Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki samooceny standardów SAS przeprowadzonej przez społeczność ZSUIP 8-9 czerwca 2015 Szkoły Aktywne w Społeczności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki samooceny standardów SAS przeprowadzonej przez społeczność ZSUIP 8-9 czerwca 2015 Szkoły Aktywne w Społeczności."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki samooceny standardów SAS przeprowadzonej przez społeczność ZSUIP 8-9 czerwca 2015 Szkoły Aktywne w Społeczności

2 1 =brak rozwoju, 2 =wczesny etap, 3 =dobre osiągnięcia, 4 =wysokie osiągnięcia Obraz ogólny 1234 Przywództwo X Partnerstwo X Integracja społeczna 2/3 X Usługi X Wolontariat 1/2 X Uczenie się przez całe życie X Rozwój społeczności X Zaangażowanie rodziców X Kultura organizacyjna szkoły X

3 Integracja społeczna Wszyscy uczący się są aktywnie wspierani, aby jak najlepiej wykorzystali swoje możliwości, niezależnie od płci, pochodzenia, religii, sprawności fizycznej czy orientacji seksualnej. 1. Nauczyciele kształtują i promują wartości i zachowania wspierające prawa człowieka oraz integrację społeczną wszystkich mniejszości. Korzystamy z materiałów do nauczania, które odzwierciedlają różnorodność i promują wzajemny szacunek. Rozwijamy u naszych uczniów umiejętności współpracy, negocjacji i krytycznego myślenia. Przystosowujemy środowisko uczenia się do różnych potrzeb i zainteresowań uczniów i ich rodziców. Rozwijamy wrażliwość uczniów na nierówności w klasie i w lokalnej społeczności oraz uczymy ich działania na rzecz równych praw. Szkoła przeciwdziała uprzedzeniom i stereotypowemu widzeniu innych, uczniowie konfrontują je z rzeczywistością. Zachęcamy uczniów do refleksji na temat ich własnych uprzedzeń i stereotypów oraz kształtujemy pozytywny stosunek do różnic. 2. Integracja społeczna jest istotnym aspektem polityki i praktyki szkoły. W dokumentach strategicznych szkoły zapisana jest zasada swobodnego i sprawiedliwego dostępu wszystkich członków społeczności lokalnej do nauki i innych usług świadczonych przez szkołę – zasada ta jest powszechnie znana i stosowana. Zapewniamy pracownikom, rodzicom, wolontariuszom i członkom społeczności potrzebne wsparcie i szkolenia dla lepszego zrozumienia wartości różnorodności i równości. 3. Działania szkoły (nauka i inne usługi) są dostępne dla różnych grup. Budynek i otoczenie szkoły są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych (rampy, toalety i in.). W miarę potrzeby szkoła zapewnia materiały w języku mniejszości etnicznej. 4. Szkoła aktywnie działa, aby wszyscy członkowie społeczności mieli równy dostęp do najlepszych usług edukacyjnych. Podejmujemy specjalne działania, gdy jakaś grupa ma mniejsze osiągnięcia lub nie może w pełni wykorzystać oferty szkoły (np. problemy z dojazdem). Realizujemy projekty mające uświadomić wszystkim mieszkańcom znaczenie równości. Prowadzimy specjalne projekty, których celem jest pomoc mniejszościom w osiągnięciu ich pełnych możliwości. Aktywnie zachęcamy mniejszości do udziału w naszych działaniach (np. włączenie osób niepełnosprawnych, seniorów w szkolne przedsięwzięcia).

4 Integracja społeczna Wszyscy uczący się są aktywnie wspierani, aby jak najlepiej wykorzystali swoje możliwości, niezależnie od płci, pochodzenia, religii, sprawności fizycznej czy orientacji seksualnej Nauczyciele kształtują i promują wartości i zachowania wspierające prawa człowieka oraz integrację społeczną wszystkich mniejszości. X 2.Integracja społeczna jest istotnym aspektem polityki i praktyki szkoły. X 3.Działania szkoły (nauka i inne usługi) są dostępne dla różnych grup. X 4.Szkoła aktywnie działa, aby wszyscy członkowie społeczności mieli równy dostęp do najlepszych usług edukacyjnych. X Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety Integracja społeczna Wszyscy uczący się są aktywnie wspierani, aby jak najlepiej wykorzystali swoje możliwości, niezależnie od płci, pochodzenia, religii, sprawności fizycznej czy orientacji seksualnej Nauczyciele kształtują i promują wartości i zachowania wspierające prawa człowieka oraz integrację społeczną wszystkich mniejszości. 2.Integracja społeczna jest istotnym aspektem polityki i praktyki szkoły. 3.Działania szkoły (nauka i inne usługi) są dostępne dla różnych grup. 4.Szkoła aktywnie działa, aby wszyscy członkowie społeczności mieli równy dostęp do najlepszych usług edukacyjnych. Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

5 Ocena standardów w ZSUIP

6 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne) Przywództwo Przywództwo zapewnia wizję, strategię, wsparcie oraz przeznaczone na nie zasoby Nasza misja została uzgodniona przy pełnym zaangażowaniu uczniów, rodziców, szerszej społeczności i innych instytucji i organizacji. X 2.Plany strategiczne opracowujemy z uwzględnieniem potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców i ważnych interesariuszy. X 3.Zapewniamy środki (ludzie, sprzęt, pomieszczenia, i gdzie to możliwe fundusze itp.) na realizację zaplanowanych działań. X 4.Dbamy, by pracownicy szkoły potrafili (posiadali odpowiednie umiejętności) zachęcać mieszkańców do wspólnego działania oraz pomagać im w realizacji różnych inicjatyw. X 5.Promujemy i doceniamy osiągnięcia, indywidualne postępy i rozwój osobisty uczniów, pracowników szkoły i członków społeczności. X 6.Społeczność szkolna ma swoich liderów, którzy zachęcają do zgłaszania generowania pomysłów, wprowadzania nowych sposobów pracy i nowych odpowiedzi na wyzwania oraz do brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania. X Tutaj możesz dodać swój własny wskaźnik Uwagi Priorytety

7 Partnerstwo Szkoła blisko współpracuje z innymi, podejmując wspólne działania, dzieląc się informacjami i zasobami Decyzje dotyczące szkoły podejmujemy wspólnie z różnymi partnerami działającymi w naszej społeczności (osobami, organizacjami, instytucjami) X 2.Inicjatywy podejmujemy wspólnie z naszymi partnerami. X 3.Wspólnie z partnerami gromadzimy środki i zasoby potrzebne do realizacji niektórych inicjatyw dla dobra społeczności i/lub programu nauczania. X 4.Mamy pisemną umowę regulującą zasady naszej wspólnej pracy. X 5.Wzajemnie promujemy i wspieramy nasze działania. X 6.Uczestniczymy w lokalnych, regionalnych i krajowych sieciach SAS (Szkół Aktywnych w Społeczności). X 7.Nasze placówki i ich wyposażenie udostępnione są społeczności po zajęciach szkolnych, w weekendy oraz w czasie wakacji szkolnych. X 8.Wspólnie z innymi staramy się rozwiązywać problemy społeczności lokalnej. X Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne )

8 Integracja społeczna Wszyscy uczący się są aktywnie wspierani, aby jak najlepiej wykorzystali swoje możliwości, niezależnie od płci, pochodzenia, religii, sprawności fizycznej czy orientacji seksualnej Nauczyciele kształtują i promują wartości i zachowania wspierające prawa człowieka oraz integrację społeczną wszystkich mniejszości. X 2.Integracja społeczna jest istotnym aspektem polityki i praktyki szkoły. X 3.Działania szkoły (nauka i inne usługi) są dostępne dla różnych grup. X 4.Szkoła aktywnie działa, aby wszyscy członkowie społeczności mieli równy dostęp do najlepszych usług edukacyjnych. X Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

9 Usługi Zarówno szkoła, jak jej partnerzy oferują szeroki zakres usług, zgodnych z lokalnymi potrzebami Oferujemy usługi w oparciu o głęboką i rzetelną analizę potrzeb. X 2.Monitorujemy i poddajemy ewaluacji usługi oferowane na terenie naszej szkoły, sprawdzając, kto z nich korzysta i jakie odnosi korzyści. X 3.Badamy przyczyny niekorzystania z oferowanych usług. X 4.Rozwijamy dalsze usługi w celu zapewnienia lepszego dostępu i integracji społecznej. X 5.Zachęcamy i doceniamy wkład innych instytucji i organizacji dostarczających usługi na terenie szkoły lub w społeczności oraz promujemy i wspieramy je. X 6.Oferujemy usługi doskonalące i wzbogacające proces uczenia się uczniów, rodzin i społeczności. X Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

10 Wolontariat Uczniowie i dorośli razem wspierają rozwój społeczności i środowiska lokalnego, pomagając uczynić je lepszym miejscem do życia, pracy i nauki Wszyscy uczniowie, rodzice i dorośli członkowie społeczności mają możliwość zostać wolontariuszami. X 2.Szkoła wspiera wolontariuszy. X 3.Uczniowie mają pełnię możliwości w działaniach wolontariatu – od zgłaszania pomysłów przez planowanie działań do kierowania nimi. X 4.Nasi wolontariusze współpracują z wolontariuszami działającymi w innych szkołach w Polsce i za granicą. X 5.Monitorujemy i oceniamy nasze działania, aby zapewnić ich skuteczność. X Tutaj możesz dodać swój własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

11 Uczenie się przez całe życie Stwarzane są możliwości uczenia się przez całe życie dla zdobycia wykształcenia, umiejętności zawodowych i dla przyjemności Staramy się kreować chęć uczenia się, skupiając się raczej na tym, jak się uczyć niż na wąskim podejściu do treści i wiedzy. X 2.Oferujemy wsparcie i możliwości uczenia się dla wszystkich pokoleń. X 3.Oferujemy możliwości uczenia się, które uwzględniają różnorodne style uczenia się i obejmują uczenie się rekreacyjne, zawodowe i praktyczne. X 4.Wykorzystujemy społeczność jako zasoby do uczenia się, zapraszając osoby ze społeczności do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi pracownikami i uczniami. X Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

12 Rozwój społeczności Szkoła wspiera społeczność lokalną w rozpoznawaniu jej problemów i ich rozwiązywaniu Wspieramy różne organizacje działające w naszej społeczności. X 2.Dostarczamy lokalnym organizacjom wiedzę potrzebną do udziału w podejmowaniu decyzji. X 3.Umożliwiamy lokalnym organizacjom korzystanie z zasobów szkoły. X 4.Pomagamy lokalnym organizacjom w prowadzeniu badań i konsultacji. X 5.Pomagamy lokalnym organizacjom w przygotowywaniu i przeprowadzaniu projektów służących społeczności. X Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

13 Zaangażowanie rodziców Szkoła ściśle współpracuje z rodzicami, pomagając usuwać bariery stojące na przeszkodzie ich partycypacji i zapewnieniu dzieciom w domu warunków sprzyjających uczeniu się Komunikacja pomiędzy domem a szkołą jest systematyczna, dwustronna i pełna zrozumienia. X 2.Promujemy i wspieramy umiejętności rodzicielskie. X 3.Rodzice odgrywają aktywną rolę w uczeniu się uczniów. X 4.Rodzice są równymi partnerami w podejmowaniu decyzji dotyczących ich dzieci. X 5.Rodzice są rzecznikami jakości edukacji swoich dzieci. X Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

14 Kultura organizacyjna szkoły Szkoła Aktywna w Społeczności jest otwarta na zmiany. Zasady demokracji są stosowane we wszystkich sferach życia szkolnego Starsi stażem pracownicy angażują uczniów, nauczycieli, rodziców, szerszą społeczność i inne organizacje w proces podejmowania decyzji. X 2.We wszystkich działaniach szkoły stosujemy podejście zespołowe. X 3.Nauczyciele stosują strategię nauczania i uczenia się przez zrozumienie. X 4.Nauczyciele rozwijają umiejętności społeczne studentów. X 5.Szkoła podejmuje odpowiedzialność za swoje regularne działania. X 6.Szkoła dzieli się informacjami ze wszystkimi partnerami. X Tutaj możesz dodać sw ó j własny wskaźnik Uwagi Priorytety 1 = brak rozwoju 2 = wczesny etap 3 = dobre osiągnięcia 4 = wysokie osiągnięcia (wybitne)

15 Rekomendacje uczestników samooceny: stworzenie zespołu koordynującego wolontariat w szkole wspólne spotkania przedstawicieli SU, RR, RP aby rozmawiać o potrzebach, dzielić się pomysłami systematyczne informowanie rodziców o działaniach szkoły, sukcesach i jej pracy usprawnienie przepływu informacji (strona www) wprowadzenie dziennika elektronicznego bardziej aktywny udział w kulturze (kina, teatr, wycieczka)


Pobierz ppt "Wyniki samooceny standardów SAS przeprowadzonej przez społeczność ZSUIP 8-9 czerwca 2015 Szkoły Aktywne w Społeczności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google