Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest Unia Europejska (UE)? 28 państw członkowskich Ponad 500 milionów obywateli Obecnie kandydują do członkostwa w UE: Albania, Czarnogóra, Serbia,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest Unia Europejska (UE)? 28 państw członkowskich Ponad 500 milionów obywateli Obecnie kandydują do członkostwa w UE: Albania, Czarnogóra, Serbia,"— Zapis prezentacji:

1

2 Czym jest Unia Europejska (UE)? 28 państw członkowskich Ponad 500 milionów obywateli Obecnie kandydują do członkostwa w UE: Albania, Czarnogóra, Serbia, była jugosłowiańska republika Macedonii i Turcja

3 Jakie są podstawowe zasady UE? Wartości wspólne: poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność, prawa człowieka, pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność (art. 2 TUE) Cel: wspieranie pokoju, wartości UE i dobrobytu jej narodów (art. 3 TUE) 4 wolności: swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału

4 Główne etapy integracji europejskiej

5 Lata pięćdziesiąte: początki Odbudowa powojenna 1950: 9 maja – deklaracja Roberta Schumana 1951: utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) 6 państw członkowskich: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Niderlandy 1957: traktaty rzymskie – powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Euratomu

6 Lata sześćdziesiąte: fundamenty 1960: utworzenie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 1962: wprowadzenie wspólnej polityki rolnej (WPR) 1968: zniesienie ceł

7 Lata siedemdziesiąte 1973: pierwsze rozszerzenie – do EWG przystępują Dania, Zjednoczone Królestwo i Irlandia  Europa liczy 9 państw członkowskich 1979: pierwsze powszechne wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego

8 Lata osiemdziesiąte: konsolidacja Rozszerzenie o kraje Europy Południowej – przystępują Grecja(1981), Hiszpania i Portugalia(1986)  Europa liczy 12 państw członkowskich 1986: podpisanie Jednolitego aktu europejskiego zmieniającego traktat rzymski 1990: w wyniku zjednoczenia Niemiec dawne Niemcy Wschodnie zostają przyłączone do EWG

9 Lata dziewięćdziesiąte 1993: wejście w życie jednolitego rynku europejskiego (Traktatu z Maastricht) 1995: kolejne rozszerzenie – przystępują Austria, Finlandia i Szwecja  Europa liczy 15 państw członkowskich

10 Pierwsza dekada XXI w.: największe rozszerzenie 1 stycznia 2002 r.: 12 krajów wprowadza euro 2004: rozszerzenie o kraje Europy Środkowo ‑ Wschodniej – przystępuje 10 nowych państw członkowskich: Cypr, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Republika Czeska, Słowacja i Słowenia  Europa liczy 25 państw członkowskich 2007: przystępują Bułgaria i Rumunia  Europa liczy 27 państw członkowskich 2013: przystępuje Chorwacja  Europa liczy 28 państw członkowskich

11 Pierwsza dekada XXI w. Konieczność przeprowadzenia reformy instytucjonalnej 2005: Francja i Niderlandy odrzucają projekt konstytucji europejskiej 2007: Przyjęcie Traktatu z Lizbony i jego wejście w życie 1 grudnia 2009 r.

12 Jakie korzyści przynosi nam UE? Kilka przykładów Swoboda zamieszkiwania, studiowania i podejmowania pracy w dowolnym państwie członkowskim Programy wymiany dla młodzieży: Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus Wspólna waluta w 19 krajach Przepisy w dziedzinie ochrony środowiska, aby przeciwdziałać zmianie klimatu Równość szans Niższe koszty roamingu i wiele innych...

13 Instytucje europejskie

14 Parlament Europejski Dzieli z Radą uprawnienia do stanowienia prawa (do uchwalania aktów prawnych) Monitoruje budżet UE (wraz z Radą) i nadzoruje politykę instytucji UE 751 posłów wybranych w wyborach powszechnych Wybory co 5 lat Przewodniczący: Martin Schulz

15 Rada Europejska Przedstawia wytyczne dotyczące polityki UE, określa ogólne kierunki i priorytety polityczne W jej skład wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich, a także jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Przewodniczący: Donald Tusk

16 Rada Unii Europejskiej Współstanowi prawo, wspólnie z Parlamentem Europejskim zmienia, przyjmuje albo odrzuca propozycje Komisji Europejskiej dotyczące aktów prawnych W jej skład wchodzą ministrowie z 28 państw członkowskich odpowiedzialni za dziedziny, które są przedmiotem obrad Rotacyjna prezydencja: państwo członkowskie sprawujące przewodnictwo zmienia się co 6 miesięcy 1 stycznia – 30 czerwca 2016 r.: Niderlandy 1 lipca – 31 grudnia 2016 r.: Słowacja

17 Komisja Europejska Proponuje i wdraża akty prawne (prawo inicjatywy, „strażnik” traktatów) 28 komisarzy (po jednym z każdego państwa członkowskiego), w tym przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker i kilku wiceprzewodniczących (jeden jest Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa)

18 Pozostałe instytucje i organy UE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Europejski Bank Centralny Europejski Trybunał Obrachunkowy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) Komitet Regionów

19 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

20 Czym jest EKES? Jest organem doradczym utworzonym na mocy traktatu rzymskiego (1957) Reprezentuje zorganizowane społeczeństwo obywatelskie Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

21 Co to jest zorganizowane społeczeństwo obywatelskie? Wszystkie grupy i organizacje, które obywatele zakładają, aby reprezentowały ich interesy, dążyły do określonego celu lub umożliwiały współpracę z podobnie myślącymi osobami

22 Na czym polega rola EKES-u? Poprzez swą funkcję doradczą wobec Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji EKES wypełnia trzy podstawowe zadania: ma zapewnić, by polityki UE odzwierciedlały rzeczywisty obraz sytuacji gospodarczej, społecznej i obywatelskiej, ma tworzyć UE opartą w większym stopniu na uczestnictwie, zbliżać ją do obywateli, ma propagować wartości UE i organizacje społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie.

23 Pomost między UE a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim Podkreśla znaczenie interesów społeczeństwa obywatelskiego Umożliwia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego z państw członkowskich wyrażanie opinii na szczeblu europejskim

24 Jaki jest skład EKES-u? Jest to zgromadzenie 350 członków (wyznaczanych na 5 lat) z 28 państw członkowskich UE. EKES ma 1 przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących wybieranych co 2,5 roku. Reprezentuje środowiska gospodarcze i społeczne: pracodawców, pracowników i inne podmioty (organizacje pozarządowe, rolników, młodzież, organizacje ochrony konsumenta i inne). W Komitecie działa 6 sekcji i Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) Opinie są omawiane i przyjmowane zwykłą większością głosów na sesjach plenarnych (+/- 9 w roku)

25 Jak pracuje EKES? Praca nad opiniami 6 sekcji Zgromadzenie Plenarne GRUPA II Pracownicy GRUPA I Pracodawcy GRUPA III Inne Podmioty SEKCJA Grupa analityczna: członkowie i eksperci

26 Twoja Europa – Twoje zdanie!

27 proponowane środki na rzecz lepszej integracji imigrantów w krajach przyjmujących praktyczne działania do podjęcia w terenie – w szkołach, klubach itp. – mające na celu skuteczniejszą integrację migrantów praktyczne propozycje z perspektywy młodych ludzi dotyczące migracji i kryzysu uchodźczego Opracujcie wspólnie następujące zagadnienia:

28 praktyczna propozycja dotycząca sposobu uświadomienia społeczeństwu znaczenia dobrej integracji, zwłaszcza w przypadku młodych uchodźców udział w aktywnym obywatelstwie, dialogu międzykulturowym i edukacji opartej na niedyskryminacji Opracujcie wspólnie następujące zagadnienia:

29 Od wybuchu wojny w Syrii kraj ten opuściło ponad 4 mln osób, z czego połowa to dzieci. Sąsiadujący z Syrią Liban przyjął prawie 1,2 mln syryjskich uchodźców i obok Jordanii stał się państwem, które przyjęło najwyższą liczbę uchodźców w stosunku do liczby obywateli na świecie. Turcja przyjęła ponad 1,9 mln uchodźców z Syrii, co oznacza, że na jej terenie mieszka największa liczba uchodźców na świecie. Informacje na temat kryzysu uchodźczego

30 Krajami w UE, które przyjęły najwięcej uchodźców, są Szwecja i Niemcy. W Niemczech mieszka obecnie ponad 161 tys. syryjskich uchodźców. Inne kraje europejskie odmówiły przyjmowania uchodźców i zamknęły granice. Uchodźcy uciekają nie tylko z Syrii. W ostatnich pięciu latach wybuchło ponad dwanaście innych konfliktów w różnych regionach świata, w tym w Iraku, Sudanie Południowym i na Ukrainie. Informacje na temat kryzysu uchodźczego

31 Z analiz Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców wynika, jedna na 122 osób na świecie jest obecnie uchodźcą, osobą wewnętrznie przesiedloną lub ubiegającą się o azyl. 43% uchodźców na całym świecie to dzieci. Uchodźcy uciekają ze swoich domów i krajów, ponieważ nie mają wyboru. Informacje na temat kryzysu uchodźczego

32 W Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. określa się uchodźcę jako osobę, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie chce bądź nie może korzystać z ochrony tego państwa. Kim jest uchodźca?

33 To osoby nie tylko pozbawione dzieciństwa czy młodości, ale i szczególnie narażone na to, że ich prawa będą zaniedbywane lub wręcz łamane. Ze względu na swój wiek młodzi uchodźcy mają specjalne potrzeby; mogą być również oddzieleni od swoich rodziców czy opiekunów, jak w przypadku nieletnich uchodźców pozbawionych opieki. Ta bardzo niepewna i destrukcyjna sytuacja może zaszkodzić rozwojowi kulturalnemu, intelektualnemu, fizycznemu, psychologicznemu i społecznemu tych młodych ludzi. Dzieci i młodzież nie mają dostępu do edukacji oraz są pozbawieni możliwości zabawy i rozrywki. Młodzi uchodźcy:

34 Stanowisko EKES-u UE potrzebuje nowej polityki w dziedzinie imigracji i azylu opierającej się na większej współodpowiedzialności. Należałoby opracować kodeks imigracyjny obejmujący całe ustawodawstwo w tej dziedzinie. Współpraca z pozaunijnymi krajami pochodzenia lub tranzytu ma kluczowe znaczenie dla zaradzenia przyczynom migracji. W polityce UE należy przyjąć podejście humanitarne i nadać ton przeciwny ksenofobicznym często debatom krajowym, w których wykorzystuje się postrzeganie „migrantów o nieuregulowanym statusie” jako zagrożenia.

35 Stanowisko Komitetu opiera się na kluczowym założeniu, że migranci są istotami ludzkimi mającymi te same prawa podstawowe co obywatele UE, które to prawa należy szanować i chronić niezależnie od statusu prawnego danej osoby. EKES z zaniepokojeniem obserwuje w Europie wzrost nietolerancji, rasizmu i ksenofobii wobec imigrantów.

36 W Brukseli: sprawozdanie i debata Praca w grupie. Główne wnioski niektórych grup roboczych zostaną przedstawione na ostatnim posiedzeniu plenarnym YEYS i ujęte w sprawozdaniu z obrad. Mamy nadzieję, że działania podjęte podczas tego wydarzenia wywołają reakcję w całej Europie i zachęcą innych młodych ludzi do aktywnego podejmowania odpowiedzialności!

37 Skontaktuj się z nami Dalsze informacje i pomoc można uzyskać, pisząc do nas: E-mail: youreurope@eesc.europa.euyoureurope@eesc.europa.eu Strona internetowa: www.eesc.europa.euwww.eesc.europa.eu „Twoja Europa – Twoje zdanie” @youreurope

38


Pobierz ppt "Czym jest Unia Europejska (UE)? 28 państw członkowskich Ponad 500 milionów obywateli Obecnie kandydują do członkostwa w UE: Albania, Czarnogóra, Serbia,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google