorowicz M., Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013. Flejterski S., Unia Europejska–dylematy rozwoju (aspekty instytucjonalne i finansowe), [w:] Chmielewski Z. (red.), Szczepańska A. (red.), Prawne– polityczne– ekonomiczne dylematy Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s.135–144. Fojcik–Mastalska E. (red.), Prawo bankowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009. Fojcik–Mastalska E. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2002. 19

20 Wybrane pozycje literaturowe Ghosh A., Managing Risks in Commercial and Retail Banking, John Wiley & Sons, 2012, passim. Gliniecka J., Harasimowicz J., Krasnodębski R., Polskie prawo bankowe (1918 – 1996), Wydawnictwo „KIK” Konieczny i Kruszewski S.C., Warszawa 1996. Gospodarowicz A., Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011. Gospodarowicz A., Nosowski A., Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012. Gospodarowicz A., Wawrzyniak D., Current Problems of Banking Sector Functioning in Poland and in East European Countries, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013. Góral L., [w:] Fojcik – Mastalska E. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999. Góral L., Nadzór bankowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998. Góral L., Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011. Gromek T., Pawlikowski A., Reich A., Szczepańska O., Instytucjonalna organizacja nadzoru finansowego w krajach Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009. Gronkiewicz – Waltz H., Bank centralny od gospodarki planowej do rynkowej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992. Gronkiewicz–Waltz H., Prawo bankowe. Komentarz, Duże komentarze Becka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013. Groszek M., Unia bankowa a inne regulacje. Próba porządkowania czy pogłębienie chaosu?, [w:] Balcerowicz E. (red.), Unia bankowa – skutki dla UE, strefy euro i dla Polski, Zeszyty BRE Bank – CASE, CASE – Centrum Analiz Społeczno–Ekonomicznych – Fundacja Naukowa, Warszawa 2012, Nr 123/2012. Hull J. C., Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. Iannotta G., Investment Banking. A Guide to Underwriting and Advisory Services, Springer–Verlag, Berlin Heidelberg 2010. Iwanicz–Drozdowska M., Jaworski W., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013. Iwanicz–Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013. Iwanicz–Drozdowska M. (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2012. Jajuga K. (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Jajuga K., Ronka–Chmielowiec W., Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. 20

21 Wybrane pozycje literaturowe Jemielniak D., Koźmiński A. K., Zarządzanie wiedzą, Oficyna a Wolters Kluwer business, Wydawnictwo JAK, Warszawa 2012. Kasiewicz S. (red.), Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012. Kisielnicki J., Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012. Knosala E., Zarys nauki administracji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010. Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011. Kołodko G.W. (red.), Globalizacja, kryzys I co dalej?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010. Kołodko G.W., Whither the World: The Political Economy of the Future, Palgrave Macmillan, 2014. Kosikowski C., Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014. Koźmiński A. K. (red.), Latusek–Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2014 Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002. Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004. Lis. S. (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2011. Marcinkowska M., Corporate govermance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków, Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009. Masiukiewicz P. (red.), Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010. Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym: Problemy skali, efektywności i nadzoru, Oficyna a Wolters Kluwer business, Wydawnictwo JAK, Warszawa 2010. Mikos–Sitek A., Zapadka P., Polskie prawo bankowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009. Monkiewicz J. (red.), Gąsiorkiewicz L. (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010. Nosowski A., Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010. Nowakowski J. (red.), Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010. Ofiarski Z., Prawo bankowe, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013. Patena W., Cwynar W., Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje usługi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Wydawnictwo JAK, Warszawa 2007, 2010. Pawłowicz L., Wierzba R. (red.), Bankowość wobec procesów globalizacji, Gdańska Akademia Naukowa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2003. Pawłowicz L., Challenges for Stability Policy in Term of Financial Markets Integration, Bezpieczny Bank, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2009, Nr 2. Pawłowicz L., Nowy wymiar globalnego kryzysu finansowego, [w:] Lichniak I. (red.), Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009. Pawłowicz L., Unia bankowa – sukces czy klęska jednolitego rynku usług finansowych, Zarządzanie i Finanse, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, lipiec 2013, Vol, 11, Nr 2 część 1, s. 457–467. 21

22 Wybrane pozycje literaturowe Pomorska A., Komentarz do prawa bankowego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1994. Ronka–Chmielowiec W. (red.), Jajuga K. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012. Rutkowska E., Nadzór bankowy w ramach nadzoru nad rynkiem finansowym, [w:] Fojcik–Mastalska E. (red.), Prawo bankowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009. Rzońca A., Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014. Stowell D., An introduction to investment banks, hedge funds & private equity. The New Paradigm, Elsevier, Sabre Foundation, 2010. Szambelanczyk J. (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009. Szambelańczyk J. (red.), Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010. Szambelańczyk J. (red.), Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011. Vaughan E. J., Vaughan T. M., Fundamentals of Risk and Insurance, John Wiley & Sons, 2014. Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P., Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014. Wierzbowski M., Jagielski J., Lang J., Szubiakowski M., Wiktorowska A., Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2011. Wiktorowska A., Wierzbowski M. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2013. Wojtyna A., Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011. Wojtyna A., Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013. Zaleska M. (red.), Bankowość, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013. Zaleska M. (red.), Unia Bankowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013. Zaleska M., Współczesna bankowość, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007. Zawiła–Niedźwiecki J., Operational risk as a problematic triad: risk –resource security – business continuity, Wydawnictwo edu–Libri, Kraków 2014. Zawiła–Niedźwiecki J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji, Wydawnictwo edu–Libri, 2013. 22

23 dziękuję boguslaw.bujak@gmail.com tel. 502 300 003


Pobierz ppt "Determinanty zmian organizacji nadzoru bankowego w Polsce Koncepcja pracy doktorskiej Opiekun naukowy: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google