Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki samooceny standardów SAS przeprowadzonej przez społeczność ZSUIP 8-9 czerwca 2015 Szkoły Aktywne w Społeczności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki samooceny standardów SAS przeprowadzonej przez społeczność ZSUIP 8-9 czerwca 2015 Szkoły Aktywne w Społeczności."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki samooceny standardów SAS przeprowadzonej przez społeczność ZSUIP 8-9 czerwca 2015 Szkoły Aktywne w Społeczności

2 1 =brak rozwoju, 2 =wczesny etap, 3 =dobre osiągnięcia, 4 =wysokie osiągnięcia Obraz ogólny 1234 Przywództwo X Partnerstwo X Integracja społeczna 2/3 X Usługi X Wolontariat 1/2 X Uczenie się przez całe życie X Rozwój społeczności X Zaangażowanie rodziców X Kultura organizacyjna szkoły X

3 Integracja społeczna Wszyscy uczący się są aktywnie wspierani, aby jak najlepiej wykorzystali swoje możliwości, niezależnie od płci, pochodzenia, religii, sprawności fizycznej czy orientacji seksualnej. 1. Nauczyciele kształtują i promują wartości i zachowania wspierające prawa człowieka oraz integrację społeczną wszystkich mniejszości. Korzystamy z materiałów do nauczania, które odzwierciedlają różnorodność i promują wzajemny szacunek. Rozwijamy u naszych uczniów umiejętności współpracy, negocjacji i krytycznego myślenia. Przystosowujemy środowisko uczenia się do różnych potrzeb i zainteresowań uczniów i ich rodziców. Rozwijamy wrażliwość uczniów na nierówności w klasie i w lokalnej społeczności oraz uczymy ich działania na rzecz równych praw. Szkoła przeciwdziała uprzedzeniom i stereotypowemu widzeniu innych, uczniowie konfrontują je z rzeczywistością. Zachęcamy uczniów do refleksji na temat ich własnych uprzedzeń i stereotypów oraz kształtujemy pozytywny stosunek do różnic. 2. Integracja społeczna jest istotnym aspektem polityki i praktyki szkoły. W dokumentach strategicznych szkoły zapisana jest zasada swobodnego i sprawiedliwego dostępu wszystkich członków społeczności lokalnej do nauki i innych usług świadczonych przez szkołę – zasada ta jest powszechnie znana i stosowana. Zapewniamy pracownikom, rodzicom, wolontariuszom i członkom społeczności potrzebne wsparcie i szkolenia dla lepszego zrozumienia wartości różnorodności i równości. 3. Działania szkoły (nauka i inne usługi) są dostępne dla różnych grup. Budynek i otoczenie szkoły są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych (rampy, toalety i in.). W miarę potrzeby szkoła zapewnia materiały w języku mniejszości etnicznej. 4. Szkoła aktywnie działa, aby wszyscy członkowie społeczności mieli równy dostęp do najlepszych usług edukacyjnych. Podejmujemy specjalne działania, gdy jakaś grupa ma mniejsze osiągnięcia lub nie może w pełni wykorzystać oferty szkoły (np. problemy z dojazdem). Realizujemy projekty mające uświadomić wszystkim mieszkańcom znaczenie równości. Prowadzimy specjalne projekty, których celem jest pomoc mniejszościom w osiągnięciu ich pełnych możliwości. Aktywnie zachęcamy mniejszości do udziału w naszych działaniach (np. włączenie osób niepełnosprawnych, seniorów w szkolne przedsięwzięcia).

4 Integracja społeczna Wszyscy uczący się są aktywnie wspierani, aby jak najlepiej wykorzystali swoje możliwości, niezależnie od płci, pochodzenia, religii, sprawności fizycznej czy orientacji seksualnej. 1234 1.Nauczyciele kształtują i promują wartości i zachowania wspierające prawa człowieka oraz integrację społeczną wszystkich mniejszości. X 2.Integracja społeczna jest istotnym aspektem polityki i praktyki szkoły. X 3.Działania szkoły (nauka i inne usługi) są dostępne dla różnych grup. X 4.Szkoła aktywnie działa, aby wszyscy członkowie społeczności mieli równy dostęp do najlepszych usług edukacyjnych. X Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety Integracja społeczna Wszyscy uczący się są aktywnie wspierani, aby jak najlepiej wykorzystali swoje możliwości, niezależnie od płci, pochodzenia, religii, sprawności fizycznej czy orientacji seksualnej. 1234 1.Nauczyciele kształtują i promują wartości i zachowania wspierające prawa człowieka oraz integrację społeczną wszystkich mniejszości. 2.Integracja społeczna jest istotnym aspektem polityki i praktyki szkoły. 3.Działania szkoły (nauka i inne usługi) są dostępne dla różnych grup. 4.Szkoła aktywnie działa, aby wszyscy członkowie społeczności mieli równy dostęp do najlepszych usług edukacyjnych. Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

5 Ocena standardów w ZSUIP

6 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne) Przywództwo Przywództwo zapewnia wizję, strategię, wsparcie oraz przeznaczone na nie zasoby. 1234 1.Nasza misja została uzgodniona przy pełnym zaangażowaniu uczniów, rodziców, szerszej społeczności i innych instytucji i organizacji. X 2.Plany strategiczne opracowujemy z uwzględnieniem potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców i ważnych interesariuszy. X 3.Zapewniamy środki (ludzie, sprzęt, pomieszczenia, i gdzie to możliwe fundusze itp.) na realizację zaplanowanych działań. X 4.Dbamy, by pracownicy szkoły potrafili (posiadali odpowiednie umiejętności) zachęcać mieszkańców do wspólnego działania oraz pomagać im w realizacji różnych inicjatyw. X 5.Promujemy i doceniamy osiągnięcia, indywidualne postępy i rozwój osobisty uczniów, pracowników szkoły i członków społeczności. X 6.Społeczność szkolna ma swoich liderów, którzy zachęcają do zgłaszania generowania pomysłów, wprowadzania nowych sposobów pracy i nowych odpowiedzi na wyzwania oraz do brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania. X Tutaj możesz dodać swój własny wskaźnik Uwagi Priorytety

7 Partnerstwo Szkoła blisko współpracuje z innymi, podejmując wspólne działania, dzieląc się informacjami i zasobami. 1234 1.Decyzje dotyczące szkoły podejmujemy wspólnie z różnymi partnerami działającymi w naszej społeczności (osobami, organizacjami, instytucjami) X 2.Inicjatywy podejmujemy wspólnie z naszymi partnerami. X 3.Wspólnie z partnerami gromadzimy środki i zasoby potrzebne do realizacji niektórych inicjatyw dla dobra społeczności i/lub programu nauczania. X 4.Mamy pisemną umowę regulującą zasady naszej wspólnej pracy. X 5.Wzajemnie promujemy i wspieramy nasze działania. X 6.Uczestniczymy w lokalnych, regionalnych i krajowych sieciach SAS (Szkół Aktywnych w Społeczności). X 7.Nasze placówki i ich wyposażenie udostępnione są społeczności po zajęciach szkolnych, w weekendy oraz w czasie wakacji szkolnych. X 8.Wspólnie z innymi staramy się rozwiązywać problemy społeczności lokalnej. X Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne )

8 Integracja społeczna Wszyscy uczący się są aktywnie wspierani, aby jak najlepiej wykorzystali swoje możliwości, niezależnie od płci, pochodzenia, religii, sprawności fizycznej czy orientacji seksualnej. 1234 1.Nauczyciele kształtują i promują wartości i zachowania wspierające prawa człowieka oraz integrację społeczną wszystkich mniejszości. X 2.Integracja społeczna jest istotnym aspektem polityki i praktyki szkoły. X 3.Działania szkoły (nauka i inne usługi) są dostępne dla różnych grup. X 4.Szkoła aktywnie działa, aby wszyscy członkowie społeczności mieli równy dostęp do najlepszych usług edukacyjnych. X Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

9 Usługi Zarówno szkoła, jak jej partnerzy oferują szeroki zakres usług, zgodnych z lokalnymi potrzebami. 1234 1.Oferujemy usługi w oparciu o głęboką i rzetelną analizę potrzeb. X 2.Monitorujemy i poddajemy ewaluacji usługi oferowane na terenie naszej szkoły, sprawdzając, kto z nich korzysta i jakie odnosi korzyści. X 3.Badamy przyczyny niekorzystania z oferowanych usług. X 4.Rozwijamy dalsze usługi w celu zapewnienia lepszego dostępu i integracji społecznej. X 5.Zachęcamy i doceniamy wkład innych instytucji i organizacji dostarczających usługi na terenie szkoły lub w społeczności oraz promujemy i wspieramy je. X 6.Oferujemy usługi doskonalące i wzbogacające proces uczenia się uczniów, rodzin i społeczności. X Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

10 Wolontariat Uczniowie i dorośli razem wspierają rozwój społeczności i środowiska lokalnego, pomagając uczynić je lepszym miejscem do życia, pracy i nauki. 1234 1.Wszyscy uczniowie, rodzice i dorośli członkowie społeczności mają możliwość zostać wolontariuszami. X 2.Szkoła wspiera wolontariuszy. X 3.Uczniowie mają pełnię możliwości w działaniach wolontariatu – od zgłaszania pomysłów przez planowanie działań do kierowania nimi. X 4.Nasi wolontariusze współpracują z wolontariuszami działającymi w innych szkołach w Polsce i za granicą. X 5.Monitorujemy i oceniamy nasze działania, aby zapewnić ich skuteczność. X Tutaj możesz dodać swój własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

11 Uczenie się przez całe życie Stwarzane są możliwości uczenia się przez całe życie dla zdobycia wykształcenia, umiejętności zawodowych i dla przyjemności. 1234 1.Staramy się kreować chęć uczenia się, skupiając się raczej na tym, jak się uczyć niż na wąskim podejściu do treści i wiedzy. X 2.Oferujemy wsparcie i możliwości uczenia się dla wszystkich pokoleń. X 3.Oferujemy możliwości uczenia się, które uwzględniają różnorodne style uczenia się i obejmują uczenie się rekreacyjne, zawodowe i praktyczne. X 4.Wykorzystujemy społeczność jako zasoby do uczenia się, zapraszając osoby ze społeczności do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi pracownikami i uczniami. X Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

12 Rozwój społeczności Szkoła wspiera społeczność lokalną w rozpoznawaniu jej problemów i ich rozwiązywaniu. 1234 1.Wspieramy różne organizacje działające w naszej społeczności. X 2.Dostarczamy lokalnym organizacjom wiedzę potrzebną do udziału w podejmowaniu decyzji. X 3.Umożliwiamy lokalnym organizacjom korzystanie z zasobów szkoły. X 4.Pomagamy lokalnym organizacjom w prowadzeniu badań i konsultacji. X 5.Pomagamy lokalnym organizacjom w przygotowywaniu i przeprowadzaniu projektów służących społeczności. X Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

13 Zaangażowanie rodziców Szkoła ściśle współpracuje z rodzicami, pomagając usuwać bariery stojące na przeszkodzie ich partycypacji i zapewnieniu dzieciom w domu warunków sprzyjających uczeniu się. 1234 1.Komunikacja pomiędzy domem a szkołą jest systematyczna, dwustronna i pełna zrozumienia. X 2.Promujemy i wspieramy umiejętności rodzicielskie. X 3.Rodzice odgrywają aktywną rolę w uczeniu się uczniów. X 4.Rodzice są równymi partnerami w podejmowaniu decyzji dotyczących ich dzieci. X 5.Rodzice są rzecznikami jakości edukacji swoich dzieci. X Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

14 Kultura organizacyjna szkoły Szkoła Aktywna w Społeczności jest otwarta na zmiany. Zasady demokracji są stosowane we wszystkich sferach życia szkolnego. 1234 1.Starsi stażem pracownicy angażują uczniów, nauczycieli, rodziców, szerszą społeczność i inne organizacje w proces podejmowania decyzji. X 2.We wszystkich działaniach szkoły stosujemy podejście zespołowe. X 3.Nauczyciele stosują strategię nauczania i uczenia się przez zrozumienie. X 4.Nauczyciele rozwijają umiejętności społeczne studentów. X 5.Szkoła podejmuje odpowiedzialność za swoje regularne działania. X 6.Szkoła dzieli się informacjami ze wszystkimi partnerami. X Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

15 Rekomendacje uczestników samooceny: stworzenie zespołu koordynującego wolontariat w szkole wspólne spotkania przedstawicieli SU, RR, RP aby rozmawiać o potrzebach, dzielić się pomysłami systematyczne informowanie rodziców o działaniach szkoły, sukcesach i jej pracy usprawnienie przepływu informacji (strona www) wprowadzenie dziennika elektronicznego bardziej aktywny udział w kulturze (kina, teatr, wycieczka)


Pobierz ppt "Wyniki samooceny standardów SAS przeprowadzonej przez społeczność ZSUIP 8-9 czerwca 2015 Szkoły Aktywne w Społeczności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google