Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w świetle nowej perspektywy finansowej UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w świetle nowej perspektywy finansowej UE."— Zapis prezentacji:

1 Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w świetle nowej perspektywy finansowej UE

2 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Przyjęty przez Radę Ministrów 12 sierpnia 2014 r. Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu Pojęcie social services of general interest, używane w nomenklaturze europejskiej, tłumaczone jest jako usługi społeczne interesu ogólnego lub usługi społeczne użyteczności publicznej. W Programie używamy pojęcia usługi społeczne użyteczności publicznej jako znacznie bardziej odpowiadającego polskim normom prawnym. Co chcemy zobaczyć w 2020 roku

3

4

5 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w RPO Działania krajowe Działania krajowe na rzecz ekonomi społecznej Zintegrowanie i uspójnienie działań środowiska ekonomii społecznej Stworzenie sprawnych stałych mechanizmów przepływu informacji i uzgadniania polityk publicznych na rzecz rozwoju ES; Zapewnienie jednolitej wysokiej jakości działań w regionach zarówno w ramach administracji publicznej, ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej jak i podmiotach ekonomii społecznej Zapewnienie równomiernego i kompetentnego wsparcia do zwrotnych instrumentów społecznych we wszystkich regionach KoordynacjaWsparcieInstrumenty zwrotne

6 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w RPO Koordynacja Działania regionalne na rzecz ekonomi społecznej Koordynacja działań w regionie Infrastruktura wsparcia Wsparcie bezzwrotne OWESROPS

7 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w RPO Tworzenie miejsc pracy Działania regionalne na rzecz ekonomi społecznej Koordynacja działań w regionie Infrastruktura wsparcia Wsparcie bezzwrotne OWESROPS OWES współpracują z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej (ROPS), z którym wspólnie ustalają plan i zasady współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw.

8 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w RPO vs. KPRES Tworzenie miejsc pracy 1470 44,1 mln 1225 36,7 mln 1260 37,8 mln 700 21,0 mln 1155 34,6 mln 1085 32,5 mln 1995 59,8 mln 525 15,7 mln 910 27,3 mln 1295 38,8 mln 1120 33,6 mln 3255 97,6 mln 595 17,8 mln 1645 49,3 mln 945 28,3 mln 1050 31,5 mln

9 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w RPO Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej; wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej; wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych; wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem. wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego; wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES usługi rozwoju ekonomii społecznej Usługi animacji lokalnej usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych

10 IZ RPO zapewnia, że OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:  PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;  CIS i KIS;  spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;  organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Formuły: partnerstwo, wykonywanie przez jednostki podległe, PAI, tryb ustawy o działalności pożytku publicznego Budowanie rynku

11 IZ RPO zapewnia, że usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującej aktywną integrację społeczną i zawodową.  IZ RPO zapewnia wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych przez CIS i KIS.  Wsparcie, jest udzielane na stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej: w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; poprzez utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. IZ RPO zapewnia, że tworzenie nowych podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, uwzględnia aspekty profilowania wsparcia w oparciu o analizę sytuacji wewnątrzregionalnej (diagnoza potrzeb, problemów, trendów demograficznych etc.) IZ RPO zapewnia zastosowanie mechanizmów gwarantujących trwałość podmiotów utworzonych ze środków EFS

12 Budowanie rynku IZ RPO zapewnia, że wsparcie w ramach WTZ odbywa się poprzez:  wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ;  wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;  IZ RPO tworzy możliwość wsparcia uczestników WTZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, umożliwia także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ.  W celu zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, IZ RPO umożliwia realizację działań wspierających pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  IZ RPO preferuje kompleksowe projekty obejmujące zarówno aktywizację społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami, jak również działania, o których mowa powyżej.

13 Budowanie rynku IZ RPO zapewnia preferencje dla realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej. Preferencje mogą być zapewnione w szczególności poprzez:  rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu RPO określonych kryteriów wyboru projektów ograniczających wsparcie w ramach danego konkursu wyłączenie do podmiotów ekonomii społecznej lub premiujących realizację projektów przez te podmioty;  preferencje dla projektów partnerskich realizowanych przez administrację publiczną i podmioty ekonomii społecznej;  zobowiązanie beneficjentów w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu do zlecania zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonywania zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.), dokonywania zamówień u podmiotów ekonomii społecznej w przypadku zakupów nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


Pobierz ppt "Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w świetle nowej perspektywy finansowej UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google