Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opodatkowanie dochodów przedsiębiorców indywidualnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opodatkowanie dochodów przedsiębiorców indywidualnych"— Zapis prezentacji:

1 Opodatkowanie dochodów przedsiębiorców indywidualnych
Opodatkowanie działalności gospodarczej [2] ODG: PIT i ryczałty

2 Przedsiębiorca a opodatkowanie PIT
Na zasadach ogólnych Stawką liniową Przychód DG (-) Koszty DG = Dochód DG + inne dochody kumulowane = Dochód roczny (-) składka ZUS (-) wszystkie inne ulgi od dochodu = POP X stawka ( 18% v 32%) = podatek (-) składka NFZ (-) inne ulgi od podatku = PIT roczny ( ostateczny dług podatkowy) (-) wybrane ulgi X 19% (stawka liniowa) = PIT liniowy z DG [2] ODG: PIT i ryczałty

3 Co to jest przychód? PRZYCHÓD = wymierny efekt działalności, aktywności podatnika, osiągany w formie każdego przysporzenia majątkowego (każdej korzyści ekonomicznej) które w sposób realny i definitywny, powiększa aktywa podatnika lub zmniejsza jego pasywa. „ Za przychód z działalności, gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług” Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,  .  2) przychodów z gospodarki leśnej 4) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy 6)   przychodów (dochodów) armatora opodatkowanych podatkiem tonażowym UWAGA: ZWOLNIENIA PODATKOWE (wybór) przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny; dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym; dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych; [2] ODG: PIT i ryczałty

4 SSE (specjalne strefy ekonomiczne)
Wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium RP, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego tego regionu Ustanawiane przez rozporządzenie Rady Ministrów, określające: Teren strefy Okres, na jaki ustanawia się strefę Zarządcę strefy Spółka akcyjna lub sp. z o.o. z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub samorządu województwa Ustala regulamin SSE Gospodaruje składnikami infrastruktury technicznej Promuje SSE Tworzy warunki do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców przez osoby fizyczne Za zgodą starosty / wojewody: wydaje określone decyzje i pozwolenia budowlane Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w SSE są wolne od PIT i CIT w ramach udzielonego zezwolenia Ministra Gospodarki; określa ono wymogi: Zatrudnienia danej liczby pracowników Dokonania inwestycji w określonej kwocie Dot. maksymalnych kosztów inwestycji Dot. terminu zakończenia inwestycji Ustalenie przedsiębiorców, którzy uzyskują zezwolenie, następuje w drodze przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Zezwolenie jest rodzajem pomocy publicznej, ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi [2] ODG: PIT i ryczałty

5 Przychody z działalności gospodarczej (1)
Należności za wykonanie świadczenia / sprzedaż towarów; muszą mieć definitywny charakter Świadczenia nieodpłatne ( brak świadczenia wzajemnego) np. Darowizny (wyłączone spod PIT) Dotacje ze środków publicznych (zwolnione) Nieodpłatne korzystanie z rzeczy (+) Nieodpłatne dysponowanie cudzym kapitałem (+) Nieodpłatne wykonanie usług na rzecz podatnika (+) Zbycie majątku przedsiębiorstwa (sprzedaż, zamiana, przeniesienie w zamian za zwolnienie z długu) Wniesienie wkładu do spółki w zamian za otrzymanie udziałów – co do zasady nie jest opodatkowane, chyba że przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo Wykonanie świadczenia niepieniężnego w miejsce zapłaty Odsetki (np. od rachunków bankowych do obsługi DG) Odszkodowania (związane z DG) [2] ODG: PIT i ryczałty

6 Przychody z działalności gospodarczej (2)
8. Wygaśnięcie zobowiązań po stronie przedsiębiorcy: Umorzenie (zwolnienie przedsiębiorcy z długu): przychodem jest zobowiązanie pierwotne lub różnica między nim a wykonanym świadczeniem; przychód powstaje w chwili złożenia przez wierzyciela oświadczenia o zwolnieniu dłużnika z długu Przedawnienie: przychód powstaje z dniem przedawnienia ( 3 lata – roszczenia związane z działalnością gospodarczą) 9. Likwidacja działalności gospodarczej: Prowadzonej samodzielnie: obowiązek podatkowy dotyczy jedynie zbycia składników majątkowych przed upływem 6 lat licząc od 1 dnia nast. m-ca po m-cu likwidacji Spółki cywilnej lub osobowej – jak wyżej Osoby prawnej: majątek otrzymany przez każdego wspólnika jest przychodem kapitałowym [podatek = 19% x (wartość otrzymanego majątku minus koszt objęcia udziału w spółce) [2] ODG: PIT i ryczałty

7 Kiedy powstaje przychód z działalności gospodarczej?
Zasada: „(co było) pierwsze z trzech”: Wykonanie świadczenia Wystawienie faktury Otrzymanie należności Umowy o świadczenia ciągłe: przychód powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie, nie rzadziej niż 1x w roku W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. Korekta przychodu: Jeśli okoliczności powodujące korektę ( np. błąd podatnika, rabaty, skonta, bonifikaty) istniały w chwili powstania przychodu, to trzeba zrobić rozliczenie wsteczne – za okres, który został już rozliczone Jeśli są to nowe okoliczności, to należy dokonać rozliczenia bieżącego ( czyli ująć zmianę za okres obecny, w którym zmienia się faktyczna wysokość przychodu) Identyczne zasady przy korekcie kosztów [2] ODG: PIT i ryczałty

8 Różnice kursowe Wynikają one z odmiennego kursu walutowego z dwóch różnych dni: Dnia faktycznego otrzymania przychodu lub faktycznego zapłacenia należności Dnia zarachowania przychodu lub rozchodu w księgach podatkowych Art. 11a. 1. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu Różnica może być: DODATNIA – gdy A > B ( otrzymałem więcej lub wydałem mniej niż zostało to zarachowane) = wtedy zwiększa przychód UJEMNA – gdy B > A (otrzymałem mniej lub wydałem więcej niż zostało to zarachowane) = wtedy zmniejsza przychód Uwaga! korekta możliwa jest tylko przy faktycznie zapłaconych ( a nie tylko należnych) zobowiązaniach w walucie obcej [2] ODG: PIT i ryczałty

9 Co to są koszty? Art.22: „Kosztami uzyskania przychodów są koszty
Definicja legalna: Art.22: „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów” KRYTERIA ZASADNOŚCI ODLICZENIA KOSZTÓW: KRYTERIUM CELU KRYTERIUM ADEKWATNEGO ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO KRYTERIUM DOKUMENTACJI KRYTERIUM NEGATYWNE (koszt nie może znajdować się na liście kosztów wykluczonych) Definicja doktrynalno – orzecznicza: Koszty to nakłady pieniężne i rzeczowe: poniesione przez podatnika, tzn. pokryte przede wszystkim ze składników jego majątku, definitywne, tzn. ich wartość nie może być zwrócona /zrefundowana podatnikowi, racjonalne, tzn. mają być poniesione w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania konkretnego przychodu lub źródła przychodu, gospodarczo uzasadnione, tzn. celowe i efektywne, przy czym pozostawia się to subiektywnej ocenie podatnika; organy podatkowe badają jedynie obiektywny związek przyczynowo – skutkowy między poniesieniem wydatków a osiągnięciem przychodów, prawidłowo udokumentowane, gdyż w przeciwnym razie nie będą mogły służyć za dowód w postępowaniu podatkowym [2] ODG: PIT i ryczałty

10 Koszty niemożliwe do odliczenia przy DG
Wydatki zawinione przez podatnika: Kary umowne Odsetki od zaległości podatkowych Odsetki „sankcyjne” Wydatki traktowane jako ulgi: Darowizny Składki ZUS ( do wyboru: jako koszty lub jako odliczenia od dochodu) Wydatki kwalifikowane do amortyzacji Wydatki na nabycie środków trwałych Wydatki niosące ze sobą korzyść osobistą dla podatnika, niekoniecznie związaną z działalnością gospodarczą Koszty reprezentacji(= stwarzanie i utrwalanie dobrego wizerunku firmy) Wydatki na używanie prywatnego samochodu w kwocie przewyższającej ryczałt lub kilometrówkę Diety z tytułu podróży służbowych przekraczające ustalony limit Czy inne podatki można traktować jako koszty? [2] ODG: PIT i ryczałty

11 Wierzytelności przedsiębiorcy jako koszty
Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności gdy np. Dłużnik zmarł / został zlikwidowany / nastąpiła jego upadłość Wierzytelność skierowano do egzekucji Dłużnik kwestionuje wierzytelność (powództwo sądowe) Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności w razie wydania: Postanowienie o nieściągalności wierzytelności Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub o umorzeniu postępowania upadłościowego Protokół sporządzony przez wierzyciela, że koszty procesowe i egzekucyjne przewyższą kwotę dochodzonej wierzytelności 3. Sprzedaż wierzytelności własnych – pozwala wierzycielom wrzucić w koszty tę część wierzytelności, które wcześniej zostały zaliczone do przychodów; kosztem jest wówczas „strata” z tytułu sprzedaży wierzytelności w stosunku do nominalnej wartości tej wierzytelności 4. Umorzenie wierzytelności ( rezygnacja z jej dochodzenia); nie prowadzi to do uzyskania zapłaty od dłużnika, ale pozwala kwotę wierzytelności zaliczoną wcześniej do przychodów rozliczyć jako koszt. W tym przypadku zwolnienie z długu wymaga umowy z dłużnikiem. [2] ODG: PIT i ryczałty

12 Czas rozliczania kosztów
Przedsiębiorcy prowadzący pełną formę księgowości ( księgi rachunkowe): metoda memoriału Dla kosztów bezpośrednich – potrącane są one w okresie, w którym został osiągnięty odpowiadający im przychód Dla kosztów pośrednich – potrącane są w okresie w którym zostały faktycznie poniesione i zarachowane na podstawie faktury lub innego dokumentu Przedsiębiorcy prowadzący uproszczoną księgowość (podatkowa księga przychodów i rozchodów): wszystkie koszty są potrącane co do zasady w okresie, w którym zostały poniesione. Dodatkowi, ci przedsiębiorcy powinni ustalać dochód z DG w oparciu o różnice remanentowe ( remanent końcowy a remanent początkowy; na podstawie spisu z natury towarów, surowców, wyrobów gotowych, odpadów i produkcji w toku) Zasada (metoda) kasy: wydatek jest kosztem dopiero w momencie rozchodu (zapłacenia, pokrycia wydatku) np.: Odsetki Składki na ZUS Wynagrodzenie pracowników Uwaga! Jeśli do kosztów zaliczono kwotę, której nie zapłacono w ciągu 30 dni do upływu terminu płatności, wówczas konieczna jest korekta kosztów w miesiącu, w którym upłynął termin płatności. Faktyczna zapłata (pokrycie wydatku) zwiększy koszty w miesiącu rozchodu. [2] ODG: PIT i ryczałty

13 Amortyzacja podatkowa (1)
Co podlega amortyzacji? Środki trwałe = budynki, budowle, lokale, maszyny, środki transportu Wartości niematerialne lub prawne (WNiP) = prawa autorskie, licencje, know – how, wartość firmy, koszty prac rozwojowych ZAKAZ amortyzacji dla: gruntów, budynków mieszkalnych, nieużywanych składników majątku przedsiębiorcy Warunki amortyzacji danego środka trwałego lub WNiP Cel – działalność gospodarcza ( muszą być kompletne, zdatne do użytku w dniu ich przyjęcia do używania) Przewidywany czas używania > 1 rok ( z wyjątkami np. inwestycje w obcych środkach trwałych, budowa budynku na cudzym gruncie) Musi być własnością podatnika ( z wyjątkami – WNiP), bez względu na formę nabycia Czas amortyzacji Przyjęcie środka trwałego do używania (wprowadzenie do ewidencji) lub nabycie WNiP Amortyzacja – od 1 dnia następnego miesiąca po a) Koniec amortyzacji = ostatni dzień miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka v WNiP Metody amortyzacji klasyczna – miesięczna przyspieszona jednorazowa: 1. gdy wartość środka trwałego / WNiP < 3500 złotych 2. dla małych lub nowych podatników: do max. kwoty euro łącznej wartości odpisów jednorazowych [2] ODG: PIT i ryczałty

14 Amortyzacja podatkowa (2)
Jak ustalić wartość początkową? Jest ona podstawą dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Ustalić sposób nabycia ( zakup, spadek, darowizna, następstwo prawne, wniesienie wkładu do spółki, wytworzenie we własnym zakresie) Zastosować jedną z metod wyceny: Cena nabycia Koszt wytworzenia Wartość rynkowa Własna wycena podatnika ZMIANA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ: Zawyżenie ( = korekta w górę, > koszty) Zaniżenie (= korekta w dół, < koszty) Stawki amortyzacyjne: LINIOWA: stała wartość początkowa, równe raty DEGRESYWNA w 1szym roku: ODPIS = (stawka x 2) x wartość początkowa w latach następnych: ODPIS = stawka x (wartość początkowa minus dotychczasowe odpisy) Mechanizm ten obowiązuje do roku, w którym suma odpisów degresywnych będzie niższa od odpisów liniowych; od tego właśnie roku trzeba wrócić do amortyzacji liniowej od pełnej wartości początkowej INDYWIDUALNA: Dla środków używanych (przez min. 6 m-cy przed nabyciem, przy budynkach i budowlach – 60 m-cy) Dla środków ulepszanych (wydatki na ulepszenie > 20% wartości początkowej, przy budynkach i budowlach > 30% tej wartości) [2] ODG: PIT i ryczałty

15 Ulgi w PIT 1 (wybór) Nazwa ulgi Kiedy odliczana? Maksymalny limit ulgi
Uwagi Składka na ZUS Od dochodu Brak Można zaliczyć ją jako koszt Składka na NFZ Od podatku Odejmowana na samym końcu rozliczenia Darowizny Nie więcej niż 6% rocznego dochodu. Nie ma limitu przy darowiznach na charytatywno – opiekuńczą działalność Kościołów i związków wyznaniowych Odliczyć można darowizny na organizację pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz z tytułu honorowego oddawania krwi Rehabilitacyjna W większości wypadków brak limitu. Obowiązuje limit z tytułu zakupu leków, wzór: (wydatki miesięczne minus 100 złotych) i zsumowanie wyników miesięcznych Odpisuje ją albo sam niepełnosprawny przedsiębiorca, a gdy jego roczne dochody < 9120 złotych – może ją odpisać osoba z jego najbliższej rodziny, która utrzymuje niepełnosprawnego [2] ODG: PIT i ryczałty

16 Ulgi w PIT 2 (wybór) Nazwa ulgi Kiedy odliczana? Maksymalny limit ulgi
Uwagi Technologiczna (uchylona z dniem 1 stycznia 2016 roku) Od dochodu 50% wydatków na zakup nowej technologii Nowa technologia = wiedza, patenty, licencje, certyfikowane przez jednostki badawczo – naukowe, nie stosowane w świecie dłużej niż od 5 lat Utrata prawa do ulgi ( + korekta zeznania podatkowego) w razie sprzedania nowej technologii innym podmiotom lub likwidacji / upadłości przedsiębiorcy Koszty kwalifikowane (wprowadzone z dniem 1 stycznia 2016 roku) Od 10% do 30% wydatków na pokrycie kosztów kwalifikowanych Odejmowana na samym końcu rozliczenia [2] ODG: PIT i ryczałty

17 Ulgi w PIT 3 (wybór) Nazwa ulgi Kiedy odliczana? Maksymalny limit ulgi
Uwagi Rodzinna Od podatku W zależności od liczby wychowywanych dzieci Można zaliczyć ją jako koszt [2] ODG: PIT i ryczałty

18 Strata w PIT Odlicza się ją:
od dochodu z tego źródła przychodu, w którym powstała w wysokości max. 50% na 1 rok w okresie 5 lat od jej powstania. Przykład: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą Rok 2014: strata DG zł Rok 2015: strata DG zł Rok 2016: dochód DG zł Podatnik odlicza: ½ straty z 2014 r. ( = 7500 zł) ½ straty z 2015 r. ( = zł) Dochód do opodatkowania w 2016 roku = zł [2] ODG: PIT i ryczałty

19 Problem podmiotów powiązanych
1: STAN FAKTYCZNY: Mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi np. z dwiema spółkami – krajową i zagraniczną lub dwie osoby fizyczne – rezydenta oraz nierezydenta) 2: W podmiotach powiązanych : a) istnieją związki zarządcze, kontrolne, kapitałowe, rodzinne, majątkowe lub pracownicze pomiędzy podmiotem krajowym (rezydentem) a zagranicznym (nierezydentem) lub b) te same osoby fizyczne mają udział w zarządzaniu lub w kapitale podmiotu krajowego i zagranicznego 3: Samo powiązanie nie jest nielegalne, ale jeśli w jego wyniku podmioty te: a) Ustalają w stosunkach handlowych między sobą inną wartość transakcji (umów), niż tę, którą standardowo stosują wobec innych, niezależnych podmiotów (zasada ARM’S LENGHT PRINCIPLE) b) i wskutek powyższej operacji deklarują mniejsze przychody lub wyższe koszty po to, by mieć zmniejszony podatek dochodowy 4: Wówczas organy podatkowe, działając w trybie urzędowym: a) samodzielnie określają obiektywną wartość (cenę) zobowiązań zawartych między podmiotami powiązanymi b) oszacowują dochód tych podmiotów, c) wymierzają im podatek PIT lub CIT, na ustawowych zasadach + nakładają dodatkowy podatek w wysokości 50% w razie nieprzedstawienia odpowiedniej dokumentacji podatkowej d) wszczynają postępowanie karno – skarbowe w sprawie oszustwa podatkowego [2] ODG: PIT i ryczałty

20 Podmioty powiązane- porozumienia w sprawie ustalenia cen transferowych
Wniosek przedsiębiorców do Ministra Finansów. Celem jest uzyskanie zgody na stosowanie ceny transferowej i jednoczesne uchylenie ryzyka wszczęcia procedury dot. przerzuconych dochodów Konsultacje + spotkania uzgodnieniowe (analiza dokumentów i przepisów prawa) Decyzja Ministra Finansów w sprawie porozumienia cenowego. Decyzja pozytywna = wnioskodawcy mogą legalnie stosować cenę zaaprobowaną przez MF w okresie max. 5 lat [2] ODG: PIT i ryczałty

21 Jak obliczyć ten podatek?
Nowe przepisy od 2015 r. Opodatkowanie zagranicznej spółki kontrolowanej Stan faktyczny: ZSK = spółka zarejestrowana w państwie, z którym ani PL, ani UE nie podpisała umowy międzynarodowej (UPO) ZSK co najmniej połowę swoich przychodów osiąga z dywidend, odsetek, poręczeń, handlu instrumentami finansowymi ZSK nie jest opodatkowana w swym kraju ojczystym lub stawka podatku CIT od co najmniej jednego z przychodów jest tam niższa o więcej niż ¼ niż stawka PL Podatnik (REZYDENT) ma w tej spółce przez co najmniej 30 dni co najmniej ¼ udziałów, głosów lub dywidendy Jak obliczyć ten podatek? Podstawa opodatkowania = dochód ZSK w okresie, w którym udziałowcem był REZYDENT, w proporcji do jego udziałów Stawka = 19% Ulga od podatku = CIT ZSK x ( dochód ZSK w okresie, gdy udziałowcem był REZYDENT / dochód roczny ZSK) Formalności: REZYDENT musi prowadzić rejestr i ewidencję zdarzeń w ZSK, składać zeznanie podatkowe do nUS, wpłacać odrębny CIT w terminie do końca 9 miesiąca następnego roku podatkowego Podatku nie pobiera się, gdy roczne przychody ZSK < euro, lub gdy ZSK prowadzi w UE / EOG rzeczywistą działalność gospodarczą [2] ODG: PIT i ryczałty

22 Zryczałtowane podatki dochodowe od przedsiębiorców indywidualnych
Opodatkowanie działalności gospodarczej [2] ODG: PIT i ryczałty

23 Ogólne informacje 1 inst. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO,
JAK OBLICZA SIĘ PODATEK? TERMINY WPŁAT WŁAŚCIWY BUDŻET WŁAŚCIWY ORGAN PODATKOWY KARTA PODATKOWA PODSTAWY brak Jest tylko STAWKA Co miesiąc do 7 dnia następnego miesiąca; ostatnia wpłata za rok podatkowy = do 28 XII GMINY 1 inst. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO, 2 inst. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ RPE ( RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJO-NOWANYCH) PODSTAWA X STAWKA Zaliczki – co miesiąc do 20 dnia następnego miesiąca Zeznanie roczne – do 31 stycznia następnego roku PAŃSTWA PODATEK TONAŻOWY DOCHÓD szacunkowy X stawka Jak RPE [2] ODG: PIT i ryczałty

24 Karta podatkowa PODMIOT Osoby fizyczne PRZEDMIOT
Prowadzenie drobnej działalności gospodarczej pod następującymi warunkami: działalność ujęta na liście ustawowej (np. rzemieślnicy, handel detaliczny i gastronomia – w obu przypadkach bez alkoholu , taksówki, wesołe miasteczka, prywatna praktyka lekarska, nianie, korepetycje, agroturystyka) działalność prowadzona w Polsce, DG nie może dotyczyć wyrobów akcyzowych, samodzielność prowadzonej DG ( bez korzystania z usług innych zakładów, bez jednoczesnego prowadzenia innej DG), małżonek podatnika nie może prowadzić DG w tym samym zakresie co podatnik. Dla zastosowania karty podatkowej należy złożyć wniosek do nUS do 20 stycznia; podatek ustala decyzją nUS na podstawie przepisów ustawy PODSTAWA Nie ma; wysokość podatku nie zależy od wysokości przychodu! STAWKI Wynikają expressis verbis z ustawy i zależą od: rodzaju prowadzonej działalności, rozmiaru prowadzonej działalności ( nie można zatrudniać więcej niż 5 pracowników), wielkości miejscowości, gdzie prowadzona jest działalność. WZÓR Karta podatkowa = Stawka ustawowa minus NFZ PREFERENCJE Gdy podatnik ma więcej niż 60 lat lub jest osobą niepełnosprawną, stawki karty obniża się o 20% ( nUS może też zrobić to uznaniowo w innych przypadkach) [2] ODG: PIT i ryczałty

25 Karta podatkowa – przykłady stawek (miesięcznych, wszystkie kwoty w PLN)
Krawiectwo Handel żywnością Ilu mieszkańców mieszka w danej miejscowości? Ile pracowni-ków w zakładzie? < 5000 5001 – 50 000 > 120 140 161 1 260 304 363 2 427 486 531 3 543 583 634 4 685 5 660 749 853 Ilu mieszkańców mieszka w danej miejscowości? Ile pracowni-ków? < 5000 5001 – 50 000 > 557 685 874 1 1120 2 883 1280 3 1596 Lekarz, stomatolog Liczba godzin poświęconych na wykonywanie zawodu miesięcznie Stawka Do 48 14,80 zł za każdą godzinę 710,40 zł + 19,80 za każdą godzinę powyżej 48 Powyżej 96 1660,80 zł [2] ODG: PIT i ryczałty

26 RPE – elementy zmienne i kalkulacyjne
PODMIOT Osoby fizyczne, spółka cywilna, spółka jawna PRZEDMIOT Pozarolnicza DG, pod warunkiem, że przychody zeszłoroczne < euro + zakaz wyboru RPE dla: aptek, lombardów, kantorów, usług prawniczych, handel akcesoriami samochodowymi oraz w zakresie towarów akcyzowych Najem lub dzierżawa PODSTAWA Przychód obliczany metodą memoriału, bez potrącenia kosztów STAWKI Ad 1) 20% - wolne zawody, 17 % - zarządzanie nieruchomościami, prowadzenie hoteli, 8,5% - większość usług, 5,5% - roboty budowlane, 3% - gastronomia, 2% - sprzedaż bezpośrednia w rolnictwie Ad 2) liniowa 8,5% ULGI Takie jak w PIT ( od dochodu – w RPE od przychodu oraz od podatku – w RPE od ryczałtu), z wyjątkiem ULGI RODZINNEJ ZWOLNIENIA 10 zwolnień ze 121 zwolnień jakie przewiduje ustawa o PIT A PRZYCHÓD minus ulgi od dochodu ( ZUS, darowizny, internet) ewentualnie minus strata = PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU (POP) B POP x STAWKA LINIOWA (20%, 17%, 8,5% ,5,5%, 3%, 2%) = ryczałt C ryczałt minus ulgi od podatku ( NFZ, abolicyjna) minus 1% wpłaty na pożytek publiczny = RPE roczny D RPE roczny < suma zaliczek na poczet RPE = nadpłata podatku RPE roczny > suma zaliczek na poczet RPE = niedopłata podatku [2] ODG: PIT i ryczałty

27 Algortym opodatkowania dochodów przedsiębiorców
PIT zasady ogólne = (P minus K Ulgi) X stawka 18% V stawka 32% Ulgi PIT liniowy ZUS, IKZE, koszty kwalifikowane) X stawka 19% NFZ RPE Bez kosztów kwalifikowanych X stawka liniowa (bez rodzinnej) Karta Stawka minus NFZ [2] ODG: PIT i ryczałty

28 Optymalizacja podatków dochodowych
PIT klasyczny PIT liniowy RPE Karta Jaki jest zakres podmiotowy podatku? Wszyscy przedsiębiorcy Przedsiębiorcy o przychodach zeszłorocznych < euro Wyselekcjonowani przedsiębiorcy + niewielkie rozmiary DG Dokumentacja działalności Pełna ewidencja ( księgi rachunkowe lub podatkowa księga przychodów i rozchodów) Ewidencja przychodów Ewidencja zatrudnienia Podstawa opodatkowania Dochód Przychód Nie ma Czy można potrącić koszty ? TAK NIE Jakie są stawki? 18% v 32% 19% Od 3% do 20% Kwotowe, podane w ustawie Jakie są ulgi? Cały pakiet ZUS, NFZ, IKZE, koszty kwalifikowane Cały pakiet bez ulgi rodzinnej i kosztów kwalifikowanych Tylko NFZ Preferencyjne obliczanie podatku z małżonkiem albo jako samotny opiekun NIE ( z wyjątkiem RPE od najmu lub dzierżawy) Zeznanie roczne PIT – 36 PIT – 36L PIT – 28 PIT – 16 ( jest to informacja o składkach na NFZ) [2] ODG: PIT i ryczałty

29 Podatek tonażowy - ogólnie
Cechy podatku : Państwowy Dochodowy (w pewnym zakresie - alternatywa wobec PIT) albo: dochodowo - majątkowy Gospodarczy ( dotyczy działalności przedsiębiorców żeglugowych - armatorów) Zryczałtowany ( obliczany w uproszczony sposób) Opłacany tak jak RPE ( zaliczki do 20 dnia m-ca, zeznanie roczne do 30 stycznia) Art. 10. 1. Przedsiębiorca żeglugowy podlega opodatkowaniu podatkiem tonażowym przez okres opodatkowania 10 lat. 2. W okresie opodatkowania nie jest możliwa zmiana formy opodatkowania. Podmiot podatku: Osoba fizyczna, osoba prawna ( rezydenci lub podmioty prowadzące działalność na terenie Polski) ......będąca właścicielem albo zarządcą statku i uprawiająca nim żeglugę Przedmiot podatku: przychody z usług w żegludze międzynarodowej np.: Transport ładunków lub przewóz pasażerów Ratownictwo pełnomorskie Dzierżawa lub użytkowanie statków lub kontenerów Prowadzenie terminali pasażerskich Sprzedaż towarów i usług na pokładzie statków [2] ODG: PIT i ryczałty

30 Podatek tonażowy – obliczenia
Dwa systemy obliczenia Tabela dla obliczania dochodu SYSTEM 1 Etap 1: ustalenie dochodu Dochód = Stawka dobowa X okres eksploatacji statku (okres, w którym statek wpisany jest do polskiego rejestru okrętowego) Etap 2: obliczenie podatku Dochód x 19% (stawka liniowa = Podatek tonażowy SYSTEM 2: Przychód ze sprzedaży statku ( w części niewykorzystanej na nabycie nowego lub remont innego statku) X 15% (stawka liniowa) = Podatek tonażowy Pojemność netto statku Stawka Do 1000 0,5 euro za każde 100 Od 1001 do 0,35 euro za każde 100 powyżej 1000 Od do 0,20 euro za każde 1000 powyżej > 0,1 euro za każde 1000 powyżej [2] ODG: PIT i ryczałty


Pobierz ppt "Opodatkowanie dochodów przedsiębiorców indywidualnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google