Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USŁUGA INŻYNIERA - KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USŁUGA INŻYNIERA - KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ"— Zapis prezentacji:

1 USŁUGA INŻYNIERA - KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Tomasz Latawiec Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR); Ekspert i Rozjemca SIDiR; Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Wyłączny reprezentant FIDIC w Polsce WARSZTATY STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW DORADCÓW I RZECZOZNAWCÓW 23 czerwca 2015 Instytut Konsultantów Europejskich

2 KRYTERIA Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Cena (C) – 30% Metodyka realizacji inwestycji – 30% Organizacja Zespołu Inżyniera – 40% WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

3 Cena Zasady oceny kryterium „Cena” (C). Pi(C) = (Cmin/Ci) * Max(C)
gdzie: Pi(C) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert z zastrzeżeniem pkt 1; Ci – cena oferty „i”; Max(C) – maksymalna liczba punktów, którą można otrzymać za kryterium „Cena”. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

4 Metodyka realizacji zamówienia (M)
Pi(M) = Pi(M1) + Pi(M2) + Pi(M3) gdzie: Pi(M) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za kryterium „Metodyka realizacji zamówienia”; Pi(M1) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium M1; Pi(M2) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium M2; Pi(M3) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium M3; WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

5 Metodyka realizacji zamówienia (M)
Podkryterium (M1) - Zapewnienie zgodności realizacji zamówienia z OPZ na nadzór oraz z Dokumentacją Projektową – opis działań wykraczających poza określone przez Zamawiającego w OPZ jakie podejmie Inżynier w celu wykrycia błędów w Dokumentacji Projektowej wraz z uzasadnieniem celowości tego działania; WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

6 Metodyka realizacji zamówienia (M)
Podkryterium (M2) - Zapewnienie zgodności realizacji zamówienia z OPZ na nadzór oraz z Dokumentacją Projektową – opis działań wykraczających poza określone przez Zamawiającego w OPZ jakie podejmie Inżynier w następstwie wykrycia błędów w Dokumentacji Projektowej wraz z uzasadnieniem celowości tego działania; WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

7 Metodyka realizacji zamówienia (M)
Podkryterium (M3) - Identyfikacja obszarów ryzyk zgłoszenia roszczeń przez Wykonawcę robót budowlanych; WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

8 Metodyka realizacji zamówienia (M)
Maksymalna liczba punktów za poszczególne podkryterium: M1 – 10; M2 – 10; M3 – 10; RAZEM: maksymalnie 30 punktów. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

9 Metodyka realizacji zamówienia (M), podkryterium (M1)
Zasady oceny podkryterium (M1): Wykonawca może wskazać nie więcej niż pięć, jego zdaniem najważniejszych, propozycji działań wykraczających poza określone przez Zamawiającego w OPZ jakie podejmie Inżynier w celu wykrycia błędów w Dokumentacji Projektowej wraz algorytmem działania dla wykrycia błędów oraz z uzasadnieniem celowości tego działania. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

10 Metodyka realizacji zamówienia (M), podkryterium (M1)
Zasady oceny podkryterium (M1): Za każdą propozycję działania wykraczającego poza określone przez Zamawiającego w OPZ jakie podejmie Inżynier w celu wykrycia błędów w Dokumentacji Projektowej wraz z uzasadnieniem celowości tego działania zostaną przyznane maksymalnie 2 punkty. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

11 Metodyka realizacji zamówienia (M), podkryterium (M1)
Zasady oceny podkryterium (M1): Wskazanie działania nie związanego z podkryterium lub wskazanie działania bez uzasadnienia lub z uzasadnieniem nieadekwatnym dla danego działania oraz nie wykazania żadnego działania - 0 punktów, Wskazanie działania z uzasadnieniem dostatecznym dla danego działania - 1 punkt, Wskazanie działania z uzasadnieniem kompletnym dla danego działania - 2 punkty. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

12 Metodyka realizacji zamówienia (M), podkryterium (M1)
Liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, przyznana danej ofercie zostanie obliczona według wzoru: Pi(M1) = [Pi(M1)(CK1) + Pi(M1)(CK2) + Pi(M1)(CK3) + … +Pi(M1)(CKn)]/n gdzie: Pi(M1) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium (M1); Pi(M1)(CK1) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium (M1) od CK nr 1 - członka komisji nr 1 WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

13 Metodyka realizacji zamówienia (M), podkryterium (M2)
Zasady oceny podkryterium (M2): Wykonawca może wskazać nie więcej niż pięć, jego zdaniem najważniejszych, propozycji działań wykraczających poza określone przez Zamawiającego w OPZ jakie podejmie Inżynier w następstwie wykrycia błędów w Dokumentacji Projektowej wraz algorytmem działania dla wykrycia błędów oraz z uzasadnieniem celowości tego działania. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

14 Metodyka realizacji zamówienia (M), podkryterium (M2)
Zasady oceny podkryterium (M2): Za każdą propozycję działania wykraczającego poza określone przez Zamawiającego w OPZ jakie podejmie Inżynier w następstwie wykrycia błędów w Dokumentacji Projektowej wraz z uzasadnieniem celowości tego działania zostaną przyznane maksymalnie 2 punkty. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

15 Metodyka realizacji zamówienia (M), podkryterium (M2)
Zasady oceny podkryterium (M2): Wskazanie działania nie związanego z podkryterium lub wskazanie działania bez uzasadnienia lub z uzasadnieniem nieadekwatnym dla danego działania oraz nie wykazania żadnego działania - 0 punktów, Wskazanie działania z uzasadnieniem dostatecznym dla danego działania - 1 punkt, Wskazanie działania z uzasadnieniem kompletnym dla danego działania - 2 punkty. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

16 Metodyka realizacji zamówienia (M), podkryterium (M2)
Liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, przyznana danej ofercie zostanie obliczona według wzoru: Pi(M2) = [Pi(M2)(CK1) + Pi(M2)(CK2) + Pi(M2)(CK3) + … +Pi(M2)(CKn)]/n gdzie: Pi(M2) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium (M2); Pi(M2)(CK1) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium (M2) od CK nr 1 – członka komisji nr 1 WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

17 Metodyka realizacji zamówienia (M), podkryterium (M3)
Zasady oceny podkryterium (M3): Wykonawca może wskazać nie więcej niż pięć, jego zdaniem najważniejszych, obszarów ryzyk zgłoszenia roszczeń przez Wykonawcę robót budowlanych i propozycji środków / sposobów służących zarządzaniu danym ryzykiem i zamierzeniami Inżyniera w celu ominięcia lub zminimalizowania danego ryzyka lub jego następstw. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

18 Metodyka realizacji zamówienia (M), podkryterium (M3)
Zasady oceny podkryterium (M3): Zamawiający oceniać będzie sposób zarządzania ryzykiem i zamierzeniami Inżyniera w celu ominięcia lub zminimalizowania danego ryzyka lub jego następstw. Za każdy właściwie zidentyfikowany obszar ryzyka wraz ze wskazaniem środków / sposobów służących zarządzania danym ryzykiem przez Inżyniera zostaną przyznane maksymalnie 2 punkty. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

19 Metodyka realizacji zamówienia (M), podkryterium (M3)
Zasady oceny podkryterium (M3): Wskazanie obszaru ryzyka bez wskazania środków / sposobów służących zarządzaniu danym ryzykiem lub wskazaniem nieadekwatnym bądź niekompletnym dla danego obszaru oraz nie wykazanie żadnego działania - 0 punktów, Wskazanie obszaru ryzyka ze wskazaniem środków / sposobów służących zarządzaniu danym ryzykiem w stopniu dostatecznym dla danego obszaru - 1 punkt, Wskazanie obszaru ryzyka ze wskazaniem środków / sposobów służących zarządzaniu danym ryzykiem w stopniu kompletnym dla danego obszaru - 2 punkty. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

20 Metodyka realizacji zamówienia (M), podkryterium (M3)
Liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, przyznana danej ofercie zostanie obliczona według wzoru: Pi(M3) = [Pi(M3)(CK1) + Pi(M3)(CK2) + Pi(M3)(CK3) + … +Pi(M3)(CKn)]/n gdzie: Pi(M3) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium (M2); Pi(M3)(CK1) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium (M3) od CK nr 1 – członka komisji nr 1 WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

21 Metodyka realizacji zamówienia (M)
W przypadku podania przez Wykonawcę więcej niż 5 propozycji działań / obszarów ryzyk, mają one zostać podane w kolejności: od działania / obszaru ryzyka które Wykonawca uważa za najistotniejsze do działania / obszaru ryzyka najmniej istotnego. Zamawiający oceni pierwsze pięć, pozostawiając resztę bez oceny. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

22 Organizacja Zespołu Inżyniera (O)
Pi(O) = Pi(O1) + Pi(O2) + Pi(O3) + Pi(O4) gdzie: Pi(O) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za kryterium „Organizacja Zespołu Inżyniera”; Pi(O1) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium O1; Pi(O2) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium O2; Pi(O3) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium O3; Pi(O4) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium O4; WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

23 Organizacja Zespołu Inżyniera (O)
Podkryterium (O1) - Schemat organizacyjny, komunikacja i koordynacja działań; Podkryterium (O2) - Opis sposobu zapewnienia przez Inżyniera działań mających na celu zapewnienie niezmienności składu osób kluczowego personelu; Podkryterium (O3) - Zastępowalność kluczowego personelu; Podkryterium (O4) - Opis sposobu zapewnienia przez Inżyniera przekazania obowiązków i wdrożenia nowych osób na stanowiska kluczowego personelu w przypadku ich zmiany na stałe. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

24 Organizacja Zespołu Inżyniera (O)
Maksymalna liczba punktów za poszczególne podkryterium: O1 – 6; O2 – 10; O3 – 18; O4 – 6; RAZEM: maksymalnie 40 punktów. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

25 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O1)
Zasady oceny podkryterium (O1): Wykonawca powinien załączyć do oferty: a) schemat organizacyjny Zespołu Inżyniera i realizacji Kontraktu wraz z opisem zakresu odpowiedzialności i obowiązków członków Zespołu Inżyniera (maksymalnie 2 punkty), WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

26 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O1)
Zasady oceny podkryterium (O1) cd.: Wykonawca powinien załączyć do oferty: b) opis sposobu zapewnienia przepływu informacji pomiędzy członkami Zespołu Inżyniera oraz Zamawiającego, a także pomiędzy członkami zespołu Inżyniera i Wykonawcą, w tym z opisem stosowanych przez Inżyniera narzędzi informatycznych (maksymalnie 2 punkty), c) opis sposobu koordynacji realizacji Kontraktu przez Inżyniera Rezydenta (maksymalnie 2 punkty). WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

27 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O1)
Wykonawca powinien ująć w schemacie wszystkie osoby niezbędne do realizacji Kontraktu wynikające z wymagań Zamawiającego, które są opisane w Ogłoszeniu i SIWZ, nie ograniczając się do minimalnego składu personelu kluczowego. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

28 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O1)
Punkty odnośnie wymagań a), b) i c) powyżej będą przyznawane w następujący sposób: Brak dołączonego schematu organizacyjnego Zespołu Inżyniera i realizacji Kontraktu, lub brak opisu zakresu odpowiedzialności i obowiązków członków Zespołu Inżyniera, lub brak opisu sposobu zapewnienia przepływu informacji pomiędzy członkami zespołu Inżyniera oraz Zamawiającego, a także pomiędzy członkami zespołu Inżyniera i Wykonawcą, lub brak opisu sposobu koordynacji realizacji Kontraktu przez Inżyniera Rezydenta lub zaproponowana w ofercie przez wykonawcę organizacja zespołu, komunikacja, koordynacja zapewnia spełnienie powyższych wymagań w stopniu niedostatecznym – 0 punktów, WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

29 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O1)
Punkty odnośnie wymagań a), b) i c) powyżej będą przyznawane w następujący sposób: Zaproponowana w ofercie przez wykonawcę organizacja zespołu, komunikacja, koordynacja zapewnia spełnienie powyższych wymagań w stopniu dostatecznym - 1 punkt, Zaproponowana w ofercie przez wykonawcę organizacja zespołu, komunikacja, koordynacja zapewnia spełnienie powyższych wymagań w stopniu dobrym - 2 punkty. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

30 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O1)
Liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, przyznana danej ofercie zostanie obliczona według wzoru: Pi(O1) = [Pi(O1)(CK1) + Pi(O1)(CK2) + Pi(O1)(CK3) + … +Pi(O1)(CKn)]/n gdzie: Pi(O1) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium (O1); Pi(O1)(CK1) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium (O1) od CK nr 1 – członka komisji nr 1 WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

31 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O2)
Zasady oceny podkryterium (O2): Wykonawca może wskazać nie więcej niż pięć, jego zdaniem najważniejszych, propozycji działań wykraczających poza określone przez Zamawiającego w OPZ jakie podejmie Inżynier w celu zapewnienia niezmienności składu osób kluczowego personelu wraz z uzasadnieniem celowości tego działania. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

32 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O2)
Zasady oceny podkryterium (O2): Za każdą propozycję dodatkowych działań wykraczających poza określone przez Zamawiającego w OPZ jakie podejmie Inżynier w celu zapewnienia niezmienności składu osób kluczowego personelu wraz z uzasadnieniem wpływu tego działania zostaną przyznane maksymalnie 2 punkty. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

33 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O2)
Zasady oceny podkryterium (O2): Wskazanie działania nie związanego z podkryterium lub działania bez uzasadnienia lub z uzasadnieniem nieadekwatnym bądź niekompletnym dla danego działania oraz nie wykazanie żadnego działania - 0 punktów, Wskazanie działania z uzasadnieniem dostatecznym dla danego działania - 1 punkt, Wskazanie działania z uzasadnieniem kompletnym dla danego działania - 2 punkty. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

34 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O2)
Liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, przyznana danej ofercie zostanie obliczona według wzoru: Pi(O2) = [Pi(O2)(CK1) + Pi(O2)(CK2) + Pi(O2)(CK3) + … +Pi(O2)(CKn)]/n gdzie: Pi(O2) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium (O2); Pi(O2)(CK1) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium (O2) od CK nr 1 – członka komisji nr 1 WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

35 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O3)
Zasady oceny podkryterium (O3): W podkryterium „Zastępowalność kluczowego personelu” maksymalna liczba uzyskanych punktów może wynosić 18. Liczba punktów zostanie przyznana za wskazanie osób mogących zastępować czasowo lub stale osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, i które będą wskazane przez wykonawcę w ofercie jako kluczowy personel. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

36 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O3)
Dla każdej osoby wskazanej w ofercie mającej uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kluczowy personel można wskazać co najwyżej dwie inne osoby na zastępstwo, spełniające minimalne wymagania Zamawiającego dla danej osoby kluczowego personelu w zakresie kwalifikacji i doświadczenia określonych w Ogłoszeniu i SIWZ. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

37 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O3)
Zasady oceny podkryterium (O3): Punkty będą przyznawane w następujący sposób: za każdą osobę na zastępstwo Inżyniera Rezydenta – 3 punkty; za każdą inną osobę na zastępstwo kluczowego personelu - ekspertów z wyjątkiem Inżyniera Rezydenta - 1 punkt. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

38 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O3)
Liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, przyznana danej ofercie zostanie obliczona według wzoru: Pi(O3) = Pi(O3)(IR) + Pi(O3)(KP1) + Pi(O3)(KP2) + Pi(O3)(KP3) + Pi(O3)(KP4) + Pi(O3)(KP5) + Pi(O3)(KP6) gdzie: Pi(O3) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium (O3); Pi(O3)(IR) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za zastępowalność Inżyniera Rezydenta WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

39 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O3)
Pi(O3)(KP1) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za zastępowalność osoby Kluczowego Personelu nr 1; Pi(O3)(KP2) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za zastępowalność osoby Kluczowego Personelu nr 2; ……… Pi(O3)(KP6) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za zastępowalność osoby Kluczowego Personelu nr 6; WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

40 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O4)
Zasady oceny podkryterium (O4): Wykonawca może wskazać nie więcej niż pięć, jego zdaniem najważniejszych, propozycji działań wykraczających poza określone przez Zamawiającego w OPZ jakie podejmie Inżynier w celu zapewnienia przez Inżyniera przekazania obowiązków i wdrożenia nowych osób na stanowisko kluczowego personelu wraz z uzasadnieniem celowości tego działania. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

41 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O4)
Zasady oceny podkryterium (O4): Za każdą propozycję dodatkowych działań wykraczających poza określone przez Zamawiającego w OPZ jakie podejmie Inżynier w celu zapewnienia przez Inżyniera przekazania obowiązków i wdrożenia nowych osób na stanowisko kluczowego personelu wraz z uzasadnieniem wpływu tego działania zostaną przyznane maksymalnie 2 punkty. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

42 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O4)
Zasady oceny podkryterium (O4): Wskazanie działania bez uzasadnienia lub z uzasadnieniem nieadekwatnym dla danego działania oraz nie wykazania żadnego działania - 0 punktów, Wskazanie działania z uzasadnieniem dostatecznym dla danego działania - 1 punkt, Wskazanie działania z uzasadnieniem kompletnym dla danego działania - 2 punkty. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

43 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O4)
Liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, przyznana danej ofercie zostanie obliczona według wzoru: Pi(O4) = [Pi(O4)(CK1) + Pi(O4)(CK2) + Pi(O4)(CK3) + … +Pi(O4)(CKn)]/n gdzie: Pi(O4) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium (O4); Pi(O4)(CK1) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za podkryterium (O4) od CK nr 1 – członka komisji nr 1 WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

44 Organizacja Zespołu Inżyniera (O), podkryterium (O4)
Dla podkryteriów (O2) i (O4) w przypadku podania przez Wykonawcę więcej niż 5 propozycji działań, mają one zostać podane w kolejności: od działania które Wykonawca uważa za najistotniejsze do działania najmniej istotnego. Zamawiający oceni pierwsze pięć, pozostawiając resztę bez oceny. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

45 Ostateczna ocena punktowa
Ocena punktowa danej oferty będzie wynikała z zsumowania liczby punktów, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku, otrzymanych przez tę ofertę za poszczególne kryteria i będzie obliczona według wzoru: Pi=Pi(C) + Pi(M) + Pi(O), gdzie: Pi – liczba punktów otrzymanych przez ofertę „i” Pi(C) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; Pi(M) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za kryterium „Metodyka realizacji zamówienia”; Pi(O) – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za kryterium „Organizacja Zespołu Inżyniera”. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

46 Ostateczna ocena punktowa
Niniejsze zamówienia zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta otrzyma najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej oferty. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymało jednakową ostateczną ocenę punktową oferty, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015

47 Dziękuję za uwagę Prezentował: Tomasz Latawiec WARSZTATY SIDiR 23 czerwca 2015


Pobierz ppt "USŁUGA INŻYNIERA - KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google