Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. FINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SEMINARIUM PLANOWANIE ENERGETYCZNE NA POZIOMIE GMIN Bydgoszcz, 24.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. FINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SEMINARIUM PLANOWANIE ENERGETYCZNE NA POZIOMIE GMIN Bydgoszcz, 24."— Zapis prezentacji:

1 1 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. FINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SEMINARIUM PLANOWANIE ENERGETYCZNE NA POZIOMIE GMIN Bydgoszcz, 24 stycznia 2008 mgr inż. Małgorzata Popiołek

2 2 Co to jest termomodernizacja budynku? Jest to zespół przedsięwzięć służących zmniejszeniu zapotrzebowania budynku na ciepło takich jak: o modernizacja systemu grzewczego (centralne ogrzewanie i ciepła woda, zamiana piecyków gazowych na centralną ciepła wodę) o docieplenie ścian i dachu (termoizolacja) o wymiana okien o wymiana drzwi wejściowych o wprowadzenie odnawialnych źródeł energii Nie jest to remont, gdyż działania te prowadzą do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku i wzrostu wartości lokal

3 3 Jakie efekty daje termomodernizacja mieszkańcom? Jeżeli dotyczy budynków oddanych do użytku do ok. 1985 r Zmniejszenie kosztu ogrzewania: o o o 12-17% jeżeli jest modernizowany tylko system grzewczy o o o 25-50% jeżeli jest realizowana kompleksowa termomodernizacja

4 4 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Struktura wiekowa budynków mieszkalnych całość Rok budowy do1918 -1944 -1971 -1979 -1988 -po 2002 191819441970197819882002 suma4 772 728413 255828 1671 367 542676 498763 461618 348105 457 miasta1 780 594176 411331 041425 199236 578298 650266 20246 513 wieś2 992 134236 844497 126942 343439 920464 811352 14658 944 85%

5 5 Przeciętne roczne zużycie energii na ogrzewanie w kWh/m 2 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

6 6 Ile kosztuje termomodernizacja budynku wielorodzinnego?

7 7 Skąd wziąć pieniądze? Z funduszu remontowego o o z zaliczek miesięcznych: przy 2 zł/m2/mc (tj. 100 zł/mc i 1200 zł/r na lokal) trzeba zbierać 10 lat o o z kredytu spłacanego z funduszu remontowego: można nie zbierać przez 10 lat i zrealizować termomodernizacje w ciągu 1 roku Z oszczędności w kosztach ogrzewania i ciepłej wody o o Koszt ogrzewania zmniejszy się z ok. 3 zł/m2/mc do ok. 1,80 zł/m2/mc o o Zaliczkę na fundusz remontowy można podnieść o ok. 1,20 zł/m2/mc na okres spłaty kredytu. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

8 8 Kredytowanie remontu z wykorzystaniem premii termomodernizacyjnej Kredyt termomodernizacyjny można zaciągnąć na maksimum 80% kosztu inwestycji, jeżeli zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło wyniesie: powyżej 25% jeśli modernizowany jest system grzewczy, budynek jest docieplany i wymieniane są okna i drzwi powyżej 10% przy modernizacji jedynie systemu grzewczego powyżej 15% jeśli przeprowadzono w latach 1985- 2001 modernizację systemu grzewczego, a budynek jest docieplany i wymieniane są okna i drzwi

9 9 Warunki uzyskania kredytu przez wspólnotę mieszkaniową Zebranie środków własnych w odpowiedniej wysokości – min. 20% Uchwalenie stawki zaliczki na funduszu remontowy w wysokości pozwalającej na obsługę kredytu Podjęcie odpowiednich uchwał Podpisanie umowy kredytowej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

10 10 Uchwała: …….postanawia Udzielić Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej pełnomocnictwa do: zaciągnięcia w banku w jej imieniu kredytu termomodernizacyjnego w wysokości (lub do wysokości) ………… na okres do 12 lat od dnia zawarcia umowy kredytu i nie więcej niż 10 lat od dnia wypłaty premii termomodernizacyjnej, dokonania wszystkich czynności związanych z zaciągnięciem tego kredytu, podpisania umowy kredytowej i dokonania zabezpieczeń kredytu określonych w ust. 2. Warunki uzyskania kredytu przez wspólnotę mieszkaniową Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

11 11 Uchwała c.d.: Zabezpieczenie kredytu zostanie dokonane w formie: klauzuli potrącenia wierzytelności z rachunku prowadzonego* /z rachunków /prowadzonych/ w banku, pełnomocnictwa do pobrania środków zgromadzonych na rachunku / rachunkach w innym banku, (ten zapis dotyczy sytuacji gdy jest rachunek w innym banku) przelewu wierzytelności na rzecz banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych żywiołów, inne proponowane przez bank Warunki uzyskania kredytu przez wspólnotę mieszkaniową Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

12 12 Uchwała c.d.: Środki z kredytu przeznaczone będą na sfinansowanie wykonania przez Wspólnotę Mieszkaniową w nieruchomości przy ulicy …………………………………. w ……………………………………., w terminie do ……………………………………….. przedsięwzięcia remontowego/ termomodernizacyjnego polegającego na: …. ….. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

13 13 Uchwała c.d.: Wspólnota Mieszkaniowa oświadcza, że do chwili całkowitej spłaty kredytu nie obniży wysokości stawek na fundusz remontowy w całym okresie kredytowania, nie zamknie rachunku funduszu remontowego /rachunku bieżącego/ prowadzonego w banku i nie otworzy takiego rachunku w innym banku oraz nie udzieli innego pełnomocnictwa do tego rachunku, bez zgody banku. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

14 14 Uchwała c.d.: W przypadku przekroczenia kosztu przedsięwzięcia z uwagi na prace nie przewidziane kosztorysem zawartym w audycie energetycznym, Wspólnota pokryje wydatki w całości ze środków własnych. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

15 15 Opracowanie audytu energetycznego Załączenie audytu do wniosku kredytowego Uzyskanie promesy premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego po pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego Zrealizowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych zgodnie z audytem energetycznym i projektami Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

16 16 Skutki udzielenia premii termomodernizacyjnej Premia jest rezerwowana do czasu zakończenia inwestycji i wypłacana przez BGK natychmiast Premia obniża kapitał kredytu o 25% Premia obniża miesięczną ratę kapitałowo- odsetkową, co daje: o o obniżenie stawki zaliczki na fundusz remontowy, albo o o skrócenie okresu kredytowania Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

17 17 ? Co obejmuje audyt energetyczny? Analiza stanu budynku w zakresie zużycia ciepła Identyfikacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych i towarzyszących prac budowlanych, ich zwymiarowanie oraz szacunkowa wycena Uwzględnienie wskazań wynikających z ekspertyz budowlanych Optymalizacja – dobór wariantu optymalnego Obliczenie wysokości wymaganego udziału własnego Obliczenie miesięcznej raty spłaty kredytu (w okresie 10- letnim) miesięczna rata spłata kredytu przez wspólnotę nie może być wyższa od obliczeniowych oszczędności w kosztach ogrzewania Obliczenie wysokości premii termomodernizacyjnej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

18 18 Czego audyt energetyczny nie może objąć? Odłączenia budynku od miejskiego systemu ciepłowniczego przez budowę własnego źródła ciepła (kotłowni gazowej), ponieważ: o o obniża efektywność centralnego źródła ciepła (np.. Elektrociepłownie Warszawskie) o o jest na ogół nieopłacalne Prac budowlanych nie przynoszących efektu oszczędnościowego i nie związanych bezpośrednio z termomodernizacją, czyli: o o remont balkonów o o wymiana instalacji zimnej wody, kanalizacji, elektrycznej o o wymiana lub modernizacja dźwigów o o remont klatek schodowych Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

19 19 Kwestia ekspertyz W przypadku spękań ścian zewnętrznych wskazana ekspertyza określająca konieczność naprawy elewacji lub wzmocnienia płyt przed ich dociepleniem W przypadku braku dokumentacji architektonicznej przestrzeni dachowych wskazana ekspertyza dotycząca konstrukcji dachu z zaleceniami dotyczącymi sposobu docieplenia W przypadku niepewności co do stanu instalacji c.o. wskazana ekspertyza stopnia skorodowania jej elementów z zaleceniami dotyczącymi sposobu jej modernizacji (wymiana lub zabezpieczenie antykorozyjne) Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

20 20 Audytorzy energetyczni Powinni gwarantować pozytywną weryfikację audytu energetycznego o o do 20% audytów energetycznych jest weryfikowanych negatywnie z powodu błędów Większość jest skupiona wokół Zrzeszenia Audytorów Energetycznych o o ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa tel. 0-22 50 54 771, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

21 21 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Przykład zrealizowanej inwestycji w 2003 r. ul. Bukietowa 8, Warszawa-Mokotów

22 22 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Przykład zrealizowanej inwestycji w 2003 r. Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą 13 cm Modernizacja świetlików przez dodanie dodatkowej warstwy izolacji Ocieplenie dachu – ułożenie izolacji na dachu 12 cm Modernizacja instalacji c.o. (wymiana przewodów, montaż zaworów podpionowych i zaworów termostatycznych przy grzejnikach, wymiana grzejników, montaż przeponowego naczynia wzbiorczego w węźle) Okres realizacji: 6 miesięcy

23 23 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Budynek: 2400 m2, rok budowy 1963, liczba lokali 48 Koszt ok. 380 000 zł = 158 zł/m2 Roczna oszczędność kosztów ciepła ok. 38 000 zł Roczna oszczędność zużycia ciepła 41,7% Środki własne ok. 80 000 zł Kredyt ok. 300 000 zł + odsetki Premia (umorzenie) 25%=75 000 zł Do spłaty 225 000 + odsetki Spłata kredytu nastąpiła w grudniu 2005 r.

24 24 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zebranie udziału własnego wymagało utrzymania stawki zaliczki na fundusz remontowy4zł/m2/mc tj. ok. 8000 zł/mc przez okres roku Miesięczna obliczeniowa rata spłaty kredytu wyniosła ok. 3100 zł/mc (w okresie 10-letnim) Mieszkańcy odliczyli koszty remontu od podatku dochodowego Polepszył się komfort cieplny Wzrosła wartość rynkowa mieszkań Koszt ogrzewania zmniejszył się o ok. 1,8 zł/m2/mc =ok. 100 zł/mc/mieszkanie

25 25 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wnioski i perspektywa 1.System jest dla tych, którzy spełniają warunki zdolności kredytowej 2.Dla reszty pozostaje zbieranie środków przez wiele lat lub skorzystanie z dodatkowych (niepewnych) źródeł 3.Zwłoka w zbieraniu środków kosztuje wzrost cen usług budowlanych (o ok. 20% w okresie 2003-2006) i opłacanie kosztów ciepła w pełnej wysokości (bez oszczędności) 4.Wejście w życie Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków spowoduje dalszą identyfikację niezbędnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach

26 26 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Kompleksowa obsługa na bazie umowy wykonawczej ocena zdolności finansowej inwestora opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej negocjacje kredytu z bankiem podjęcie stosownych uchwał przygotowanie wniosku kredytowego podpisanie umowy kredytowej realizacja przedsięwzięć

27 27 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wymagania od firmy obsługującej dostosowanie planowanych przedsięwzięć do zdolności finansowej wspólnoty (optymalizacja zakresu prac) udzielenie gwarancji na uzyskanie premii termomodernizacyjnej udzielenie gwarancji prawidłowego wykonania robót (zgodnie z audytem energetycznym i projektem) nadzór nad całym przedsięwzięciem (inwestorstwo zastępcze)


Pobierz ppt "1 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. FINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SEMINARIUM PLANOWANIE ENERGETYCZNE NA POZIOMIE GMIN Bydgoszcz, 24."

Podobne prezentacje


Reklamy Google