Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany system zarządzania energią w ramach Systemu Informacji o Terenie Zarządzanie Energią w Gminie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany system zarządzania energią w ramach Systemu Informacji o Terenie Zarządzanie Energią w Gminie."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany system zarządzania energią w ramach Systemu Informacji o Terenie Zarządzanie Energią w Gminie

2 BIELSKO - BIAŁA Mapa fizyczna

3 Podział funkcjonalny wg Studium Uwarunkowań Rozwoju

4 Zarządzanie Energią w Gminie

5 Podział na strefy funkcjonalne (jednostki bilansowe)

6 Informacje pozyskiwane dla celów planowania energetycznego z SIT (System Informacji o Terenie) Üosie dróg Üpunkty adresowe Übudynki Üinfrastruktura energetyczna sieci cieplne, gazowe, elektryczne, obiekty energetyczne Üitp. Zarządzanie Energią w Gminie

7 Źródła danych o systemie energetycznym miasta Üprojekt JSZE Üprzedsiębiorstwa energetyczne: monitoring poboru mocy dane o zużyciu energii ÜSPELP (strategiczne planowanie energetyczne na poziomie lokalnym) monitoring na potrzeby planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Zarządzanie Energią w Gminie

8 Schemat informatycznego systemu zarządzania energią (BEN2005) Moduł zarządzania budynkami monitoring uproszczony MUB Moduł zarządzania budynkami monitoring dokładny MDB Moduł główny zarządzania budynkami MB Moduł monitorowania energii w systemach sieciowych MSE Moduł główny systemu MG zarządzający budynkiem ankiety, internet itp. inkasa od PE dan e z SIT dane z faktur i umów dane od administratora (z ankiet, umów itp)

9 Przykłady wykorzystania SIT na potrzeby energetyczne Üstruktura i intensywność wykorzystania gazu sieciowego Üstruktura i intensywność wykorzystania ciepła sieciowego Zarządzanie Energią w Gminie

10

11 mapa - struktura i int. wykorz. gazu cz.2

12 Zarządzanie Energią w Gminie

13 mapa - struktura i int. wykorz. gazu na osobę cz.2

14 Zarządzanie Energią w Gminie

15 mapa - struktura i int. zużycia ciepła cz.2

16 Zarządzanie Energią w Gminie

17

18 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348) tekst ujednolicony

19 Ustawa Prawo energetyczne Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii, jest obowiązane zapewniać realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie Art. 9 ust. 1-4, i Art. 46, Zarządzanie Energią w Gminie Art. 7.pkt 5. oraz w założeniach lub w planach, o których mowa w Art. 19 i 20.

20 ŚRÓDMIEŚCIE zapotrzebowanie nośników Zarządzanie Energią w Gminie

21 ŚRÓDMIEŚCIE – opis stanu istniejącego § Ciepło sieciowe Przedsiębiorstwo Komunalne Therma inwestuje w sieć ciepłowniczą w obrębie Starówki. Zainteresowane jest pozyskaniem odbiorców zarówno w sferze mieszkalnictwa jak i usług, głównie w budynkach z piecami węglowymi, położonych w rejonie sieci cieplnych. na łączną moc 3 MW. W efekcie przewiduje się znaczny wzrost zapotrzebowania w tej dzielnicy, o ponad 25% przy czym w sferze produkcji przemysłowej i wytwórczości wystąpił spadek zapotrzebowania w wyniku restrukturyzacji przemysłu. Zarządzanie Energią w Gminie §Gaz sieciowy Przewiduje się wzrost w mieszkalnictwie głównie z uwagi na likwidację pieców węglowych i wprowadzanie w niektórych budynkach gazowego ogrzewania etażowego. Wzrost nastąpi również w usługach i nieznacznie w wytwórczości – łącznie o ok. 43%. §Energia elektryczna Z uwagi na brak rozwoju mieszkalnictwa w tej sferze nie przewiduje się wzrostu zapotrzebowania. Wzrost nastąpi w sferze usługowej o ponad 1,5 MW i nieznacznie w sferze wytwórczej poniżej 0,2 MW. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wyniesie ok. 22%. Pozostanie jeszcze rezerwa mocy w stacjach transformatorowo- rozdzielczych na poziomie ok. 32%.

22 ŚRÓDMIEŚCIE wymagania w zakresie rozwoju Zarządzanie Energią w Gminie

23 ŚRÓDMIEŚCIE - ustalenia z planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA - (wg zatwierdzonego planu rozwoju na lata....) W dzielnicy tej, w wyniku likwidacji przemysłu – w tym Befamy – Zakładu A oraz RYTEX-u, obiekty po zakładach są adaptowane głównie na cele usługowe, przy czym część z nich jest zasilana z sieci ciepłowniczej wodnej (nastąpiła zmiana czynnika grzewczego z pary na wodę). W części dzielnicy wybudowana została nowa sieć ciepłownicza wodna preizolowana dla zasilania obiektów przełączonych z pary na wodę, a dla pozostałych obiektów, do których celowe i opłacalne jest doprowadzenie sieci ciepłowniczej w celu likwidacji ogrzewania piecowego i kotłów węglowych przewiduje się wybudowanie sieci ciepłowniczych i przyłączy w oparciu o opracowanie PUPH IDEM pt. Optymalizacja uciepłownienia budynków mieszkalnych ogrzewanych piecami ceramicznymi w Bielsku- Białej wykonane na zlecenie Zarządu Miasta Bielsko-Biała w 1996 r. Zapotrzebowanie mocy cieplnej do pokrycia z sieci ciepłowniczej wynosi 11,9 MW – poza potrzebami cieplnymi Starówki, a przewidywane zużycie ciepła to ok. 100 tys. GJ rocznie. Zadanie uciepłownienia obiektów dzielnicy wraz ze Starówką zostało zgłoszone do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej jako proponowane przedsięwzięcie zmierzające do poprawy jakości powietrza, do finansowania z funduszu Unii Europejskiej ISPA. Beskidzka Energetyka S.A. - (wg zatwierdzonego planu rozwoju na lata ) Budowa stacji tr. kontenerowej 15/0,4kV BB Notra przy ul. Boh.Warszawy, linii kablowych nn Górnośląski Zakład Gazowniczy- (wg zatwierdzonego planu rozwoju na lata ) Zarządzanie Energią w Gminie

24

25

26

27 Przykład zastosowania SIT do rejestracji nowego odbiorcy energii Zarządzanie Energią w Gminie

28 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) tekst ujednolicony Zarządzanie Energią w Gminie

29 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego kolejno: 1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; 3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania; 6) uzyskuje opinie o projekcie planu.... 7) uzgadnia projektu planu z.... Zarządzanie Energią w Gminie

30 Art. 17. cd. 10) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami; 11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wdrożenia planu; 12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania; 13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia; 14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11. Zarządzanie Energią w Gminie Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

31 Schemat procedur administracyjnych Przedsiębiorstwa energetyczne (energia elektryczna, ciepło, gaz) Uchwała RM o przystąpieniu do opracowania m. p. z. p. Obwieszczenie oraz ogłoszenie w prasie (Art. 17 pkt 1) Zawiadomienia organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu (Art. 17 pkt 2) Składanie wniosków do planu Inne organy i instytucje PREZYDENT MIASTA Biuro Zarządzania Energią Ocena wniosków przedsiębiorstw energetycznych Rekomendowanie sposobu rozpatrzenia wniosków w uwarunkowaniach założeń i planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczna i paliwa gazowe (Art. 17 pkt. 3 i 12), Opracowanie przez BZE zaleceń dotyczących wyboru nośnika do celów grzewczych oraz charakterystyki energetycznej terenu,

32 Zarządzanie Energią w Gminie

33

34 Przykład zastosowania SIT do pracy nad mpzp

35 Przykładowe ustalenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1.w zakresie zasilania w energię elektryczną: na terenie objętym planem z istniejących sieci średniego i niskiego napięcia w eksploatacji ENION S.A., 1.w zakresie zasilania w gaz do celów technologicznych: na terenie objętym zakresem opracowania istnieje sieć gazowa średnioprężna Ø 200 stal/PE oraz niskoprężna Ø 150 stal, która może stanowić źródło gazu dla zabezpieczenia dostaw dla potencjalnych odbiorców, Zarządzanie Energią w Gminie 3.w zakresie zaopatrzenia w ciepło: zasilanie w ciepło do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektów usługowych z istniejącej w obrębie obszaru objętego planem sieci ciepłowniczej, ewentualna rozbudowa sieci gazowej na ww. terenie będzie możliwa pod warunkiem spełnienia kryterium ekonomicznej opłacalności budowy,

36 Przykładowe ustalenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... dążenie do zmniejszenia energochłonności istniejących budynków, które nie spełniają norm izolacyjności cieplnej, przez działania termomodernizacyjne oraz obniżenie niskiej emisji z indywidualnych kotłowni na paliwo stałe. Zarządzanie Energią w Gminie

37 Wzór wniosku do Art. 17 pkt dnia sygn.: Biuro Rozwoju Miasta Na podstawie art. 17 pkt. 1, w związku z art. 17 pkt. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku), oraz w związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej BRM-7322/.. /... /.... z dnia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie , obejmującego obszar położony wnioskuję uwzględniając: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Bielsko-Biała (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIX/664/2003 z r.) oraz wnioski złożone przez dysponentów sieci energetycznych, o przyjęcie do wyżej wymienionego planu zagospodarowania przestrzennego następujących ustaleń w zakresie dotyczącym: 1. Zasad zasilania w energie elektryczną ustalenia w oparciu o wniosek ENION-u Zasada zaopatrzenia w gaz ustalenia w oparciu o wniosek GSG Zasad zaopatrzenia w ciepło ustalenia w oparciu o wniosek PK THERMA Ponadto informuję, że dla dzielnicy , w obrębie której leży teren objęty przedmiotowym planem, Uchwała Rady Miejskiej jak wyżej, w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przewiduje następujące zapotrzebowanie nośników energii do 2010 roku.

38 Wzór wniosku do Art. 17 pkt dnia sygn.: Biuro Rozwoju Miasta Działając na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku), nie/wnoszę,uwag/i ( skreślić właściwe) do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie , obejmującego obszar położony podać ewentualne uwagi Zarządzanie Energią w Gminie

39 Urząd Miejski w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 1 Biuro Zarządzania Energią Dziękuję za uwagę Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej do spraw Zarządzania Energią Edward Then


Pobierz ppt "Zintegrowany system zarządzania energią w ramach Systemu Informacji o Terenie Zarządzanie Energią w Gminie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google