Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa o OZE i projekty aktów wykonawczych Michał Ćwil POLAGRA, Poznań, 21.01.2016 1) Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej 2)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa o OZE i projekty aktów wykonawczych Michał Ćwil POLAGRA, Poznań, 21.01.2016 1) Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej 2)"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa o OZE i projekty aktów wykonawczych Michał Ćwil POLAGRA, Poznań, 21.01.2016 1) Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej 2) Polska Grupa Biogazowa S.A.

2 Kilka słów o organizacji - firmie Producenci energii ze źródeł odnawialnych Producenci urządzeń Producenci urządzeń Firmy konsultingowe, kancelarie prawne Firmy konsultingowe, kancelarie prawne

3 Trochę demagogii? inni (“oni”) mówią... węgiel jest złotem OZE jest niestabilne OZE jest drogie wizerunek ? bezpieczeństwo ? taniej ?

4 Agenda spotkania uchwalona ustawa o OZE (ale rozdział IV nie wszedł w życie)

5 Uczestnicy rynku energii w Polsce URE Operatorzy sieci przesyłowej dystrybucyjnej Wytwórcy energii źródła konwencjonalne źródła odnawialne Przedsiębiorstwa obrotu sprzedawcy z urzędu sprzedawcy zobowiązani sprzedawcy pozostali Odbiorcy końcowi gospodarstwa domowe przemysł biznes prosumenci

6 Wejście na rynek: koncesje i rejestracje do 200 kW małe źródła - rejestracja URE/ARR do 40 kW mikro źródła - rejestracja OSD > 200 kW komercyjne źródła - koncesja URE / rejestracja ARR wytwarzanie energii

7 Systemy wsparcia inwestycyjne i operacyjne CAPEXOPEX dotacje feed in tariff mikro certyfikat brązowy za wtłaczanie gazu do sieci gazowej certyfikat żółty CHP certyfikat fioletowy CHP pożyczki preferencyjne przychody z aukcji lub +/-+/- certyfikat zielony feed in tariff feed in premiu m (dopłata OREO) lub + + +

8 Mechanizmy sprzedaży energii cena gwarantowana – hurtowa cena z rynku konkurencyjnego z poprzedniego roku / kwartału całą ilość oferowaną do sprzedaży zobligowany jest do zakupu sprzedawca z urzędu / sprzedawca zobowiązany dodatkowo przysługują świadectwa pochodzenia cena gwarantowana w tzw. systemie feed in tariff ilość produkowaną nadwyżkowo do potrzeb własnych zobligowany jest do zakupu sprzedawca zobowiązany cena gwarantowana z oferty po wygraniu aukcji całą ilość produkowanej energii zobligowany jest do zakupu sprzedawca zobowiązany wszystkie OZE oddane do użytku przed wejściem w życie ustawy OZE OZE mikro ≤ 40 kW po wejściu w życie ustawy OZE OZE ≤ 500 kW po wejściu w życie ustawy OZE OZE > 500 kW po wejściu w życie ustawy OZE cena sprzedaży rynkowa po wygraniu aukcji powołana do rozliczeń instytucja OREO zwraca różnicę między ceną z oferty wygranej aukcji oraz średniej giełdowej ceny energii cała ilość produkowanej energii wytwórca sprzedaje na wolnym rynku

9 Co z mechanizmem zielonych certyfikatów ? 163 zł / MWh< 303,03 zł / MWh  Certyfikaty zielone wydawane są przez Prezesa URE na wniosek wytwórcy – TYLKO PRZEDSIĘBIORCY!  Cena nie jest gwarantowana. Maksymalna jej wysokość określana jest przez jednostkową opłatę zastępczą na ustalonym przez ustawę OZE poziomie. Ustawa o OZE „zamroziła” poziom tej opłaty – wcześniej podlegała inflacji.  Do zakupu zielonych certyfikatów zobligowane są spółki sprzedające energię odbiorcom końcowym – alternatywnie spółki te mogą wnieść stosowną opłatę zastępczą.  Cena jest jednakowa dla wszystkich rodzajów OZE  Mechanizm funkcjonuje do 2035, ale przez okres 15 lat dla danej jednostki  Gwarancja zakupu po cenie minimalnej ( w danym roku średnia cena z roku poprzedniego).  Sprzedawca z urzędu po przyłączeniu jednostki OZE zobligowany jest do zakupu całej ilości generowanej energii elekt.  Cena jest jednakowa dla wszystkich rodzajów OZE  Mechanizm działa przez 15 lat funkcjonowania jednostki OZE

10 Zielone certyfikaty z gwarancją sprzedaży energii (15 lat) 15 lat, ale nie dłużej niż do 2035* Brak zielonych certyfikatów dla elektrowni wodnych > 5 MW Wytwórcy energii elektryczne w technologii współspalania nie mogą zwiększyć wolumenu produkcji w następnych latach w porównaniu do średniej z lat poprzednich. Cena certyfikatów nie powinna być niższa niż 75% jednostkowej opłaty zastępczej (przy niższej cenie realizacja obowiązków nie może odbywać się poprzez wniesienie opłaty zastępczej). *Wyjątki dla źródeł podlegających modernizacji (wtedy do 31.XII 2020, z korekcją = 0.5. (nie dotyczy źródeł dedykowanych współspalających). Wartość jednostkowej opłaty zastępczej jest “zamrożona” na poziomie 300,03 PLN / MWj (nie ma inflacji). Poziom obowiązku ustalono na 20%, z możliwością zmiany rozporządzeniem

11 Zielone certyfikaty z gwarancją sprzedaży energii (historycznie) średnie ceny na rynku hurtowym z poprzedniego roku – gwarantowana cena dla wytwórców OZE Jednostkowa opłata zastępcza – „wyznacznik” maksymalnej ceny za zielony certyfikat 2016 średnia z 2015 (*kwartalnie)303,03 (*„zamrożona“ z 2015) 2015 163,58303,03 2014 181,55303,03 2013 201,36297,35 2012 198,90286,74 2011 195,32274,92 2010 197,21267,95 2009 155,40258,89 2008 128,80248,46 2007 119,70242,40 2006 117,49240,00 *) Zmiany wprowadzone ustawą o OZE

12 Zielone certyfikaty z gwarancją sprzedaży energii (historycznie) Zapaść na rynku: więcej zielonych certyfikatów niż chętnych do zakupu Zapaść na rynku: więcej zielonych certyfikatów niż chętnych do zakupu 303,03 2014 303,03 2015... inflacja = 0 zamrożenie jednostkowa opłata zastępcza cena jednostkowa zielonego certyfikatu w sesjach giełdowych

13 Przyczyny załamania cen zielonych certyfikatów Beneficjenci z okresu 2005-2012: Grupy skonsolidowane “zgarnęły” ok. 80% wolumenu wydanych certyfikatów !!! biomasa (ze współspalania) hydroenergetyka (szczególnie duża) biogaz wiatr biomasa

14 Feed in tariff – gwarantowane ceny łącznie z wsparciem (15 lat) Dla istniejących OZE przed wejściem w życie ustawy dla nowych OZE po wejściu w życie ustawy dla mikro (prosumenci): feed-in-tariff z ceną = 100% hurtowej średniej rynkowej ceny energii z poprzedniego kwartału; ok. 0,16-0,17 PLN / kWh dla mikroOZE do 3 kW: feed-in-tariff z ceną 0.75 PLN / kWh (woda, wiatr lub PV) [max 300 MW] dla mikroOZE 3-10 kW: feed-in-tariff z ceną [max 500 MW] 0,70 PLN / kWh (biogaz rolniczy) 0,55 PLN / kWh (biogaz wysyp.) 0,45 PLN / kWh (biogaz z oczyszc.) 0,65 PLN / kWh (woda) 0,65 PLN / kWh (wiatr) 0,65 PLN / kW (PV)

15 Ceny energii na rynku hurtowym i detalicznym Źródło: obliczenia własne na podstawie danych URE opłata abonamentowa VAT opłata stała za przesył opłata zmienna za przesył składnik jakościowy akcyza energia elektryczna Opłaty i podatki 56% Produkt 44% Typowa struktura rachunku za energię elektryczną gospodarstwa domowego produkt 44% podatki i opłaty 56% Rynek detaliczny MŚP Gospodarstwa domowe Największe firmy Rynek detaliczny MŚP Gospodarstwa domowe Największe firmy Rynek hurtowy średnia cena na rynku konkurencyjnym Rynek hurtowy średnia cena na rynku konkurencyjnym

16 System aukcyjny Aukcja publikowana przez Prezesa URE z wolumenem ilości energii dostępnej w aukcji. Nie rzadziej niż raz na rok. Oddzielnie dla źródeł o mocach zainstalowanych: do1 MWel powyżej 1 MWel. Ograniczenie całkowitego wolumenu energii wygrywającej aukcję dla źródeł ze współczynnikiem wykorzystania mocy mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok – wolumen ustalany w rozporządzeniu. Oddzielne aukcje także dla źródeł istniejących zainteresowanych odejściem od systemu zielonych certyfikatów.

17 System aukcyjny Maksymalna cena do rywalizacji między wytwórcami na aukcji ustalona jest ceną referencyjną (odrębną dla każdej technologii OZE i mocy (powyżej i poniżej 1 MW) – ustalana przez Ministra Gospodarki. Zwycięzcą aukcji są wytwórcy, którzy złożyli najniższą cenę sprzedaży aż do wyczerpania całkowitego przewidzianego w danej aukcji wolumenu energii.

18 Cena oferty a cena sprzedaży? Do 500 kW cena z oferty jest gwarantowana (kupuje sprzedawca zobowiązany w cenie oferty wygranej aukcji) Powyżej 500 kW wytwórcy OZE sprzedają energię na rynku i uzyskują premię (dopłatę) z OREO (Operator Rynku Energii Odnawialnej) będącą wynikiem różnicy między ceną oferty a średnią rynkową ceną sprzedaży energii na giełdzie. Ma zastosowanie inflacja cen energii corocznie.

19 Projekt rozporządzenia z 25.III.2015 (wolumen) Aukcje w 2016 r. dla istniejących instalacjach OZE max 4 579 491 MWh energii, z czego max 2 289 745 MWh (o capacity factor 4000 MWh/MW/rok) Projekt rozporządzenia wskazuje, że maksymalna wartość energii elektrycznej w tej grupie projektów wyniesie 1 744 694 319 złotych. Aukcje w 2016 r. dla nowych instalacji OZE max 50 449 950 MWh, z czego 30 907 350 MWh (o capacity factor 4000 MWh/MW/rok) Projekt rozporządzenia wskazuje, że maksymalna wartość energii elektrycznej w w/w grupie projektów wyniesie 18 201 331 716 złotych.

20 Projekt rozporządzenia z 2.11.2015 (ceny referencyjne) 1) biogazownie rolnicze o mocy do 1 MW – 500 zł/MWh 2) biogazownie rolnicze o mocy powyżej 1 MW – 470 zł/MWh 3) biogazownie wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów – 305 zł/MWh 4) biogazownie wykorzystujące biogaz z oczyszczalni ścieków – 335 zł/MWh 5) biogazownie wykorzystujące biogaz inny niż w pkt 3 i 4 – 340 zł/MWh 6) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe – 415 zł/MWh 7) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe, w wysokosprawnej kogeneracji – 435 zł/MWh 8) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe i mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt, w wysokosprawnej kogeneracji – 420 zł/MWh 9) wytwarzanie energii elektrycznej z odpadów przemysłowych lub komunalnych, ulegających biodegradacji, w tym z odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów (...) 385 zł/MWh 10) wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem wyłącznie biopłynów – 475 zł/MWh 11) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy do 1 MW – 415 zł/MWh 12) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy powyżej 1 MW – 385 zł/MWh 13) elektrownie wodne o mocy do 1 MW – 470 zł/MWh 14) elektrownie wodne o mocy powyżej 1 MW – 480 zł/MWh 15) geotermia – 455 zł/MWh 16) fotowoltaika o mocy do 1 MW – 465 zł/MWh 17) fotowoltaika o mocy powyżej 1 MW – 445 zł/MWh 18) morskie elektrownie wiatrowe – 470 zł/MWh

21 Dziękuję za uwagę! Michał Ćwil Dyrektor ds. Rozwoju, Członek Zarządu PGB Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Gotarda 9 02-683 Warszawa Tel. 609 788 026 e-mail: michal.cwil@pgbiogaz.pl Michał Ćwil Wiceprezes Zarządu Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej ul. Gotarda 9 02-683 Warszawa Tel. 609 788 026 e-mail: michal.cwil@pigeo.pl


Pobierz ppt "Ustawa o OZE i projekty aktów wykonawczych Michał Ćwil POLAGRA, Poznań, 21.01.2016 1) Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej 2)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google