Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 ROK INWENTARYZACJA JEDNOSTKI OŚWIATOWE J. Podstawy prawne Ustawa z dnia 29 wrze ś nia 1994 r. o rachunkowo ś ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 ROK INWENTARYZACJA JEDNOSTKI OŚWIATOWE J. Podstawy prawne Ustawa z dnia 29 wrze ś nia 1994 r. o rachunkowo ś ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,"— Zapis prezentacji:

1 2010 ROK INWENTARYZACJA JEDNOSTKI OŚWIATOWE J

2 Podstawy prawne Ustawa z dnia 29 wrze ś nia 1994 r. o rachunkowo ś ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pó ź n. zm.), Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno ś ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 14, poz.114 ze zm.), Rozporz ą dzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ś ci oraz planów kont dla bud ż etu pa ń stwa, bud ż etów jednostek samorz ą du terytorialnego, jednostek bud ż etowych, samorz ą dowych zakładów bud ż etowych, pa ń stwowych funduszy celowych oraz pa ń stwowych jednostek bud ż etowych maj ą cych siedzib ę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Z 2010 r.Nr 128,poz,861), Rozporz ą dzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Ś rodków Trwałych ( Dz.U.z 2002 nr 18,poz. 169 z pó ź n.zm.)

3 Przedmiot inwentaryzacji 1. Ś rodki trwałe których warto ść jednostkowa zakupu wynosi powy ż ej kwoty 3 500,00 zł ( dotyczy ewidencji na koncie 011-,, Ś rodki trwałe ’’ któr ą prowadzi DBFO w placówkach książka środków trwałych ) inwentaryzacja przeprowadzana jest co roku metodą weryfikacji oraz raz na 4 lata metodą spisu z natury Grunty ( tereny zielone ), Budynki i lokale, spółdzielcze własno ś ciowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego, Obiekty in ż ynierii l ą dowej i wodnej, Kotły i maszyny energetyczne, Maszyny, urz ą dzenia i aparaty ogólnego zastosowania, Specjalistyczne maszyny, urz ą dzenia i aparaty, Urz ą dzenia techniczne, Ś rodki transport, Narz ę dzia, przyrz ą dy, ruchomo ś ci i wyposa ż enie, Inwentarz ż ywy.

4 Podstawy prawne c.d. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2002 r., nr 54,poz. 654 z pó ź n.zm.), Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z 1998 r., nr 21, poz.94 z po ź n.zm), Rozporz ą dzenie Rady Ministrów z dnia 4 pa ź dziernika1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno ś ci materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz. U. z 1996 r. nr 143, poz. 663), Rozporz ą dzenie Rady Ministrów z dnia 10 pa ź dziernika 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialno ś ci materialnej pracowników za szkod ę w powierzonym mieniu (Dz. U. z 1996 r. nr 143,poz. 662).

5 Główny cel inwentaryzacji: Ustalenie rzeczywistego stanu składników maj ą tku, Porównanie wyników ustale ń z danymi ewidencji ksi ę gowej, Ustalenie i wyja ś nienie ró ż nic inwentaryzacyjnych z podaniem ich przyczyn, Doprowadzenie ewidencji ksi ę gowej do wysoko ś ci wynikaj ą cej ze stanu rzeczywistego, umo ż liwiaj ą cej sporz ą dzenie sprawozdania odzwierciadlaj ą cego jasno i rzetelnie sytuacj ę maj ą tkow ą i finansow ą oraz wynik finansowy jednostki, Rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych, Sprawdzenie przydatno ś ci znajduj ą cych si ę na stanie składników maj ą tkowych.

6 Przedmiot inwentaryzacji c.d. 2. Warto ś ci niematerialne i prawne : ( dotyczy ewidencji na koncie 020 -,, Warto ś ci niematerialne i prawne’’ któr ą prowadzi DBFO natomiast placówka oświatowa prowadzi wykaz oprogramowania ) autorskie prawa maj ą tkowe( programy komputerowe, prawo do licencji), prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u ż ytkowych oraz zdobniczych,

7 Przedmiot inwentaryzacji c.d. 3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych: (ewidencja ksi ę gowa na koncie 310 i 311-,, Materiały ’’ )- inwentaryzacja raz w roku dotyczy magazynu ż ywieniowego i magazynu opałowego. 4. Gotówka w kasie, weksle, czeki -inwentaryzacja raz w roku drog ą spisu z natury, na dzie ń 31 grudnia- przeprowadza DBFO, 5. Ś rodki pieni ęż ne na rachunkach bankowych - inwentaryzacja raz w roku drog ą potwierdzenia sald -przeprowadza DBFO, 6. Salda nale ż no ś ci z kontrahentami oraz z pracownikami – drog ą potwierdzenia sald raz w roku - przeprowadza DBFO,

8 Przedmiot inwentaryzacji c.d. 7. Składniki obce znajduj ą ce si ę w jednostce: leasing, umowy u ż yczenia wyposa ż enia 8. Pozostałe wyposa ż enie obj ę te ewidencj ą ilo ś ciowo-warto ś ciow ą o warto ś ci jednostkowej zakupu od 2 000,00 zł do 3 500,00 zł (dotyczy ewidencji na koncie 013,, Pozostałe ś rodki trwałe ’’ któr ą prowadzi DBFO natomiast placówka oświatowa prowadzi książki inwentarzowe ) inwentaryzacja przeprowadzana jest co roku metodą weryfikacji oraz raz na 4 lata metodą spisu z natury 9. Pozostałe wyposa ż enie obj ę te ewidencj ą ilo ś ciow ą do porównania z ewidencj ą pozabilansow ą.

9 Przedmiot inwentaryzacji c.d. 10. Zbiory biblioteczne - (dotyczy ewidencji na koncie 014 -,, Zbiory biblioteczne ’’ któr ą prowadzi DBFO natomiast placówka oświatowa prowadzi rejestr zbiorów bibliotecznych ) Zgodnie z zał ą cznikiem nr 3 do Zarz ą dzenia Nr 6 Dyrektora DBFO Targówek m.st. Warszawy z dnia 2 listopada 2007 r. ewidencj ę zbiorów bibliotecznych prowadzi komórka administracyjna lub osoba wyznaczona, odpowiedzialna za zbiory biblioteczne – tylko ilo ś ciowo. W zwi ą zku z mo ż liwo ś ci ą obj ę cia zbiorów bibliotecznych ewidencj ą ilo ś ciow ą Kierownik jednostki mo ż e wyst ą pi ć z wnioskiem do DBFO o zdj ę cie zbiorów z ewidencji warto ś ciowej.

10 Księgi inwentarzowe Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 6 Dyrektora DBFO Targówek m.st Warszawy z dnia 2 listopada 2007r. do Polityki Rachunkowości ewidencja środków trwałych i wyposażenia prowadzona jest w księgach inwentarzowych. Księgi zakłada się oddzielnie dla środków trwałych ( wartość jednostkowa zakupu jest wyższa niż 3.500,00zł) i dla wyposażenia ( wartość jednostkowa zakupu od 2.000,00zł – 3.500,00zł). Księgi inwentarzowe prowadzi komórka administracyjno-gospodarcza lub osoba wyznaczona przez kierownika. W przypadku prowadzenia ewidencji ilościowo- wartościowej zapisy w księdze inwentarzowej należy uzgadniać z komórką księgowości na koniec roku Pozostałe wyposażenie o wartości poniżęj 2.000,00zł będzie ewidencjonowany tylko ilościowo.

11 Metody inwentaryzacji Inwentaryzacj ę mo ż na przeprowadzi ć jedn ą z trzech metod. Wybór metody zale ż y od aktywów b ą d ź pasywów b ę d ą cych przedmiotem inwentaryzacji. Wyró ż niamy metody inwentaryzacji:  SPIS Z NATURY  UZGADNIANIE SALD  WERYFIKACJA STANU EWIDENCYJNEGO

12 Metody inwentaryzacji Zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowo ś ci jednostki przeprowadzaj ą inwentaryzacj ę na ostatni dzie ń roku obrotowego. Drog ą spisu z natury – tą metodą dokonujemy inwentaryzacji ś rodk ów pieni ęż n ych z wyj ą tkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych, papiery warto ś ciowe, takie jak akcje, obligacje, bony skarbowe, rzeczowe składniki aktywów obrotowych, ś rodki trwałe, z wył ą czeniem maszyn i urz ą dze ń wchodz ą cych w skład ś rodków trwałych w budowie oraz ś rodków trwałych do których dost ę p jest utrudniony. Dotyczy w naszym przypadku : 1. Ś rodki trwałe i pozostałe ś rodki trwałe nie rzadziej ni ż raz na 4 lata 2. Materiały ( magazyn żywieniowy i opałowy ) nie rzadziej ni ż raz na 2 lata, 3. G otówka w kasie nie rzadziej ni ż raz w roku na ostatni dzie ń roku obrotowego.

13 Metody inwentaryzacji c.d. Drog ą otrzymania od banków i kontrahentów potwierdze ń sald – aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez inne jednostki, w tym udzielone po ż yczki i kredyty, nale ż no ś ci ( z wył ą czeniem spornych i w ą tpliwych ). Dotyczy w naszym przypadku : 1. ś rodki pieni ęż ne na rachunkach bankowych, 2. nale ż no ś ci ( z wyj ą tkiem tytułów publiczno-prawnych, spornych, nale ż no ś ci od pracowników, od osób nie prowadz ą cych ksi ą g rachunkowych oraz innych aktywów i pasywów, o ile przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było mo ż liwe).

14 Metody inwentaryzacji c.d. Drog ą porównywania danych ksi ą g rachunkowych i weryfikacji warto ś ci składników aktywów z dokumentami – ś rodków trwałych do których dost ę p jest znacznie utrudniony (np. zainstalowanych pod powierzchni ą ziemi, na dnie morskim), nale ż no ś ci z pracownikami, z osobami nie prowadz ą cymi ksi ą g rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych. Dotyczy w naszym przypadku : 1. rozrachunki z pracownikami i osobami nie prowadz ą cymi ksi ą g rachunkowych, 2. rozrachunki publiczno-prawne oraz nale ż no ś ci sporne i w ą tpliwe, 3. składniki przewidziane wg ustawy do inwentaryzacji za pomoc ą spisu z natury lub potwierdzenia sald z uzasadnionych przyczyn nie zinwentaryzowane na dzie ń bilansowy, 4. warto ś ci niematerialne i prawne.

15 Rodzaje inwentaryzacji INWENTARYZACJA OKRESOWA INWENTARYZACJA CI Ą GŁA INWENTARYZACJA ZDAWCZO – ODBIORCZA. INWENTARYZACJA NADZWYCZAJNA

16 Inwentaryzacja okresowa Polega na dokonaniu spisu cało ś ci lub cz ęś ci składników maj ą tkowych w terminach ustalonych w planie inwentaryzacji jednostki gospodarczej. Głównym jej celem jest rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych. Plan inwentaryzacji, po zatwierdzeniu go przez kierownika jednostki powinien by ć traktowany jako dokument poufny zabezpieczony przed dost ę pem osób, których dotyczy.

17 Inwentaryzacja ciągła Polega na przeprowadzeniu spisu w wyznaczonym dniu (dniach) rzeczowych składników maj ą tkowych okre ś lonego rodzaju w taki sposób, aby w ustalonym z góry okresie spisem obj ę ta została cało ść aktywów. Stosowanie tej inwentaryzacji umo ż liwia odpowiednie rozło ż enie jej w ci ą gu całego roku oraz cz ę ste rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych z a powierzonych im poszczególnych rodzajów ś rodków gospodarczych.

18 Inwentaryzacja zdawczo - odbiorcza Przeprowadzana jest w zwi ą zku ze zmian ą na stanowisku osoby materialnie odpowiedzialnej. Bierze w niej udział osoba zdaj ą ca i przyjmuj ą ca składniki ś rodków gospodarczych. Inwentaryzowane s ą wówczas wszystkie składniki maj ą tkowe.

19 Inwentaryzacja nadzwyczajna Przeprowadzana jest, gdy wyst ą pi ą szczególne okoliczno ś ci uzasadniaj ą ce konieczno ść jej dokonania, np. powód ź, po ż ar, kradzie ż z włamaniem. Inwentaryzuje si ę wówczas cało ść lub cz ęść zasobów maj ą tkowych.

20 Terminy inwentaryzacji Zgodnie z art.26 Ustawy o rachunkowo ś ci inwentaryzacj ę przeprowadza si ę na ostatni dzie ń ka ż dego roku obrotowego. Inwentaryzacj ę przeprowadza si ę równie ż na dzie ń zako ń czenia działalno ś ci przez jednostk ę oraz na dzie ń poprzedzaj ą cy postawienie jej w stan likwidacji lub upadło ś ci. W przypadku poł ą czenia lub podziału jednostek, z wyj ą tkiem spółek kapitałowych, strony mog ą w drodze umowy pisemnej odst ą pi ć od inwentaryzacji.

21 Terminy inwentaryzacji Termin i cz ę stotliwo ść inwentaryzacji uwa ż a si ę za dotrzymane, je ż eli inwentaryzacj ę : składników aktywów - z wył ą czeniem aktywów pieni ęż nych, papierów warto ś ciowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych - rozpocz ę to nie wcze ś niej ni ż 3 miesi ą ce przed ko ń cem roku obrotowego, a zako ń czono do 15 dnia nast ę pnego roku, ustalenie za ś stanu nast ą piło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drog ą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwi ę ksze ń i zmniejsze ń ), jakie nast ą piły mi ę dzy dat ą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikaj ą cego z ksi ą g rachunkowych, przy czym stan wynikaj ą cy z ksi ą g rachunkowych nie mo ż e by ć ustalony po dniu bilansowym, zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajduj ą cych si ę w strze ż onych składowiskach i obj ę tych ewidencj ą ilo ś ciowo-warto ś ciow ą - przeprowadzono raz w ci ą gu 2 lat, ś rodków trwałych oraz maszyn i urz ą dze ń wchodz ą cych w skład ś rodków trwałych w budowie, znajduj ą cych si ę na terenie strze ż onym - przeprowadzono raz w ci ą gu 4 lat, zapasów towarów i materiałów (opakowa ń ) obj ę tych ewidencj ą warto ś ciow ą w punktach obrotu detalicznego jednostki - przeprowadzono raz w roku,

22 Wzory druków i formularzy 1. Instrukcja inwentaryzacyjna-wewn ę trzny akt normatywny, opracowany w celu wła ś ciwego przygotowania, zorganizowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, stanowi zał ą cznik Nr 10 do Polityki Rachunkowo ś ci 2. Zarz ą dzenie Kierownika w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, 3. Arkusze spisów z natury ( druk ś cisłego zarachowania), 4. O ś wiadczenie osób materialnie odpowiedzialnych przedinwentaryzacyjne i poinwentaryzacyjne, 5. Sprawozdanie ko ń cowe.

23 .

24 .

25 ………………….. ( Nazwisko i imię ) …………………… ( stanowisko ) OŚWIADCZENIE Oświadczam niniejszym, jako osoba odpowiedzialna za składniki majątkowe znajdujące się w ……………………….., że wszystkie dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych składników do chwili rozpoczęcia spisu z natury, został ujęte w ewidencji ilościowo-wartościowej tj. w księgach inwentarzowych ( kartotekach, raportach materiałowych, magazynowych, żywnościowych i przekazanie do księgowości. Warszawa, dnia……………….. ……….………………................ (podpis osoby odpowiedzialnej)

26 Nazwisko i imię ) …………………… ( stanowisko ) OŚWIADCZENIE Oświadczam jako osoba odpowiedzialna za inwentaryzowane składniki majątkowe, że nie wnoszę żadnych pretensji, zastrzeżeń i uwag do członków komisji inwentaryzacyjnej, sposobu przeprowadzenia przez nich spisu z natury, a także końcowego rozliczenia ( ilości, jakości) spisanych składników majątkowych.. Warszawa, dnia……………….. ……….………………................ (podpis osoby odpowiedzialnej)

27 Placówki oświatowe objęte inwentaryzacją w 2010 roku Gimnazja Nr : 141, 142, 143, 144, 145, Licea Nr : 13, 46, Przedszkola Nr : 18, 81, 88, 90, 91, 94, 95, 103,106, 113, 115, 119, 120, 123, 125,128, 150, 154, 155, 156, 157, Szkoły Podstawowe Nr : 28, 42, 52, 58, 84, 114, 275, 277, 285, 298, Zespoły Szkół Nr : 34, 41, ZS Piotra Wysockiego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 13, Ogród Jordanowski, DBFO.

28 Odpowiedzialność za inwentaryzację Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest : 1. zaniechanie przeprowadzenie lub rozliczenia inwentaryzacji 2. przeprowadzenie w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości 3. lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami o rachunkowości ( art..18. Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych( D.U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 ze zm.)

29 Inwentaryzacja,,krok po kroku’’ 1. Zapoznanie się z instrukcją inwentaryzacyjną ( Dyrektor, Komisja Inwentaryzacyjna ), 2. Wydanie zarządzenia Dyrektora w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 3. Zebranie od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczeń przed inwentaryzacyjnych, 4. Pobranie arkuszy spisów z natury, 5. Rzetelne dokonanie spisu z natury wszystkich składników majątkowych na arkuszach spisu z natury. 6. Zakończenie czynności rozliczeniowych i sporządzenie sprawozdania końcowego wraz z wnioskami komisji inwentaryzacyjnej co do sposobu ewidencji nadwyżek bądź niedoborów, a także co do pozostałych składników majątkowych ( zniszczonych, uszkodzonych, zbędnych) i przekazanie do weryfikacji pracownikowi działu księgowości DBFO, 7. Zebranie oświadczeń poinwentaryzacyjnych osób materialnie odpowiedzialnych, 8. Przekazanie do księgowości pełnej dokumentacji inwentaryzacyjnej wraz z zaakceptowanymi przez Dyrektora wnioskami w terminie do 15.01.2011 roku.

30 Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia Nr 6 Dyrektora DBFO Targówek m. st. Warszawy z dnia 2 listopad 2007 r. środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: podstawowe środki trwałe na koncie 011,,Środki trwałe’’ pozostałe środki trwałe na koncie 013,,Pozostałe środki trwałe w używaniu’’ Ewidencja środków trwałych i wyposażenia prowadzona jest w księgach inwentarzowych. Księgę zakłada się oddzielnie dla środków trwałych i dla wyposażenia. Księgi powinny być prowadzone chronologicznie. Księgi inwentarzowe prowadzi komórka administracyjno-gospodarcza lub osoba wyznaczona przez kierownika. Zapisy w księdze inwentarzowej należy uzgadniać z komórką księgowości co najmniej raz w roku tj. na koniec roku.


Pobierz ppt "2010 ROK INWENTARYZACJA JEDNOSTKI OŚWIATOWE J. Podstawy prawne Ustawa z dnia 29 wrze ś nia 1994 r. o rachunkowo ś ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google