Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Adres względny 2. Adres bezwzględny 3. Adres mieszany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Adres względny 2. Adres bezwzględny 3. Adres mieszany."— Zapis prezentacji:

1 Obliczenia i prezentacja wyników w arkuszu kalkulacyjnym – usystematyzowanie wiadomości

2 1. Adres względny 2. Adres bezwzględny 3. Adres mieszany

3 Pytania 1. Jakie znasz zastosowania arkusza kalkulacyjnego? 2. Jak zbudowany jest arkusz kalkulacyjny? 3. Co to jest adres komórki? 4. Jakie dane można wprowadzać do arkusza? 5. Jakie znasz typy wykresów?

4 Ćwiczenie 1. 1. W arkuszu utwórz tabelę
2. Dodatkowo do E4 wpisz formułę na obliczenie sumy A2 i B2, a do H5 – formułę obliczającą różnicę A1 i B2. Co zauważasz? 3. Sprawdź co się stanie, gdy usuniesz zawartość komórki A2 a co gdy wpiszesz do niej tekst. Jaka będzie zawartość komórki F2, jeśli do komórki B2 wpiszemy 0? Objaśnij otrzymane wyniki. 4. Zapisz plik pod nazwą Obliczenia.

5 Adres względny Adres względny zmienia się zgodnie z kierunkiem kopiowania (przy kopiowaniu w pionie zmieniają się numery wierszy, przy kopiowaniu w poziomie - symbole kolumn).

6 Zastosowanie adresowania względnego

7 Ćwiczenie 3. Otwórz plik Frekwencja.xls (CD). Uzupełnij tabelę, wpisując w oznaczone na żółto komórki odpowiednie formuły W pliku Dane z marca.doc (CD) zapisano dane dotyczące frekwencji pozostałych klas z marca. Skopiuj te dane do arkusza i wykonaj obliczenia dla pozostałych danych. Wyjaśnij zasadę adresowania względnego na przykładzie formuły z komórki G4.

8 Adres mieszany Jeśli w obliczeniach mają być użyte dane z określonej kolumny lub wiersza, warto utworzyć formułę, stosując adresy mieszane. W celu zastosowania adresu mieszanego do adresu komórki występującej w danej formule dodajemy znak $ przed numerem wiersza (blokując w ten sposób odwołanie do wiersza) lub przed literą kolumny (blokując w ten sposób odwołanie do kolumny)

9 Ćwiczenie 4. Otwórz plik frekwencja (z poprzedniego ćwiczenia). W pliku Dane z kwietnia.doc zapisano dane dotyczące frekwencji wszystkich klas z kwietnia. Skopiuj te dane do tabeli w pliku frekwencja. Skopiuj formuły z komórek D3, G3 i H3 odpowiednio do komórek J3, M3, N3. Sprawdź postać skopiowanych formuł. Czy wszystkie wyniki są poprawne? Uzasadnij swoją odpowiedź.

10 Ćwiczenie 5. Otwórz plik frekwencja (z poprzedniego ćwiczenia). Usuń wszystkie obliczenia z kolumn D, G, H, J, M, N, poza komórkami D3, G3 i H3. Zmodyfikuj formuły w komórkach D3, G3, i H3 tak, aby można było ich użyć również do obliczeń danych z kolejnego miesiąca. Zastanów się, w których formułach należy zastosować adresowanie mieszane. Wykonaj wszystkie obliczenia dla obydwu miesięcy i każdej z klas.

11 Adres bezwzględny Jeśli chcemy w formule odwołać się do komórki o ściśle określonym adresie, stosujemy adres bezwzględny. Do adresu komórki występującej w danej formule dodajemy znak $ zarówno przed symbolem kolumny (blokując w ten sposób odwołanie do kolumny) jak i przed numerem wiersza (blokując w ten sposób odwołania do wiersza)

12 Ćwiczenie 6. Otwórz plik Podróże.xls. Zawiera on tabelę z wyliczeniami kosztów podróży samochodem. W komórce C2 umieszczona jest stawka za jeden kilometr, która została użyta do obliczania kosztów podróży. Obejrzyj formułę w komórce E4 i skopiuj ją do komórek E5:E13. Wyjaśnij dlaczego wynik obliczeń w komórce E5 ma postać #ARG!

13 Ćwiczenie 7. Otwórz plik Podróże.xls z poprzedniego ćwiczenia. W odniesieniu do której komórki należy zastosować adresowanie bezwzględne, aby otrzymać poprawne wyniki? Usuń wykonane w poprzednim ćwiczeniu obliczenia, z wyjątkiem komórki E4. Popraw formułę w komórce E4 i oblicz poprawnie koszty podróży dla wszystkich danych. Zmień wartość komórki C2 na 0,40 – czy kwoty kosztów również się zmieniły? Wyjaśnij celowość zastosowania adresowania bezwzględnego.

14 Funkcja suma Ćwiczenie 8
Otwórz plik Frekwencja zapisany w poprzednim ćwiczeniu. Dodaj w wierszu 24 obliczenia sumujące dane z kolumn B:F oraz I:L. W tym celu wstaw odpowiednią formułę do komórki B24 i skopiuj ją do komórek C24:F24 oraz I24:L24. Zapisz plik pod tą samą nazwą.

15 Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego
Otwórz plik Frekwencja zapisany w poprzednim ćwiczeniu. Oblicz wartości średnie frekwencji i liczby godzin nieusprawiedliwionych, przypadających na jednego ucznia dla obydwu miesięcy. W tym celu w komórce G24 utwórz formułę i skopiuj ją do odpowiednich komórek. W wierszu 25 umieść pod odpowiednimi wynikami obliczeń napisy Suma, Średnia. Pogrub wszystkie napisy znajdujące się w tym wierszu. W niepustych komórkach wyśrodkuj tekst i zastosuj obramowanie. Zapisz plik pod tą samą nazwą.

16 Stosowanie funkcji MAX i MIN
Otwórz plik Frekwencja zapisany w poprzednim ćwiczeniu. Oblicz wartości max i min dla wszystkich danych umieszczonych w kolumnach od C do N za wyjątkiem wiersza 24. Obliczenia umieść w wierszach 27 (MAX) i 28 (MIN). Dodaj w komórkach A27 i A28 odpowiednie opisy, zastosuj obramowanie. Zapisz plik pod tą samą nazwą.

17 Prezentacje danych na wykresach
Jednymi z bardziej istotnych obiektów, jakie możemy wstawiać do Excela, są wykresy. W programie są dostępne rożne ich typy. Jeden z nich to wykresy kolumnowe. Są to wykresy, których używamy do porównywania wartości dla rożnych kategorii. Same wykresy kolumnowe dzielą się na wiele podtypów. Dostępne podtypy wykresów kolumnowych są widoczne po kliknięciu przycisku Kolumnowy w obszarze Wykresy zakładki Wstawianie

18 Prezentacje danych na wykresach
Zaznaczamy obszar komórek zawierających dane. Następnie w zakładce Wstawianie wybieramy Wykres kolumnowy. Następnie można sformatować wykres zaznaczając jego poszczególne elementy i zmieniając ich wygląd.

19 Prezentacja danych na wykresach
Otwórz plik Frekwencja zapisany w poprzednim ćwiczeniu. Utwórz wykres kolumnowy porównujący liczbę godzin nieobecności poszczególnych klas dla dwóch miesięcy. Na wykresie powinny być umieszczone: legenda, tytuł, etykiety osi kategorii (X). Zapisz plik pod tą samą nazwą.

20 Warto zapamiętać Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym przeprowadzamy, tworząc formuły. Praca w arkuszu kalkulacyjnym opiera się na adresowaniu względnym. Po skopiowaniu formuły adresy komórek zawarte w formule zmieniają się względem komórki zawierającej tę formułę. Adresowanie bezwzględne stosujemy, jeśli chcemy odwołać się do określonej komórki, której adres nie będzie się zmieniał podczas kopiowania formuły. Jeśli w adresie komórki, wraz ze zmianą położenia formuły zawierającej ten adres, nie może zmieniać się symbol kolumny lub numer wiersza, stosujemy adresowanie mieszane.

21 Pytania, problemy Jak zbudowany jest dokument arkusza kalkulacyjnego? Wyjaśnij pojęcia: komórka, adres komórki, formuła. W jaki sposób w arkuszu kalkulacyjnym buduje się formuły? Jakie typy danych można umieszczać w komórkach? Na czym polega adresowanie względne? Kiedy stosujemy adres bezwzględny, a kiedy mieszany? Podaj przykłady. Jakie znasz możliwości formatowania tabeli?


Pobierz ppt "1. Adres względny 2. Adres bezwzględny 3. Adres mieszany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google