Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAROSŁAW WICHURA // GRZEGORZ KSIĄŻEK / 17.11.2010 / KATOWICE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAROSŁAW WICHURA // GRZEGORZ KSIĄŻEK / 17.11.2010 / KATOWICE."— Zapis prezentacji:

1 JAROSŁAW WICHURA // GRZEGORZ KSIĄŻEK / 17.11.2010 / KATOWICE

2 SYSTEM BANKOWY W POLSCE – ZAKRES POJĘCIA JAROSŁAW WICHURA // GRZEGORZ KSIĄŻEK / 17.11.2010 / KATOWICE PROBLEM STRONY PODMIOTOWEJ SEKTOR BANKOWY JEST POJĘCIEM Z ZAKRESU FINANSOWO-EKONOMICZNEGO. POWSTAJE ZASADNICZA WĄTPLIWOŚĆ, CZY ZAKRESEM TEGO POJĘCIA OBJĘTE SĄ WSZYSTKIE INSTYTUCJE, KTÓRE REALIZUJĄ FUNKCJE BANKOWE LUB IDENTYCZNE Z BANKOWYMI, CZY WYŁĄCZNIE TE PODMIOTY, KTÓRE OPIERAJĄ SWOJE POWSTANIE NA PRZEPISACH PRAWA BANKOWEGO (…) TK, WYROK Z 22.09.2006, U 4/06, OTK-A 2006 NR8. POZ. 106

3 NARODOWY BANK POLSKI BANKI I INNE PODMIOTY UPRAWNIONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY – PRAWO BANKOWE PRZEPISY OKREŚLAJĄCE ZASADY ICH TWORZENIA SYSTEM BANKOWY W POLSCE – ZAKRES POJĘCIA JAROSŁAW WICHURA // GRZEGORZ KSIĄŻEK / 17.11.2010 / KATOWICE ODDZIAŁY INSTYTUCJI KREDYTOWYCH + ODDZIAŁY BANKÓW ZAGRANICZNYCH

4 SYSTEM BANKOWY W POLSCE - BANKI BANKI PAŃSTWOWEBANKI SPÓŁDZIELCZE BANKI W FORMIE SPÓŁEK AKCYJNYCH ZASADY ORGANIZACJI REGULUJE USTAWA – PRAWO BANKOWE BANKI JAROSŁAW WICHURA // GRZEGORZ KSIĄŻEK / 17.11.2010 / KATOWICE

5 OD. INSTYTUCJI KREDYTOWYCH / OD. BANKÓW ZAGRANICZNYCH JAROSŁAW WICHURA // GRZEGORZ KSIĄŻEK / 17.11.2010 / KATOWICE BANK ZAGRANICZNY ODDZIAŁ BANKU ZAGRANICZNEGO BANK MAJĄCY SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ RP, NA TERYTORIUM PAŃSTWA NIENALEŻĄCEGO DO E.O.G. JEDNOSTKA ORG. BANKU ZAGR. WYKONUJĄCA W JEGO IMIENIU I NA JEGO RZECZ WSZYSTKIE/ NIEKTÓRE CZYNNOŚCI INSTYTUCJA KREDYTOWA ODDZIAŁ INSTYTUCJI KREDYTOWEJ PODMIOT MAJĄCY SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ RP, NA TERYTORIUM PAŃSTWA NALEŻĄCEGO DO E.O.G. JEDNOSTKA ORG. INSTYTUCJI KREDYTOWEJ WYKONUJĄCA W JEJ IMIENIU I NA JEJ RZECZ WSZYSTKIE/ NIEKTÓRE CZYNNOŚCI

6

7 POŚREDNICTWO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI BANKOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKOWĄ WYKONYWANIE

8 Pośrednictwo w wykonywaniu usług finansowych FORMY POŚREDNICTWA PRZYJMOWANIE WPŁAT, OBSŁUGA CZEKÓW DOKONYWANIE W IMIENIU INNEGO BANKU CZYNNOŚCI BANKOWYCH

9 -Brak definicji legalnej tego pojęcia CECHY: - zazwyczaj nie mogą przyjmować depozytów -udzielają pożyczek pieniężnych -stopy procentowe są bardzo wysokie. Parabanki w Polsce 1.Narodowy Fundusz Inwestycyjny 2.Spółdzielcza kasa oszczędnościowo- kredytowa 3.Instytucje pieniądza elektronicznego -Osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą -Przyjmuje depozyty, udziela kredyty - wydaje instrumenty pieniądza elektronicznego Banki w Polsce: 1.Narodowy Bank Polski – Bank centralny 2.Bank Pekao 3.PKO BP

10

11 TO SPÓŁDZIELNIE DLA KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PRZEPISY USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 1995 ROKU – PRAWO SPÓŁDZIELCZE CEL:Gromadzenie środków pieniężnych Nadzór: Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościo wo-Kredytowa Spółdzielnia osób prawnych Nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego

12 REGULOWANA USTAWĄ Z DNIA 23 MAJA 1991 ROKU O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH ORAZ ROZPORZĘDZENIEM RM Z DNIA 19 GRUDNIA 1992 ROKU W SPRAWIE PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH ORAZ SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWYCH -Jej członkami mogą być: pracownicy, emeryci i renciści - Cel: udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo i krótkoterminowych.

13 TO OSOBA PRAWNA DZIAŁAJĄCA W FORMIE SPÓŁKI AKCYJNEJ. DZIAŁA NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA WŁAŚCIWYCH WŁADZ LUB PRZEPISÓW PRAWA AKT PRAWNY: USTAWA Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2002 R O ELEKTORNICZNYCH INSTRUMENTACH PŁATNICZYCH PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI NADZÓR Wydawanie i wykup pieniądza Komisja Nadzoru Finansowego – Nie jest to nadzór bankowy

14 NADZÓR BANKOWY W POLSCE NADZÓR BANKOWY W POLSCE JAROSŁAW WICHURA // GRZEGORZ KSIĄŻEK / 17.11.2010 / KATOWICE

15 NADZÓR BANKOWY W POLSCE – PIĘĆ ETAPÓW JAROSŁAW WICHURA // GRZEGORZ KSIĄŻEK / 17.11.2010 / KATOWICE I ETAP (1989 – 1992) – PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA INSTYTUCJONALNE I PRAWNE II ETAP (1992 – 1994) – PRZECIWDZIAŁANIE KRYZYSOWI BANKOWEMU III ETAP (1995 – 1997) – DZIAŁANIA DOSTOSOWAWCZE W ZAKRESIE PRZYSTĄPIENIA RP DO UE IV ETAP (1998 – 2004) – NOWELIZACJE USTAWY – PRAWO BANKOWE V ETAP (2004 – 2007) – POCZĄTEK REFORMU SYSTEMU NADZORU

16 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Od lewej: Zastępca przewodniczĄcego KNF Lesław Gajek, Przewodniczący KNF Stanisław Kluza, Andrzej Stopczyński, szef pionu bankowego w Komisji Nadzoru Finansowego

17 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO JAROSŁAW WICHURA // GRZEGORZ KSIĄŻEK / 17.11.2010 / KATOWICE

18 NADZÓR BANKOWY W POLSCE JAROSŁAW WICHURA // GRZEGORZ KSIĄŻEK / 17.11.2010 / KATOWICE NADZÓR ZGODNY Z: -PRAWO BAKOWE; -USTAWA O NBP; -USTAWA O BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. CEL: -PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE RYNKU FINANSOWEGO; -BEZPIECZEŃSTWO RYNKU; -ZAUFANIE DO RYNKU. ZAKRES PODMIOTOWY NADZORU: -BANKI; -ODDZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA BANKÓW ZAGRANICZNYCH; -ODDZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA INSTYTUCJI KREDYTWYCH.

19 NADZÓR BANKOWY – ŚRODKI NADZORU 1)wystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka zarządu banku bezpośrednio odpowiedzialnego za stwierdzone nieprawidłowości, 2) zawiesić w czynnościach członków zarządu, o których mowa w pkt 1, do czasu podjęcia uchwały w sprawie wniosku o ich odwołanie przez radę nadzorczą na najbliższym posiedzeniu; zawieszenie w czynnościach polega na wyłączeniu z podejmowania decyzji za bank w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, 3) ograniczyć zakres działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych, 3a) nałożyć na bank karę finansową w wysokości do 1.000.000 zł, 4) uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć decyzję o likwidacji banku. JAROSŁAW WICHURA // GRZEGORZ KSIĄŻEK / 17.11.2010 / KATOWICE

20 NADZÓR BANKOWY – ŚRODKI NADZORU Ograniczenie zakresu działalności banku lub uchylenie zezwolenia na utworzenie banku może nastąpić w razie stwierdzenia, że bank: 1) przestał spełniać warunki ustalone w zezwoleniu, 2) uzyskał zezwolenie na podstawie fałszywych dokumentów, nieprawdziwych oświadczeń lub wskutek innych działań sprzecznych z prawem, 3) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy nie prowadzi działalności bankowej, 4) stał się podmiotem zależnym od osób, wobec których nie jest możliwe skuteczne wykonywanie przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad bankiem ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu ich zamieszkania lub siedziby, lub ze względu na powiązania tych osób z innymi podmiotami, 5) nie wypełnia obowiązków określonych w rozdziale 11b Nadzór skonsolidowany prawa bankowego. JAROSŁAW WICHURA // GRZEGORZ KSIĄŻEK / 17.11.2010 / KATOWICE

21 -WSZELKIE PODMIOTY, WOBEC KTÓRYCH KNF POSIADA KOMPETENCJE NADZORCZE, SĄ OBOWIĄZANE: Przekazywać do KNF zbadane sprawozdania finansowe Zawiadomić KNF o podjęciu i zaprzestaniu działalności Umożliwić upoważnionym osobom wykonywanie czynności nadzoru bankowego Niezwłocznie zawiadomić o środkach oraz przekazać własne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

22 Przewiduje on możliwość wstąpienia do Komisji ministra właściwego do spraw instytucji finansowych lub ministra właściwego d.s. Skarbu Państwa

23 -Udział ten, oparty jest na zasadzie współdziałania -Biegli rewidenci badają m.in. Sprawozdania finansowe banków, oddziałów banków zagranicznych oraz podmiotów posiadających bliskie powiązanie z bankami -Praca ta polega na m.in. zlecaniu biegłemu rewidentowi wykonania określonych czynności, badaniu przez niego sytuacji finansowej co w konsekwencji powoduje, że Biegły Rewident ma obowiązek powiadomienia KNF o ujawnionych faktach.

24 Kontroluje zgodność zrzeszonych banków z postanowieniami umowy zrzeszenia Podmioty: powiernik + jego zastępca Uzupełniają i wzmacniają nadzór KNF

25 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! JAROSŁAW WICHURA // GRZEGORZ KSIĄŻEK / 17.11.2010 / KATOWICE


Pobierz ppt "JAROSŁAW WICHURA // GRZEGORZ KSIĄŻEK / 17.11.2010 / KATOWICE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google