Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Raport.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Raport."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Raport dotyczący oceny funkcjonowania Systemu Kontroli i Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli przez inspektorów wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska na podstawie badania ankietowego

2 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Raport dotyczy oceny funkcjonowania Systemu Kontroli i Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli przez inspektorów wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska na podstawie badania ankietowego. Badanie to zostało przeprowadzone w dniach 2 – 16 września 2013 r. przez firmę zewnetrzną. Zlecenie obejmowało: – Opracowanie i przeprowadzenie ankiety w formie on-line – zrealizowanie badania ewaluacyjnego oraz – raportu analizującego i oceniającego funkcjonalność stosowanego w Inspekcji Ochrony Środowiska Systemu Kontroli i stanowiącego jego integralną część Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli realizowanego w ramach projektu Monitoring efektów realizacji projektu „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich.” Ankieta skierowana została do inspektorów zatrudnionych w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska.

3 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Głównym celem badania ankietowego było uzyskanie informacji o praktycznym korzystaniu z wdrożonych systemów i skutków ich wykorzystania.

4 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” W trakcie trwania ankiety uzyskano informacje o osobach przebywających na urlopach czy zwolnieniu lekarskim. Pojawiły się również problemy natury technicznej takiej jak: zerwanie połączenia z Internetem uruchomienie się aktualizacji systemu operacyjnego spowolnienie łącza internetowego po stronie ankietowanych nie zaakceptowaniu plików cookies korzystanie z jednego maila przez kilka osób Powyższe sytuacje miały wpływ na końcowy wynik otrzymanych ankiet całościowych. Przy części pytań pojawia się większa liczba uzyskanych odpowiedzi, gdyż pewien zakres udzielonych odpowiedzi zawartych w ankietach niekompletnych udało się odzyskać. Z uwagi na to, że były one wartościowe dołączono je do analizy.

5 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich”

6 Ocena funkcjonowania Systemu Kontroli i Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli opierała się na przyjętych kryteriach ewaluacyjnych. Kryteria ewaluacji: Użyteczność - kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie dokumentacji SK i ISWK odpowiada potrzebom grupy docelowej, którą stanowią inspektorzy. Dzięki zastosowaniu tego kryterium można ocenić, czy obowiązująca dokumentacja SK oraz ISWK wypracowane w ramach projektu PL0100 są korzystne z punktu widzenia inspektorów. Skuteczność - pozwala ocenić, w jakim stopniu cele projektu dotyczące dokumentacji SK i ISWK zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte. Z uwagi na fakt, że cele projektu dotyczące dokumentacji SK i ISWK formułowane są na kilku poziomach (od celów ogólnych do operacyjnych) należy jasno doprecyzować, do którego poziomu celów będziemy się odwoływać. Należy więc wziąć pod uwagę, nie tylko pozytywne efekty stosowania w praktyce dokumentacji SK i ISWK, ale również ewentualne efekty negatywne. Funkcjonalność - kryterium to pozwala ocenić czy cechy SK i ISWK zaspokajają wyznaczone i zakładane potrzeby, podczas używania ich w określonych warunkach. Cechy te winny być adekwatne do potrzeb i zgodne z nimi. Kryterium to pozwala również ocenić dokładność wdrożonych rozwiązań. Kryterium funkcjonalności będzie miało zastosowanie przede wszystkim w ocenie „współdziałania” SK i ISWK z inspektorem. Dodatkowe kryteria przyjęte wynikające pośrednio z obszarów badawczych, to: Trwałość - kryterium to pozwala ocenić czy inspektorzy wykonują kontrolę w oparciu o dokumentację SK z wykorzystaniem ISWK. Kryterium to ma zastosowanie przede wszystkim przy ocenie użyteczności dokumentacji SK i ISWK w ocenianym okresie. Transparentność – odnosi się do dostępności, łatwości korzystania i „przyjazności” wdrożonych systemów.

7 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Ankietowani według kryterium wieku Ankietowani według kryterium stażu

8 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Wyróżniono następujące obszary badawcze: 1.Pytania ogólne. 2.Planowanie kontroli. 3.Przygotowanie kontroli. 4.Wykonywanie kontroli. 5.Sporządzanie dokumentacji, działania pokontrolne i materiały pomocnicze. 6.Funkcjonalność Systemu Kontroli 7.Ocena Systemu Kontroli. 8.Ocena Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli.

9 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Część IV - Wykonywanie kontroli. Zasady wykonywania kontroli

10 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Czy wszystkie zagadnienia należące do kompetencji kontrolnych IOŚ maja opracowane dokumenty? Respondenci wskazali przede wszystkim na brak: protokołu przesłuchania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, który jest wymagany jako załącznik do wniosku kierowanego do sądu, zasad postępowania w przypadku utrudniania kontroli, możliwości dokonania adnotacji z czynności bez wyjazdu w teren, dokumentacji dla postępowania egzekucyjnego (np. upomnienie, grzywna w celu przymuszenia) niedostatecznej procedury postępowania w przypadku nie stawienia się kontrolowanego na wezwanie do kontroli.

11 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Czy dokumenty określające zasady wykonywania kontroli wyczerpująco i jednoznaczne wyznaczają obowiązki inspektora?

12 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Wnioski i rekomendacje W zakresie wykonywania kontroli wdrożone wraz z SK i ISWK zmiany są praktykowane przez inspektorów prowadzących kontrole w zakładach. Zmiany te miały na celu wzmocnić skuteczność działań kontrolnych poprzez ujednolicenie i uszczegółowienie procedur. Z opinii inspektorów możemy wywnioskować, że istniejąca dokumentacja jednoznacznie określa obszary kontroli oraz precyzyjnie wyznacza zakres obowiązków kontrolujących i kontrolowanych. Rekomendacje: Zaleca się uzupełnienie dokumentacji SK o sugerowane przez respondentów dokumenty.

13 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Część VI Funkcjonalność Systemu Na funkcjonalność SK składa się przede wszystkim: Możliwość pozyskania dowodów potwierdzających wykrytą niezgodność Minimalizowanie błędów w podejmowanych działaniach

14 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Czy SK umożliwia pozyskania dowodów potwierdzających wykrytą niezgodność

15 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Czy SK minimalizuje ryzyko popełnienia błędu OdpowiedźLiczba respondentówProcent Tak19733,91% Nie21336,66% Nie mam zdania 17129% Razem581100%

16 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Część VII Ocena Systemu Kontroli.

17 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Czy SK wpływa na zwiększenie wykrywalności naruszeń?

18 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Czy SK umożliwia lepszy dialog z kontrolowanymi?

19 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Wyniki potwierdzają, że cele są w znacznym stopniu realizowane. System Kontroli działa w praktyce na etapach wykonywania kontroli.

20 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Poprawa sytuacji może nastąpić na skutek: odpowiedniego przeszkolenia docelowej grupy użytkowników systemu, stopniowego zastępowania dokumentacji w formie papierowej dokumentacją w formie cyfrowej, pozyskania środków na zakup odpowiedniego sprzętu dla tych inspekcji, w których widoczny jest jeszcze deficyt takiego sprzętu, dopasowania sprzętu elektronicznego do wymogów oprogramowania w celu usprawnienia i przyspieszenia pracy.

21 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” W celu uzyskania wymiernych efektów konieczne jest włączenie wszystkich WIOŚ w prace nad zmianami w SK i ISWK poprzez udział na warsztatach, opiniowanie wypracowanych rozwiązań, ich testowanie oraz wdrożenie. Podstawą do funkcjonowania Inspekcji po wprowadzonych zmianach będzie Informatyczny System Kontroli oparty na wprowadzonych zasadach merytorycznych w zakresie działań kontrolnych i pokontrolnych umożliwiający bezpośredni dostęp do obowiązujących zasad, procedur i wzorów dokumentów.

22 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Raport."

Podobne prezentacje


Reklamy Google