Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych"— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Wykład 2.

2 Bilans jako podstawowe sprawozdanie zakładu ubezpieczeń.

3 Bilans Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe musi spełniać następujące wymogi formalne: określenie nazwy, adresu, numeru statystycznego REGON jednostki sporządzającej bilans, określenie daty bilansowej czyli dnia na który sporządzono bilans, podział składników bilansu na aktywa i pasywa, wyszczególnienie przedmiotowe i określenie wartości poszczególnych grup aktywów i pasywów określenie sum końcowych bilansu czyli sum aktywów i pasywów, które muszą być równe, data i miejsce sporządzenia bilansu, podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, podpis kierownika jednostki gospodarczej

4 Bilans Zakład ubezpieczeń, zakład ubezpieczeń i reasekuracji oraz zakład reasekuracji sporządzają bilans tylko w wersji rozwiniętej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do ustawy o rachunkowości.

5 Bilans. AKTYWA PASYWA A. Wartości niematerialne i prawne
A. Kapitały własne B. Lokaty B. Zobowiązania podporządkowane C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający C. Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe D. Należności D. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wartość ujemna) E. Inne składniki aktywów E. Oszacowane regresy i odzyski (wartość ujemna) F. Rozliczenia międzyokresowe F. Pozostałe rezerwy G. Zobowiązania z tytułu reasekuratorów H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne I. Rozliczenia międzyokresowe

6 Bilans - aktywa A. Wartości niematerialne i prawne. 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialne i prawne

7 Bilans - aktywa B. Lokaty Nieruchomości
Lokaty w jednostkach podporządkowanych. Inne lokaty finansowe. Należności depozytowe od cedentów. C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

8 Bilans - aktywa D. Należności.
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich Należności z tytułu reasekuracji Inne należności

9 Bilans - aktywa E. Inne składniki aktywów Rzeczowe składniki aktywów
Środki pieniężne Pozostałe składniki aktywów

10 Bilans - aktywa F. Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywowane koszty akwizycji Zarachowane odsetki i czynsze Inne rozliczenia międzyokresowe

11 Bilans - pasywa Kapitał własny Kapitał podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) Akcje własne (-) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto

12 Bilans - pasywa B. Zobowiązania podporządkowane
C. Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe D. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno ubezpieczeniowych (-) E. Oszacowane regresy i odzyski (-) Oszacowane regresy i odzyski brutto Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach

13 Bilans - pasywa F. Pozostałe rezerwy.
Rezerwa na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rezerwy G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów

14 Bilans - pasywa H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich Zobowiązania z tytułu reasekuracji Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek Zobowiązania wobec instytucji kredytowych Inne zobowiązania Fundusze specjalne

15 Bilans - pasywa Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów Ujemna wartość firmy Przychody przyszłych okresów

16 Pozycje pozabilansowe.
Należności warunkowe w tym: Otrzymane gwarancje i poręczenia Pozostałe

17 Pozycje pozabilansowe.
2) Zobowiązania warunkowe w tym: Udzielone poręczenia i gwarancje, obejmujące zobowiązania warunkowe powstałe na skutek czynności Z.U. lecz nie zapadłe w wyniku realizacji umów Weksle akceptowane i indosowane Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach

18 Pozycje pozabilansowe.
3) Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz Z.U. 4) Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez Z.U. na rzecz cedentów 5) Obce składniki aktywów nie ujęte w aktywach

19 Pozycje pozabilansowe
Dodatkowo w ramach pozycji pozabilansowych zakład ubezpieczeń podaje: Wysokość środków własnych, Wysokość marginesu wypłacalności, Nadwyżkę bądź niedobór środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności, Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, Nadwyżkę bądź niedobór aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych


Pobierz ppt "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google