Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 2.. Bilans Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe musi spełniać następujące wymogi formalne: określenie nazwy, adresu, numeru statystycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 2.. Bilans Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe musi spełniać następujące wymogi formalne: określenie nazwy, adresu, numeru statystycznego."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 2.

2

3 Bilans Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe musi spełniać następujące wymogi formalne: określenie nazwy, adresu, numeru statystycznego REGON jednostki sporządzającej bilans, określenie daty bilansowej czyli dnia na który sporządzono bilans, podział składników bilansu na aktywa i pasywa, wyszczególnienie przedmiotowe i określenie wartości poszczególnych grup aktywów i pasywów określenie sum końcowych bilansu czyli sum aktywów i pasywów, które muszą być równe, data i miejsce sporządzenia bilansu, podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, podpis kierownika jednostki gospodarczej

4 Bilans Zakład ubezpieczeń, zakład ubezpieczeń i reasekuracji oraz zakład reasekuracji sporządzają bilans tylko w wersji rozwiniętej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do ustawy o rachunkowości.

5 Bilans. AKTYWAPASYWA A. Wartości niematerialne i prawneA. Kapitały własne B. LokatyB. Zobowiązania podporządkowane C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający C. Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe D. NależnościD. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wartość ujemna) E. Inne składniki aktywówE. Oszacowane regresy i odzyski (wartość ujemna) F. Rozliczenia międzyokresoweF. Pozostałe rezerwy G. Zobowiązania z tytułu reasekuratorów H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne I. Rozliczenia międzyokresowe

6 Bilans - aktywa A. Wartości niematerialne i prawne A. Wartości niematerialne i prawne. 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialne i prawne

7 Bilans - aktywa B. Lokaty I. Nieruchomości II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych. III. Inne lokaty finansowe. IV. Należności depozytowe od cedentów. C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

8 Bilans - aktywa D. Należności D. Należności. I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich II. Należności z tytułu reasekuracji III. Inne należności

9 Bilans - aktywa E. Inne składniki aktywów I. Rzeczowe składniki aktywów II. Środki pieniężne III. Pozostałe składniki aktywów

10 Bilans - aktywa F. Rozliczenia międzyokresowe I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywowane koszty akwizycji III. Zarachowane odsetki i czynsze IV. Inne rozliczenia międzyokresowe

11 Bilans - pasywa A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) III. Akcje własne (-) IV. Kapitał zapasowy V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto

12 Bilans - pasywa B. Zobowiązania podporządkowane C. Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe D. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno ubezpieczeniowych (-) E. Oszacowane regresy i odzyski (-) 1. Oszacowane regresy i odzyski brutto 2. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach

13 Bilans - pasywa F. Pozostałe rezerwy. I. Rezerwa na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego III. Inne rezerwy G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów

14 Bilans - pasywa H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji III. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych V. Inne zobowiązania VI. Fundusze specjalne

15 Bilans - pasywa I. Rozliczenia międzyokresowe 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Przychody przyszłych okresów

16 Pozycje pozabilansowe. 1) Należności warunkowe w tym: - Otrzymane gwarancje i poręczenia - Pozostałe

17 Pozycje pozabilansowe. 2) Zobowiązania warunkowe w tym: - Udzielone poręczenia i gwarancje, obejmujące zobowiązania warunkowe powstałe na skutek czynności Z.U. lecz nie zapadłe w wyniku realizacji umów - Weksle akceptowane i indosowane - Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży - Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach

18 Pozycje pozabilansowe. 3) Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz Z.U. 4) Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez Z.U. na rzecz cedentów 5) Obce składniki aktywów nie ujęte w aktywach

19 Pozycje pozabilansowe Dodatkowo w ramach pozycji pozabilansowych zakład ubezpieczeń podaje: Wysokość środków własnych, Wysokość marginesu wypłacalności, Nadwyżkę bądź niedobór środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności, Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, Nadwyżkę bądź niedobór aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych


Pobierz ppt "Wykład 2.. Bilans Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe musi spełniać następujące wymogi formalne: określenie nazwy, adresu, numeru statystycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google