Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMY PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMY PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM"— Zapis prezentacji:

1 FORMY PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM

2 FORMY PŁATNOŚCI Nieuwarunkowane formy płatności

3 Czek Czek jest to papier wartościowy wystawiony w ściśle określonej przez prawo czekowe formie, zawierający w swej treści polecenie wypłaty przez bank określonej kwoty pieniężnej okazicielowi czeku lub osobie na nim wskazanej ze środków wystawcy czeku.

4 Cechy zobowiązania czekowego
Abstrakcyjność Bezwarunkowość Pieniężny charakter Sformalizowanie dokumentu Samodzielność zobowiązań poszczególnych dłużników czekowych Solidarna odpowiedzialność dłużników czekowych

5 Funkcje czeku Rozliczeniowo-płatnicza Obiegowa Gwarancyjna Kredytowa
Refinansowa

6 Elementy prawidłowego czeku
Nazwa „czek” w tekście dokumentu w języku jego wystawienia Polecenie bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej Nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata) Oznaczenie miejsca płatności Oznaczenie miejsca i daty wystawienia Podpis wystawcy czeku (trasanta)

7 Wyjątki przy braku elementów
W braku osobnego oznaczenia, miejsce wymienione obok nazwy lub firmy trasata uważa się za miejsce płatności Jeżeli obok nazwy lub firmy trasata wymieniono kilka miejsc, czek jest płatny w miejscu wymienionym najwcześniej Jeżeli brakuje miejsca płatności w sposób wskazany w dwóch powyższych przypadkach to czek jest płatny w miejscu wystawienia Czek, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy

8 Rodzaje czeków Imienny Na zlecenie Na okaziciela Kasowe Rozrachunkowe
- gwarantowany - potwierdzony Postdatowany Antydatowany Bankowy

9 Termin realizacji czeku
10 dni – dla czeku wystawionego w tym samym kraju, w którym ma siedzibę trasat 20 dni – dla czeku wystawionego w innym kraju, ale na tym samym kontynencie 70 dni – dla czeku wystawionego w innym kraju i na innym kontynencie

10 Weksel Jest to papier wartościowy, wystawiony w formie ściśle określonej przez prawo wekslowe zawierający w swojej treści bezwarunkowe polecenie zapłaty (weksel trasowany) lub bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty (weksel własny) określonej sumy pieniężnej.

11 Cechy zobowiązania wekslowego
Abstrakcyjność Bezwarunkowość Pieniężny charakter Sformalizowanie dokumentu Samodzielność zobowiązań poszczególnych dłużników czekowych Solidarna odpowiedzialność dłużników czekowych

12 Podstawowe funkcje weksla
Kredytowa Obiegowa Płatnicza Refinansowa Gwarancyjna

13 Elementy weksla Słowo „weksel” w treści dokumentu w języku jego wystawienia Przyrzeczenie lub polecenie bezwarunkowej zapłaty Wskazanie kwoty (oznaczona suma pieniężna) Oznaczenie terminu płatności Oznaczenie miejsca płatności Oznaczenie osoby remitenta Oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla Podpis wystawcy weksla W wekslu trasowanym wskazanie płatnika (trasata) Weksel bez tych elementów jest nieważny za wyjątkiem następujących sytuacji: Gdy na wekslu nie ma terminu płatności, to uważa się, że jest on płatny za okazaniem Gdy brak jest osobnego oznaczenia, miejsce wymienione obok nazwiska trasata, uważa się za miejsce płatności Gdy w wekslu nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się, że został on wystawiony w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy

14 Sposoby płatności weksla
Płatny za okazaniem Płatny w pewien czas po okazaniu Płatny w pewien czas po dacie wystawienia Płatny w oznaczonym dniu Inne określenie terminu płatności lub określenie terminu następujące po innym terminie powoduje nieważność weksla

15 Terminy prawa czekowego i wekslowego
Trasant Trasat Remitent Akceptant Indosant Indosatariusz Awalista

16 Weksle Firma X z Warszawy reprezentowana przez prezesa Zbigniewa Kowalskiego dnia 1 listopada dostarczyła firmie Y z Kielc, reprezentowanej przez prezesa Jana Nowaka towar, udzielając jej 30 dniowego kredytu kupieckiego. Wartość dostarczonego towaru to 100 tys. zł. Zabezpieczeniem płatności ma być weksel własny. Jak będzie on wyglądał?

17 Weksle Firma X z Warszawy reprezentowana przez prezesa Zbigniewa Kowalskiego dnia 1 listopada dostarczyła firmie Y z Kielc, reprezentowanej przez prezesa Jana Nowaka towar, udzielając jej 30 dniowego kredytu kupieckiego. Wartość dostarczonego towaru to 100 tys. zł. W dniu dostawy jako zabezpieczenie transakcji został sporządzony weksel trasowany. Poręczycielem sumy wekslowej jest Tomasz Piotrowski. Jak powinien wyglądać ten weksel?

18 Weksle - dyskonto Firma X otrzymała weksel wystawiony na sumę PLN z terminem płatności przypadającym za 90 dni. Znając wysokość stopy dyskontowej – 8% w skali roku (360 dni), oblicz ile gotówki dostanie na rękę, jeżeli odda ten weksel do dyskonta

19 Weksle - dyskonto d = (R-P)/R * 360/n * 100% d – stopa dyskontowa R – wartość nominalna weksla P – wartość bieżąca (wykupu weksla) n – czas wykupu weksla w dniach O = d*R*n/360*100% O – odsetki dyskontowe Pozostałe oznaczenia jak wyżej

20 Uwarunkowane formy płatności
Inkaso dokumentowe Akredytywa dokumentowa

21 Inkaso Polega na wydaniu dokumentów handlowych importerowi (przez jego bank) w zamian za zapłatę ustalonej sumy pieniężnej lub zabezpieczenie zapłaty

22 Rodzaje inkasa Dokumentowe i finansowe
Inkaso C/D, inkaso D/A, Inkaso D/P Eksportowe i importowe Gotówkowe i terminowe Bankowe, kapitańskie, spedytorskie

23 Akredytywa dokumentowa
Uwarunkowana forma płatności, w której bank otwierający ją na zlecenie i zgodnie z instrukcjami importera zobowiązuje się do zapłaty lub zabezpieczenie zapłaty za określone dokumenty handlowe przedstawione przez beneficjenta (eksportera)

24 Rodzaje akredytywy Odwołalna i nieodwołalna
Potwierdzona i niepotwierdzona Pokryta z góry i pokryta z dołu Eksportowa i importowa Gotówkowa, dyskontowa, gwarancyjna, akceptacyjna, przenośna, rewolwingowa, wiązana, zaliczkowa (z zieloną i czerwoną klauzulą) Standby

25 Elementy akredytywy Suma akredytywy Określenie towaru
Oznaczenie ilości towaru Określenie ceny na bazie INCOTERMS Klauzula świadczenia (do czego zobowiązuje się bank) Waluta akredytywy Wymogi dotyczące dokumentów

26 Kiedy stosować akredytywę
Następuje nawiązanie kontaktów handlowych na nowych rynkach lub z nowymi partnerami W przeszłości były problemy z wykonywaniem przez importera terminowych płatności lub innych zobowiązań Panuje niestabilna sytuacja na rynku importera Często zmienia się środowisko prawne kraju importera Kontrahenci preferują bezpieczną formę rozliczeń

27 Akredytywa Standby Bierna rola banku
Może mieć zastosowanie do różnego rodzaju transakcji (handel usługami, zabezpieczenie wykonania kontraktu)

28 Rachunek zastrzeżony Alternatywa dla akredytywy
Bank blokuje określoną kwotę na rachunku Jest ona wypłacona beneficjentowi (np. eksporterowi) po spełnieniu przez niego warunków wskazanych w umowie o rachunek zastrzeżony Elastyczność ustalania warunków (brak wytycznych, jednolitych zasad – wszystkie warunki ustalane przez strony w porozumieniu z bankiem)

29 Gwarancja bankowa Zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty pieniężnej po spełnieniu się określonych przesłanek (przedmiotu gwarancji)


Pobierz ppt "FORMY PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google