Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Happy New Year ..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Happy New Year .."— Zapis prezentacji:

1 Happy New Year .

2 Zagraniczne operacje rozliczeniowe Depozyty Szkoła Wyższa im
Zagraniczne operacje rozliczeniowe Depozyty Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Studia Podyplomowe mgr Ewa Janiszewska Bank Zachodni WBK S.A.

3 Rozliczenia międzynarodowe
polegają na regulowaniu powstałych między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach, należności i zobowiązań pieniężnych z tytułu obrotu handlowego, usługowego, kapitałowego i świadczeń jednostronnych (nieodpłatnych).

4 Formy rozliczeń międzynarodowych
OPERACJE GOTÓWKOWE OPERACJE BEZGOTÓWKOWE Rozliczenia bezdewizowe (clearingowe) Rozliczenia dewizowe: Niewarunkowe: czeki, karty kredytowe-płatnicze, przekazy pieniężne, polecenia wypłaty, Uwarunkowane: inkaso dokumentowe, akredytywy dokumentowe

5 Rozliczenia bezdewizowe
polegają, najogólniej biorąc, na kompensowaniu należności bez potrzeby zapłaty w dewizach. Kontrahenci z dwóch krajów mogą wzajemnie skompensować (umorzyć) swe należności wynikające z wzajemnych dostaw (clearingowe – czyszczące)

6 Rozliczenia odbywające się bez udziału pieniądza przybierają formę kompensat towarowych.
Ogólnie rozróżnia się dwa rodzaje dwustronnych kompensat towarowych: - kompensatę całościową, - kompensatę częściową.

7 Rozliczenia dewizowe - niewarunkowe
CZEKI Inkaso czeku zagranicznego polega na przyjęciu czeku od Państwa (podawcy czeku) i wysłanie go do banku zagranicznego dla uzyskania pokrycia. Po otrzymaniu zapłaty z tego banku bank wypłaca kwotę czeku podawcy czeku. W zależności od kraju wpływ sumy czekowej trwa zwykle od 3 do 12 tygodni. Przykładowo: w PKO BP SA za inkaso czeku zapłacimy 1,0% kwoty czeku, min. 10 zł, max. 500 zł

8 .

9 .

10 .

11 PRZEKAZY PIENIĘŻNE Western Union Money Transfer to usługa umożliwiająca bezpieczne i szybkie przesłanie pieniędzy w dowolne miejsce na świecie w ciągu kilkunastu minut bez konieczności posiadania rachunku bankowego. - W ramach sieci WUMT możliwe jest przesłanie środków zarówno na terenie kraju – do dowolnej agencji WUMT, jak również pomiędzy każdą z ponad agencji zlokalizowanych w 180 krajach. - W Polsce agencje WUMT znaleźć można m.in. w oddziałach Banku Zachodniego WBK SA, Banku Przemysłowego SA, Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA, Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA, Nordea Bank Polska SA, Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA

12 Przekazując za granicę 2.000,00 USD klient zapłaci 90,00 USD,
Przekazy pieniężne WUMT za granicę mogą być dokonywane wyłącznie w USD. OPŁATY: Przykładowo zgodnie z tabelą prowizji i opłat Banku Zachodniego WBK SA koszt przekazu za granicę w wysokości do 50,00 USD wynosi 13,00 USD. Przekazując za granicę 2.000,00 USD klient zapłaci 90,00 USD, a za każde 500,00 USD powyżej 2.000,00 USD bank dolicza kolejne 22,00 USD opłaty.

13 EUROTRANSFER dostępny w PKO BP SA to system transferu niewielkich kwot głównie do państw Unii Europejskiej U$-TRANSFER jest usługą skierowaną zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych, wzorowaną na EUROTRANSFERZE. Umożliwia on przesyłanie na teren USA, za zryczałtowaną opłatą, stosunkowo niewielkich kwot w USD na rzecz wskazanego przez zleceniodawcę odbiorcy w USA OPŁATA za EUROTRANSFER lub U$-TRASFER w PKO BP SA w zależności od kwoty wynosi od 45 do 140 z

14 POLECENIE WYPŁATY Przelewy pieniężne za granicę i zza granicy są przekazywane pomiędzy bankami za pośrednictwem elektronicznego systemu łączności międzybankowej – SWIFT. Przelew realizowany jest na podstawie złożonej w banku dyspozycji polecenia wypłaty. W transakcji tej bank przelewa określoną kwotę pieniędzy do banku zagranicznego w celu przelania ich na konto określonej osoby lub firmy.

15 - walutę i kwotę przelewu,
Aby zrealizować polecenie wypłaty za granicę należy złożyć je w banku na specjalnym formularzu, na którym określa się: - walutę i kwotę przelewu, - zleceniodawcę, - bank beneficjenta, - nazwę i rachunek beneficjenta, - tytuł płatności, - informację kto pokrywa koszty banku i banku zagranicznego

16 Przekazywane pieniądze docierają na wskazane konto średnio po kilku dniach. Istnieje możliwość realizacji takiego zlecenia w trybie pilnym (za 1 dzień) i expresowym (tego samego dnia) Przykładowo: koszt przelewu za granicę w ING Banku Śląskim SA dla klienta indywidualnego wynosi 0,25% min. 30 zł, max. 180 zł, a obowiązkowa opłata za SWIFT - 18 zł.

17 Operacje bezgotówkowe, rozliczenia dewizowe - uwarunkowane
INKASO Sprzedający - eksporter zleca swojemu Bankowi, aby pobrał należność od kupującego za pośrednictwem jego Banku po zaprezentowaniu jemu dokumentów będących przedmiotem inkasa zgodnie z warunkami inkasa. Decyzję o zapłacie podejmuje Kupujący-importer po tzw. prezentacji obejrzeniu tych dokumentów

18 .

19 Korzyści dla Firmy z zastosowania INKASA:
proste i nieskomplikowane, tańsza forma od akredytywy zapłata po wysyłce towaru KUPUJĄCY-Importer nie musi angażować swoich środków finansowych przed realizacją kontraktu, często zapłata następuje po odbiorze towaru lub w odroczonym terminie. kontrola Bank postępuje zgodnie z instrukcjami inkasa, monitoruje go, a zapłaty dokonuje tylko na podstawie dyspozycji Kupującego-importera z jego środków. samodzielne podjęcie decyzji Kupujący-importer samodzielnie podejmuje decyzję o zapłacie z tytułu inkasa spełnienie Instrukcji inkasa warunkiem otrzymania dokumentów (do odbioru towaru np.z portu, z agencji celnej) Wydanie kupującemu dokumentów inkasa następuje po spełnieniu przez niego warunków inkasa, a uznanie rachunku sprzedającego następuje zawsze po wpływie należności od kupującego.

20 Operacje bezgotówkowe, rozliczenia dewizowe - uwarunkowane
AKREDYTYWA - stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu Bank otwierając akredytywę na zlecenie kupującego zobowiązuje się do zapłaty jej beneficjentowi kwoty określonej w akredytywie, jeśli beneficjent spełni wszystkie warunki akredytywy, tj. w określonym czasie wyśle określony towar, w określonej ilości i jakości lub wykona usługę i przekaże do banku wymagane dokumenty handlowe zgodnie z warunkami akredytywy. Zobowiązanie banku otwierającego staje się wymagalne po zaprezentowaniu przez beneficjenta dokumentów ściśle zgodnych z warunkami akredytywy. Wspomnianymi dokumentami są zazwyczaj konosament albo list przewozowy Bank dokonuje zapłaty w terminie wynikającym z warunków akredytywy

21 Przy zawieraniu umowy handlowej należy uzgodnić z kontrahentem wszystkie szczegóły dotyczące dostawy towaru i płatności w formie akredytywy: wskazać, czy akredytywa ma być potwierdzona czy nie, płatna za okazaniem czy też w terminie odroczonym, a także określić termin ważności akredytywy oraz wyszczególnić dokumenty, które mają być podstawą do zapłaty z tytułu akredytywy. Zlecenie otwarcia akredytywy składa w swoim banku KUPUJĄCY-importer. Akredytywa jest otwierana przez ten bank i przekazywana drogą SWIFT do Banku sprzedającego. Zalecamy stosowanie akredytyw w każdym przypadku, a szczególnie: dla importu z krajów o podwyższonym ryzyku polityczno-gospodarczym lub od nowego, nieznanego partnera handlowego, transakcji na wysokie kwoty, nietypowych warunków kontraktowych (nietypowy towar)

22 .

23 Korzyści dla Firmy z AKREDYTYWY:
zabezpieczenie zapłaty Jest najbezpieczniejszą formą zapłaty dla obu stron kontraktu, szczególnie dla sprzedającego. partnerska współpraca Zindywidualizowane rozwiązania uzależnione od specyfiki kontraktu, warunków uzgodnionych przez obie strony kontraktu. minimalizacja ryzyka Akredytywa pozwala na zminimalizowanie wszelkiego typu ryzyka występującego w transakcjach kupna-sprzedaży w handlu międzynarodowym zmiany akceptowane przez wszystkie strony Zmiany warunków akredytywy można wprowadzić w każdym momencie w terminie jej ważności. kontrola Dzięki akredytywie przebieg realizacji kontraktu kontrolowany jest przez bank, jako niezależną instytucję. potwierdzanie akredytyw Potwierdzenie akredytywy oznacza przyjęcie przez bank potwierdzający ryzyka banku otwierającego akredytywę

24 Depozyty i ich rodzaje :
terminowe std. np. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24 lub 36 miesięcy (% stałe lub zmienne, złotowe lub walutowe), terminowe nstd. 1, 3, 7, 14 dni (% stałe, złotowe lub walutowe), overnight, negocjowane (warunki indywidulane od 1 dnia do 12 m-cy), GLI, Polisy Inwestycyjne (subskrypcje okresowe: 2-5 lat), Private Banking Asset Management.

25 Kryteria wyboru opłacalności lokat bankowych (krótkie okresy):
wysokość oprocentowania lokaty, okres naliczania odsetek (m-c,kw,r.), ”gwarancja” stałego oprocentowania, ”konsekwencje” z tytułu zerwania lokaty

26 Kryteria wyboru opłacalności lokat bankowych (dłuższe okresy):
naliczanie odsetek co kwartał i stawianie ich do dyspozycji np. na odrębnym r-ku, stosowanie zmiennej stawki %, sposób kapitalizacji odsetek ustalony z klientem, uzależnienie wysokości % od wysokości wkładu.

27 Handel międzynarodowy
NBPortal.pl Portal Edukacji Ekonomicznej

28


Pobierz ppt "Happy New Year .."

Podobne prezentacje


Reklamy Google