Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie Starostwo Powiatowe w Przasnyszu Prelegent – Zenon Szczepankowski – starosta przasnyski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie Starostwo Powiatowe w Przasnyszu Prelegent – Zenon Szczepankowski – starosta przasnyski."— Zapis prezentacji:

1 Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie Starostwo Powiatowe w Przasnyszu Prelegent – Zenon Szczepankowski – starosta przasnyski

2 Stowarzyszenie Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie. Utworzone 9 stycznia 2014 r. www.krolewieckiobszar.pl Członkowie: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu Urząd Miasta Przasnysz Urząd Miasta i Gminy Chorzele Urząd Gminy Przasnysz Urząd Gminy Jednorożec Urząd Gminy Krasne Urząd Gminy Czernice Borowe Urząd Gminy Krzynowłoga Mała Partnerstwo wypełnia następujące standardy: Skład partnerstwa z pkt. widzenia jego potrzeb Programy rozwoju dla obszaru funkcjonalnego Stopień integracji między dokumentami 2

3 3 Przesłanki utworzenia Partnerstwa: Niski poziom wzajemnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w kreowaniu i wdrażaniu spójnej polityki rozwoju w oparciu o wspólnotę celów i potrzeb, a nie wzajemną konkurencję. Negatywne doświadczenia wyniesione z wdrażania perspektywy finansowej UE - 2007-2013 oparte na modelu wzajemnego konkurowania o środki unijne przez lokalne samorządy, które zamiast wzajemnie współpracować, często rywalizowały ze sobą, składając konkurencyjne projekty w ramach tych samych działań, często wzajemnie się wykluczające i blokujące. Często bardzo dobre indywidualne pomysły i projekty, mające szerokie poparcie społeczne, nie uzyskiwały dofinansowania, gdyż nie otrzymywały wystarczającego wparcia ewentualnych partnerów z innych samorządów, co przekładało się na niższą punktację ocenianych wniosków. Indywidualne projekty samorządów, wykazujące cechy wzajemnej komplementarności i synergii miały o wiele większą szansę na uzyskania dofinansowania. Przykładem tego jest zrealizowany, w ramach RPO WM 2007-2013, projekt powiatu przasnyskiego pn. „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej” polegający na kompleksowym uzbrojeniu terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w m. Sierakowo k. Przasnysza. Projekt ten stał się niejako katalizatorem wzajemnej współpracy Starostwa Powiatowego z poszcze- gólnymi gminami, które zrealizowały dzięki niemu swoje projekty infrastrukturalne. Dostrzegając pozytywy partnerskiej współpracy wszystkie jst z terenu powiatu wyraziły chęć stworzenia formalnej platformy współpracy samorządów lokalnych, środowiska biznesowego, naukowego, organizacji pozarządowych i mieszkańców. Platforma ta miałaby definiować wspólne cele samorządów i mieszkańców, koordynować tworzenie wspólnych dokumentów planistycznych oraz realizację komplementarnych projektów inwestycyjnych i miękkich, a także konsolidować wspólne przedsięwzięcia z uczelniami wyższymi, przedsiębiorcami itp. za pośrednictwem wydzielonej struktury (Biuro Stowarzyszenia).

4 4 Statutowe cele Stowarzyszenia: 1) upowszechnianie idei samorządności lokalnej, 2) zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych, 3) ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, 4) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków, 5) wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, 6) pielęgnowanie kultury regionu, 7) inicjowanie i opiniowanie strategicznych projektów gospodarczych dotyczących działalności wspólnej zrzeszonych podmiotów oraz obszarów ich działania, 8) wspieranie działań zmierzających do racjonalnego ukształtowania regionalnego, 9) koordynacja współdziałania gmin, powiatów i województw zmierzająca do podtrzymania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych i gospodarczych Królewieckiego Obszaru Funkcjonalnego, 10) podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Królewieckiego Obszaru Funkcjonalnego, 11) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 12) popularyzowanie wiedzy o Królewieckim Obszarze Funkcjonalnym, 13) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi, wspieranie regionalnej współpracy zagranicznej. Przasnyska Strefa Gospodarcza w Sierakowie k. Przasnysza

5 5 W skład Stowarzyszenia weszli przedstawiciele powiatu przasnyskiego oraz przedstawiciele wszystkich miast i gmin z terenu powiatu przasnyskiego. Obejmuje ono obszar powiatu przasnyskiego (miasta Przasnysz, Miasta i Gminy Chorzele, Gminy Przasnysz, Gminy Jednorożec, Gminy Krasne, Gminy Czernice Borowe, Gminy Krzynowłoga Mała) z możliwością poszerzenia o powiaty, miasta i gminy sąsiadujące bezpośrednio lub pośrednio z drogą krajową nr 57. Do stowarzyszenia mogą również przystąpić zainteresowani przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Wyróżnieni przez Ministra Gospodarki przedsiębiorcy z terenu powiatu przasnyskiego – konferencja w maju 2015 r.

6 Widok na I Podstrefę Chorzelską od strony drogi wojewódzkiej nr 614. W sąsiedztwie I Podstrefy przebiega linia kolejowa Ostrołęka – Szczytno. 6 Wykaz działań Stowarzyszenia w oparciu o standardy zarządzania strategicznego w partnerstwie: I Skład partnerstwa z punktu widzenia jego potrzeb. Partnerska współpraca samorządów powiatu przasnyskiego zawiązała się dla realizacji założonych celów publicznych i zakłada współpracę 3 sektorów (publicznego, społecznego i gospodarczego) niezbędną do ich realizacji. Poniżej skrócony wykaz działań dot. poszczególnych obszarów rozwoju, będących przedmiotem wzajemnej współpracy.  W dziedzinie gospodarczej: a) zorganizowanie konferencji gospodarczej (18.05.2015), podczas której przedsiębiorcy zapoznali się ze źródłami dofinansowania unijnego projektów w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Wręczono również dyplomy gratulacyjne dla najlepszych przedsiębiorców z terenu powiatu przasnyskiego od Ministra Gospodarki. Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń miedzy przedsiębiorcami i jst. Kolejna konferencja jest planowana na I kw. 2016 r. b) kontynuacja programu tworzenia i uzbrajania stref aktywności gospodarczej w każdej gminie powiatu jako podstref utworzonej i już działającej Przasnyskiej Strefy Gospodarczej; c) ścisła współpraca z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych - w siedzibie Stowarzyszenia odbywają się indywidualne konsultacje na temat pozyskiwania środków unijnych; d) Indywidualne konsultacje z mieszkańcami w biurze stowarzyszenia lub drogą tel. i mailową w celu uzyskania wskazówek na temat aplikowania o środki unijne. Wartością dodaną zgłaszanego rozwiązania jest niewątpliwie skuteczna współpraca członków Stowarzyszenia w zakresie przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, poprzez koordynację procedur formalno-prawnych (pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe, dokumenty planistyczne itp.) oraz pozyskiwania inwestorów zewnętrznych. W strefie gospodarczej w Chorzelach trwa właśnie kompleksowe uzbrajanie terenu

7 7  W dziedzinie energetyki: a) ograniczenie deficytu energii elektrycznej w północnej części powiatu poprzez kontynuowanie budowy nowych linii energetycznych (110 kV) b) inwestowanie w alternatywne, odnawialne źródła energii (fotowoltaika) w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania samorządów (niższe koszty zakupu energii), ograniczenia emisji substancji szkodliwych oraz wzrostu poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru funkcjonalnego; c) budowa gazociągu o ciśnieniu średnim podwyższonym o przepust. 3500 m3/h oraz 3 stacji redukcyjnych na odc. Lekowo – Sierakowo – Chorzele (tzw. południowy) o dł. ok. 30 km oraz gazociągu zachodniego na odc. Chorzele – Uniszki o przepust. 7000 m3/h.  W dziedzinie transportu: a) reaktywacja i modernizacja linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Szczytno na odcinku Chorzele – Wielbark; b) budowa bocznicy kolejowej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych Podstrefy w Chorzelach – do końca 2015 r. Do 30 czerwca 2016 r zostanie włączony do magistrali Wielbark – Olsztyn – Gdańsk; c) planowana budowa linii kolejowej, łączącej linie Nr 35 z linią Nr 9 – na odcinku Ciechanów – Przasnysz – Chorzele, d) poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez remonty dróg, budowę chodników, zatok i przystanków autobusowych.  W dziedzinie badań i rozwoju: a)realizacja projektu pn. „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”. Partnerstwo zawarte pomiędzy: Politechniką Warszawską w Warszawie - jako beneficjentem - liderem projektu oraz Wyższą Szkołą Języków Obcych w Świeciu, Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie i Powiatem Przasnyskim – jako partnerami projektu. Przedsięwzięcie będzie realizowane w trzech lokalizacjach: w Przasnyszu (ul. Mazowiecka), na terenie strefy gospodarczej w Sierakowie k. Przasnysza oraz strefy gospodarczej w Chorzelach.  W dziedzinie sportu i rekreacji: a) budowa nowych obiektów rekreacyjno – sportowych, w tym Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach (basen). Powiat podpisał umowy o współpracy z większością samorządów gminnych w zakresie korzystania dzieci z miejskich i gminnych szkół podstawowych i gimnazjalnych z obiektów Centrum.

8 8  W dziedzinie społecznej: a) aktywne wsparcie nadchodzących w 2016 roku, Światowych Dni Młodzieży – w m. Rostkowo k. Przasnysz znajduje się sanktuarium Św. Stanisława Kostki, światowego patrona dzieci i młodzieży. Wspólne koordynowanie działań we współpracy z ngo-sami i mieszkańcami, pozwoli na skuteczne zaprezentowanie gościom walorów naszego regionu; b) organizacja 50 imprez kulturalnych w ramach przyznanego tytułu „Stolicy Kultury Mazowsza 2014”. Na początku 2014 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał Powiatowi Przasnyskiemu prestiżowy tytuł „Stolicy Kultury Mazowsza 2014”. II. Programy rozwoju dla obszaru funkcjonalnego (OF). Jednym z działań statutowych Stowarzyszenia jest „inicjowanie i opiniowanie strategicznych projektów gospodarczych dotyczących działalności wspólnej zrzeszonych podmiotów oraz obszarów ich działania”. W tym celu Stowarzyszenie przystąpiło do opracowania wspólnej dla wszystkich samorządów strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego, uwzględniającej kierunki rozwoju wszystkich jednostek. Pierwszym etapem opracowania strategii będzie przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych dotyczących najważniejszych aspektów rozwoju całego obszaru funkcjonalnego z punktu widzenia wszystkich interesariuszy. Przeprowadzone konsultacje pozwolą na ustalenie priorytetów, którymi należy się kierować przy opracowywaniu wspólnej strategii. Będzie ona wypadkową poszczególnych kierunków rozwojowych gmin oraz będzie kładła nacisk przede wszystkim na cele nadrzędne, wspólne dla całego obszaru funkcjonalnego. Strategia będzie także dodatkowym atutem i pomocą przy pozyskiwaniu środków unijnych. Koszty procesu konsultacji i tworzenia strategii pokryją kolegialnie wszyscy członkowie Stowarzyszenia w ramach dodatkowych środków składkowych przeznaczonych przez Zarząd na ten cel. Planowane zakończenie opracowania strategii przewidziane jest na koniec II kwartału 2016. III. Stopień integracji między dokumentami strategicznymi i operacyjnymi partnerów samorządowych, a wspólnie przygotowanymi dokumentami partnerstwa. W następnym etapie po opracowaniu wspólnej dla wszystkich samorządów strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego, poszczególne samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu zaktualizują swoje lokalne strategie i programy rozwoju dostosowując je do zapisów w niej zawartych. Zapewni to komplementarność i wzajemną synergię wszystkich dokumentów strategicznych obejmujących swoim zakresem obszar funkcjonalny oraz wzmocni wspólne projekty wiodące samorządów, zwłaszcza infrastrukturalne, przedkładane do dofinansowania w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Pozwoli to na pozyskanie znacznie większych niż dotychczas środków na finansowanie przedsięwzięć prorozwojowych w całym obszarze funkcjonalnym.

9 Stan aktualny - Odcinek Dzierzgowo- Grójec-Klewki Droga Przasnysz - Baranowo (wieś Bartniki) – odcinek po remoncie 9 Innowacyjność rozwiązania Wzajemna współpraca samorządów różnych szczebli z obszaru funkcjonalnego w formule stowarzyszenia jest innowacyjnym w skali kraju podejściem kreowania wspólnej polityki zrównoważonego rozwoju dla obszaru funkcjonalnego uwzględniającej nowoczesne metody i narzędzia zarządzania i partycypacji społecznej, nastawionym na wspólny sukces, a nie współzawodnictwo. Hasło przewodnie Stowarzyszenia to „Naturalnie razem!”. Innowacyjny model funkcjonowania i zarządzania Stowarzyszeniem oparty jest o formułę zróżnicowanych poziomów członkostwa. Partnerzy Stowarzyszenia dzielą się na członków: 1) rzeczywistych, 2) założycieli, 3) wspierających, 4) honorowych. Właściwą władzę Stowarzyszenia stanowią członkowie założyciele i rzeczywiści, członek wspierający i honorowy dysponuje głosem doradczym. Członka rzeczywistego i założyciela reprezentuje dwóch przedstawicieli: starosta/burmistrz/wójt oraz przewodniczący rady danej jednostki samorządowej. Członkiem wspierającym i honorowym może stać się każda organizacja pozarządowa, inne stowarzyszenie, uczelnia wyższa, przedsiębiorca, a nawet osoby fizyczne (mieszkańcy). Zapewnia to możliwość pełnej reprezentacji przedstawicieli 3 sektorów (publicznego, społecznego i gospodarczego). innowacyjny system finansowania. Założyciele Stowarzyszenie uzgodnili finansowanie podstawowej działalności ze składek członkowskich przy jednoczesnym ustalaniu dodatkowych składek celowych na priorytetowe zadania. Składka członkowska uzależniona jest od ilości mieszkańców danej jednostki i wynosi 0,50 zł od jednego mieszkańca gminy. Jedynie Powiat Przasnyski płaci stałą składkę w wysokości 8 000,00 zł rocznie. Dla pełnej transparentności działań ustalono, że Stowarzyszenie nie będzie prowadziło działalności gospodarczej. Na cyklicznych naradach (nie rzadziej niż raz na kwartał) Zarząd ustala bieżące zadania, które realizuje utworzone w tym celu biuro stowarzyszenia. Mieści się ono w Przasnyszu przy ul. B Joselewicza, w budynku udostępnionym nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu. Stowarzyszenie zatrudnia jedną osobę prowadzącą biuro, niebędącą pracownikiem żadnego z członków Stowarzyszenia. Osoba ta posiada kompetencje w zakresie funkcjonowania jst, działalności organizacji pozarządowych, współpracy z przedsiębiorcami i pozyskiwania środków unijnych. Biuro Stowarzyszenia w swojej pracy korzysta z nowoczesnych technologii informacyjnych. Stowarzyszenie posiada dedykowaną stronę internetową www.krolewieckiobszar.pl gdzie znajdują się bieżące informacje na temat jego działalności. Biuro wykonując swoje zadania ściśle współpracuje z poszczególnymi jednostkami samorządowymi. Dla kontaktów założona została poczta internetowa: kontakt@krolewieckiobszar.pl. Stowarzyszenie korzysta także z wdrożonego przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu systemu mobilnej komunikacji z mieszkańcami obszaru funkcjonalnego wysyłając komunikaty sms dotyczące bieżącej działalności, informacji o konferencjach i szkoleniach oraz konsultacjach społecznych. Korzysta ponadto z dostępnego na stronie www.powiat-przasnysz.pl systemu interaktywnych ankiet, pozwalających zbierać informacje od interesariuszy na temat priorytetowych zamierzeń inwestycyjnych i kierunków rozwoju OF.

10 Wizualizacja nowego budynku Centrum Kształcenia Praktycznego 10 Replikowalność rozwiązania Zgłaszany model partnerstwa jest w pełni replikowalny i może być z powodzeniem stosowany w przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Jego funkcjonowanie nie generuje dużych nakładów finansowych, zwłaszcza w relacji do ewentualnych korzyści płynących z wdrożenia. W przypadku braku chęci utrzymywania biura Stowarzyszenia przez członków, istnieje możliwość oparcia go o zasoby infrastrukturalne i kadrowe lidera, zwłaszcza na początkowym etapie funkcjonowania. Kluczową kwestią budowanie koncepcji współpracy jest osoba aktywnego lidera, który będzie w stanie przekonać skłóconych często włodarzy gminnych i miejskich, a nawet oponentów politycznych, do wzniesienia się ponad podziały i partykularne interesy osobiste w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej. Taką osobą może być np. starosta, jak w przypadku Stowarzyszenia Królewieckiego, skupiający wokół siebie wójtów i burmistrzów z terenu danego powiatu. Może być to również aktywny wójt/burmistrz bądź też organizacja/osoba fizyczna aktywnie zaangażowana w wspieranie lokalnego rozwoju, która przekona do wzajemnej współpracy lokalnych samorządowców. Podstawą barierą, którą należy przezwyciężyć, jest przekonanie, wójtów, burmistrzów i innych partnerów do wzajemnej współpracy. Kluczową kwestią powinno stać się zapewnienie równego udziału wszystkich członków w procesie decyzyjnym partnerstwa. Stowarzyszenie powinno mieć charakter apolityczny, skupiając wokół siebie możliwie najszerszą reprezentację środowisk samorządowych, gospodarczych, naukowych i społecznych. Konieczne stanie się podejmowanie decyzji w oparciu o wzajemny konsensus, a nie „forsowanie” własnych działań i projektów nie przynoszących korzyści wszystkim członkom Stowarzyszenia. Istotna kwestią powinien być także cykliczny monitoring prowadzonych działań wśród wszystkich członków Stowarzyszenia, a także wśród interesariuszy (ogółu mieszkańców) obszaru funkcjonalnego.

11 11 Dziękuję za uwagę! Członkowie Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie odbierają symboliczny klucz do Stolicy Kultury Mazowsza 2014 z rąk marszałka Adama Struzika oraz starosty mławskiego Włodzimierza Wojnarowskiego Inauguracyjny bal kostiumowy z okazji przyznania powiatowi przasnyskiemu tytułu Stolicy Kultury Mazowsza 2014


Pobierz ppt "Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie Starostwo Powiatowe w Przasnyszu Prelegent – Zenon Szczepankowski – starosta przasnyski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google